• Nie Znaleziono Wyników

URLOP NA ŻĄDANIE H.RABIEGA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "URLOP NA ŻĄDANIE H.RABIEGA"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

URLOP NA ŻĄDANIE H.RABIEGA

Pracownik ma prawo skorzystać z urlopu na żądanie po uprzednim uzyskaniu zgody pracodawcy, który co do zasady jest obowiązany takiego urlopu udzielić. Przełożony może odmówić podwładnemu udzielenia takiego urlopu tylko ze względu na szczególne okoliczności dotyczące zakładu pracy albo, gdy pracownik nadużywa prawa.

PODSTAWA PRAWNA

Prawo do urlopu na żądanie wynika z art. 1672 Kodeksu pracy, który stanowi, że: Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie są

przenoszone na kolejny rok). Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar urlopu na żądanie wynosi maksymalnie cztery dni w roku

kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

CEL URLOPU NA ŻĄDANIE

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Jest to krótki urlop wypoczynkowy udzielany w specjalnym trybie (poza planem urlopów, w trybie pilnym). Nie jest to urlop dodatkowy, który zwiększa pulę dni urlopu wypoczynkowego. Czy może być wykorzystany na dowolny cel? Zasadniczo pracownik ma tu swobodę - może to być wypoczynek, załatwienie nagłych / pilnych spraw osobistych, regeneracja sił fizycznych / psychicznych albo inny cel. Pracownik nie musi w żaden sposób uzasadniać swojego żądania. Pracodawca nie może żądać podania powodu.

TERMIN ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA

Kiedy należy zgłosić żądanie urlopu w tym trybie? Najprostsza odpowiedź brzmi: najpóźniej w dniu rozpoczęcia takiego urlopu. Bardziej precyzyjniej wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy, który stwierdził, że urlop na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu - do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy (wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I PK 128/06). Zatem zgodnie z takim stanowiskiem pracownik rozpoczynający swoją pracę o godzinie 8:00, powinien zgłosić żądanie urlopu w trybie art. 1672 Kodeksu pracy przed tą godziną. W tym samym orzeczeniu SN stwierdził, że

regulamin pracy albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa (zwyczaj) mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu „na żądanie”.

FORMA ZGŁOSZENIA ŻADANIA

W jakiej formie zgłosić żądanie udzielenia urlopu? Najlepszą drogą jest forma pisemna; albo na formularzu stosowanym w danym zakładzie pracy albo w formie pisma (należy podać kto składa pismo, datę, treść żądania oraz podpis). Żądanie udzielenia urlopu w trybie art. 1672 Kodeksu pracy zgłosić można także osobiście/ustnie (najlepiej przy świadku) lub telefonicznie. Możliwa jest także droga SMS-owa, mailowa albo poprzez stosowany w firmie komunikator lub w inny sposób

zwyczajowo przyjęty. Nie ma w tym względzie ograniczeń. Żądanie / wniosek w tym trybie zostanie prawidłowo złożone, jeśli pracodawca będzie w stanie zapoznać się z jego treścią.

TRYB UDZIELENIE URLOPU NA ŻĄDANIE

(2)

Z chwilą złożenia przez pracownika wniosku o urlop w trybie art. 1672 Kodeksu pracy co do zasady powstaje po stronie pracodawcy obowiązek jego udzielenia. Po zapoznaniu się z wnioskiem

pracodawca musi niezwłocznie podjąć decyzję o udzieleniu (lub odmowie udzielenia) urlopu w tym trybie oraz powiadomić o tej decyzji pracownika. Zgoda pracodawcy na urlop na żądanie jest

niezbędna i konieczna, by taki urlop mógł się rozpocząć zgodnie z prawem („Pracownik nie może (...) rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu." - wyrok SN z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt II PK 123/09). Milczenie pracodawcy, który zapoznał się z wnioskiem o urlop w tym trybie, można uznać za domniemaną zgodę.

Obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie ma charakter względny (wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący). Innymi słowy: pracodawca zasadniczo ma obowiązek udzielenia urlopu na żądanie, ale w dwóch szczególnych przypadkach może odmówić.

ODMOWA UDZIELENIA URLOPU NA ŻĄDANIE

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? Po pierwsze pracodawca może nie udzielić urlopu w trybie art. 1672 Kodeksu pracy, jeśli z jego oceny okoliczności wynika, że pracownik nadużywa w danej sytuacji prawa (art. 8 Kodeksu pracy). Nadużyciem prawa będzie wykorzystanie urlopu na żądanie niezgodnie z jego przeznaczeniem albo zasadami współżycia społecznego (np.

masowe wnioskowanie o urlop na żądanie w jednym terminie jako forma strajku grupy pracowników).

Po drugie pracodawca może nie zgodzić się na urlop w trybie art. 1672 Kodeksu pracy, jeśli w danym terminie wystąpią w zakładzie pracy okoliczności o szczególnym charakterze (np. usterka, awaria wymagająca pilnych działań), które wymagają obecności danego pracownika.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Platforma została wyposażona w ulepszony Obszar Administracyjny Klienta (Customer Administration Area), który pozwala na generowanie raportów wykorzystania Wiley

Więc tak samo w tym momencie w przypadku jeżeli organ podatkowy zażąda od nas, abyśmy przesłali konkretną strukturę JPK, to taką strukturę mamy przesłać we wskazanym przez ten

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni roboczych , Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu

Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, które ze swej winy naruszyły przepisy zawarte w art.. udzielić nagany z wpisem do

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA.. DYRYGENTURA

W przypadku opóźnienia w realizacji pracy dyplomowej przez jednego bądź dwóch członków Zespołu pozostali członkowie mają prawo – po wykonaniu wyznaczonej dla nich

The production costs and GHG emission intensity of biobased ethanol, ethylene, 1,3-PDO and succinic acid are compared to the costs and GHG emissions of the equiva- lent

Przyjęte w art. 78 § 1 k.p.a. sformułowanie ,,żądanie strony dotyczące prze-

1 Pzp wskazuje, że wezwanie do zło- żenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

167(2) Kodeksu pracy pra- cownikowi przysłu- guje 4 dni urlopu na żądanie, który zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar urlopu wyko- rzystanego przez

Szlak Cysterski w Polsce posługuje się oficjalnie logo w kształcie maswerkowego okna, ale w przypadku obiektów partycypujących w programie „Południowo-Zachodni

This article presents results on social infrastructure of burial charac- ter (cemeteries, crematoria) located in the rural areas in Poland taking into account its influence on

 w przypadku nieobecności student jest obowiązany zaliczyć ją w terminie 7 dni od dnia, w którym odbyły się zajęcia, na których student był nieobecny,. 

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art.161 k.p.).. Zasadą jest, że urlop

У тој синтези су садржани еле- менти византијског наслеђа (златно и плаво као у песми „Манасија”) или сеоба дела српског народа

– „Osoby, które mają już dyplom wyższej uczelni powinny kształcić się na studiach po− dyplomowych, przykładowo z zakresu prawa europejskiego – twierdzi mini− ster

jest od listopada 1930 roku do dnia włączenia do układu nowego zbiornika „Obłuże” we wrześniu 1931 roku, pompownia na uję- ciu wody „Oksywie” w budowie współdziałała

Tradycje muzealnictwa województwa bielsko-bialskiego sięgają 175 lat wstecz, a obecnie sieć placówek muzeal­ nych obejmuje trzynaście jednostek, w tym cztery

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopol- skiej Izby Lekarskiej stoi na stanowisku, że żądanie weryfikacji wstecznie na końcu roku jest praktyką naganną, prze- ciwko

Promocja muzyki, a także samych artystów może się odbywać z pominięciem dużych wy- twórni, które wobec wykreowanej za pomocą sieci popularności (liczby odtwo- rzeń piosenek

Jak jednak miałby postąpić ewentualny wydawca obszernych, prowadzonych przez blisko czterdzieści lat dzienników Ferdynanda Hoesicka, młodopolskiego histo­ ryka

Wiary po Soborze Watykan´skim II okres´lił Jan Paweł II w konstytucji Pastor bonus z 28 czerwca 1988 roku. Podstawowym zadaniem Kongregacji jest dbanie o wierne głoszenie nauki

16–18.09.2004. W Krakowie, w ramach obchodów 115 rocznicy urodzin profesora Walerego Goetla, odbêdzie siê konferencja nt. Ochrona i in¿ynieria œrodowiska — zrów- nowa¿ony