• Nie Znaleziono Wyników

Indeks nazwisk i nazw geograficznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Indeks nazwisk i nazw geograficznych"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

Indeks nazwisk i nazw

geograficznych

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 7, 481-496

(2)

A b ram ow icz A. 133 A d am czyk L. 391 A d am czyk S. 159 A j r y k a 430 A gryp in a 415 A jd u k iew icz T. 371 A lb ert p ru sk i 161

A lek sa n d er J a g iello ń czy k 161 A lek sa n d er II 160 A l t m a r k ( S t a r y Targ ) 168 A m broży św . 241 A m on S. 170 A n d ro n o w sk i N. 391 A n g lia 446 A n ielsk i A. 443 A n ielsk i Z. 443 A n to n iew icz W. 74 A n to n in u s P iu s 163 A r k o n a 475 A rpad S. 446 A sn y k A. 408 A u gu st, cesarz 162, 166, 437 A u g u st II 214 A u s tr ia 446, 465, 467 A z j a 377 B abicka M. 439 B ach J. S. 425, 438 B a ć k o w i c e 12 B alcer B. 411 B alcerzak E. 411 B a lla n t T. 447 B ałabuch J. 13 B a łk a n y 475 B a ł t ó w 104 B am m es G. 451 B a r a n ó w 11, 448 B a r a n ó w k a 416 B arań sk i 419 B a rb iz o n 361 B artk iew icz W. 365 B a r to d z ie j e 460 B a strzy k o w sk i A. 240, 254 B ayersd orfer A. 359 B ąk ow sk i 403 B ed ln o 229 B eeth o v en L. van 425, 438, 439 B ega 262 Belg ia 33, 244 Beln o 215 B ełczew sk i B. 11, 13 B enac A. 474 B enda K. 451 B en ed yk tow icz L. 371 B erghem 258 B erk ovits I. 451 B ernat T. 412 B e s z o w a 131 B eyer H. 259 o ę d z i ń s k i p o w i a t 16 B ia ł a c z e w 229 B ia łogard 29, 31 b ia ł o g a r d z k i p o w i a t 27, 30 B ia łogród zob. B ia łogard

b ia ł o g r o d z k i p o w i a t zob. b ia ł o g a rd zk i p o w i a t B ie c h ó w 11 B ieleck i J. 201 B ielen in K. 162 B ielew icz M. 410 B ie lin y 12 B ie lin y O p o c z y ń s k i e 229 B ie l o w a 189 B ieżanko Cz. 451 B ih alji-M erin O. 474 B iło w iek i B. 421 B lisk i W s c h ó d 131 B li ż y n 439 32 — R o c z n ik M u z e u m Ś w i ę t o k r z y s k i e g o

(3)

B lum H. 284 B ła z i n y 209 B ło tn e 12 B łysk osz J. 435 B ob row sk i W. 192, 203 B och en ek Z. 409, 446 B ochnak A. 225 B ocian ow sk i B. 405 B o d z e n t y n 74, 75, 76, 80, 85, 87, 133— 147, 148, 149, 159, 164, 165, 203, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 240, 244—245, 255, 256, 270, 271, 346, 353, 354, 396, 401, 415, 419, 437, 450 Bogoria 159, 164, 450 B ogucki J. 358 B o g u sla w ic e 462 B o k s y c e 12 B o le s ł a w zob. B o le s ł a w ie c B o lesła w Chrobry 333 B o le s ł a w ie c 28

B o lesła w K rzyw ou sty 45, 187 B o lesła w Ś m ia ły 187 B o lm in 156, 159, 164, 165 Boner S. 228 B orczyk J. 341 B o r d e a u x 402 B orch ow ie 419 B oria 462 B ork ow sk i A. 410 B orodin A. 438 Bośnia 474 B ouston Ch. M. 259 B oznańska O. 284, 290, 291, 407, 408, 41C B r a a k 475 B r a n d e n b u r g i a 182, 183 Brandt J. 358, 371, 425 B ranicki W. 267 Braun 41, 42 B ra zy lia 451 B reslauer Ch. 266, 356 B rie g zob. B rze g B rilla t-S a v a rin 420 Brno 160 Bronicz, p an i 286 B rudek M. 450, 463 B ryk czyń sk i A. 241 B ryk ow sk a M. 74, 133, 134 B r z e g 27 B rzozow ski 357 B rzozow sk i J. 384, 408, 446 B rzozow ski S. 101 B u c z a c z 464 B u d a p e s z t 441, 458, 466, 467 B u g 11 B u j a k 460 B ulanda M. 281 B ulanda S. 21 B u liń sk i M. 42, 43, 44 B u łg a ria 446 B u s k o - Z d r ó j 114, 115, 464 b u s k i p o w i a t 101, 160, 163, 164, 165 B u tw iłło J. 439 B y d g o s z c z 183, 394, 430 B yron G. G. 368 B y s t r o j o w i c e 156, 159, 164, 165 B y s t r z y c a 28 B y t o m 323, 369, 370, 371, 394, 410 b y t o m s k i p o w i a t 31 Caban W. 435 C a lta g iro n e 458, 466, 467 C analetto B. 258, 265, 407, 408 C asem broot J. de 446 C egie lnia 189, 190, 193, 194, 195, 199, 200, 206, 207, 209, 210, 211, 216, 219 C egliń sk i J. 266 C eh ak -H olu b ow iczow a H. 473 C h ałasiń sk i J. 24 C h ału b iń sk i T. 454 C h a łu p k i 443 C h a łu p k i Z b r z a ń s k ie 186, 201, 404 C hałupko Z. 435 C h a s z o w ic e 46 C h e łm n o 413 C h ełm oń sk i J. 276—277, 290, 322, 332, 333, 408, 415, 419 C h ę c in y 162, 439, 450, 456 C h leb ow sk i B. 252 C h m ieln ick i J. 28 C h m i e ln i k 23 C h m ielo w sk i A. 372 C h m i e l ó w 427, 462 C h o b r z a n y 159 C hopin F. 438, 461 C h o r w a c ja 475 C h o te l C z e r w o n y 456 C h o te l Z ielo n y 419 C h r o b e r z 104, 110 C hrom y B. 447 C h r u s t o w i c e 437 C hrząszczew ski T. 42 C h w a l ib o g o w i c e 159, 164

(4)

C ie k o t y 452 Cie plic e 410 C ie s z y n 46 C is ó w 12 C onstable J. 274 Coock H. 458 C ornel I. 451 C orot J. B. C. 360 C oughlan R. 451 C ourbet J. D. G. 360 C raesbeeck J. van 258 C ybis J. 436 C zajk ow sk i P. 425, 438 C zajk ow sk i S. 463 C zapski J. 286 C zarnecki S. 339, 428 C zarnocki J. 201, 203, 205, 214 C zarn olas 75, 431, 464, 466, 467 C zarnow ski S. 477 C zayk ow sk i W. 204, 216 C z e c h o s ł o w a c j a 193, 446, 449 C zechow icz I. 201 C zechow icz Sz. 258

C zeczot-G aw rak Z. zob. G a w ra k -C ze- czot Z. C zekaj M. 413 C zern y -S tefa ń sk a H. 438, 439 C zerw iec J. 28 C z e r w i ń s k 28 C z ę s t o c h o w a 23, 24, 259, 273, 339, 341, 410 c z ę s t o c h o w s k i p o w i a t 16, 22, 27, 29, 32, 33 C zęsto cice 427 C zirkow B. 413 C z łu c h ó w 29 c z ł u c h o w s k i p o w i a t 27, 31 C zołow sk i A. 349, 350 C zu gajew W. 413, 414 Czyż M. 161 C zyżew sk i T. 366, 372 C z y ż ó w S z la ch eck i 12, 463 Cmak J. 393 Ć m i e l ó w 416, 462 D ah lb erg E. 41, 47 D a n iło w icz M. 172, 177, 180 D a r ło w o 413 D ą b r o w a J a s t r z ę b s k a 460 D ąbrow ska E. 131 D ąb row sk i A. 266 D eb iec S. 28 D ecker 258 D en k iew icz S. 459 D ersen y i D. 451 D ę b ia n y 159, 164 D ęb in a 443 D ę b lin 192 D ęb n o 12 D ivald K. 244 D ługosz J. 45, 46, 49, 52, 53, 55, 237, 252, 253, 255, 417 D o b r o w o d a 228, 229 D ob row olsk a A. 429, 469 D ob row olsk i T. 225 D ob row olsk i W. 459 D olab ella T. 258 D olata B. 13 Dolina K o śc ie lis k a 340 D o ln y Ś lą s k 17, 18, 23, 35, 36 D om agała F. 419 D o m a sło w sk i W. 310 D oryw alsk a E. 435 D r a w s k o 29 d r a w s k i p o w i a t 27 D roh ojow sk i 267 D ru gn ia 12 D u lczew sk i Z. 16, 24, 33 D um ała K. 237, 411 D u n ik o w sk i X . 334, 436, 463 Du P rel 100

D u rak iew icz K. 310 D urko J. 406 D u tk iew icz J. 461 D z ie r ż o n ió w 27 D zik ow sk i J. 160, 167— 183 Ehrhard A. 244 E ibisch E. 384, 395, 436, 446 E ichholz dr 100 Elbląg 31 E liusz 163 E lżbieta Ł ok ietk ów n a 187 E m ilian i T. 451 Erber B. 411, 445 Erber Cz. 404, 439, 449 E rpel F. 451 E streich er K. 451 E uropa 244, 255, 256, 377, 379, 384, 399, 420, 433, 434, 458, 474, 476, 477 E u tin 475 F a leń sk i F. 355—356, 358, 375, 376 F ałat J. 380 3 1*

(5)

Farras 332, 334 F au styn a I 163 F au styn a II 163 F ąfara A. 443 F ąfarsk i J. 439 F ed k ow icz J. 286, 287, 290, 291, 416 F eh lin g 301 Ferdynand II H absburg 161 F ert E. 435 F ija łk o w scy E. i J. 185—224 F ija łk o w sk a E. 132, 393, 410 F ija łk o w sk i J. 197, 203, 204, 244 F ilip J. 451

F ilip k iew icz S. 450

F ilip o w ice 159, 164, 165, 167— 183, 402, 437 F ilip o w icz H. 366 F in landia 432, 434, 449 F irlejo w ie 430 F isch in ger A. 451 F itelb erg G. 438 F loris C. 458 F on tain ebleau 264 Fortuna F. 463 F rancesca P. d ella 446 F rancja 33, 244, 270, 271, 285, 290, 291, 364, 373, 446, 458 Frank H. 100 F ranusiak J. 450, 463

F ryd eryk J a g iello ń czy k 135, 236 F ryd eryk W ilh elm I 164 G acki J. 253 G ajek J. 460 G ajk ow sk i W. 361, 363 G all A n on im 62 G ałach J. 114 G ałczyń sk i K. I. 425 G a r b ó w 131 G ard aw sk i A. 38, 50, 131 G ardberg C. J. 414, 432, 434 G arncarzyk W. 13 G arstecki Z. 393, 394, 414 G atner 404 G aw lik J. 101 G aw rak -C zeczot Z. 377—387, 405, 447 G ągol J. 114, 115 G ąssow sk a E. 37— 72 G ą sso w sk i J. 38, 43, 44, 55, 74, 75, 88, 131, 473 G d a ń s k 27, 170, 183 g d a ń s k i p o w i a t 27 g d a ń sk ie w o j e w ó d z t w o 27, 35, 36 G d y n ia 323 G e n e ra ln a G u b e rn ia 100 G erson W. 257, 258, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 349, 356—357, 358, 364, 366, 408, 412 G ęb arow icz M. 417 G ęsice 12 G iem ien iu k G. 413 G ierow sk i S. 289, 290, 291, 416 G ierym sk i A. 358, 408 G ierym sk i M. 355—376, 380 G lazel dr 268 G loger Z. 226, 245 G ło g ó w 27 G łow ack i J. 266 G łow ack i J. N. 266, 419, 455 G n ie s z o w i c e 131 G n i e w a ń 430 G n i e w o s z ó w 419 G odecka H. 435 G odric 160 G o l e n i o w y 419, 456 G oliat A. 192— 193 G oliat E. 191, 192, 193, 195 G ołka J. 425 G o ła s z y c e 11 G o łu c h ó w 407, 408, 409, 447 G om ułka W. „W iesław ” 103 G orazdow ski E. 363 G ordon K. 384, 446 G o r y s ł a w i c e 131 G oździkow a Z. 240 Góra 27 Góra W. 30 G órecki A. 436 G ó r k i 160, 164, 165 G órska A. 313—336 G ó rzn o 168 G ó r y M o k r e 164 G ó r y Ś w i ę t o k r z y s k i e 185, 192, 195, 197, 200, 201, 203, 205, 206, 209, 223, 224, 392, 416, 433 G ó z d 443 G rabiw oda A. 425 G r a b k i 12, 469 G r a b k ó w 402 G r a b o w i e c 160, 165

G rab ow sk a-O szew sk a E. 197 G rabow ski J. 451

(6)

G raetzer D. 458 G r e c ja 474 G rodzicka M. 228 G rom aire M. 446 G rottger A. 366 G r ó je c 229, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 245, 255, 256 G r u n w a l d 323 G ru szczyń sk i 236 G ru szeck i A. 74, 426 G r z e g o r z e w 241 G rzegorzew sk i B. 448 G r z e g o r z o w i c e 12 G rzesik J. 193 G rzesik ow a H. 310 G rzybczak J. 25 G r y f i c e 413 G u b in 28 G u liń sk i J. 435 G u m ow sk i M. 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 179, 180 G u staw A d o lf 161 H adrian 159, 163 H adyna G. 461 H aen d el J. F. 398 H alicka A. 410 Hanau 181, 182, 183 H an u szk iew icz A. 408 H aupt W. 181 H atys E. 114, 115 H aydn J. 398 H eck R. 62 H enryk III 160 H en sel W. 38, 473, 475, 476 H e r b y S ta r e 24 H e r c e g o w i n a 474 H illeb ran d t B. 13 H iller K. 408, 409 H ogenberg F. 41 Holandia 414 H o l s z t y n 475 H ołu b ow icz W. 73 H ondius H. 458 H op liń sk i J. 304, 310 H o rn b o stl-S a ch s 418 H otz W. 451 H ryn k ow sk a B. 341 H u lst R. 451 H uyot 458 Id źk ow sk i M. 273 Iłża 13, 79, 186, 201, 209, 213, 402 ił że c k i p o w ia t 16, 22, 25, 27, 28, 33, 101, 104, 252, 253, 400, 418 Irena 192 Isaak 404 I w a n is k a 12 Iw a n ia k S. 11—36 Iw a n o w a P. 425 J a b ło n o w sk i A. 402, 403, 441 J ab łoń sk a M. 469 J a ck ow sk a J. 401 J a ck o w sk i K. 425, 430 J a g ie łło w ie 12 Jag o d n e 418 J a k im o w icz A. 278 Ja k im o w icz I. 257— 271, 273, 339—354, 359, 361, 405, 412 Ja k u b ow sk a z K otk ow sk ich E. 449 Ja k u b o w sk i J. 449 J a k u b o w sk i K. 410 J a lo v ec K. 417 J a m es E. O. 474

Jan X X III, an typ ap ież 48 Jan Jerzy sask i 180— 181

Jan K azim ierz 130, 131, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168

Jan O lbracht 159, 160, 161, 162 Jan III S o b iesk i 164, 188, 333, 334 Jan z B rzezia 236 Jan k o z C zarnkow a 44 J a n o w ic e 12 J a sn o r z e w sk a -P a w lik o w sk a M. 425 J a w o r zob. J a w o r z J a w o rsk i J. 359, 363 J a w o r z 28 J a strzęb o w sk i W. 457 Jażd żyń sk i W. 15 J ed ln ia 12 J ed y n a k H. 419 J elen ia G óra 28, 324 J e l e n i ó w 427

Jerzy W ilh elm brandenburski 180 Jerzy W ilhelm p ru sk i 180 J e z i o r k o 463 J e zio rn a 405 J eż -J a r e c k i W. 411 J ę d r z e j ó w 13, 23, 114, 420—422, 433, 434, 440, 457—458, 466, 467 j ę d r z e j o w s k i p o w i a t 16, 22, 27, 28, 30,

(7)

31, 32, 33, 104, -162, 163, 164, 165, 402, 403, 443, 449

Joch elson A. 274 Jop S. 55 Jóźw ik Z. 453

Judyta, żona W ład ysław a H erm ana 187 J u g o s ła w ia 33, 446, 449 J u g o s z ó w 463 Ju lia D om na 163 J u lia n ó w 12 Jurga T. 13 Kaczor J. 12 K a d z ie l n ia 469 K a k o n in 443, 450 K alin ow sk i W. 44, 426 K a l i s z 413 K a li s k ie 454 K a łaszow 413 K ałuża K. 99— 117, 449 K a m i e n n a 427 K a m i e n n a G óra 28 K a m i e ń P o m o r s k i 413 K am ieńska Z. 411 K am ocki S. 450 K am pis A. 451 K ania M. 454 K anut W ielki 160 K ański R. 462 K arbarz Z. 459 K a r c z ó w k a 274—275 K a r l o v y V a r y 416 K arłow icz M. 408

K arol IV L u k sem b u rski 163 K a r t u z y 413 K asprow icz J. 408 K asprzycki W. 266 K a t o w i c e 281, 438 K a z im ie r z a W ie lk a 167 k a z i m i e r s k i p o w i a t 159, 164, 165, 167— 183, 402, 403, 443

K azim ierz J a g iello ń czy k 161, 163 K azim ierz W ielk i 44, 45, 52, 253, 426 K ą k o l e 24 K ą t y 201 K ą t y D e ń k o w s k i e 461 K enig J. 261, 262 K en ig M. 259 K ersten K. 11 K ędzior T. 160 K ępa J. 430 K ę p a L u b o w s k a 11 K ęp iń sk i Z. 286 K ę t r z y n 323 K ie l c e 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 40, 74, 75, 78, 84, 99, 104, 114, 119— 133, 148, 151— 166, 167, 188, 190, 203, 204, 216, 223, 240, 257, 259, 263, 270, 271, 273, 281, 293, 315, 319, 320, 328, 331, 332, 335, 336, 340, 345, 346, 350, 359, 384, 391— 417, 430—434, 435—467, 469, 473 kie le c k i p o w i a t 12, 16, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 78, 80, 111, 133, 159, 162, 163, 164, 165, 244, 270, 401, 403, 442, 443, 450 k ieleck ie w o j e w ó d z t w o 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 94, 95, 103, 109, 111, 114, 115, 131, 151, 157, 226, 240, 241, 244, 401, 404, 418, 419, 422, 429, 433, 436, 440, 442, 452, 456 K ie l e c c z y z n a 8, 11— 36, 99— 117, 185, 201, 213, 225— 256, 257, 275, 332, 394, 404, 418, 419, 422, 429, 433, 436, 440, 442, 452, 456 K iersn o w sk i R. 160 K ieszk o w sk i J. 240 K isiel J. 461 K itow icz J. 368 K itz M. 450 K lim t G. 446, 448, 465, 467 K l u c z k ó w 439 K lu w er D. 170 K ł o d z k o 28 K łosk ow sk a A. 316 K łys A. 443 K. M. 261—262 K o ch an ow sk i J. 75, 253, 431, 464, 466, 467 K o c in a 241 K ocow sk i B. 404 K o la siń sk i A. 259 K olberg O. 397, 460 K oled żijew a L. 425 K o lo n ia J a n ik 450 K olon ia K r z y ż a n o w i c e 209 K olon ia S z u m s k o 207 K o łb a c z 413 K o ło b r z e g 29, 413 k o ło b r z e s k i p o w i a t 27 K om m odus 163 K om orow sk i K orczak S. 403 K onarski J. 135

(8)

K o n ie c p o l e 400 K o n i e m ł o t y 456 K o n iew I. 11 K o n iszew 25 K onopka M. 153 K onrad I 160 K onrad II 160 K onrad, książę 419 K o n s t a n t y n o p o l 430 K o ń s k ie 13, 131 k o n e c k i p o w i a t 161, 162, 164, 165, 403, 443 K opacz Z. 446 K o p e n h a g a 421, 458 K o p r z y w n i c a 75, 229, 346, 353, 354 K o p y d ło w sk i B. 411 K orczak S. 403 K orm anek S. 114 K orus J. 461 K o r y t n i c a 402 K ossak J. 358, 359, 364, 366, 372, 375, 376 K osteck i J. 203 K o stersk i-S p a lsk i W. 152 K ostk a L. 340 K o strzew sk i F. 257, 258, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 270, 271, 349, 350, 353, 354, 359, 395 K o s z a l in 340, 413 k o s z a liń s k i p o w i a t 27, 29 K o s z a l iń s k i e 25 K o s z a r y 205, 209 K o s z y c e 167, 419 K ościu szk o T. 333, 334 K otań sk i Z. 196 K o w a lcze w sk i S. 187 K o w a lczy k H. 285 K o w a lsk i M. 201 K ow arsk i F. S. 395, 402, 419 K ow eck a E. 411 K ow n ack i H. 253 K ozak iew icz M. 101 K ozak iew icz S. 265, 364 K o zie n ic e 460 ko zie n ic k i p o w i a t 12, 14, 16, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 103, 104, 419, 442 K o z ie n i c k ie 14 K oziorow sk i R. 192, 214, 215 K o zło w sk a -B u d k o w a Z. 48 K ozłow sk i S. 203, 410 K ozubek Barbara 435 K ozubek Bożena 391, 436 K o ż u c h ó w 28, 161 K ó r n i k 323, 413 K rajew sk a B. 461 K rak ow sk i E. 339 K r a k ó w , 17, 46, 55, 61, 62, 162, 256, 260, 267, 268, 275, 276, 277, 278, 281, 284, 286, 287, 288, 322, 323, 340, 341, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 365, 367, 377, 394, 396, 402, 403, 409, 410, 415, 419, 420, 421, 436, 441, 448, 450, 452, 455, 462, 466 k r a k o w s k i e w o j e w ó d z t w o 16, 226, 241 K r a k o w s k i e 265 K r a n ó w 469 K rasiń sk i J. D. 449 K ra szew sk i J. I. 263— 264, 266, 268, 346 K raśko W. 414 K reisel H. 451 K ro g u lc z a M o k r a 460 K r o g u lc z a Sucha 460 K r o s n o 28 K r ó l e s t w o P o lsk ie 152 K ruppe J. 411 K r z c ię c ic e 162 K rzeczek B. 461 K r z e l ó w 104 K rzem ień S. 449 K s i ę s t w o W r o c ła w s k ie 163 K ubiak S. 161 K u b ick i S. 161 K ucz K. 265

K u czyń sk a-M ęd rek J. 225—256

K u czyń sk i J. 38, 52, 73—95, 119— 150, 151— 166, 314, 425, 437, 444, 473 K u d ria w cew E. D. 310 K u j a w y 413 K ula J. 12 K u lijew K. 413 K u lisiew icz T. 408 K unisz A. 162 K u n ó w 439 K up eck y 446 K urdybacha Ł. 412 K u rk ow sk i Z. 445 K u r o z w ę k i 12 K u rp iel W. 459 K u tn o 341 K utrzeba L. 345, 353, 354 K u źn iecow N. 413 K w ap isz 213 K w a śn iew sk a A. 254 K w i d z y n 413

(9)

K w ileck i A. 16, 33 L alik T. 43, 44 L am pi F. 266 L asocin 12 L asock i K. 417 L asota J. 31 L aszczka K. 430, 450 Lazar S. 43, 44, 46 L egnic a 19, 28 L e ló w 397 L e n a r c z y c e 463 L en in W. I. 400, 401, 416, 436, 439, 445, 449, 459, 461, 462 L entz S. 395 L eszczy ń sk i E. 282 L ew ick i J. 260 L ę b o r k 413 L i d z b a r k W a r m iń s k i 448 L igęza H. 172 L ilpop J. 201 Lin coln 160 Lip a 161 ; L ip eck i S. 262, 275, 276, 277, 278, 284, 344, 350 L ip iń sk i H. 275—276, 290, 415 lip s k i p o w i a t 162, 164, 165, 442 L iszt F. 438 L o n d y n 403, 447 L orente M. 451 L oubier J. 417 L ubań 28 L u b in 46 L u b lin 11, 16, 324 L u b lin ie c 24 L u cilla 163 L ucjusz W erus 163 L ugs J. 416 Ł a g o w i c a 196 Ł a g o w i c a S ta r a 155, 156, 160, 164, 165 Ł a g ó w 11, 12, 185— 224, 401 L aguna S. 66 Ł a ń c u t 322, 447 Ł a sk aw sk a C. 391 Ł ą c z a n y 161 Ł ep k ow sk i 232 Ł o n ió w 46 Ł o w i c z 323, 324 Ł ó d ź 16, 20, 104, 262, 285, 344, 345, 349, 353, 354, 402, 407, 409, 430, 441, 446, 447, 448 łó d z k ie w o j e t o ó d z t w o 226 Ł u b ień sk i K. 450 Ł u b n ic e 12 Ł u czyń sk i J. P. 259 Ł u szczk iew icz 43, 44, 226 Ł y s o g ó r y 207, 215 M aciejow sk i B. 450 M adajczyk Cz. 101 M a g n u s z e w o 11 M a jew sk i K. 473—477 Maj T. 461 M ajta T. 391 M a k o s z y n a 215 M ak ow ieck i K. 416 M ak ow sk i T. 408 M akuch H. 391, 436 M a l b o r k 322, 323, 413 M alczew sk i J. 278—281, 290, 291, 403, 408, 415, 416 M ałecki W. 352, 361, 395, 412 M a lin o w sk i 357 M a l k o w i c a 12 M ałogoszcz 186, 404 M a ł o p o lsk a 92, 131, 241, 244, 255 M anet E. 284 M a n teu ffel T. 75 M arek A u reliu sz 163 M aria, k siężn a 48 M ark iew icz H. 452 M a r lo tt e 265 M arszew sk i J. 356 M a r zę c in 402, 422 M a sło w sk i M. 277, 359 M a s łó w 443 M asseron A. 416 M aszczyń sk i T. 160, 163, 396, 398, 400, 425 M aszczyń sk i Z. 436 M aślanka J. 11 M aśliń sk a I. 464 M aśliń sk i A. 225 M atejk o J. 278, 322, 323, 326, 332, 333, 334, 401, 408, 439, 446 M atraszek M. 384, 446 M a tu szew sk i B. 384, 385 M aziarz E. 203 M a z o w s z e 240 M azur T. 162 M ąchocice 443 M eijer E. 451 M eisson ier J. L. E. 369 M e n h a r d o n 244

(10)

M erian M. 450 M i a s tk o , p o w i a t 28 M ich alak S. 410 M ich alsk a J. 18 M ich a ło w sk i A. 426 M ich a ło w sk i P. 322, 332, 380, 408 M iciń sk i T. 408

M ick iew icz A. 265, 363, 364, 366 m i e c h o w s k i p o w i a t 16 M ielew czy k A. 419 M ieris F. 258 M iernik W. 201 M ieron ice 401, 439 M ierzejo w sk i J. 446 M i e r z w i n 229 M ik s-R u tk o w sk a N. 411 M ik u lsk i K. 405 M i l e j o w i c e 12 M ilicz 28 M iłob ęd zk i A. 74, 79, 91, 133, 161 M irim o w J. 446 M i r k o w i c e 427 M i r o g o n o w ic e 12 M irze c 228, 229, 233, 237, 238, 239, 240, 252, 256, 419, 455, 456 M isio w sk i A. 402, 403, 441 M iszk iew icz B. 131 M iśnia 416 M itura Sz. 114 M l o t k o w i c e 155, 161, 164, 165 M o d l ib o r z y c e 12 M odln ica 25 M od rzejew sk a B. 394 M o g u n cja 160 M o k r s k D o ln y 449 M o k r s k o 450 M olinari A. L. 259 M ołłow a M. 425 M o m in a 462 M o n a c h iu m 356, 357, 359, 360, 361, 366, 373, 375, 376

M ord asew icz 430 M orton J. 431 M orton W. 431 M o r ze C za rn e 475 M o s k w a 13, 475 M oulis K. 439 M ozart W. A. 398, 438 M róz K. 413 M ucha K. 384, 407, 408, 409, 446 M u m m en h o ff K. 451 M u sian ow icz K. 130 M u sitow sk i L. 436 M ustafa 334 M yszk ow sk i P. 403 N a g ło w ic e 412 N a m y s ł ó w 28 N a tk a ń sk i F. 101 N aw rock i Sz. 215 N eer van der 258

N ek an d a-T rep k a K. 452, 453 N essler 301 N etsch er C. 258 N id a 411, 423 N id z ia n k a 215 N ie b o r ó w 448 N i e m c y 33, 181, 244, 256 N iesieck i K. 451 N ieśm ia łek A. 407, 409, 447 N oak ow sk i S. 416 N ogari 258 N orblin J. P. 259, 260, 262, 263, 270, 271 N orw id C. K. 266, 408, 452 N ow ak M. S. 313 N o w a k o w sk i J. 101 N o w a S łu pia 439, 443 N o w o g r ó d 475 N o w y K o r c z y n 419 N o w y S t a w 187, 189, 199, 200, 203, 211, 221, 401 N y sa 113 N y sa Ł u ż y c k a 16 Obara T. 406, 413 O blą g o rek 322, 323, 405, 429—430, 438, 464, 466, 467 Oborny A. 273—291, 314, 391—433, 435— 467, 473 O b r a z ó w 463 Ochab E. 13, 30 O d e c h ó w 228, 229, 233, 237, 242, 243, 252— 253, 255, 256 O dra 16, 113 O g lę d ó w 12 O gon ow sk i J. 412 O jc ó w 262 O kalina 401, 437 O końska A. 372 O k sa 439 O kuliczow a Ł. 38 O kuszko W. 411

(11)

O lejniczak J. 438 O leksy J. 28 O leśn ica 12, 24, 28 ole śnic ki p o w i a t 30 O leśn iccy 422 O leśn ick i Z. 84, 236, 244 O lk u s z 13 o lk u s k i p o w i a t 16, 22 O lszew sk a A. 405 O l s z t y n 415 O lszyń sk i M. 257, 263, 264, 265, 269 O ł a w a 28 O p a tk o w i c e 402 O p a to w ie c 159 O p a t ó w 12, 13, 74, 75, 161, 164, 165, 190, 201, 437 o p a t o w s k i p o w i a t 12, 16, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 33, 101, 104, 160, 164, 165, 190, 401, 402, 450, 462 O poczno 13, 228, 229 Opozda T. 163 O rgelbrand S. 225—226, 252 O rłow ski A. 260, 408, 449 O ro ń sk o 460 Orzeł M. 28 O sem lak S. 67 O sęka A. 313, 408 O ssoliński J. K. 259 O s tr o w i e c Ś w i ę t o k r z y s k i 13, 18, 114, 157, 161, 164, 185, 186, 201, 203, 205, 396, 401, 402, 426—427, 439, 461—462 O stro w sk a -K ęb ło w sk a Z. 340 O strow ska M. 436 O strow ski S. 411, 413, 455 O su ch ow sk i A. 430 O ś w ię c im 406 O tto 160 Ozga W. 104

O zga-M ich alsk i J. 13 O ż a r ó w 12 P a c a n ó w 11, 12 P aciak W. 459 P a cła w sk i J. 452 P agan in i N. 402, 419, 425 P aleczn y P. 438 P ałgan K. 161 P ałyga W. 160 P a n k iew icz J. 273, 285—286, 290, 291, 405, 432, 434, 449 Pannonia 475 P a n o fsk i E. 476 P ap rock i B artosz 146 P ap rock i B o g u sła w 405, 406, 413, 449 P areń sk a E. 281—283, 290, 291, 416, 432, 434 P a reń sk i S. 282 P arson s B. 446 P a r y ż 264, 265, 273, 290, 291, 340, 342, 345, 349, 372, 402, 447, 458 P a s m o B ie l iń s k i e 196 P a s m o P r z e d b o r s k o - M a ł o g o s k i e 205 P astu szk o W. 435 P a tk o w sk i A. 190 P a w ęsk i F. 410 P a w ł o w i c e 110 P a w ł ó w 12 Pazdur J. 187, 411 P e lp l in 413 P eszk a J. 419 P e t e r s b u r g 464 P etta zo n i R. 474, 475 P etten k o fer 294, 302, 309 P ia se c z n o 451 P ia sk o w sk i S. 17 P ią tk o w sk i H. 276, 355, 356, 358, 374, 375, 376 P ieczu l H. 119 P ierzch ała A. 413, 414, 430, 436 P ie rz c h n ic a 160, 443 P i e s k o w a S k a ła 262, 265 P ietr u siń sk a M. 241 Pilic a 426, 460 P illa ti H. 260, 264, 270, 271, 349, 366 P iła t J. syn 450 P iła t S. 160 P iłsu d sk i J. 334 P i ń c z ó w 13, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 86, 87, 91, 135, 161, 164, 165, 203, 396, 422— 425, 433, 434, 464 p i ń c z o w s k i p o w i a t 16, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 104, 241, 402, 403, 443 P io n k i 12, 400, 401, 439 P iorun M. 469 P iorun P. 469 P ioru n ow a A. 469 P i o t r k o w i c e 160, 456 P i o t r o w e P o le 461 P io tro w sk i N. 439 P io t r ó w - P o d ł a z ó w 215 P i o t r ó w - Z a g o ś c in i e c 189, 192, 199, 200, 211, 216, 221

(12)

P i ó r k ó w 12 P ir e n e j e 356 P itsch m an n J. 405 P iw a rsk i J. F. 257, 260, 266, 394, 401, 439 P la sk o ta K. 430 P len d erleith H. J. 310 P łu c k i 192, 196, 197, 200, 203, 204, 213—215 P o c z d a m 16 P o d g ó r z e 460 Pod m ą c h o c ic e 443 P o d k la s z to r z e 455 P odolin iec 55 Pokora W. 100 Po la n y 161, 165 P o la ń sk i J. 262, 349 P olań sk i L. 353, 354 P o le jo w sk i M. 444 P o lew sk a K. 391 Polichno 156, 162, 165 Policzna 12 P o lit A. 162 P o lk o w sk i J. 260 Poła niec 155, 158, 162, 164, 165, 1(56, 437, 444 P o m o r z e 26, 446 P o m o r z e G d a ń s k ie 413 P o m o r z e Ś r o d k o w e 454 P o m o r z e Zach odn ie 17, 27, 35, 36, 454 P o n id zie 424, 433, 434 Porada S. 391 P o r ą b k i 443 P otk ań sk i K. 417 P otocka A u gu stow a 267 P otock i S. 253 „P otok” 461 P o to k 12 P o to k W i e lk i 162, 164, 165 P o tw o ro w sk i P. 408 P o w i ś l e 265 P ozn ań 278, 281, 340, 394, 410, 415, 441, 453 p o zn a ń s k ie w o j e w ó d z t w o 241, 421 P ółk ozic Z. 240 Praga 323 P rauss R. 439 P ro k o fiew S. 438 P ronaszko Z. 408 P ru sin o w sk i J. 363 P r u s y 182, 183 P rzała J. 428, 449, 462 P rzała T. 462 P r z e m y k ó w 159 P rzeźd zieck i A. 226, 233, 236, 245 P rzy b y szew sk i B. 451 P rzy p k o w scy 420—422, 433, 434, 440, 457— 458, 466, 467 P rzy p k o w sk i M. 422 P rzy p k o w sk i S. 458 P rzy p k o w sk i T. 44, 282, 417, 420—421, 433, 458 P r z y s u c h a 460 p r z y s u s k i p o w i a t 453 P sie Pole 24 P taśn ik M. 410, 447, 448, 455 P u d l i s z k i 421 P u fen d o rf S. de 41, 42 P u g et W. 240 P u ł a w y 362 P upko W. 411 P u sch G. 200 P u s z c z a K o z ie n i c k a 403, 426, 460 P yn ack er 258 P y zik Z. 411, 473 R ach m an in ow S. 438 R a c h w a ł o w ic e 165, 167 R a czy ń sk a -P a reń sk a M. 282, 293—311, 441 R aczyń sk i A. 260 R a d o m 13, 20, 23, 33, 101, 113, 114, 157, 229, 233, 237, 240, 246, 247, 252, 253, 255, 256. 323, 394, 396, 401, 419, 425—426, 439, 441, 442, 453, 456, 458—461, 466, 467 r a d o m s k i p o w i a t 16, 22, 27, 32, 33, 161, 165, 254, 442, 460 R a d o s z y c e 162, 165, 228, 229 R adw an M. 162 R a d ziw iłł J. 253 R a d ziw iłło w ie 259 R a fa lsk i J. 418, 419 R a je c 460 R a k o s z y n 229 R a k ó w 399, 400, 412 R a sta w ieck i E. ?26, 233, 236, 245 R atajczuk S. 19 R auhut D. 74 R a w sk a -K w a śn ik o w a Z. 421 R ein fu ss R. 403, 411, 442 Rej M. 421, 422, 433, 434 R e m b ó w 196, 402, 443 R em brandt H. van R yn 258 R e n 265

(13)

R eych an A. 405 R ey n el L. 340 R ę b ó w 11, 12 R ę d o c in 186, 213 R ę k o w i e c 31 R ich ter J. 259, 266 R iep in I. 334 R igaud H. 449 R ogala W. 410 R ogalin 407, 408, 447 R ogosz K. 101 R o k i t k i 59 R osa S. 258 R o s b e r g zob. C z e r w i ń s k R o siń sk i S. 209, 459 R o s ja 436 R o s y j s k a F e d e r a c y j n a S o c ja l is ty c z n a R e ­ p u b l i k a R a d z ie c k a 413 R othe E. 416 R ozrażew sk i H. 187 R o zw a d o w sk i T. 281 R óżew icz T. 425 R óżyck i L. 439 R u d k i 162, 164 R u d lo ff-H ille G. 451 R u gia 475 R u isd a el J. 368 R u m u n i a 33, 446 Ruś 46, 56, 475 R u śk iew icz F. 360 R u tk o w sk i H. 44 R u y sd a el S. 258, 263 R y c h b a c h zob. D z ie r ż o n ió w R y d zew sk i W. 410 R yń sk i E. 162 R y szk iew icz A. 265, 364 R y śk iew icz W. 429, 430 R y t w i a n y 11 R zep iń sk i Cz. 286—289, 290, 291, 416 R z e s z a N ie m i e c k a 100 R zeszo w sk i J. 236 R z e s z ó w 287, 448 R z y m 458, 474, 475, 477 S a d k i 30 S a d k ó w 196 S a d o w i ę 12 S ad o w sk i Z. 169 Sak so n ia 182, 183 S a m a r a 286, 290, 291 S a m b o r z e c 131 S am son ow icz J. 201, 203, 205 S a m s o n ó w 75, 78, 86 S a n d o m i e r z 8, 11, 17, 37— 72, 74, 88, 114, 131, 157, 323, 419, 428, 439, 462—463 s a n d o m ie r s k i p o w i a t 12, 14, 16, 22, 27, 29, 32, 33, 101, 159, 164, 165, 453 S a n d o m i e r s k i e 265 S a n d o m i e r s z c z y z n a 11, 38, 46 Sao Paolo 403 S ap iech a M. 20 Sarn ia Z w o ł a 427 Sarosi B. 417 S a x o G ram m aticus 475 S ch ed ig W. 451 S a x e l F. 476 S ch leich E. 359 S ch m id t R. 451 Sch ou p p e A. 340, 341, 355, 356 S ch w eitzer 293 S e c e m i n 401, 439 S en ik J. 346 Senik K. 346, 347, 353, 354 S ep tim iu sz S ew er 163 S ie k l u k i 396 Sielp ia 322 S iem ień sk i L. 261

S ien k iew icz H. 334, 429—430, 438, 464, 466, 467

S ien k iew icz H. J. 430

S ien k iew icz J. 262, 340, 405, 412 S ien k iew icz Z. 429

Sie nno 156, 162, 164, 165 S i e r a k ó w 413 Sin iarsk a J. 417 S itarz K. 192 Sitarz L. 192, 193 Sitarz S. 192 Sitarz W. 192 S iu d o w sk i J. 393 S k a l b m i e r z 443 S k a lsk i A. 410 S k a n d y n a w i a 244, 475 S karbek F. 368 S k a r ż y s k o - K a m i e n n a 13, 23, 25, 399, 400, 419, 430 S k ib n iew sk i S. 119 S k o t n i k i 49 S k ow ron ek I. 436 S k r o b a c z ó w 163, 164, 165 S k rzeszew sk i S. 104 S k r z y n n o 419

(14)

S k u p sk i 30 S k u rczyń sk i S. 402, 416, 440 S la n sk y B. 304, 310 S ł a w n o 413 S ło w a c j a 449 S ło w a ck i J. 408 Słu p ia J ę d r z e j o w s k a 419 Słu p ia N a d b r z e ż n a 427 S łu pia N o w a 12, 163, 165 S ł u p s k 31, 323, 413, 428 s ł u p s k i p o w i a t 27, 28 Sm alc H. 392, 393, 406, 413, 414 S m o g o rzew sk i J. 445 S m o l e ń s k 357 S ob iesk a J. 418 Sob iesk i J. 405 Soboń H. 413 S ocha J. 25 Socha M. 436 Sokolina 159 S o k o ło w sk a E. 435 S o k o ło w sk i J. 260 S o k o ło w sk i M. 226 S o łty k M. 114 Som m er M. 343, 346 S o s n o w ie c 192, 469 S p ytk o z T arnow a 454 S ta ch o w icz M. 260 S ta n isła w św . 49 S ta n isła w A u gu st P o n ia to w sk i 161, 163, 164, 259 S ta n isła w sk i J. 268, 277—278, 290, 416 S tań czyk U. 464 S ta r a c h o w i c e 13, 24, 401, 439 s t a r a c h o w ic k i p o w i a t 32, 402, 442 S ta r a R ja za n i 475 S t a r g a r d S zc z e c iń sk i 413 S ta r o N agoricino 446 S t a r y K o n ie c p o l 440 S tarzyń sk i J. 225, 240, 245, 252, 259, 260, 293, 412 s t a s z o w s k i p o w i a t 159, 162, 164, 165, 166 S teczeń S. 114 S tefa n B atory 161, 163 S tefa n I św . 160 S te fa ń sk i Z. 435 S tęp ień H. 355—376 S tę p o c ic e 400 Stęszew Tsk i J. 418 S tob ieck a Z. 391, 436 S ton e G. C. 417 Sto p n ica 11, 12, 163 sto p n ic k i p o w i a t 12, 14, 22, 27, 29, 32, 33 St. P riest A. G. de 355 S t r a w c z y n 163, 165 S tron czyń sk i K. 42 S tru v e H. 373, 374 S t r y k o w i c e 12 S tr z e g o m 228, 229 S tr ze lc e K r a j e ń s k i e 413 S tr z e li n 28 Strzęp ień H. 355—376 S trzęp iń sk i T. 236 S tw o sz W. 407, 408, 409 S u ch od olsk i J. 264, 360 S u l e j ó w 455 S u l e j ó w - P o d k l a s z t o r z e 419 Surm a S. 101 S u s k o w o la 12 S w a r s z o w i c e 450 S w iry d o n o w N. 413 S y b e r i a 413 S y c ó w 28 S y c y li a 467 S y c y n a 464 S y czew sk i A. 413 S y g ie ty ń sk i A. 358, 360, 368, 374 Szabat Z. 99— 117 Szab łow sk i J. 228, 451 Sza niec 456 S zcz ecin 323, 324, 394 sz c z e c iń s k ie w o j e w ó d z t w o 31, 32 S z c z e c in e k 28, 29 S zc z e c in e k , p o w i a t 27 S z c z e k o c in y 397, 400, 401, 402, 415, 437, 456 S z c z y t n i k i 12 S zem b ek K. A. 192, 214 S zerm en to w sk i E. 394 S zerm en to w sk i J. 8, 40, 257— 271, 273— 275, 290, 339—354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 376, 391, 393— 395, 397, 402, 404, 405, 409, 412, 413, 414, 415, 419, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 446, 449, 456, 462, 465, 467 S zerm en to w sk i K. 267 S z e w n a 427 S zots J. 446 Szozda F. 114 S zp otow ie 240

(15)

S z p r o t a w a 28 S z r e n ia w a 410 S zu lc A. F. 446 S zu n k e N. 293—311, 449, 455 S z w e c j a 450 S zyb ajło T. 464 S z y d ł o w i e c 229, 237, 240, 244, 255, 256, 306, 309, 391, 396, 401, 414, 417—419, 430, 433, 434, 435, 436, 445, 449, 453—456, 460, 465, 467 s z y d ł o w i e c k i p o w i a t 442, 453 S zy d ło w ieccy 240 S zy d ło w ieck i J. 240 S zy d ło w ieck i M. 454 S zy d ło w ieck i S. 240 S zy d ło w sk i T. 225 S z y d ł ó w 11, 12, 428, 441, 463 S zy m a ń sk i G. 438 S zym ań sk i J. 151, 438, 475 S zy m a ń sk i W. 461 Ś lą s k 18 ślą sk ie w o j e w ó d z t w o 16 Ś lą s k O p o ls k i 18 S n i a t y n k a 349 S ren ia w ita P. 419, 455 Śro d a 28 Ś w ie c im sk i J. 410 Ś w id n i c a 25, 28 Ś m iech o w sk a A. 451 Ś w ie r c z e w sk i K. 333 S w ie tlic k a H. 355 Ś w i ę t a K a t a r z y n a 452, 456 Ś w i ą t n i k i 463 Ś w i ę t y K r z y ż 163, 165, 440 T ab aczyń sk i E. 38 T arantuta W. 414 T a r c z e k 419 T arn ow scy 349 T arn ow sk i J. 405 T a t r y 340 Tazbir J. 412 T c z ó w 12 T en iers D. 258, 262, 263 Tepa F. 415 T h iel 160 T h o r o n e t 446 T h u g u tt S. 253, 254 T o m a szew sk i A. 46, 89 T o m a szew sk i G. S. 421 T o m a szew sk i H. 405 T o m a szew sk i Z. 75 T om ick i P. 135 T om k ow icz S. 226 T oru ń 323, 394, 415, 419, 455 Trajan 159, 162, 163 Tranda E. 410 T ra w k o w sk i S. 44 T r e s t a R z ą d o w a 426 T ręd ow sk i S. 167 T r z e b i a t ó w 413 T r z e b n i c a 17, 18, 25, 28, 30 T r z e ś ń 46 T u c z ę p y 12 T u r k u 414, 432, 434 T uulse A. 451 T w a rd o w sk i W. 426 T y m i e n i c e 29 T yrała S. 195 T ytu s 162 U bern T. 203 U ja z d 74, 75, 86, 404 U k ra in a 414, 415 U le M. 439 U rban W. 412 U rb ań czyk S. 473, 475 U sen er F. P. 450 V elde E. van de 263 V lieger S. de 258 V ogel Z. 265 V ollm er H. 416 V oronet 446 V redem an de V ries J. 458 W acław IV 163 W allace R. 451 W a ł b r z y c h 28 W a łc z 29 Wałcz, p o w i a t 27 W arburg A. 476 W archoł 114 W a r m ia 446 W a r s z a w a 41, 151, 260, 266, 277, 281, 289, 290, 291, 322, 323, 339, 340, 343, 346, 347, 355, 356, 357, 359, 360, 362, 364, 367, 368, 371, 373, 375, 376, 394, 395, 396, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 415, 421, 430, 436, 441, 443, 445, 446, 447, 448, 453, 461, 462, 463

(16)

w a r s z a w s k i e w o j e w ó d z t w o 255, 256 W artołow sk a Z. 74

W atzke 100

W azow ie, d yn astia 174, 176, 179, 180 W ą c h o c k 228, 229, 233, 237, 240, 244, 248, 249, 253, 255, 256 W eb er-K ozick a M. 244 W eiss W. 395 W ejch ert K. 426 W en tk ow sk a A. 133 W esołow sk a Z. 391 W espazjan 162 W ę g l e s z y n 229 W ęglick i J. 253 W ę g r y 446, 465, 467 W id aw sk i J. 426 W i e d e ń 421, 458 W i e lk a B r y ta n i a 465, 467 W i e lk o p o l s k a 226, 413 W ielop olsk i F. 403 W ielop olsk i J. 403 W ierciń sk a J. 356 W ie r z b o n to w i c e 12 W ijn an ts J. 258 W i la n ó w 322, 323, 407, 408, 447 W i n ia r y 11 W in n a 203 W in n ic a 414 W irska E. 13 W isła 11, 35, 41, 63, 265, 281, 451 W iślica 46, 74, 75, 85, 88, 89, 90, 428, 441, 463—464, 475 W iślicz-Iw a ń czy k E. 19, 26 W iśn iew sk i J. 253, 254 W i ś n io w a 228, 229 W itczak T. 421 W itk iew icz S. 374

W itk iew icz S. I. 450, 465, 467 W i to s ł a w ic e 12

W ła d y sła w H erm an 187

W ła d y sła w J a g iełło 161, 163, 423 W ła d y sła w W arneńczyk 161, 163 W ła d y sła w IV W aza 397 W ł o c h y 244, 446 W ł o c ł a w e k 413 W łodarski W. 339, 341 W ł o s t ó w 11 W ł o s z c z o w a 13, 16, 114, 400, 401, 439 w ł o s z c z o w s k i p o w i a t 22, 27, 28, 31, 32, 33, 402, 403, 443 W odkin P. 446, 448, 465, 467 W o d z is ł a w 31, 155, 156, 163, 164, 165 W o jc ie c h o w ic e 462 W ojn iak ow sk i K. 266 W ojtala J. 159

W ojtk iew icz W. 282, 293—311, 441 W ojtu lew icz H. 169

Wola J a c h o w a 443 W ola K o w a l s k a 240 Wola Ł a g o w s k a 187, 189, 196 W o la n ó w 229, 233, 236, 237, 240, 250, 251, 254, 255, 256 W olczyń sk i B. 393, 410 W olic a 12 W olin 46

W olska z P oręb sk ich Z. (Liliana) 363 W olter H. 232

W o ł ó w 28

W ołu jew icz H. 391 W o ł y ń 268, 346, 353, 354 W o ś n ik i 460 W oźniak Z. 38 W ójcik E. 29 W ójcik J. 393, 413, 414, 444, 446 W ó j c z a 12 W r o c ła w 24, 25, 28, 62, 260, 274, 322, 323, 394, 415 w r o c ł a w s k i e w o j e w ó d z t w o 31 W r o c ła w s k ie 17 W r o n o w i c e 12 W r o n ó w 12 W rońska I. 410 W r z e s z c z ó w 229 W r zo s 229 W s c h o w a 28 W s z e c h ś w i ę t a 461 W yczałk ow sk i A. 439, 463 W yczółk ow sk i L. 368, 380, 394, 408, 461, 463 W yrobisz A. 237, 426 W yrzyk ow sk i A. 55 W ysp iań sk i S. 273, 281—283, 290, 291, 334, 395—396, 397, 408, 416, 432, 433, 434 W y s t ę p 452 W y ż y n a O p a t o w s k o - S a n d o m i e r s k a 196 Z abiełło H. 266 Z agacie 164, 165 Z agość 422 Z agórski S. 25 Z a g łę b ie 469

(17)

Z a g łęb ie D ą b r o w s k ie 108 Z a j ą c z k ó w 159 Z a k o p a n e 323, 407, 410, 454 Z akrzew ski W. 400, 401, 439 Z a lew sk i M. 264, 266, 267 Z a le s z a n y 46 Z ałuska K. 428 Z a m e c z e k 460 z a m o j s k i p o w i a t 454 Z aorski T. 413 Z arajczyk A. 393, 394 Z a r ę b y 21 .*5 Z a w a d a 464 Z a w i c h o s t 281 Z a w iejsk i J. 119 z a w i e r c i a ń s k i p o w i a t 16 Z ą b k o w i c e 28 Z b ą s z y n 419 Z b e l u t k a 160 Z b o r ó w 12 Z b r z a 205

Z bylut, biskup w ro cła w sk i 187 Z egadło A. 403

Z ę b ie c koło S ta r a c h o w i c 400 Z g o rze le c 28

Z ieliń sk i Ch. 241

Z ieliń sk i T. 257—271, 443 Zie lona Góra 28

Z ie m ie Zach odn ie (Z ie m ie O d z y s k a n e ) 8, 11—36, 101, 113

Z ło ta 49, 131

Z ło ta Góra zob. Z ło t o r y j a Zło ta Woda 215 Z ło t n ik i 229 Z ł o t o r y j a 28 Z ł o t ó w 29 z ł o t o w s k i p o w i a t 27, 31 Z o ll-A d a m ik o w a H. 131 Z w i ą z e k S o c ja l is ty c z n y c h R e p u b li k R a ­ d zie c k ic h 23, 33, 113, 446, 449, 465, 467 Z w o l e ń 12 431, 442, 464 z w o l e ń s k i p o w i a t 460 Z ygm u n t A u gu st 162 Z ygm u n t I Stary 162

Z ygm u n t III W aza 121, 131, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183 Ż agań 28 Ż aki A. 38, 50 Żak J. 160 Ż a r n ó w 46, 205 Ż a r y 28 Z e g a ń zob. Żagań

Ż egota, k asztelan k rak ow sk i 60 Ż eleń sk a (Pareńska) Z. 282 Z e r n i k i 402, 415 Ż erom ska A. 417 Ż erom sk i S. 417, 433, 434, 452—453 Ż m urko F. 449 Ż u k o w o 413 Ż u k ow ska J. 384, 409, 446 Ż u ł a w y 35, 36 Ż u r a w zob. Z a r y Ż u r a w i c a 463 Ż u raw sk i J. 447 Żurek S. 114 Ż u row sk i J. 37, 38, 55 Ż u row sk i T. 73, 76 Ż w an K. 259, 260 Ż ygu lsk i Z. jun. 408

Cytaty

Powiązane dokumenty

Однак, аналізуючи ці конституційно-правові положення, вітчизняні науковці приходять до висновку, що ці зміни є

Тому, ґрунтуючись на наявній судовій практиці, залежно від форми вираження (відтворення) доказової інформації, яка може бути сприйнята

Проведений аналіз судової статистики свідчить, що найбільшу кількість вироків на підставі угод про визнання винуватості було ухвалено

Національної стратегії сприятиме подальшому розвитку та функціонуванню Національної системи інтелек- туальної власності на якісно новому рівні й дасть

Зазначається, що для України важливим є досвід адміністративно-правового забезпечення організації та діяль- ності регіональних

In the provisions of the scientific article the author examines the possibilities of applying special knowledge to investigating crimes committed in punishment execution

Nadciągającym z północy Asyryjc&kom poddały się bez walki niektóre państwa i miasta, jednak nie|w szystkie Wobec tego król asyryjski przystąpił do ataku

Тож, враховуючи високий влив бюджету на рівень задоволеності потреб чоловіків і жінок на місцях, особливо актуальним в таких умовах