• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 25 lutego 2020 r., o godz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 25 lutego 2020 r., o godz"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNNoKSiM.0001.2.2020.IB Wrocław, dn. 19.02.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 25 lutego 2020 r., o godz. 9:00, w sali nr 26

(parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b) Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dn. 14.01.2020 r.

2. Komunikaty Przewodniczącego.

3. Uchwała w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie w trybie eksternistycznym stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

– ref. dr hab. Agnieszka Wandel.

4. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Anety Firlej-Buzon na stanowisku

profesora Uniwersytetu w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

- ref. Przewodniczący.

5. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Góralskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu w Zakładzie Książki Współczesnej i Edytorstwa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

- ref. Przewodniczący.

6. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Tomaszowi Ratajczakowi

- ref. dr hab. Halina Rusińska-Giertych.

7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr

Cytaty

Powiązane dokumenty

zapoznaniu się z Uchwalą Komisji postępowania habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i

pręta cienkościennego ", również nagrodzonej przez Ministra Budownictwa , Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.. Od 1975 roku pracował w Instytucie Inżynierii

dia research oraz mass communication studies, badania nad mediami masowymi oraz badania nad komunikowaniem masowym.. Komunikowanie masowe stanowiło rodzaj komunikowania

Studia z zakresu mediów i komunikacji społecznej są nową, ale szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy, która poza studiami nad tradycyjnymi rodzajami mediów–

Innowacje” włączając się do dyskusji literaturoznawczych, językoznawczych, dydaktycznych, pedagogicznych, psychologicznych czy historycznych – co również zostało

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz.. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref.. Monika

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz1. 17:30 (posiedzenie

przyjęła protokół nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.. Przewodniczący

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

Sprawa wyznaczenia promotora, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz potwierdzenia biegłości językowej na poziomie nie niższym niż B2 (tryb

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o