• Nie Znaleziono Wyników

Komunikat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Komunikat"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Komunikat

Palestra 38/1-2(433-434), 188

(2)

S prostow anie

S P R O S T O W A N I E

W num erze 12/93 „ P alestry ” na str. 27, w w yniku om yłki k o rek to rsk iej, zostało p om inięte nazw isko adw . C zesław a J a w o rs ­ kiego, w iceprezesa N R A , w składzie ju ry k o n k u rsu zo rg anizow an ego z o kazji 75-lecia o d ro d z en ia A d w o k a tu ry Polskiej.

Z a p o w stałą om yłkę R edak cja przep rasza P an a Prezesa i C zytel­ nik ów „P alestry ” .

K O M U N I K A T

K om isja P raw C złow ieka O kręgow ej R ady A dw okackiej w W a r­ szaw ie p ragnie zaw iadom ić, że w dniach od 22 kw ietnia 1994 r. (kolacja) do 24 kw ietnia 1994 r. (o b iad ) w D P T A w G rzegorzew icach o dbędzie się S em inarium nt. „G w ara n cje praw je d n o stk i w procesie k arn y m w świetle E uropejskiej K onw encji P raw C złow ieka” . Przew i­ du je się u dział w ykładow ców z R ad y E u ro p y o ra z z Kom isji Praw C złow ieka w S trasbu rgu.

Z apew niam y zakw aterow anie w raz z noclegiem i wyżywieniem , o rien tacyjny koszt p o b y tu ok. 300.000 zł. Z głoszenia prosim y kierow ać d o O R A w W arszaw ie na ręce p. Bożeny Łagow skiej, tel. 625-38-70 lub 628-93-86 najpóźniej do d n ia 31 m arca 1994 r.

Liczba miejsc o graniczona.

Cytaty

Powiązane dokumenty

ja wiem słonko gdzie naprawić te paznokcie ej maluchu przestań smutać sie?. u Bożeny

odbyło się w Warszaioie plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej.. W czasie posiedzenia dotychczasowy prezes NRA

Pozostali prenumeratorzy „Palestry” oraz inne osoby mogą zgłosić ¡zamówienie na „Listę” pod adresem Redakcji „Palestry”, która wyśle zamówioną ilość

W związku z tym Redakcja prosi wszystkich prenu­ meratorów miesięcznika, którzy już uiścili należność za prenumeratę ,Palestry" na 1982

Za powstałą sytuację Wydawnictwo pragnie przeprosić na­ bywców „Informatora prawniczego 1986”.. DYREKTOR WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO dr

[r]

w Grzegorzewicach koło Warszawy (poczta Skuły, kod: 05-705) odbędą się IV Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Adwokatów o puchar Przechodni, ufundowany już po raz

Stałym uczestnikiem tych spotkań był kolega Janusz Flasza - znany również jako działacz samorządowy - były Dziekan Rady Adwokackiej.. w Szczecinie oraz