Zagrożenie życia i zdrowia człowieka

11  Download (0)

Full text

(1)

Zagrożenie życia i zdrowia człowieka

Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum

Lublin

ISBN 978-83-61495-71-0

(2)
(3)

Redaktor

Krzysztof Turowski

Korekta i tłumaczenie

Mark Wheatley Douglas Williams

Statystyka

Józef Jasik

Projekt okładki

Sławomir Wróbel

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum ul. Hirszfelda 3/9 U

20-092 Lublin

ISBN 978-83-61495-71-0

Druk

‘WSCHÓD’ AG.Usł.

ul. Długa 5, Lublin

(4)
(5)

Zagrożenie życia i zdrowia człowieka

Redaktorzy naukowi

Prof. dr hab. n. biol. Józef TATARCZUK Uniwersytet Zielonogórski

w Zielonej Górze

Prof. dr hab. n. hum. Bożena ZBOINA Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim Dr n. biol. Paweł DĄBROWSKI

Uniwersyet Medyczny we Wrocławiu

Recenzenci

Prof. dr hab. n. med. Wiesław KURLEJ Uniwersyet Medyczny

we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Krystyna MARKOCKA-MĄCZKA Uniwersyet Medyczny

we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. hum. Grażyna NOWAK-STARZ Uniwersyet Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Lublin, 2017

(6)
(7)

S PIS TREŚCI

Asienkiewicz Ryszard, Biczysko Grażyna, Nowacka-Chiari Ewa, Skorupka Ewa

Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne seniorek

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle wybranych czynników środowiskowych i społecznych

Somatic and motor differentiation among the female seniors of the University of the Third Age in the light of selected

environmental and social factors 013

Artykuł zawiera 26860 znaków ze spacjami + grafika

Celej-Szuster Jolanta, Turowski Krzysztof, Lorencowicz Regina, Przychodzka Elżbieta

Korelacje pomiędzy bólem w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa a wydolnością funkcjonalną wśród pacjentów z dyskopatią lędźwiową

Correlations between low back pain and functional ability

among patients with lumbar discopathy 027

Artykuł zawiera 29177 znaków ze spacjami

Paweł Dąbrowski, Joanna Grzelak, Aleksandra Kotylak, Cyprian Olchowy, Michał Kulus, Bożena Kurc-Darak, Zygmunt Domagała, Maksym Jura, Sławomir Woźniak, Anna Rohan-Fugiel, Agnieszka Pinkowska

Wstępna ocena stanu zdrowia i kondycji biologicznej ludności pochowanej na cmentarzu miejskim w Raciborzu (XIX/XXw.) Preliminary assessment of the health and biological condition of the people buried in the municipal cemetery in Racibórz

(19th century) 039

Artykuł zawiera 53468 znaków ze spacjami + grafika Dubowik Magdalena, Kawala Beata

Potrzeba leczenia ortodontycznego w Polsce wśród 10 i 15-latków The need of orthodontic treatment in Poland

among 10 and 15 years old children 063

Artykuł zawiera 23524 znaki ze spacjami

(8)

Dybińska Ewa, Kosiba Julian

Znaczenie informacji wizualnej w lekcjach pływania wśród dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi w opiniach nauczycieli

The significance of visual information in swimming lessons among

Children with psychomotor dysfunctions in the teachers opinions 073 Artykuł zawiera 50058 znaków ze spacjami +grafika

Gałuszka Grzegorz, Gałuszka Renata, Krasnici Dardan, Borecki Mateusz, Legawiec Wojciech

Problem otyłości wśród osób dorosłych

The problem of obesity among adults 099

Artykuł zawiera 24848 znaków ze spacjami + grafika

Gałuszka Renata, Borecki Mateusz, Wojciech Legawiec, Grzegorz Gałuszka

Skoliozy kręgosłupa epidemią XXI wieku

Scolioses of the spine with epidemic of the 21st century 113 Artykuł zawiera 21576 znaków ze spacjami

Halczuk Iwona, Belniak Ewa, Halczuk Paweł, Belniak Piotr, Tynecka-Turowska Marta, Rejdak Konrad

Zespół nagłej nieoczekiwanej śmierci pacjentów z padaczką (SUDEP) - niejasna przyczyna bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów z padaczką

Sudden unexpected death in epileptic patients (SUDEP)

- an obscure cause of the direct threat to life in epileptic patients 123 Artykuł zawiera 26375 znaków ze spacjami

Jasiński Mirosław, Dubelt Joanna, Cybula-Misiurek Małgorzata, Jasińska Ewa

Kult piękniej i szczupłej sylwetki a zagrożenia zdrowia młodzieży The cult of beauty and fitness and associated health risks

of young people 133

Artykuł zawiera 36043 znaki ze spacjami Kostrzewa-Zabłocka Ewa

Stan zdrowia jamy ustnej chorych na cukrzycę

Oral health in diabetic patients 147

Artykuł zawiera 22228 znaków ze spacjami + grafika Król Halina, Głąb Klaudia, Nowak-Starz Grażyna Zjawisko przemocy wśród młodzieży świętokrzyskiej

The phenomenon of violence among the Świętokrzyskie youth 157 Artykuł zawiera 25140 znaków ze spacjami + grafika

(9)

Król Halina, Kwiecień Krzysztof, Biskup Małgorzata, Nowak-Starz Grażyna

Wiedza młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego Knowledge of young people about first aid in case of sudden cardiac arrest using an automatic external defibrillator 169 Artykuł zawiera 35918 znaków ze spacjami + grafika

Dariusz Lautenbach, Agnieszka Rolnik, Aleksandra Kaźmierczak, Karolina Kardasz, Krzysztof Preis

Zależność między przyrostem masy ciała w ciąży, a występowaniem nieprawidłowej masy urodzeniowej noworodków oraz powikłań matczynych Relation between pregnant increase in the body weight,

but appearing of wrong birth mass and motherly complications 185 Artykuł zawiera 25830 znaków ze spacjami + grafika

Dariusz Lautenbach, Karolina Kardasz, Agnieszka Rolnik, Aleksandra Kaźmierczak, Blanka Malczewska, Krzysztof Preis

Ocena wpływu nieprawidłowej masy ciała przed zajściem w ciążę na masę urodzeniową noworodków oraz występowanie powikłań matczynych Assessment of the impact of the wrong body weight before the conception

to the newborns body mass and appearing of motherly complications 203 Artykuł zawiera 26727 znaków ze spacjami + grafika

Leszczyńska Katarzyna, Golec Sabina, Maciejewska-Paszek Izabela, Paszek Patrycja, Irzyniec Tomasz, Szostak-Trybuś Magdalena Ocena sprawności fizycznej i zachowań zdrowotnych

u młodzieży gimnazjalnej w Ozimku

Evaluation of physical activity and health behaviour

among students of junior high school in Ozimek 217 Artykuł zawiera 27736 znaków ze spacjami + grafika

Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna, Rongies Witold, Białoszewski Dariusz

Wpływ choreoterapii na wybrane czynniki psychiczne u kobiet po mastektomii

Influence of dance/movement therapy on chosen mental aspects

of women after mastectomy 231

Artykuł zawiera 20260 znaków ze spacjami + grafika

(10)

Nowak-Starz Grażyna, Salwa Agata, Siwek Marta, Babiarz Anna, Bujnowska Monika, Kowalski Filip, Wójcik Tomasz, Markowski Kamil, Zięba Ewa

Jakość życia pacjentów przed i po zabiegu pomostowania aortalno- wieńcowego

Quality of life before and after the coronary artery bypass surgery 241 Artykuł zawiera 31350 znaków ze spacjami

Przychodzka Elżbieta, Turowski Krzysztof, Lorencowicz Regina, Jasik Józef, Celej-Szuster Jolanta

Wpływ cech socjodemograficznych pacjenta na jakość opieki pielęgniarskiej

Impact of patient's social and demographic factors

on the quality of nursing care 255

Artykuł zawiera 23107 znaków ze spacjami + grafika Stachura-Pużyńska Alicja

Pozycja ciała przyjmowana przez instrumentalistów podczas gry na instrumencie muzycznym

Postures assumed by instrumentalists while playing

a musical instrument 269

Artykuł zawiera 20806 znaków ze spacjami + grafika Szpringer Monika, Zięba Joanna

Kobiety jako specyficzna grupa osób spożywających alkohol – uwarunkowania, skutki, leczenie

Women as a specific group of people who consume alcohol

– conditioning, effects, treatment 293

Artykuł zawiera 23832 znaki ze spacjami

Tatarczuk Józef, Solan Joanna, Choptiany Marta

Poziom sprawności fizycznej reprezentantek województwa lubuskiego w wybranych dyscyplinach sportu

Level of physical fitness of lubuskie voivodship teams

in selected sports 303

Artykuł zawiera 24293 znaki ze spacjami + grafika

Maciejewska-Paszek Izabela, Kukuczka Justyna, Paszek Patrycja, Szostak-Trybuś Magda, Słowik Jerzy, Irzyniec Tomasz

Ocena sposobu żywienia i wydatku energetycznego

u trenujących zawodników wybranych dyscyplin sportowych Evaluation of nutrition and energy expenditure among athletes

in different sports 331

Artykuł zawiera 29546 znaków ze spacjami

(11)

Od Redaktorów

Dynamiczny rozwój cywilizacji, technizacji, cyfryzacji i komunikacji niejako zwalnia człowieka od dużego wysiłku fizycznego zmieniając w zasadniczy sposób środowisko zamieszkania, a także jego samego. Zapomnieliśmy, że organizm ludzki został genetycznie zaprogramowany na aktywny styl życia i wobec jego potrzebom prowadzi pasywny tryb życia.

W życiu człowieka istotną rolę odgrywa aktywność fizyczna, co w konse- kwencji zdecydowanie koreluje ze zdrowiem. To pierwsza grupa artykułów w niniejszej publikacji dotycząca stanu i oceny sprawności fizycznej i zachorowań zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dobry stan zdrowia stanowi pewną rolę preferencyjną, przeciwko rozpowszechnianiu się chorób cywiliza- cyjnych.

W drugiej grupie prac autorzy poruszają problemy dotyczące jakości życia, otyłości wśród dorosłych oraz kultu pięknej i szczupłej sylwetki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Trzecia grupa artykułów dotyczy postępowań terapeutycznych u kobiet po mastektonii, leczenia ortodontycznego, stanu jamy ustnej chorych na cukrzycę i jakości opieki pielęgniarskiej na bezpieczeństwo chorych.

Tematyka przedstawionych artykułów jest bardzo mocno zróżnicowana, a wyniki są interesujące i mają dużą wartość prakseologiczną. Mam nadzieję, że będą stanowiły inspirację do podejmowania nowych badań w różnych środo- wiskach, związanych z ochroną i promocją zdrowia.

Dziękuję Autorom prac za ich wysiłek, który wpłynął na ostateczny kształt prezentowanej monografii.

Prof. dr hab. n. biol. Józef TATARCZUK Uniwersytet Zielonogórski

w Zielonej Górze

Prof. dr hab. n. hum. Bożena ZBOINA Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim Dr n. biol. Paweł DĄBROWSKI

Uniwersyet Medyczny we Wrocławiu

Figure

Updating...

References

Related subjects :