• Nie Znaleziono Wyników

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI "

Copied!
26
0
0

Pełen tekst

(1)

MMA 2018

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Układ graficzny

© CKE 2015

MMA 2018

UZUPEŁNIA ZDAJ CY

KOD PESEL

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

P

OZIOM PODSTAWOWY

DATA:5 czerwca 2018 r.

GODZINA ROZPOCZ CIA:9:00

CZAS PRACY:170 minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA:50

Instrukcja dla zdaj cego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 26 stron (zadania 1–34).

Ewentualny brak zgło przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.

3. Odpowiedzi do zadań zamkni tych (1–25) zaznacz na karcie odpowiedzi, w cz ci karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Bł dne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz wła ciwe.

4. Pami taj, że pomini cie argumentacji lub istotnych obliczeń

w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.

5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.

6. Nie używaj korektora, a bł dne zapisy wyraźnie przekre l.

7. Pami taj, że zapisy w brudnopisie nie b dą oceniane.

8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki, a także z kalkulatora prostego.

9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem.

10. Nie wpisuj żadnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora.

miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJ CY

Uprawnienia zdającego do:

dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznaczeń na kart dostosowania w zw. z dyskalkulią

NOWA FORMU Ł A

MMA-P1_1P-183

(2)

W każdym z zadań od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (0–1) Dla 2

2 1

x = + oraz y = 2 1 warto ć wyrażenia x22xy+y2 jest równa

A. 4 B. 1 C. 2 D. 1

2

Zadanie 2. (0–1)

Dane są liczby: 1 4 4 2

log 8, log 8, log 1

a= b= c= 2. Liczby te spełniają warunek

A. a>b>c B. b>a>c C. c>b>a D. b>c>a

Zadanie 3. (0–1)

Wskaż liczb spełniającą nierówno ć (4x)(x+3)(x+4)>0.

A. 5 B. 16 C. 4 D. 2

Zadanie 4. (0–1)

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował

A. 2200 złotych. B. 2300 złotych. C. 2400 złotych. D. 3000 złotych.

Zadanie 5. (0–1)

Na rysunku przedstawiony jest przedział (10, k , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych należących do tego przedziału jest równa 21.

Stąd wynika, że

x

(3)

Strona 3 z 26

MMA_1P

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(4)

Zadanie 6. (0–1)

Równanie 0

1 2

1 =

+

x x

A. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.

B. ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

D. nie ma rozwiązań.

Zadanie 7. (0–1) Liczb

1111

224 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesi tnego okresowego.

Dwudziestą cyfrą po przecinku jego rozwini cia jest

A. 2 B. 0 C. 1 D. 6

Zadanie 8. (0–1) Liczba

10 20

20 20

4 2

4 2 8

jest równa

A. 0 B. 220 2 C. 219 D. 4 −210

Zadanie 9. (0–1)

Funkcja f jest okre lona wzorem f x( )= −2(x+2) (1 x3)2 dla każdej liczby rzeczywistej 2

x ≠ − . Warto ć funkcji f dla argumentu 2 jest równa

A. 8 B. 1

2 C. 1

2 D. 8

Zadanie 10. (0–1)

Najwi kszą warto cią funkcji y= (x2)2+4 w przedziale 3, 5 jest

A. 4 B. 3 C. 0 D. 5

Zadanie 11. (0–1)

Funkcja liniowa f x( )=

(

1m2

)

x+m1 nie ma miejsc zerowych dla

A. m =1 B. m =0 C. m = −1 D. m = −2

(5)

Strona 5 z 26

MMA_1P

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(6)

Zadanie 12. (0–1)

Na jednym z rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej okre lonej wzorem f x( )= −(x1 3)( x). Wskaż ten rysunek.

A. B.

C. D.

Zadanie 13. (0–1)

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego ( )an okre lonego dla n ≥1 są dodatnie i 3a2 =2a3. Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy

A. 2

q =3 B. 3

q =2 C. q = 6 D. q =5

(7)

Strona 7 z 26

MMA_1P

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(8)

Zadanie 14. (0–1)

Dany jest ciąg arytmetyczny ( )an okre lony wzorem 1 16 2

an = n dla każdej liczby całkowitej n ≥1. Różnica r tego ciągu jest równa

A. r = −16 B. r = −12 C. r = −321 D. r =1512

Zadanie 15. (0–1) Liczba 1 tg40 ° jest A. ujemna.

B. dodatnia, ale mniejsza od 0,1 . C. wi ksza od 0,1 , ale mniejsza od 0,5.

D. wi ksza od 0,5.

Zadanie 16. (0–1)

Odcinek AB jest rednicą okr gu o rodku O i promieniu r. Na tym okr gu wybrano punkt C, taki, że OB = BC (zobacz rysunek).

Pole trójkąta AOC jest równe A. 2

2

1r B. 2

4

1r C. 2

4r

π D. 2

4 3r

Zadanie 17. (0–1)

Okrąg o rodku S1 =(2,1) i promieniu r oraz okrąg o rodku S2 =(5,5) i promieniu 4 są styczne zewn trznie. Wtedy

A. r =1 B. r=2 C. r=3 D. r =4

(9)

Strona 9 z 26

MMA_1P

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(10)

Zadanie 18. (0–1)

Długo ci boków trapezu równoramiennego są równe 12, 13, 2, 13.

Wysoko ć h tego trapezu jest równa

A. 5 B. 8 C. 10 D. 12

Zadanie 19. (0–1)

Miary kątów pewnego czworokąta pozostają w stosunku 2:3:3:4. Wynika stąd, że najmniejszy kąt tego czworokąta ma miar

A. B. C. D.

Zadanie 20. (0–1)

Dany jest walec, w którym wysoko ć jest równa promieniowi podstawy. Obj to ć tego walca jest równa 27π . Wynika stąd, że promień podstawy tego walca jest równy

A. 9 B. 6 C. 3 D. 2

Zadanie 21. (0–1)

Stożek o promieniu podstawy r i kula o tym samym promieniu mają równe obj to ci.

Tangens kąta mi dzy tworzącą i płaszczyzną podstawy tego stożka jest równy

A. 4

3 B. 12 C. 17 D. 4

Zadanie 22. (0–1)

W ród 100 osób przeprowadzono ankiet , w której zadano pytanie o liczb książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

rednia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną osob jest równa

A. 0,5 B. 1 C. 2 D. 2,5

60° 50° 40° 30°

Liczba książek 0 1 2 3 4 5

Liczba osób 23 14 28 17 11 7 h

(11)

Strona 11 z 26

MMA_1P

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(12)

Zadanie 23. (0–1)

Gdy dodamy liczb wszystkich kraw dzi pewnego graniastosłupa do liczby wszystkich jego wierzchołków, to otrzymamy w wyniku 15. Liczba wszystkich kraw dzi tego graniastosłupa jest równa

A. 9 B. 7 C. 6 D. 5

Zadanie 24. (0–1)

Liczba wszystkich dodatnich liczb czterocyfrowych parzystych, w których zapisie nie wyst pują cyfry 0 i 2, jest równa

A. 8 8 8 3⋅ ⋅ ⋅ B. 8 7 6 3⋅ ⋅ ⋅ C. 8 10 10 4 D. 9 8 7 4⋅ ⋅ ⋅

Zadanie 25. (0–1)

W pudełku znajdują si dwie kule: czarna i biała. Czterokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną kul z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie trzy razy w czterech losowaniach wyciągniemy kul koloru białego, jest równe

A. 1

16 B. 3

8 C. 1

4 D. 3

4

(13)

Strona 13 z 26

MMA_1P

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(14)

Zadanie 26. (0–2)

Rozwiąż nierówno ć 2 1x( x)+ − <1 x 0.

(15)

Strona 15 z 26

MMA_1P

Zadanie 27. (0–2)

Wykresem funkcji kwadratowej f okre lonej wzorem f x( )=x2+bx+c jest parabola, na której leży punkt A =(0, 5 ). Osią symetrii tej paraboli jest prosta o równaniu x =7. Oblicz warto ci współczynników b i c.

Odpowiedź: ... .

Wypełnia egzaminator

Nr zadania 26. 27.

Maks. liczba pkt 2 2 Uzyskana liczba pkt

(16)

Zadanie 28. (0–2)

Wykaż, że reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych przez 8 jest równa 6.

(17)

Strona 17 z 26

MMA_1P

Zadanie 29. (0–2)

Dany jest prostokąt ABCD. Na boku CD tego prostokąta wybrano taki punkt E, że DE

EC =2 , a na boku AB wybrano taki punkt F, że BF = DE . Niech P oznacza punkt przeci cia prostej EF z prostą BC (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąty AED i FPB są przystające.

Wypełnia egzaminator

Nr zadania 28. 29.

Maks. liczba pkt 2 2 Uzyskana liczba pkt

A F

D C E

P B

(18)

Zadanie 30. (0–2)

Kątα jest ostry i sinα+cosα = 2. Oblicz warto ć wyrażenia 1 tgα+tg

α .

(19)

Strona 19 z 26

MMA_1P

Zadanie 31. (0–2)

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą. Po przeprowadzonym do wiadczeniu zapisujemy liczb uzyskanych orłów (od 0 do 4) i liczb uzyskanych reszek (również od 0 do 4). Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w tych czterech rzutach liczba uzyskanych orłów b dzie wi ksza niż liczba uzyskanych reszek.

Odpowiedź: ... .

Wypełnia egzaminator

Nr zadania 30. 31.

Maks. liczba pkt 2 2 Uzyskana liczba pkt

(20)

Zadanie 32. (0–5)

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysoko ci H =16. Cosinus kąta nachylenia kraw dzi bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa jest równy 3

5. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

(21)

Strona 21 z 26

MMA_1P

Odpowiedź: ... .

Wypełnia egzaminator

Nr zadania 32.

Maks. liczba pkt 5 Uzyskana liczba pkt

(22)

Zadanie 33. (0–4)

W ciągu arytmetycznym ( )an , okre lonym dla liczb naturalnych n ≥ , wyraz szósty jest 1 liczbą dwa razy wi kszą od wyrazu piątego, a suma dziesi ciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 10 15

S = 4 . Oblicz wyraz pierwszy oraz różnic tego ciągu.

(23)

Strona 23 z 26

MMA_1P

Odpowiedź: ... .

Wypełnia egzaminator

Nr zadania 33.

Maks. liczba pkt 4 Uzyskana liczba pkt

(24)

Zadanie 34. (0–4)

Punkty A = −( 1,1) i C =(1,9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC = BC . Podstawa AB tego trójkąta zawiera si w prostej o równaniu y=12x+23. Oblicz współrz dne wierzchołka B tego trójkąta.

(25)

Strona 25 z 26

MMA_1P

Odpowiedź: ... .

Wypełnia egzaminator

Nr zadania 34.

Maks. liczba pkt 4 Uzyskana liczba pkt

(26)

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość 12 i tworzy z bokiem, którego długość jest równa

ZDAJĄCEGO.. Pierwszego dnia rano skarbnik dorzucił 25 monet, a każdego następnego ranka dorzucał o 2 monety więcej niż dnia poprzedniego. Jednocześnie ze skarbca król zabierał

Podstaw ą ostrosłupa ABCDS jest prostokąt o polu równym 432, a stosunek długości boków tego prostok ąta jest równy. Odcinek SO jest wysoko ścią ostrosłupa

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/matura/.. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/matura/.. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/matura/.. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

Promie ń tej kuli jest równy 2 i jest taki sam jak promień podstawy tego stożkaA. Tworz ąca tego stożka ma

Wyznacz dziedzinę tej funkcji i oblicz d ługości boków tego z rozważanych trójkątów, którego pole jest największe. Oblicz to najwi

Punkt jest środkiem boku tego trójk ąta (zobacz rysunek)... Wyznacz iloraz i pi ąty wyraz

Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne, w które można wpisać okrąg, spełniające warunek: suma długości dłuższej podstawy a i wysokości trapezu jest równa 2. a)

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy r, a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa.. Objętość tego

Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Wykaż, że w czworokącie CDEF sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.. Oblicz pole a)

Zakoduj kolejno pierwsze trzy cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.. BRUDNOPIS

Wysokość SO tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy.. Objętość tego ostrosłupa

Oblicz współrzędne wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe.. Wypełnia egzaminator Nr

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych przez 9.. Po wylosowaniu pewnej liczby losów, wśród których był dokładnie

Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych parzystych, w których zapisie występują co najwyżej

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 ° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku.. Wynika stąd, że miara kąta

Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana

Czas połowicznego rozpadu pierwiastka to okres, jaki jest potrzebny, by ze 100% pierwiastka pozostało 50%

Oblicz, jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia wpadało przez to okno jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni

Jeśli natomiast szereg jest zbieżny, ale nie bezwzględnie, to permutując jego wyrazy możemy uzyskać szereg zbieżny o dowolnej sumie albo szereg rozbieżny 181.. 180 Używam

4. W pewnej szkole liczącej 400 uczniów 65% uczy się języka angielskiego, 47% języka rosyjskiego, a 24% uczy się obu tych języków. Emilia kupiła pół kilograma