–pieczęć szkołyidentyfikator szkoły

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

………

… ………

miejscowość data

………

pieczęć szkoły identyfikator szkoły

W

YKAZZDAJĄCYCHCZĘŚĆUSTNĄEGZAMINUMATURALNEGOZJĘZYKA

………

1

Lp

. PESEL zdającego Nazwisko zdającego Imię zdającego

r P zystąpił d o egzaminu2

r d d

P ze miot z awany

jako3 Liczba punktów

Unieważ- nienie 4

Dostoso- wanie (T – tak)

Olimpiada (T – tak) ze

szkoły macie- rzystej

z innej

szkoły obowiązko

-wy dodatko

-wy „Nowa”

formuła „Stara”

formuła

1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(2)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Objaśnienia:

1. Należy wpisać nazwę języka, tj. odpowiednio: polskiego, białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ukraińskiego, łemkowskiego, kaszubskiego.

2. Należy wpisać w odpowiedniej kolumnie: „T” – jeżeli przystąpił, „N” – jeżeli nie przystąpił, w zależności od tego, czy zdający przystępował do egzaminu w macierzystej szkole (kolumna 5a), czy był skierowany na egzamin w danej szkole przez OKE (kolumna 5b).

3. Należy wpisać „X” w odpowiedniej kolumnie (6a albo 6b).

4. Komó kę należy wypełnić wyłącznie w p zypa ku unieważnienia egzaminu. Należy ok eślić p zyczynę unieważnienia pop zez wpisanie w komó kę o powie nio: „1” –r r d r r r r d d unieważnienie w p zypa ku stwie zenia r d rd

d r d r d r d r r d r d d

niesamo zielnego ozwiązywania za ań p zez z ającego (a t. 44zzv ust. 1); „2” – unieważnienie z powo u wniesienia lub ko zystania p zez z ającego z u zą zenia telekomunikacyjnego lub nie ozwolonych

r r r d r d r d r r

p zybo ów pomocniczych (a t. 44zzv ust. 2); „3” – unieważnienie z powo u zakłócania p zez z ającego p awi łowego p zebiegu egzaminu (a t. 44zzv ust. 3).

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

(3)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(4)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(5)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(6)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(7)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(8)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(9)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(10)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(11)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(12)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(13)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(14)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(15)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(16)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(17)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(18)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(19)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(20)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

(21)

Załącznik 12b

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

Figure

Updating...

References

Related subjects :