• Nie Znaleziono Wyników

"Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku", Bożena Nowak, Lublin 1991 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku", Bożena Nowak, Lublin 1991 : [recenzja]"

Copied!
4
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Kazimierz Myśliński

"Rzemiosło Lublina od XIV do połowy

XVI wieku", Bożena Nowak, Lublin

1991 : [recenzja]

Rocznik Lubelski 31-32, 257-259

(2)

R E C E N Z J E 257

Wymienione rody możnowładcze rekrutowały się z pozostałej Małopolski. Skąd jednak napływały w Lubelskie liczne szeregi drobniejszej szlachty, także bezkmie- cej, tzw. później zagrodowej. Autorka w kilku miejscach wskazała na Mazowsze i z tą tezą należy się w pełni zgodzić. Pod uwagę brać by jednak należało i radom­ skie. Niejasna jest tylko kwestia przyczyn przesiedlenia się, inaczej mówiąc — inicjatywy tej imigracji. Wedle autorki, inicjatywa należała do króla, dążącego „do zagospodarowania nie zajętych dotąd mniej atrakcyjnych terenów” (s. 116). Nasu­ wają się tu jednak pewne wątpliwości. W takim przypadku król musiał zapewne liczyć na zwiększenie dochodów skarbu państwa. Czy było to realne? Raczej nie, skoro osadzonych na ziemi przybyszów cechowało, wedle określenia autorki, „ubó­ stwo”? Toteż przychylić się należy do innej tezy autorki, dopatrującej się w tej imigracji inicjatywy samych zainteresowanych. We wsiach szlachty bezkmiecej mi­ litarny motyw jej osadzania na ziemi mógł działać nie tylko w czasach Kazimierza Wielkiego, kiedy potrzebny był stale „gotowy” żołnierz na wyprawy ruskie, lecz również w XV w., w którym nie brakowało wojen.

Największe wątpliwości nasuwa twierdzenie autorki, że „nie było w wieku XV liczniejszych przypadków przechodzenia istniejących osad z jednej kategorii własno­ ści do drugiej drogą kupna, zamiany, darowizny, konfiskaty itp.” (s. 123) i że wobec tego „rozwój wszystkich sektorów odbywał się poprzez przyrost nowych osad, za­ kładanych w XV w. na nie użytkowanych do tej pory terenach”. Niezbyt liczne, co prawda, przykłady pozwalają przecież na stwierdzenie faktów transakcji ziemią, aktów kupna-sprzedaży, jako głównej formy zmiany właściciela. Nie sposób przy­ puścić, aby nabywca z kręgu bogatej szlachty zakładał dopiero swoją nową rezy­ dencję na pustkowiu. Przejście Bochotnicy w ręce Kurowskich wydaje się być przy­ kładem typowym. Podobnie musiało być w dobrach kościelnych. Rzecz charakte­ rystyczna, że w XV w. znalazła autorka tylko 7 wsi zakładanych w dobrach będą­ cych własnością Kościoła.

Z przeglądu kilku przedstawionych problemów wynika tematyczna rozległość pracy, która, koncentrując uwagę autorki na doniosłym a precyzyjnie sformułowa­ nym temacie, w gruncie rzeczy daleko wykracza poza te ramy, dostarczając tworzy­ wa do rozwiązania wielu innych problemów. Ale tak jest z każdym prawdziwie naukowym wysiłkiem historyka: zajmując się jednym tylko zagadnieniem, zawsze ma w polu widzenia całość procesu historycznego. W tym też tkwi jego wartość, i w takim aspekcie trzeba oceniać książkę Anny Sochackiej.

K azim ierz Myśliński

Bożena N o w a k , Rzemiosło Lublina od X I V do po ło w y X V I wieku, Wyd. UMCS, Lublin 1991.

Początki miejskiej historii Lublina sięgają co najmniej XI w., ale jego właściwy rozwój to czasy po 1317 r., kiedy otrzymał on prawo miejskie. Wyrósł wtedy do rangi dużego i szybko rozwijającego się ośrodka handlu, także handlu międzynaro­ dowego, stając się jednocześnie ważnym centrum administracji państwowej. W II po­ łowie XV w. współcześni zaliczali go do grupy najznaczniejszych miast polskich.

(3)

258 r e c e n z j e

W literaturze podniesiono jednak w swoim czasie wątpliwości co do tego, czy handel i administracja mogły stać się wystarczającą podstawą jego rozwoju i znaczenia.

Praca autorki daje odpowiedź na to pytanie, wskazując na rolę rzemiosła, pro­ dukcji, dostarczającej zarówno usług jak i towarów na rynek lokalny i, jeszcze szerzej, na rynek krajowy. Obrazem znaczenia tego działu gospodarki miasta była stale rosnąca liczba rzemieślników, która, jak wykazano w pracy, osiągnęła około 1000 osób w 1524 r. na ogólną liczbę 4250 mieszkańców. Tyle ich potwierdzają źródła pisane, w rzeczywistości mogło ich być jeszcze więcej. Tej liczebności zdaje się nie odpowiadać dziwnie mała liczba własnych organizacji cechowych, co autorka słusznie tłumaczy niechęcią opanowanej przez kupiectwo rady miejskiej, która na tworzenie cechów nie chciała wyrażać zgody. Liczba cechów była rzeczywiście stosunkowo niewielka, co nie znaczy jednak, że mała była także liczba rzemieślników. W skład niektórych cechów wchodzili bowiem także rzemieślnicy tych branż, które własnej cechowej organizacji nie posiadali. W sumie, autorka dostarczyła przekonujących dowodów na to, że średniowieczny Lublin był nie tylko i nie tyle ośrodkiem handlo­ wym, ile w nie mniejszej mierze — produkcyjnym. Pozwoliło to utrzymać kondycję miasta także w późniejszych wiekach, kiedy w rezultacie wojen koniunktura handlo­ wa znacznie się pogorszyła.

To byłaby najogólniejsza teza pracy. Z bardziej szczegółowych wymienić należy najpierw „Udział rzemiosła w politycznym życiu miasta” i „Rzemiosło w życiu mia­ sta”, stanowiące treść dwóch osobnych rozdziałów pracy. Przedstawione tu zostało uczestnictwo przedstawicieli rzemiosła we władzach miejskich, w radzie miejskiej i ławie sądowej. Okazuje się z zebranego przez autorkę materiału, zestawionego w tabelach, że udział ten był bardzo duży, co pozwala na wniosek o współodpowie­ dzialności rzemiosła za sytuację w mieście a zarazem o jego wkładzie w kształtowa­ nie współczesności i przyszłości. Podobne wnioski można było spotkać i w niektó­ rych starszych pracach, nigdzie jednak nie były one tak gruntownie uzasadnione. Szczególnie instruktywne są tabele, zestawiające rzemieślników w ławie sądowej, która z racji charakteru sądu miejskiego stwarzała możliwość ingerencji rzemiosła we wszystkie właściwe dziedziny życia mieszkańców. Szerzej omówiony został dłu­ gotrwały konflikt mieszczaństwa, w tym rzemieślników, z wójtem dziedzicznym, będących w ówczesnych warunkach i od momentu lokacji reprezentantem przede wszystkim właściciela miasta, czyli władzy królewskiej, a nie mieszczan. Doprowa­ dził on do ograniczenia wójtowskich przywilejów i wreszcie do wykupu wójtostwa w 1504 r. przez radę miejską. Wójt przestawał być samoistnym czynnikiem władz miejskich, a stawał się organem rady. Był to triumfalny pochód miasta ku pełnemu samorządowi przez likwidację feudalnych przywilejów i feudalnych czynników po­ litycznych. W całym przebiegu konfliktu rysuje się rola rzemiosła.

Przez niemal cały XV w. widoczny jest prymat kupiectwa, działającego poprzez mechanizm ustrojowy, gwarantujący mu przewagę w radzie miejskiej, co sprawia­ ło, że uchwały rady, jej decyzje w wielu kwestiach szczegółowych, główny kierunek jej działalności, miały na uwadze przede wszystkim korzyści handlu i kupiectwa. Walczyło z tym rzemiosło, zorganizowane w cechach, a także, zwłaszcza w po­ czątkach, niezorganizowane, zamieszkałe głównie na przedmieściach, przedmieszcza- nie. Aż do wykupu wójtostwa dziedzicznego w 1504 r. rzemiosło szło w bardzo wielu sprawach ręka w rękę z kupiectwem i radą miejską i dopiero później zaczęło dzia­ łać w pełni samodzielnie, tym razem jednak przeciw radzie. W pierwszych dzie­ sięcioleciach XVI w. doszło nawet do konfliktów i tumultów. Autorka uwzględniła zwłaszcza ustalenia Ryszarda Szczygła, autora osobnej pracy na ten temat, w pe­ wnych punktach mogła jednak uzupełnić je czy uściślić.

(4)

R E C E N Z J E 259

Wymieńmy pokrótce niektóre inne ustalenia pracy. Siedząc początki rzemiosła lubelskiego autorka zwróciła uwagę na nowe możliwości wyjaśnienia okoliczności lokacji miasta w 1317 r. Dostarczyła mnóstwa informacji o liczebności, składzie i działalności gospodarczej poszczególnych branż, stwarzając podstawy wniosków co do odbiorców własnych produktów. W rachubę wchodził zawsze rynek lokalny, ale jak wynika z pracy, także dalsze powiązania rynkowe, w tym zwłaszcza sąsiednie ziemie litewsko-ruskie. Rozpatrzyła ponownie kwestię początków organizacji cecho­ wej w Lublinie, najstarszych statutów cechowych, wewnętrznej organizacji i dzia­ łalności cechów. Sprawy te były oczywiście poruszane w starszej literaturze, nigdy jednak w tak szerokim zakresie. Podkreślić bowiem należy pełne i niezwykle su­ mienne kwerendy w księgach miejskich Lublina, także tych, które do niedawna jeszcze nie były dostępne.

Wiek XV to okres dążeń szlachty do wyłączności w życiu politycznym kraju, z wyeliminowaniem innych warstw społecznych. Ta sprawa jest znana, mniej wia­ domo o problemie mieszczańskiego oporu, przeciwstawiania się tym tendencjom. Autorka rzuciła sporo światła i na tę kwestię, chociaż, trzeba przyznać, zasługiwa­ łaby ona na szersze potraktowanie.

Położenie blisko granicy państwowej z ziemiami litewsko-ruskimi dawało Lubli­ nowi szansę rozwinięcia kontaktów handlowych i na ten moment kładła nacisk do­ tychczasowa literatura. Autorka wykazała, że i udział rzemiosła był niemały, skoro Wschód miał zapotrzebowanie na produkty polskiego rzemiosła. Dotyczy to również kontaktów wymiennych między Lublinem a innymi ośrodkami miejskimi w kraju i to zarówno z większymi jak także z małymi miastami Lubelszczyzny. Daleko jednak ciągle do wyczerpania tematu.

W sumie uzyskaliśmy brakujący element do pełnego obrazu Lublina średnio­ wiecznego i w ten sposób zarówno regionalne badania nad tą częścią kraju, jak i ba­ dania nad całokształtem zagadnień gospodarczych, urbanistycznych i kulturalnych ówczesnego państwa polskiego zostały znacznie poszerzone i uzupełnione.

K a zim ie rz Myśliński

Torgiw lja na Ukraini X I V seredina XVII stolitija: W ołyń i Naddniprianszczyna, red. M. F. Kotlar, Akademija Nauk Ukrainskoj RSR, Institut Istorji, Naukowa Dumka, Kijiw 1990.

Wydawnictwo stanowi zbiór źródeł do dziejów handlu ziem zachodnioukraiń- skich i Naddnieprza między sobą i, co ważniejsze, ich udziału w wymianie między­ narodowej. Źródła te to skargi kupców na niesłuszny, ich zdaniem, pobór cła, wno­ szone przed sądy grodzkie, głównie we Włodzimierzu i Łucku, kontrakty, korespon­ dencja handlowa, taksy wojewodzińskie na towary rodzimej i obcej produkcji, re­ jestry czopowego, piwnego i gorzałczanego, wpisy do ksiąg Trybunału Koronnego w Lublinie. Wydawcy wykorzystali zasoby Centralnego Państwowego Archiwum Hi­ storycznego Republiki Ukraińskiej w Kijowie i Centralnego Archiwum Historyczne­ go we Lwowie. Z pierwszego do zbioru weszły zespoły: Sądu Grodzkiego w Żyto­ mierzu, Magistratu miasta Łucka, Sądu Grodzkiego w Łucku, Grodzkiego i Ziem­

Cytaty

Powiązane dokumenty

Co nie pasuje do tej

Zapoznajemy się z artykułami spożywczymi

Celem pracy było porównanie wpływu różnych dawek ołowiu dodanego do podłoża na wzrost i rozwój wybra- nych biotypów trzech gatunków chwastów: komosy białej (Chenopodium

orzekanie oo do kosztów (w tym także w wypadkach określonych przez usta­ wę i co do opłaty na rzecz zespołu adwokackiego) jest obowiązkiem sądu, podlegającym

Ze względu na walory przy­ rodnicze rejon ten jest klasyfikowany jako ob­ szar o szczególnie dużej i dużej przydatności do.. wypoczynku (Atlas środowiska

Rodzaje jednosiecznej broni białej (zbliżone generalnie for­ mą do tzw. miecza jednosiecznego), z wyłączeniem swoistego wa­ riantu Jakim jest szabla, w

Psychologowie zajmujący się problem atyką zdrow ia m ają wiele do zaoferow ania dla systemu edukacyjnego, szczególnie w zakresie prom ocji zdrow ia w szkole i w

Relacj midzy tymi wiatami zwile ujmuje Hammersley piszc, e badacz wykorzystujcy metody jakociowe moe przej w pewnym zakresie rozumo- wanie Poppera,

Konieczna staje się więc ponowna dyskusja o dziecięcym rozumieniu świata, którą spróbuję zainicjować przez przywołanie rozważań teoretycznych poświęconych temu za-

Ze względu na okolice, przez które nowa linia przechodzić będzie, bogate w pokłady kopalniane i źródła mineralne, kolej ta przyniesie zna- czne korzyści, stwarzając łatwy zbyt

w badanym zbiorze jest ten ostatni (co może być wyrazem ogólnopolskiej tendencji antroponimicznej), wydaje się, że to właśnie patronimika na -owicz/-ewicz są

It was supposed to be a large dimension plane taking on board over 400 passengers, but in the first place the company resolved to implement a project of a slightly

lokucji (treść ich wypowiedzi – narada i modlitwa w intencji ziemi w przypadku 1Hen 9,1-3 oraz spiskowanie przeciw ludzkości w 1Hen 6); akty illokucji

Zadania logistyczne w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Iraku realizowane są w ramach logistyki międzynarodowej oraz przez narodowe elementy

W Ksie˛dze Malachiasza Jahwe objawia sie˛ jako Obron´ca słabych, opuszczo- nych, nieszcze˛s´liwych z˙on, które pomne na to, z˙e był On S´wiadkiem zawartego przez nie w

До першої групи входять акти, в яких норми, що встановлюють відповідальність за порушення правил безпеки в процесі ведення

These concepts being implicitly present in their design, JVA demonstrate both on generic as site-specific levels that a high density-rate in a low-rise urban fabric allows

Przeciętna liczba pokoi w hotelach sieciowych i nienależących do sieci, ogółem i wg kategorii w Polsce w 2009 roku (opracowanie własne na podstawie autorskich badań).. Hotele

Celem autorki jest przekonanie czytelników do tezy, że gra wideo może być obrazem, a jej części składowe (modusy), które powstały w wyni- ku ewolucji medium, zwielokrotniają

Problem z klasyfikowaniem obu aktywności polega także na roz- strzygnięciu, czy zachowania wolnoczasowe są elementem przeżycia estetycznego, czy też zachowania

Hiszpańska moda dworska i jej wpływ na ubiór w Europie i Polsce na przełomie XVI/XVII wieku.. Ubiory w twórczości

Zarys fundacji klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich.. Analiza procesu i

Przykładem takich prac jest artykuł poświęcony augu- stianom autorstwa Hugo Eysenblättera 9 , monografi czne ujęcia dziejów dominikanów i franciszkanów Wernera Rotha 10