• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 07.11.2017 2017/2018 K J A W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 07.11.2017 2017/2018 K J A W"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA

A

NGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ SZKOLNY

07.11.2017

1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, w którym z akapitów (A-F) możesz znaleźć podane informacje. Wpisz litery w odpowiednie miejsca (1 - 5). Jeden akapit został podany dodatkowo.

A

According to a 2014 questionnaire conducted by the British Council, one of the many things British people are associated with is their unique sense of humour. And indeed, the way the British joke, when they joke and what they joke about is often considered strange, if not offensive, by many foreigners. Experts say that you won’t understand British culture until you get British humour. So, here are the four main characteristics of what the British sense of humour is about.

B

The British, unlike many other nations, use humour all the time. Humour is not limited to special occasions – humour is everywhere. For example, even an ordinary everyday question about the children, like ‘How are the kids?’ will make an average Brit come up with some funny response such as ‘Oh, fantastic, hard-working, tidy, and never on their phones.’

C

The British avoid being too serious or pompous in public. They often laugh at themselves and each other. They tease each other constantly and use so-called friendly banter. This often makes foreigners wonder whether or not the British ever take anything seriously.

D

The British are experts on using irony and sarcasm, which are the main ingredients of their humour. They use both to make comments about anything and everything. There are no taboo subjects. You can joke about people you love, other nations or even death.

E

The British are excellent at using understatement which is often very humorous but also very confusing to people who don’t know about it. A British person may describe a painful illness as ‘a bit of a problem’. This is done to avoid being too straightforward and impolite.

F

To give the idea of what the British laugh at, here is the joke that 40,000 British Internet users voted the most hilarious in a recent survey. If you like it and understand it, you’ll make it in the UK!

A woman gets on a bus with her baby. The bus driver says: ‘Ugh, that’s not the prettiest baby I’ve ever seen in my life!’ The woman walks to the back of the bus and sits down, looking very angry. She says to a man next to her: ‘The driver has not been very nice to me!’ The man says: ‘You go up there and tell him off. Go on, I’ll hold your monkey for you.’

1. British people try not to sound too direct. ………

2. Even small talk may be full of jokes in Britain. ………

3. The British sometimes use humour to discuss serious subjects. ………

4. British people may appear as ‘jokers’ to foreigners. ………

5. The British sense of humour is very specific. ………

(3)

Przeczytaj poniższy dialog. Z podanych możliwości wybierz jedno, prawidłowe uzupełnienie zdania i zaznacz odpowiednio krzyżykiem odpowiedź A, B, C lub D.

S = student, T = teacher

S: Good morning! I’m sorry I’m late!

T: Good morning. Why are you late today?

S: I had 1. ……… awful journey.

T: What happened?

S: First, I 2. ……… up too late and then I missed the bus. I had to wait for the next one.

T: You should buy an alarm clock. Have you done your homework?

S: Sorry, I forgot.

T: That’s too 3. ……… . You should remember to do your homework every day.

S: I’ll try.

1. A. an B. a C. the D. – 2. A. stood B. wake C. got D. get 3. A. wrong B. silly C. bad D. badly Zadanie 3. (3 p.)

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

1. Why ……… (wąchasz) his clothes. Do you think he can smoke?

2. Beth called us with the news when we ……… (jedliśmy) dinner.

3. (Nigdy nie jesteśmy) ………..…… bored at school.

Zadanie 4. (3 p.)

Do każdej sytuacji dobierz odpowiednią reakcję A, B lub C i zaznacz ją krzyżykiem.

1. Częstujesz gościa ciasteczkami. Co przy tym powiesz?

A. Here are my biscuits.

B. I’ll give you some biscuits.

C. Please help yourself to some biscuits.

2. Jak podziękujesz goszczącym Cię Anglikom za gościnę?

A. Thank you for bread and breakfast.

B. Thank you for keeping me.

C. Thank you for your hospitality.

3. Ktoś niechcący stanął Ci na nogę i przeprosił. Jak zareagujesz?

A. Watch out.

B. Never mind.

C. Attention, please.

(4)

Przeczytaj tekst. Z podanych możliwości wybierz jedno, prawidłowe uzupełnienie tekstu i zaznacz odpowiednio krzyżykiem odpowiedź A, B lub C.

It may sound strange, but we form opinions about other people based on their hairstyle. Our hair allows us 1. …… more than just how neat we are; it says a lot about our personality too.

So, long 2. …… hair is associated with people who care about their appearance and are fun, but may be money-oriented. Medium-length hair 3. …… the impression that you are bright and kind, while short hair suggests you tend to be outgoing and self-confident. Individuals with a fringe can’t stand 4. …… bored as they are highly motivated, action-oriented people.

As for the colour, bright shades make you look open-minded and eccentric. The texture, on the other hand, informs us how friendly the person is. People with curly or wavy hair come 5. …… as more easygoing than those with straight hair. So, look around and see how true this is.

1. A. communicate B. communicating C. to communicate

2. A. pale B. straight C. scruffy

3. A. give B. gives C. is giving

4. A. feeling B. to feel C. of feeling

5. A. off B. out C. across

Zadanie 6. (5 p.)

Z podanych możliwości wybierz jedno, prawidłowe uzupełnienie zdania i zaznacz odpowiednio krzyżykiem odpowiedź A, B, C lub D.

1. Whenever I go running I ……… my favourite sneakers.

A. wear B. am wearing C. wore D. will wear 2. If it ……… raining, we will go kayaking.

A. stopped B. would stop C. stops D. will stop 3. They are going to stay with …….. Mark when they’re in Italy.

A. Susan’s cousin B. Susan cousin’s C. Susan cousins D. Susan’s cousin’s 4. My sister talked to me ……… because I used her computer.

A. angry B. with angry C. more angry D. angrily 5. We ………. on many trips when I was at primary school.

A. were going B. used to go C. had gone D. have gone

(5)

Napisz, co najczęściej mówi się w języku angielskim w podanych sytuacjach. W każdej sytuacji brakuje jednego wyrazu. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1. Składasz komuś gratulacje: My ……….

2. Poprosisz, żeby ktoś był z tobą w kontakcie: Keep in ……….

3. Ktoś ma urodziny: Many Happy ………...

Zadanie 8. (3 p.)

Napisz słownie w języku angielskim poniższe zwroty. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1. W XIV wieku ………....

2. 7.5% ……….

3. 2/6 ………...

Zadanie 9. (5 p.)

Wybierz właściwe wyrazy, podkreślając je.

1. Christine got engaged to James. He’s her fiancée / fiancé.

2. I think the kettle / cutlery has switched off. I’ll make the tea.

3. A practice exam that you take before the official one is a(an) oral / mock exam.

4. She grew up in a suburban/ rural neighbourhood, a quiet part of town away from the centre.

5. The twins couldn’t make up who was going to sleep above in their bunk/ double bed.

Zadanie 10. (5 p.)

Przeczytaj e-mail. Uzupełnij każdą lukę jednym z podanych poniżej wyrazów tak, aby powstał spójny i logiczny tekst. Nie zmieniaj formy wstawianych wyrazów.

photographer tailor unemployed part-time employee retire collaborative income permanent recruitment

Hi Sue,

I’ve got some good news. My brother is no longer 1. ……… ! He’s finally got a job! He’s a 2. ………, and he takes pictures for a local newspaper. It’s only 3. ……….

at the moment – he works three days a week, helping Mrs Davis. But she’s already 68 years old, and says that she wants to 4. ……….. next month, so the paper will probably offer him a 5. ……… job! I think he still needs to learn a lot, but he’s really enjoying this job. Let me know what’s new with you.

Love, Erica

(6)

Przeczytaj dialog i wpisz brakujące słowa tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Pierwsze litery zostały podane.

Teacher: OK, let’s 1. r ……… some vocabulary before tomorrow’s test?

Adam, what do we call the person in charge of a school, the primary leader in a school building?

Adam: Easy. That’s the 2. p ………

Teacher: Correct, Marek, now it’s your turn. What do we call classes or activities that students can but don’t have to attend?

Marek: I’m not sure. 3. O ………..?

Teacher: That’s right. Ewa, at what kind of school do parents have to pay for their children’s education?

Ewa: That’s a 4. p ……… school.

Teacher: OK, Iza, what do we call a school for children aged 3–5?

Iza: I think it’s a 5. n ……….. ? Teacher: Great! See you at the test tomorrow then.

Zadanie 12. (5 p.)

Z podanych możliwości wybierz jedno, prawidłowe uzupełnienie tekstu i zaznacz odpowiednio krzyżykiem odpowiedź A, B, C lub D.

1. ……… Day or Shrove Tuesday is a special day celebrated in many countries around the world. It is celebrated in English-speaking countries like the UK, Ireland, Australia and Canada. This Day is always on a Tuesday in February or March. It is the day before Ash Wednesday, the start of Lent. At the end of Lent is Easter. Some important tradition on this Day in the UK is racing. People run in a race with a part of kitchen stuff.

A. Fool’s B. Labor C. Pancake D. Anzac

2. A US state ………. known as “The Golden State”. Famous attractions include Yosemite, Death Valley, Sequoia, Redwood and Channel Islands National Parks, the Golden Gate Bridge, Universal Studios Theme Park.

A. Arizona B. California C. Wyoming D. Colorado

3. The highest mountain in Australia with a height of 2,228 metres above sea level is Mount ………..

A. Kosciuszko B. McKinley C. Logan D. Cook

(7)

4. It is an area of central London, concentration of tourist attractions, with a famous abbey of the same name. In a government context, often refers to the Parliament of the United Kingdom, located in the UNESCO World Heritage Palace of ………

- also known as the Houses of Parliament.

A. Buckingham B. Kensington C. Greenwich D. Westminster 5. The ……… is the floral emblem of Scotland, also features in Scottish &

British heraldry through symbols, logos, coats of arms and on British currency.

A. red rose B. daffodil C. thistle D. silver fern

___________________________________________________________________________

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa. Nazwa fraszka wywodzi się z

Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy do Krakowa – koronacja królowej Jadwigi – utworzenie Akademii Krakowskiej.. Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy

Ich gehe nicht ins Konzert, aber / und / sondern ich treffe mich mit meinen Freunden in einem Café.. Frag Peter, dass / ob / oder er ins

– Семьдесят пять рублей, – бросила она коротко в ответ. Официантка принесла мороженое, бросила на стол счёт и удалилась. _____ Она увидела, что рядом с

Uwaga: wymagana jest pełna poprawność zapisanych zdań.

The biggest problem for the skiers is wind, because it influences their speed and therefore can change the shape of their jump.. In 1979 the International Ski

Do jakiego tekstu z zakresu lektur konkursowych odwołuje się podmiot liryczny poniższego wiersza.. Uzasadnij

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (5.1.–5.6.) Wpisz odpowiednią formę wybranego