• Nie Znaleziono Wyników

Indeks nazwisk i miejscowości

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Indeks nazwisk i miejscowości"

Copied!
39
0
0

Pełen tekst

(1)

Indeks nazwisk i miejscowości

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 3, 481-518

(2)

(I n d e k s z a w ie r a w y k a z n a z w is k o r a z n a z w g e o g r a f ic z n y c h , w y s t ę p u j ą c y c h w to m a c h I—III ..R o c z n ik a M u z eu m Ś w i ę t o k r z y s k i e g o ” . N a z w y g e o g r a f ic z n e p o d a n o k u r s y w ą , c y f r y r z y m s k ie o z n a c z a j ą t o m y „ R o c z n ik a ” , c y f r y a r a b s k ie — s t r o n y ) A b e rg N. I I I 84 A b ra m c z y k W. II 109 A d a m F. I I 285, 292, 293, 294, 298, 302, 317, 323, 328 A d a m c z e w sk i S. I I I 358, 360, 362, 364 A d a m o w s k a M. II 218 A d a m o w s k i B. I I 218 A d a m o w s k i H. II 218— 219 A d a m u s K. 351 A d e la jd a II 171 A jd u k ie w ic z Z. I I 317 A lb e r t I I I II 174 A lb re c h t, m a r g r a f I I I 319 A lb r e c h t G. II 174 A lb re c h t V W itte ls b a c h II 280 A lb u z Sz. I I I 342 A lc h im o w ic z II 317 A le k s a n d e r I I I 231, 239 A le k s a n d e r I, c a r I I I 291 A le k s a n d e r II, c a r I 70 A le k s a n d e r I I I , c a r I I I 380 A lle n d o r f J. I I I 318, 321 A l p y I I I 357 A lth A. II 70 A m s t e r d a m I 202 A n d e g a w e n o w ie I I I 238 A n d ro n o w s k i N. I I 42, 385 A n d rz e j, b iskup. I I I 319 A n d rz e j, p re p o z y t w ie lu ń s k i I I I 320 A n d rz e j I II 151 A n d rz e j, sy n B a r tło m ie ja II 218 A n to n i, sy n J a n a I I 218 A n d rz e j K a z im ie rz , s y n J a n a I I 218 A n sc h iitz I I 292, 293, 326 A n to n ie w ic z W. I 65, 186, I I I 14, 27, 44, 84, 89 A n to n in u s P iu s II 116, 117, 118, 121, 123, 125, 138 A n t w e r p i a I I 280 A p a n o w ic z A. I 156, 239— 251, 281, I I 342, 354, I I I 9— 29 A p u c h tin A. I 28 A r e ń B. I I I 387, 409 A rk a d iu s z II 120 A rk u s z e w s c y II 382 A r m a d a W. II 13, 15, 21, 24, 25, 27 A rn o ld S. I I 210, I I I 305 A rp a d o w ie I I 255 A s k a ń c z y c y I I I 318 A s k e n a z y Sz. I 30 A u g u s t I I I S as II 206, 208, 210 A u r e n h a m m e r H . I I I 466 A u s t r i a II 273 A v r o n s a r t A. II 373 A w d a ń c e I I I 219, 222, 281 A w i n i o n I I I 288 A x e n to w ic z T. I 153, 156, 157, II 308, 317 B a b i c a II 139 B a b i n e k II 85, I I I 307 B a b s k i II 380 B a c c ia r e lli M. I 147, 148, I I 256, 273, 274, I I I 9, 25 B a d o w s k i Sz. I I 224 B a k a la r c z y k A. I I 27 B a k a ło w ic z W. II 44, 312 B a lc e r B. I I I 44 B a ld i L. 259, 269 B a li c e I I 46 B a liń s k i M. I 127, 129, I I 210, 324, 350, I I I 197, 212, 282

(3)

B a lz e r O. I I 209, I I I 216 B a ł k a n y I I 323 B a ł t ó w II 11, 381, 382, 383 B a ł t y k I I I 85 B a łu c k i M. I I I 375 B a m b e r g I I 287 B a m b e r g e r I I 293 B a n a c h A. I 221, I I I 353 B a n a c h T. I I 355 B a n a c z k o w s k i P . I I 351 B a r a n e k I I 105, 112, 113 B a r a n i a G óra I I I 413, 424, 445 B a ra n o w s k i J . I I I 275 B a r a n ó w I I I 236, 260, 261 B a r a n ó w k a I I I 15 B a r d o I 48, I I I 388 B a r d o w i k I I 158 B a r k a s A. I 187 B a rtc z a k o w a A . I 129 B a r t o d z i e j e I 239, 240, 249 B a r to la n S. I 125 B a rto s z e w ic z W. I I 35 B a rto s z e w s k i K . I I I 243 B a ry c z H. I I I 295 B a ry c z k a II 201 B a r y ła M. I I 20 B a s a M. II 346 B a to r s k i S. 237 B a t o w i c e I I I 236 B a to w s k i Z. II 232, 264 B a w a r i a II 149, 280, 281, 285 B a z in J . I I I 466 B a z y l e j a I I I 146 B ą b e l F . I I I 464 B ą b e l T. I I I 464 B ą c z k ie w ic z H . I I I 454 B ą c z k ie w ic z R. I I 385 B e c k e F . I 46, II 69 B e c k e r E. I I I 466 B e c k e r F. I I 232, 373 B e d l n o II 387 B e d n a r e k J. I 240 B e j s c e II 381, 383 B e l o t y n I I I 15 B e lo w G. I I I 321 B e l w e d e r I I I 15 B e ł z ó w I I I 237, 260, 261 B e m A. G. I I I 378, 380 B e n c z u r J . II 293 B e n e d y k t z N u r s ji św . I I 255 B e r e g o v o I I I 84, 87 B e re z o w s k a M. I 219, 225 B e r l i n II 274, 275, 276, 277, 289 B e r n a t E. I I 24 B e r n a r d , sy n M a c ie ja I I 218 B e rn ja k o v ić K. I I I 82, 84, 85, 87, 88 B e r z a v s k o j e I I I 87 B e s ó w k a I I I 413, 424 B e s z o w a II 119 B ę b e n I I 17 B ę c z k ó w I I I 463 B i a ł a c z ó w I I 383, I I I 306, 307, 311 B ia ła W i e l k a II 382 B ia ł o b o r z e II 119 B ia ł o b r z e g i I 245, I I 26, I I I 141 b ia ł o b r z e s k i p o w i a t I 239, I I I 139— 161, 163— 164, 473 B ia ło b rz e s k i I 25 B ia ł o g o n I 227, 237, 283— 284, I I 105— 106, 107, 376—377, I I I 9, 329, 334 407, 438 B ia ło s k ó rs k a K. I I I 113, 117 B ia ło s k ó rs k i E. I I I 9 B ia ły Z. I I 344, 356 B i a ł y s t o k I 144, II 60, 62, 63, I I I 456 bia ło sto cki p o w i a t I I I 139, 151 b ia ło sto c k ie w o j e w ó d z t w o I I I 464, 470 B i d z i n y I 96— 98, 111, 115, I I 382 B ie c z I I I 250 B ie g a ń s k i I 187 B ie le n in K . II 141 B i e l i n y I 9, 11, 253, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 279, 282, 284, II 42, I I I 462 B i e l i n y K a p i t u l n e I 256, 257, 258, 266, 267, 268 B i e l i ń s c y II 382 B ie liń s k i J . II 232, 264, 265, 269 B ie lo w sk i A. I I I 218 B ie lsk i M. I 40 B i e l s k o - B i a ł a I 285 B ie n ia rz ó w n a J . I I I 230, 272 B ie n ie c k i II 234 B ie n ie k A. I 239 B ie ń k o w sk i W. II 350 B ie r d z ie ż a II 382 B ie rn a c c y II 381 B i e r w c e I 239, 240, 243, 245, I I I 23 B ie sz c z a n in Z. „ A d a m ” II 16

(4)

B ie tie c h tin A . G. I 47, I I 69 B ie ż a n k o Cz. I 29 B ilc za I I 47, 334, 338 B i n i ą t k i I I I 42, 44 B i s k u p i c e I I 119 B la n k A m a lia I I 266 B la n k A n to n i I 148, I I 234, 276 B l i ż y n I I 351 B lo e d e I I I 428, 432 B ła c h u t I 52 B ł ą d z i k o w o I I 139, 141 B ł o t n i c a I I I 139, 140, 157 B o b r z a I I 106, I I I 329 B o b r z a , r z e k a I I 103— 114, I I 329 B o b r z e k I I I 432 B o c h n a k A. I 88, 89, II 194 B o c h n i a I 127, II 171, 204, I I I 239, 250, 269 b o c h e ń s k i p o w i a t I I 148 B o czek Z. I 240 B o c z k o w i c e I I 381 B o d z a n ta I I I 310 B o d z e c h ó w I I 18, 381, 383, I I I 15 B o d z e n t y n I 50, 53, I I 236, 375, 387, I I I 165— 182, 183— 196, 197— 210, 313, 335, 392, 398, 460, 463 B o g d a n o w s k i J . II I 197 B o g u c h w a ł I I I 218 B o g u c k i J. I I 326 B o g u m ił, p re p o z y t s a n to c k i I I I 319 B o g u s z ó w I I I 413 B o h d a n o w ic z J . II 354, 355 B o h d z ie w ic z P . II 231, 268 B o h u s z -S ie s tr z e ń c e w ic z S. II 317, 328 B o id a r II 199 B o isse re e , b r a c ia II 281 B o je m sk i A. I 26 B o k s y c e II 382 B o le c h o w ic e I I I 428 B o le sła w C h r o b r y II 346, I I I 311 B o le sła w K rz y w o u s ty I 215, I I 171, I I I 219, 222 B o le sła w Ś m ia ły II 158 B o le sła w W s ty d liw y II 209, I I I 223, 224, 227, 228, 323 B o l k ó w II 61 B o l m i n II 69, 92, 94, 95, I I I 386 B o ło z -A n to n ie w ic z J . II 232, 264 B o n o w i c e I I 387 E o re c k i Cz. I I 26 B o ria I 92 B o r k i I 239, 240, 242, 243, 249 B o rk ie w ic z I I I 267 B o rk ie w ic z S. II 33, 35, 43, 47, 48, 353, 363, 373 B o r k o w i c e I I I 11 B o ro m e u s z K . II, 219 B o r o w i c e I I I 351 B o ro w ie c k i L . „ M ło t” I I 15 B o ro w sc y I I 382 B o ro w s k a S. I 240, 246 B o ro w sk i I 227— 228 B o ro w sk i W. I 285 B o r z y m ó w I I 119 B o s k o w i n y I I I 413, 420 B o s z c z y n e k I I I 237, 260, 261, 328 B o ttic e lli S. II 281 B o u c h e r F. II 308 B o u rg e t P . I I I 356 B o z n a ń s k a O. I 153, 216—217, 225, I I 279, 308, 388 E ö c k lin A. I 134, II 287, 288, 293, 303, 312, 327 B ra c k m a n n A. I I I 319 B r a m a M o r a w s k a II 149 B ra n d e s G. I I I 356 B r a n d t J. I 150— 151, 153, 157, I I 273— 332 B r e s la u e r C h. I 148 B re th o lz B. I I I 321 B re u g h e l P . II 280 B r n o II 170 B ro d o w sk i A. I 144, 148, II 276 B ro d o w sk i T. I I 289 B r o d y I I I 86, 87 B ro n ic z S. I 44, II 381 B r o n o c ic e I I I 237, 260, 261, 274 B ro u w e r A. II 280 B ro w n C. K . I I I 358 B ro ż e k I I 17 B r u s z n i a I I I 413, 422, 428 B r ü c k n e r A. I 128, 129, II 267, 268, I I I 269, 277 B ry g ie r s k i A. II 45 B ry k o w s k a M. I I I 165, 183— 196, 197— 210 B ry k o w s k i R. I I I 168, 172, 176, 183, 197— 210 B r y n e r ó w n a H. I I 346, 357 B r y n i c a - P o d r z e c z e I I 106

(5)

B r z e g I 285 B r z e s k o N o w e I I I 249, 250, 251, 258, 267, 269, 270, 271 b r z e s k i p o w i a t II 147, 163 B r z e z i e I 53, 151, 172, I I 148, I I I 389, 398 B r z e z i n y I 47, II 201, 202 B r z o z o w a II 382 B r z o z ó w k a I I 119 B u c h b in d e r I I 327, 328 B u c z e k K . 243, 244, 245 B u c z e k M a ł y I I I 85 B u c z k o w s k i K . I I 373 B u d a p e s z t I I I 22 B u g a j II 106— 107, 113, I I I 413, 424 B u g a j H . I 239 B u ja k F . II 336, 339 B u ja ls k i D. I I I 213 B u k a r e s z t I I I 22 B u k o w a G óra I I I 413 B u k o w iń s k i S. I I I 435, 451 B u k o w iń s k i W. I I 358 B u k o w s c y II 382 B u k o w s k i M. I I I 116 B u k ó w k a I 49, I I I 413, 420, 429 B u k ó w k a , p rz e d m ie ś c ie K ie lc I 59 B u k ó w k a - Z a g ó r z e I I I 420 _ B u liń sk i M. I 127, 128, 129 B u r s k i A. II 214 B u s k o I 52, II 26, 119, 120, 344, 375, 382, I I I 31, 263, 341, 386, 387 b u s k i p o w i a t II 17, 115— 136, 148, 171, 345, I I I 31—46, 47—58 B u s k o - Z d r ó j , p o w ia t I I I 154 B u tto w t- A n d r z e jk ie w ic z o w a I 140 B ü n g e r F. I I I 320 B y d g o s z c z I I I 79 B y s tr o ń J. S. I 254, I I 335, 347, 348, 351, 354, 357, 359 B y sz e w sc y II 381 B y t o m I 138, 141, I I 305, 318 C a llo t I I I 9 C a m p io n I 203 C a n a le tto I 148 C a n o n e ro L. I I I 467 C a ra c c i I I 281 -C a s a n o v a I I I 9 C e d ro -B is k u p o w a M. II 346 C e g ie l n ia I 52 C e g ie ls k i, f i r m a I 232 C e n n e r W. I I I 12 C e p ie l E. I I I 344 C e u le n v o n G. I I 280 C e y th e im I I I 334 C é z a n n e P. II 286 C h a ła s iń s k i T. II 336, 357 C h a ł u p k i II 341, I I I 389, 398—400 C h a ń c z a II 13, 19, 20 C h a r ę ż o w o I 47 C h a r s z n ic a I I I 214 C h ą d z y ń s k i J . N. I I 324, 350, I I I 333 C h e b d ó w I I I 280, 297 C h e ł m I I I 413, 421, 432 C h e ł m c e II 107, 112, I I I 413, 432, 439, 450 C h e ł m i e c I I I 82 C h e łm iń s k i J. II 317, 327, 328 C h e łm o ń s k i J . I 150, 151, 289, 308, 312, 317, 320, 328, II 319, I I I 474 C h é n o u E. I I I 307 C h ę c i n y I 47, I I 49, 223, 334, 375, I I I 314, 315, 404, 422, 428 C h ę c i n y - M i e d z i a n k a I I I 428 C h le b o w s k i В. I I I 212 C h le b o w s k i S. I 150 C h l e w i s k a II 383 C h l u d o w o II 139, 141 C h m ie l A. I I I 294 C h m ie le w s k i W. I I I 141 C h m ie liń s k i II 366 C h m ie ln ic k i В. I I I 241 C h m i e l n i k II 17, 198, 199, 200, 202, 334, 342, 346, I I I 237, 387 C h m ie lo w s k i A. I I 290— 291, 327 C h m i e l ó w I 92, 93— 94— 112— 113, 115 C h m i e l ó w P i a s k o w y I I 117, 121 C h o c i m II 329 C h o d y ń s k i S. I I I 325 C h o p in F. I 207, I I I 18 C h o ro s iń s k i J. I 254, I I 346, 357 C h o s z c z n o II 139, 141 C h o tc z a I I 12, 18, 27 C h r o b e r z I 161, II 20, 379, 381, 383, 387, I I I 223, 237 C h ro s to w s k i I 225 C h r u s z c z y n a II 151, 160 C h r u s z c z y n a M ała I I I 79 C h rz a n o w s c y I I 382 C h r z a n ó w I I I 263 C h r z ą s t ó w II 381, 382 „ C h u d y ” I I 18

(6)

C h w a le w ik E. I I I 15, 27 C h w a l i b o g o w i c e II 119 C i a n o w i c e I I 382, 383 C ic h o w s k a I. I I I 21 C ie c h a n o w ic z W. II 39, 383, 385 C ie c h a n o w s c y I I 381 C i e c h a n ó w I I I 370, 371 C ie c h o ń s k i W. I 26 C ie k ą c a I 125, I I 198 C i e k o t y I 18, I I I 358, 359, 360, 361, 362, 364, 366, 368, 372, 381 C i e p i e l ó w I 241, II 18 C ie r n ia k A . II 346, 357, 358 C ie r n o I I 171, 381 C ie rp is z L. I I 326 C ie s ie ls k i M . I 65 C i e s z y n I I I 307 C ie ś la k A. I 239, 242, 249 C ie ś la k J . I I I 159 C ie śle I I 69, 90, 91, 92 C ie ś le w s k i T. sy n 213, 214, 222, 223, 225 C ie ś liń s k i L. I 50 s C ie ś liń s k i S. II 69, I I I 386 C io ła k J . I I I 416, 435, 439 C io łe k G . I I 343, 355, I I I 207, 336 C io se k J . I 241 C io sk o w a S. I 241 C isz e k Z. I I 105 C isz e w sc y II 381 C iu ślice I I I 260 C la s s e n W. I I I 320, 324 C o g n ie t I I 317 C o h e n H . I I 138, 141 C o lo n n a -W a le w s k i A. I I 366, 367, 370, 372 C o lo n n a -W a le w s k i A., s y n II 372 C o m m e n d o n i J . F. I I 219 C o n e g lia n o d a C. I I 281 C o n s ta b le J . II 286 C o ra c c i I I I 9 C o rn e liu s P . II 277, 285, 288, 289, 303, 312 C o u rb e t G. II 286 C s e p e l I I I 238, 239, 277 C u d z y n o w i c e I I I 236 C u r ie - S k ło d o w s k a M . I I I 20 C y n k F. I 145 C z a c h ó rs k i W. I 15, 150, 157, I I 312, 317, 327, 328 C z a jk o w s k a ze Ś n ia d e c k ic h L . I I 377 C z a jk o w s k i J. I I 345, 353, 356, 359 C z a jk o w s k i M. (S a d y k - P a s z a ) I I 377 C z a jk o w s k i S. I 285 C z a p k ie w ic z A. II 170 C za p le M a łe II 382 C z a p liń s c y II 381 C z a r k o w y I I 381 C z a r n a II 198, I I I 216 C z a rn e c c y I I 382 C z a rn e c k i A. I I 387, I I I 456, 466 C z a rn e c k i H. I I 236 c z a r n k o w s k i p o w i a t I I I 84, 86 C z a r n o c i n II 20 C z a rn o c k i J. I 27, 29, 30, 33, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53—54, 55, II 31, 45, 69, 72, 75, 76, 100, I I I 385, 392, 398, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 417, 418, 420, 426, 433, 434, 435, 437, 439, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 450, 451 C z a r n o l a s I 9, 14, 15— 16, 18, 282, I I 42, 44, 334, 347, 381, 382, I I I 475 C z a r n ó w II 107 C z a rn o w s k i S. I I 170 „ C z a rn y ” II 18 C z a r t o s z o w y I I 82 C z a r y ż I 205, II 381 C z ą s t k ó w I I I 84 C z e c h o s ł o w a c j a I I I 81, 82, 435 C zech o w icz Sz. II 254, 256, 257, 259, 262, 269, 275 C z e c h y I I I 321, 324 C z e c h y , m ie js c o w o ść I I I 86, 87 C z e rk a w s k i W. I I I 247, 250, 253 C z e r n i c h ó w I I I 291 C z e r s k I I I 317 C z e rw ie c I I I 351 C z e r w i ń s k I I I 141 C z e r w o n a G óra ( J e r z m a n i e c ) I I I 413, 424, 428 C z e sła w , p re p o z y t s a n to c k i I I I 319 C z ę s t o c h o w a I I 47, 111, 383, I I I 250, 253, 269, 456 c z ę s t o c h o w s k i p o w i a t I I I 81, I I 160, 381 C z ę s t o c h o w s k i e II 25 C z ę s t o c ic e I 98— 99, 111— 112, 115,11 18,27 c z ł u c h o w s k i p o w i a t I I I 84 C z u b e k J . I I I 230 C z u b iń s k i Z. II 38 C z u s z ó w e k I I I 236 C z y ż ó w I I 202

(7)

C z y ż ó w S z l a c h e c k i I I 18, 381, 383 C z y ż y n y I I I 215 Ć m i e l ó w I 34, 35, 91, 227, I I 16, 383, 388, I I I 9, 15, 59, 72 D a c h a u I I 281 D a l e s z y c e I I I 407, 448, 458 D a ln ia G ó ra I I I 413, 422 D a n e k W. I 286—287 D a n ie l, s y n S z y m o n a I I 218 D a n n e n b e r g H. I I 165, 174 D a n te A. I 203 D a r m s t a d t I I 326 D a u m ie r H . I I 286 D a v id L. I I 256 D ą b r o w a I I 341, I I I 313 D ą b r o w a G ó r n ic z a I I I 341 D ą b ro w s c y I I 382 D ą b r o w s k a E. I 161— 170 D ą b r o w s k i H. I 27, 187 D ą b r o w s k i J . I 186 D ą b r o w s k i J. H. II 376 D ą b r o w s k i K. I I 236, 267 D ą b r ó w k a I 240, I I I 389, 401, 402 D ą b r ó w k a , g ó ra I 48 D e k o w s k i J . P . II 336, 337, 341, 346, 348, 350, 354, 357, 358 D e lla P e rg o la P . I I I 467 D e m b iń s c y II 377, 378, 381 D e m b iń s k i H . I I 377 D e m b iń s k i J. I I 45 D e n is ó w I I I 243 D e n k ó w I 227, I I 341 D e n s te in V. I I I 22 D e s k u ro w ie II 381 D ę b i a n y II 387, I I I 236, 237, 243 D ę b ic a I 147 D ę b ic k i S. I 153, 317 D ę b i n a I I I 398, 399 D ę b n i a k I 50 D ę b s k a W o l a I I I 398, 466 D ę b s k i T. II 347, 358 D h o n d t J. I I I 307 D iez W. I I 283, 292, 312, 326 D iv é k y A . I I 255, 268, 269 D łu b a lin a A n d rz e jo w a I I 220 D łu g o b o rs k i J . I I I 440, 451 D łu g o sz I. I 50 D łu g o sz J . I 88, I I 194, 198, 199, 201, 208, 209, 210, 219, 227, I I I 106, 107, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 238, 247^ 251, 268, 276, 279, 281, 282, 285, 286^ 287, 288, 292, 307, 309, 310, 311, 312^ 314, 315, 316, 317, 322, 325 D łu g o sz Sz. I I 217 D łu g o w ie js k i I I I 440 D m o w sk i R. I I I 380 D n i e s t r I I I 82, 89 D o b ieccy I I 382 D o b k in I 140 D o b r o m y ś l - P o d g ó r z e I I 107 D o b r o s z e w o O le ś n i c k ie I I I 79 D o b ro w o ls k a A. I 253, 281, 287, I I 3 9, 4 1, 47, 48, 50, 350, 385, I I I 23 D o b ro w o ls k i K . I I I 315, 325 D o b ro w o lsk i T. I 89, 136, 141, I I 232, 256, 264, 269, 279, 315, 317, 324, 325, 326, 327, 328, 329 D o b rz a ń s k a E. I I I 81 D o b r z ą c z k a I I I 413, 422 D o b rz e n ie c k i T. I I 35 D o b r z e s z ó w I I I 413, 424 D o b r z y ń I I I 320 D o la b e lla I I I 9 D olina W i l k o w s k a I 54 D o l n y Ś l ą s k I I 147, 158, I I I 442 D o m a g a ła H. I 282 D o m a s z o w i c e I I I 413, 420 D o m e n ic h in o II 281 D o m ic ja n II 121 D o ro p o w ic z M. I 237 D ou G. I I 280 D r a b a r e k A. I I 19 D r a w a I I I 318 d r a w s k i p o w i a t I I 139, 141 D re w n ie s k a W. I I I 21 D r e z n o I I 274, 276, 292, 317 D r o h o b y c z I 119 D r o ż e j o w i c e II 20, I I I 213, 237, 260, 261 D ru c c y -L u b e c c y I I 381, 382 D ru c k i- L u b e c k i K . II 44 D r u g n i a II 17 D r z e w i c a (D r z e w i c z k a ) I 123 D rz e w ic k a -K o z ło w s k a I. I I I 75 D rz e w ic k i M. I I I 238, 288 D r z e w i n a I I I 84 D rz e w iń s k i F. I 46, II 70, I I I 411, 451 D u b r o v a I 85 D u d k o w a J. I 253, 273, 274, 275, 280

(8)

D u m a ła K . I I 213— 229 D u n a j e c I 131 D u n c a n D. D. I I I 467 D u n in - B o r k o w s c y I I 381 D u n in - F is c h in g e r o w a В. I I 264, 265 D u p l i s k a I I I 82 D u rk o J . I I I 19 D u r to J . I I 110 D u tk ie w ic z ó w n a М. I I I 357 D ü r e r A. II 280, 326 D ü s s e l d o r f I I 274, 281, 288, 292 D y b o w s k i S. I I 35 D y m i n y I I I 413, 420 D w i k o z y II 18 D w o rz a k Z. I 138 D y a k o w s c y I I 382 D y b o w s k i S. I I 15, 20 D y c k v a n A. I I 280, 281, 326 D y g a s iń s k i A . I 11, 17, 286— 287 D z ia c z k o w sc y I 40 D z i a d e k I I 11 D z ia ł o s z y c e I I 383, I I I 212, 237, 249, 250, 251, 257, 258, 263, 267, 269, 270, 271, 274, 295 D z ie d z ic II 17 D z ie k a n F. I I 18, 25, 27 D z i e k a n o w i c e I I I 237 D z ie rż a w s k i A. I I 336, 339, 340, 452, 353 D z ie s ła w ic e I I 119, II I 42, 44 D z ie w a n o w s k i F. I I 376 D z ie w a n o w s k i W. I 237 D z ik o w sk i S. I I I 10, 15 D z ik o w sk i W. I 237 D z iu b a łto w s k i S. I 30 D z i u r k ó w I 239, 241, 243, I I 19 D ziw isz I I I 238 E b e r t M. I I I 84 E d lin g e r J. G. II 286 E g g e rs H. J . I I I 467 E g i p t I I I 355 E h r lic h L. I I I 295 E ib isc h E. I 216, 218, 219, 225 E ib isc h o w ie I 219 E ile S. II I 355— 384 E jsm o n d F. I I 317, 328 E lb lą g II 139, 141 E le o n ó w II 383 E liu sz II 116, 123 E m e ry k św . I I 255, 346 E r b e r В. I I 334— 361, 385, I I I 341— 354 E. S. I I 351 E s tr e ic h e r S. I I 227 E t n a I 203 E u r o p a I 17, 212, I I 149, 152, 256, 262, 286, 327, I I I 112, 116, 307, 319, 320, 324 E u s ta c h y , sy n M ik o ła ja I I 218 E y z ic k a К . I I 221 F a lc k - P o lo n u s J. I I 45 F a lę c i n I I 119 F a liń s k a В. I I 346, 348, 358 F a l k i I I 200 F a ł a t J . I 138, 151, 152, I I 289, 291, 312, 317, 326, 327, 328, 357, I I I 24 F a r k a s Z. I 141 F a u s ty n a I, żo n a A n to n in u s a P iu s a II 116, 125, 137 F a u s ty n a II, ż o n a M a r k a A u r e liu s z a I I 116, 127 F a w o r s k i J . I 147, 148, I I 276 F a w tie r R . I I I 320 F e d e ro w s k i М. I I 358 F e in e H. E. I I I 320, 324 F e ld m a n J . I I 386 F e lis E. I I 20 F e re n c z y К . I 138 F e r k ó w n a М . I I 358 F e r t J . I I I 412, 432, 439 F e r u ś A. I I I 155 F e u e r b a c h А. I I 281, 287, 288, 292, 293, 303 F ia la E. II 165, 171 Fid or, k o p a ln ia II 82, 98 F ig u r a R. I 239, 240 F ij a łe k J . I I I 325 F ija łk o w s c y E. i J . I 45— 56, I I 69— 101, I I I 385—410, 411—452 F ija łk o w s k a E. II 69, 87, 97, 385, 386, I I I 34 F ija łk o w s k a Z. E. I 222, 223, 225 F ija łk o w s k i J . I 50, 52, I I 69, 75, 83, 88, 100, I I I 405, 406, 409, 414, 442, 446, 448, 450, 451 F ilip k ie w ic z S. I 206— 207 F ilip o w ia k W. II 63 F in l a n d ia I 140 F ir le j J. I I 376 F ir le j - B ie l a ń s k a К . I I I 381

(9)

F is c h e r A. I I 335, 351 F is c h e r W. I I I 197 F it J. I I 39, 386 F la k W. I I 345 F la u b e r t G. I I I 355 F le is c h m a n n I I 291 F lis J. I I 209 F lo r e n c j a I 203, I I 268 F lo r ia n z M o k rs k a I I I 181 Flo ta I I I 84, 85, 89 F o d y g a A. I I 213— 214, 223 F o d y g a K . I I 213— 214, 223 F o r r e r R. II 140, 142 F o r s te r E. M. I I I 358 F o u rm e n t H . I I 280 F r a g o n a r d H . I I 308 F r a n c ia M. E. I I I 467 F r a n c ja I 138, 196, 199, 227, I I 273, 326, I I I 258, 320 F r a n k H. I I 23, 25 F r a n k f u r t I I 280, 326 F ra n k o w s k i E. I I 335, 351 F r a n u s ia k J. I I I 341— 354 F r a y E. I I I 233, 270, 272 F r e y e r J. I I I 9 F r ie d b e r g A. I I I 319 F rie d e n s b u r g F . I I 172 F r ie d r ic h K . D. I I 286 F ry c z S. I I I 357 F ry c z o w a z K a lin k o w s k ic h F . I I 370 F r y d e r y k J a g ie llo ń c z y k I I I 193 F ry ś E. I I 352, 354 F u d a l J. I I I 155 F u ji ta I 199, 202 F ü r s t M. I I 326 F u s s le in I I I 16 F ü g e d i E. I I I 321 F ü r ic h I I 289, 292 F y t J . II 280 G a b u ł t ó w I I 363, 366 G a c k i II 201, 202 G a c k i J. I I 232, 255, 263, 264, 265, 268, 269, 334, 338, 340, 348, 351, 354, 357, 358 G a e ta n i I I I 289 G a je k II 17 G a je k J. I I 352, 353 G a lb a I I 121 G alicja I I 32, 35 G a ll A n o n im I I I 219, 319, 321 G a l ó w II 119, I I 237 G a łęzice I I I 422, 424 G a łk a J . I I 18 G a n P . I 44, I I 41, 341, 354, 380, 381 G a n fry d , m a g is te r I I I 312 G a ra s J . B. I I 25 G a rb a c ik J . I 88, I I 194 G a r b a c z II 382 G a r b a t k a I 240, 242, II 382 G a r b a t ó w k a I I I 436 G a rb iń s k i W. I 26, 27 G a rd a w s k i A. I 67, I I 177, 193, 194 G a rlice I I I 322 G a rn c a rc z y k W. I I 20 G a u d e m e t J. I I I 320 G a u g u in P . I I 286 G a w iń s k i A. I 153 G a w r o n i e c - P a l y g a I 91, I I I 59, 72 G a w ro ń s k i K . „ O rz e ł” II 16 G ą s s o w s k a H. I I 41, I I I 455 G ą s s o w s k i J . I I I 106, 107, 110, 119, 306 G d a ń s k I 58, II 47, 61, 62, I I I 307 g d a ń s k i p o w i a t I I 139, I I I 84, 85 G ed eo n , b is k u p I 67 G ed k o , b is k u p I I I 310, 315, 316, 323 G e n e ja J . II 267 G e n e lli B. 287, 288, 289 G e o rg e W. I I I 467 G e ra rd , b is k u p I I I 106, 107, 117 G e ra rd , p re p o z y t w iś lic k i I I I 322 G e ric a u lt T. II 286 G e rso n W. I 150, 157, I I 312, I I I 24 G ę b a ro w ic z M. II 232, 264, 269 G h irla n d a io I I 281 G ib a s z e w s k a J. I I I 19 G ie b u łto w s k i S. I I 326 G i e b u ł t ó w I I 171 G ie c z I 186 G ie d ro y ć F . I 118, 124, 127, 128, 129 G i e r c z y c e I I 382 G ie rd z ie je w s k i II 318, 327 G ie ro w s k i W. I I 115 G ie ry m s k i A. I 144, 151, 152, I I 279, 289, 291, 308, 312, 327, 328 G ie ry m s k i M. I 144, 145, I I 279, 289, 290, 291, 303, 304, 308, 312, 327, 328 G ie y s z to r A. I 219, I I I 106, 305, 317, 318 G ie y sz to ro w a J. I I I 244, 248, 262 G il H . I I 385, 386

(10)

G in te r B. I I 103— 114 G isg e s J . M. I I 35, 50 G iza Z. I I 387, 456 G l a n ó w I I 148, 151 G lik s m a n L . F . II 211, I I I 330 G lin i e c I I I 42, 44 G l i n k a II 200 G l i w i c e I I 47 G liw ic k a Z. I 239, 241, 247 G lo g e r Z. I 29, 127, 128, 129 G lo g ie r M. I I I 11, 12 G l u z y I 52 G ła d y s z o w a M. I I 344, 355 G l ę b o c z k a I 48 G ło w a Z. B. II 341, 345, 356 G ło w a c k i J . N. I I 289 G ł u c h ó w I I I 236, 260, 261 G łu sz e k J . I I I 464 G n i e s z o w i c e I I 148, 151, 152, 160, 171, 172 G n i e w o s z ó w I I I 26 G n i e z n o I I I 239 G n o j n o I 65, I I 198, 200, 382 G o g h v a n V. II 286, I I I 344 G ogol T. I I 222 G o la ń s k i F . N. II 265, 269 G o lu b I I 115, 120, 139 G o łd y n II 88 G o łę b io w a K . I 239, 246 G o łę b io w sk i Ł. I I 267 G o łę b ió w I I 383 G o m o łczy n a S. I I 213 G o m ó łk a M. I 25 G o m u łk a W. II 53, 54, 55 G o n z a g a -M y sz k o w sc y II 379 G orlice II 171 G o r y s ł a w i c e I 187, II 171 G o r z ó w I I I 19, 236 G o r z ó w W i e l k o p o l s k i I 12 G o r z y c z a n y I 30, I I 148, 171 G o sa ń I I 11 G o s la r I I 147 G o s z y c e II 383 G o ttlie b M. I I 289, 308 G o w a r c z ó w I 227, I I 21, 27 G o w o re k T. I I 213, 215, 223 Góra C h e ł m o w a I I 137 Góra C h ł o p s k a I I I 424, 446 G óra J a b ł o n n a I I I 407 G óra J a n k o w a I I I 413, 424

G óra J e r z m a n i e c zob. C z e r w o n a G óra G óra K a p l i c o w a I I I 432 G óra K l u c z o w a I I I 405 G óra Ł g a w a ( B o le c h o w i c k a ) I I I 413, 422 G óra P u ł a w s k a I I I 387 G óra S o b i n i o w a II 85 G ó ra W. I I 13, 24— 25, 26 G óra W s i o w a ( Ź a k o w a ) I I I 413, 422 G óra Z a c h e t n a ( S a c h e t n a ) I I I 413, 421, 437, 439, 450 G óra Z a l a s k o w a I I I 432 G óra Z a m k o w a I I I 413, 422, 428 G óra Z e l e j o w a I I I 422, 428 G ó rk a A. I I I 198 G ó rn o I I I 389, 403, 406, 413, 414, 434, 435, 447, 448—449 G ó rsc y I I 381 G ó r y I I 381, 383 G ó r k i I 52, I I 69, 75, 76, 78, 79— 82, 96 G ó rn ia k F . II 18 G ó r n y Ś l ą s k I I 148, I I I 435 G ó rs k a I. I 186 G ó rsk i A. I 287 G ó rsk i K. I 88, I I I 306 G ó r y II 378, 379 G ó r y J e l e n i o w s k i e I 49, I I I 393 G ó r y H a r z u I I 173 G ó r y O b lę g o r s k ie I I I 446 G ó r y P i e p r z o w e II 45, I I I 32, 44 G ó r y P l e b a ń s k i e I 35 G ó r y Ś w i ę t o k r z y s k i e I 29, 45— 56, 254^ 282, I I 10, 45, 54, 68— 101, 145, 198, 335, 342, 344, 346, I I I 279, 310, 311, 314, 357, 362, 364, 385—410, 411, 452, 461 G ó rz y ń s k i S. I 127, 128, 129 G ó z d S t a r y I I I 139, 140, 141, 156, 157— 158, 159 G ra b I I 69, 97— 98 G r a b k i I I 200, 207 G ra b k o w s c y II 381 G r a b o w a I I 119, 120 G ra b o w s k i J. I I 345, 356 G r a b ó w n a d W i s ł ą II 19 G r a f f A. I I 286 G ra s s i J. I 148, I I I 25 G re g o ro w ic z J. K . I I 334, 338, 348, 350,. 353, 358 G r e p le r I 25 G re p le r o w ie I 25

(11)

G r o b la I I 148, 151, 152, 160, 172 G ro c h o c ic e I 92, 94, 96 G ro c h o ls k i F. I 239 G ro c h o ls k i J . I I 353 G r o c h o w i s k a I 32 G ró d e c k i R. I I I 323 G ro d z ic k a I I 45 G r o d z i s k I I 145 G r o d z o n o w i c e I I I 236 G ro ic k i B. I 40, I I 225 G ro m n ic k i T. I I I 225, 245, 247 G r o n ią d z ic e I I I 15 G ro p p le r H . II 377 G ro t J. I I I 226, 313 G r o ttg e r A. I 144, 145, 157, I I 289, 310, 318, 388, I I I 348 G r ó je c I I I 317, 318 G r u d z i ą d z I 37 G r u n w a l d I 193 G ru s z c z y k H. I I I 435, 451 G r u s z c z y n I I 69, 89— 90, 91, 92, I I I 389, 401, 405 G ru s z c z y ń s k i W. I I I 11, 16 G r u s z k a I I 13, I I I 82, 85 G riin h a g e n I I I 320 G ry fic i I I I 313 G ry g ie l M . II 345, 387, 463 G ry g le w s k i A. II 289 G ry z W. I I I 158 G rz e g o rz z L u b ra ń c z y I I I 238, 288 G rz e g o rz I W ielk i, p a p ie ż I I 255 268 G rz e g o rz IX , p a p ie ż I I I 312 G rz e g o rz , b a k a ła r z I I I 295 G rz e g o rz , p r e p o z y t s k a lb m ie r s k i I I I 215 G rz e g o rz , sy n W a w rz y ń c a I I 218 G r z e g o r z e w i c e II 382 G rz e g o rz e w s k i M. I 33, 35 G rz y b o w s k i I 236 G r z y b ó w I I I 350, 352 G rz y w a c z o w a J . I 239, 241, 242 G rz y w a c z o w a K . I 240 G rz y w a c z o w a M. I 240 G u b e r tu s , p re p o z y t s k a lb m ie r s k i I I I 215 G u id o R e n i II 281 G u ille m a in B. I I I 322 G u io n ie K . II 373 G u l a c z ó w I I I 395 G u m iń s k i J . I I I 17 G u m o w s k i M. I 88, I I 134, 140, 141, 142, 165, 170, 171, 172, 174, I I I 232 G u n ó w I I I 236, 260, 261 G u p ie n ie c A. I I 141, 173 G u rb a J . I I 134 G u tk o w s k a M. I I 268 G u z ic k i S. I 29, 33 G w ia ź d z ie II 232, 263 G w o z d e c k i G. I 285 H a a g e n v a n d e r J . I I I 22 H a d r ia n I I 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123 H a d z ie w ic z R. I 148, 214— 215, 217, 225, II 275, 276 H a isig M. I I 134 H a lik I 14 H a lle r o w ie I I 382 H a lp e rto w ie II 381 H a ls F . I I 303, 308 H a m p e l J . I I I 82, 84, 88 H a n o w e r I 33 H a tz V. II 165, 173 H a u b ric h ó w n a M. I I I 240, 268, 277 H a u f s ta e n g l E. II 326 H a u k e -B o s a k z K a m iń s k ic h H. (1° v o to P o s ta w k o w a W ła d y s ła w o w a ) I I 363, 373 H a y d e n H. I I I 318, 320, 321 H e fe le C. J. I I I 321 H e id e c k II 285 H e js le r A . I I I 380 H e le n a św . I I 255 H e m p e l S. I I I 14 H e n c k e l I 45— 46 H e n n e b e rg W. K. I 88 H e n r y k B ro d a ty I I I 218, 224 H e n ry k S a n d o m ie rs k i I 161, I I I 116 H e n ry k W ale zy I I 379 H e n se l W. I I I 102 H e rb e k J . I I 214 H e rb s t S. I I I 213, 215, 233, 234, 271, 272, 273, 317 H e r k u l a n u m II 256 H e rm a n o w ic z H . I I I 22 H e rtm a n o w ic z B. I 170 H ess II 285, 289, 293 H e y d e l A. I 132, 134, 136 H ild e b r a n d B. E. I I 165 H ille b r a n d t B. I I 23, 24, 25, 26 H is z p a n ia I 283, I I I 355 H la tk o G. II 221 H o c h e n lo h e I I I 440

(12)

H o fm a n K . I 26 H o f m a n - L ia n d z is K . II 353 H o f r ic h te r I 33— 34 H o li I. I I I 144, 146, 147, 151 H o llo s y Sz. I 138, I I 293 H o lm b e r g A. I I 291 H o łu b o w ic z W. I I I 155 H o łu b o w ic z o w a H. II 134 H o l u d z a I I 382 H o o c h de P . I I 290 H o p p e n K . I I I 9, 10 H o rn u n g Z. I I 35 H o ro c h o w ie II 382 H o r o d e n k o I I I 86 H o r o d n ic a I I I 15, 86 H o ro sz k ie w ic z J. I I 268 H o rs c h e lt II 317 H o se r B ra c ia , f i r m a I 224 H o sz o w sk i S. I I I 260 H u b ic k a M. I 37, 38, 42 H u c i s k o I I I 413, 417, 418, 421, 424, 426, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443—447 H u m e r - S w i a t e ł e k II 108— 109 H u s a rs k i W. I 134, 136, II 326, 327, 328 H u t a P o d ły s i c a I 253, 276, 277, 278 I b r a m o w i c e I I I 236 Ile sić F. I 38 I ł ż a I 18, 243, 246, 248, 249, II 338, 341, 389, I I I 15, 192, 389, 397— 398, 464 ił ż e c k i p o w i a t I 91, 239, 241, 242, 244, 246, 248, 249, II 12, 15, 336, 381, I I I 10, 152 I ł ż e c k i e I 241 In g lo t S. I I I 230, 242, 249, 250, 253, 255, 256, 269, 311 I n o w ł ó d z I 80, II 210 I n o w r o c ł a w I I 139 i n o w r o c ł a w s k i p o w i a t II 139, I I I 82 I r z ą d z e II 381, 383 I s t e b n a I 140 Italia II 269 I w a n i s k a I 30 Iw a ń c z y k E. II 20, 25 I w n a I I I 318 Iw o n , b is k u p I I I 322 Iz a a k II 45 Iz ara II 285, 292 Ja b ło n o w s k a I I 334 J a b ło n o w s c y I 15, 202 J a b ło ń s k a Z. I 240 J a c e n t ó w I I 382 J a c k o w s k i A. I I I 346 J a c k o w s k i T. I 41 J a d w ig a , k ró lo w a I I I 294 J a g ie llo n o w ie I I I 264 J a g n ią tk o w s k i I 34 J a g n iń s c y I I 382 J a h o d a I 203 Ja k im o w ic z A. I 136 Ja k im o w ic z R. I I 173 J a k le w ic z S. I I 373 J a k s i c e I I 171, 339 J a k u b z J ę d r z e jo w a I I I 288 J a k u b z S ie n n a I I I 238, 277 J a k u b ze S k a ry s z e w a I I I 322 J a k u b ze S to p n ic y I I I 288 J a k u b , sy n S ta n is ła w a II 218 J a k u b ie c II 17 J a k u b o w i c e I 94—96 J a k u b o w s k i J. Z. I 286, 287 J a m k a R. I 61, 65, I I 173 J a m m e r V. II 173 J a n , b a k a ła r z I I I 295 J a n , d z ie k a n k ie le c k i I I I 321 J a n , o p a t ty n ie c k i I I I 288 J a n z P le s z o w a I I I 289 J a n z P o z n a n ia I I I 289 J a n z R zeszo w a I I I 217, 238, 291 J a n ze S k a w in y I I I 289 J a n z S z y d ło w c a , b a k a ła r z I I 218 J a n z S z y d ło w c a , p ro f. A k a d e m ii K r a ­ k o w s k ie j II 219 J a n , sy n J a k u b a II 218 J a n , sy n J a n a II 218 J a n , sy n S ła w k a I I 218 J a n K a z im ie rz I 164, I I 375, I I I 172, 174, 242, 291 J a n O lb r a c h t I, 72, 73, I I I 238, 240, 266, 277 J a n I I I S o b ie s k i II 44, 375 J a n a s z ó w II 109— 110 J a n c z e w s k a -S o ło m k o K. II 352 J a n ic c y I 29 J a n i n V. L. II 173 J a n i n a I I 119, I I I 42, 44 J a n k o z C z a rn k o w a I I 199 J a n k o w s c y I I 381 J a n is z e w s k i M. I I I 214

(13)

J a n o w i c e P o d u s z o w s k i e I I 46 J a n o w s k i A. I I I 14 J a r c z y ń s k i K . I I 27 J a r e c k i W. I I 346, 357 J a r k ó w I I 69, 85— 88 J a r o n o w ic e I I 381 J a r o ń s c y I 25, 214, 215, 217 J a r o s E. I I I 233, 281 J a r o s z J . „ W ic e k ” I I 18 J a r o s z k o w a M. I 240 J a r u g a E. I I I 468 J a r z ą b k i I I 200 J a r z y ń s k a J . I I I 14 Ja sicę I 92, 96—98, 111, 115, I I 382 ja s i e l s k i p o w i a t I I 171 J a s i e n ie c S o l e c k i I 241 J a s iń s k i J. I I I 155 J a s k ło w s c y I I 381 J a s k ło w s k i W. J. I I 334, 339, 340, 346, 347, 348, 351, 353, 356, 358 J a s k u la n k a A. I I 347, 357 J a s o n e k J. I I 43, 385 J a s t k ó w I I I 42, 44 J a s t r z ę b i a I 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, I I 345 J a s t r z ę b i e c II 119 J a s tr z ę b o w s k i S. II 334, 338, 340, 344, 346, 347, 348, 351, 353, 357, 358 J a s trz ę b o w s k i Sz. I I I 10, 15 J a s trz ę b o w s k i W. I I I 10, 15 J a w c z y c e I I 171 J a w o r II 382 J a w o rc z a k A. II 354 J a w o r s k i W. II 15, 20, 24, 26, 27 J a w o r z n i a II 75, 87, 92, I I I 412, 413, 416, 420, 429, 432, 436 J a z ó w k a I I I 214 J a ż d ż e w s k i K. I I I 17, 84, 89, 90, 101 J e d l n i a I I I 15 J e d l n i a K o ś c ie l n a I I 345 J e d l i ń s k II 348 Je le n ie c II 381, 383 J e l e n i ó w I I 382 J e lita z O p a to w a I I 358 J e lle n ta C. I I 291, 326 J e ls c y II 382 J e ło w ic c y I I 381 J e r o z o l i m a II 255 J e r u z a l e m I I I 213 J e r z y , sy n M a c ie ja I I 218 J e s k e - C h o iń s k i T. I I I 371 Je ż T. T. (M iłk o w sk i Z.) I I I 369, 370, 372 J e ż - J a r e c k i W. I I 340, 353 Je ż o w s k i S. I I I 17 J ę d r z e j ó w I 9, 16, 32, 40, 189, 192, 194, 196, 202, 205, 206, 224, 282, I I 19, 20, 42, 171, 376, 380, 383, I I I 26, 383 j ę d r z e j o w s k i p o w i a t I 32, I I 121, 148,. 171, 339, 340, 344, 347, 368, 381 J ę d r z e j ó w , o s a d a po d Ł o d zią I 194 J i r e ć e k H . I I I 324 J o d k o w s k i J . I I 170 J o k ie l S. „ J a n e k ” II 15 J o r d a e n s J . I I 281, I I I 284 J ó z e f i n a II 69, 72— 76, 82 J ó z e j k a I I I 406, 413, 422, 426, 448 J u g o s ł a w i a I 202 J u l ia D o m n a , ż o n a S e p tim iu s z a S e w e ra I I 116, 117, 129 J u l i a n ó w II 11, 18 J u n g H . „ T o m ” I I 16, 26 J u r k o w i c e II 383 J u r k ó w I I 119 J u r o w ic z S., sy n S ta n is ła w a II 218 J u s ty n , p r e p o z y t w iś lic k i I I I 312 J u s z k ie w ic z J. „ F in ” II 16 K a c a M . I I 25, 26 K a c p ro w ic z II 220 K a c z k a O., sy n A n d rz e ja II 218 K a c z m a rc z y k Z. I I 210, I I I 142 K a c z o r Z. I 16 K a d ł u b e k I 239 K a d łu b e k W. I I I 321 K a d z i e l n i a I 56, I I I 335, 389, 407, 413, 422, 429 K a j e t a n ó w I I I 413, 449 K a k o n i n I 253, 273, 274, 275, 280, I I 337 K a lin k o w s k a z S ik o rs k ic h S. I I 365 K a lin k o w s k i J. I I 371 K a lin o w s k a M. I 240 K a lin o w s k i K. I 37, 38 K a lin o w s k i L. I 186 K a lin o w s k i W. I I I 333, 334, 336 K a l i s z a n y II 382 K a łu s z k a W. I I 217, 218 K a m i e n n a I 17, 239, 244, I I I 23, 59, 72 K a m i e n n a Góra I I 83, 96 K a m i e ń I 48, I I I 362, 363, 373 K a m i e ń P l e b a ń s k i I 35

(14)

K a m i e ń c z y c e I I I 237 K a m iń s c y II 381 K a m m s e tz e r J . B. I I 275 K a m o c c y M. J . I I 352, 354 K a m o c k i J . I I 342, 352, 353, 354 K a m o c k i S. I 285 K a m y s z ó w I I I 260, 261 K a n ia P . I 237 K a n ie w s k i I I 275 K a n ie w s k i K. I I 234 K a n ie w s k i W. „ Ż b ik ” I I 16 K a n i ó w II 110 K a p liń s k i L. I 145, I I 312 K a p u s ta S. I 240 K a ra s z e w s k i W. I I 98, 100 K a r b o w ia k A. I I I 292, 294 K a rc z e w s k i F . I I 268 K a r c z ó w k a I 58, I I I 332, 333, 335, 413, 422, 428 K a r m a ń s k i J. I 156, I I I 18 K a r n y A. I 219 K a ro l I, k ró l r u m u ń s k i I 236 K a ro l A lb e r t W itte ls b a c h I I 280 K a ro l T e o d o r W itte ls b a c h I I 281 K a r p a t y I 131, I I I 279 K a r s i b ó r I I 139, 141 k a r t u s k i p o w i a t I I I 86 K a rw ic k a T. I I 355 K a ry k o w s k i W. II 18 K a s p ro w ic z W. I 65, II 39, 43 K a s p rz y c k i W. I 148 K a s p rz y k ie w ic z A. I I I 297 K a sz te lo w ic z S. I I I 281 K a ta r z y n k a J . I I 269 K a t o w i c e I I 47, 61 K a u lb a c h W. I I 285, 288, 289, 292, 303, 312, 326 K a w c z y c e II 119 K a w e c k i M. I I I 454 K a z a n ó w II 19 K a z a n y J . I I I 156 K a z i m i e r z n a d W i s ł ą I I 210, I I I 386 K a z im ie rz J a g ie llo ń c z y k I I 201, 204, I I I 238 K a z im ie rz S p r a w ie d liw y I I I 116 K a z im ie rz W ie lk i I 161, I I 198, 199, 200, 201, 375, 379, I I I 9, 142, 225— 227, 231, 237, 266, 275, 281, 288 K a z i m i e r z a W i e l k a I I 368, 373, 379, 381, 383, I I I 42 K a z i m i e r z a W i e l k a , p o w ia t I I 139, 171, 339, I I I 42, 44, 75, 79, 81, 87 K a z n o w s k a B. I I 356 K a z n o w s k i K . I 42 K ą k o le w s k i J . I 170, 187 K ą t y I I I 388— 391, 392, 393 K e l ć I I 171 K e lle r m a n F. I I 363 K e m p is ty A. I I I 31 K e s s e lrin g , f i r m a I 228, 232 K ę d z ie rs k i I 53 K ę d z ie rs k i A. I 151, 152, 153, 157, I I 312, 317, 327, I I I 13, 24 K ę d z ie rs k i T. I 224 K ę d z io r T. II 145 K ę d z io ra Ł. I I 218 K ę d z io ra W. I I 355 K ę p a I I I 214, 217, 223, 238, 260, 261, 291 K ę p i e II 382 K ę p n o , p o w ia t II 139 K ę tr z y ń s k i W. I I I 215 K ie lb a s s A. I 192 K ie lb a s s D. I 189, 192, 193, 224 K ie lb a s s F. I 192 K ie lb a s s K. I 192 K ie lb a s s L. W. I 137, 189— 225, II 42 K ie lb a s s Z. I 27, 29, 33, 192, 224 K ie lb a s s o w a z S z e rm a ń s k ic h T. I 189, 192, 224 K i e l c e I 9, 10— 11, 12, 18, 20, 21—44, 56, 57—65, 67— 89, 91, 128, 129, 137— 141, 144, 155, 156, 159, 161, 170, 172, 187, 196, 214, 224, 227— 237, 255, 281, 282, 283, 284, 285, 286, I I 13, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31—52, 53, 54, 60, 62, 63, 65, 105, 110, 111, 113, 115, 134, 145, 170, 177— 195, 197, 208, 210, 231, 236, 267, 334, 337, 344, 345, 347, 348, 349, 352, 365, 366, 370, 371, 375— 378, 379, 380, 381, 385— 390, I I I 9, 15, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 44, 75, 94— 104, 139, 141, 152, 166, 168, 183, 198, 214, 219, 237, 251, 254, 270, 272, 279, 286, 287, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 323, 324, 325, 329— 339, 358, 364, 365, 375, 377, 379, 393, 406, 407, 428, 435, 438, 442, 453—473 k i e l e c k i p o w i a t I 30, 91, 293, 282, 284, I I 19, 27, 42, 103— 114, 137, 147, 337,

(15)

340, 343, 344, 345, I I I 165, 461, 463, 464, 466 k i e l e c k i e w o j e w ó d z t w o I 117— 130, 282, 283, 285, II 17, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 122, 137, 170, 231, 333— 361, 387, 390, I I I 42, 44, 213, 454, 458, 464, 469, 470 K ie lo c h S. II 11 K ie łb a s a zob. K ie lb a s s K i e l b ó w N o w y I I I 139, 140, 159 K i e ł b ó w S t a r y I I I 139, 140, 158— 159 K ie r s n o w s k i R. I I 145— 176 K ie s z k o w s k i J . I I 227 K ie s z k o w s k i S. I I 217 K ie tlic z - R a y s k i K. I I 335, 346, 356, 358 K i j e I 52, 186, I I 96, 347, I I I 311, 313, 314, 387 K i j ó w I I 149 K ir E. I I I 33 K is ie ló w n a H. I I I 200 K is io łe k Sz. I I I 230 K le c z o w ita M. I I I 295 K le c z y ń s k i J. I 137, 141, I I I 239, 250, 261 K le m p in R. I I I 320 K le n o w a M . W. I 46 K le n z e v o n L. I I 274 K le p a c z J . I I I 17, 19 K lim a s z e w s k a J . I I I 207, 333, 335, 336, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358 K l i m o n t ó w II 382, 383, I I I 236 K lin g e r M . I 134 K l i s z ó w I I 351, 381 K lo c z k o w s k i J . II 359 K l o n ó w k a I 48 K l u c z b o r k I I I 79 k l u c z b o r s k i p o w i a t I I I 79 K l u c z e w s k o II 381, 383 K lu k o w s k i J . I 209, 210, 212— 214, 225 K l w ó w I I I 22 K ło d a w s k i J . I 38, 44, II 33 K ło d z iń s k i A. I I I 229 K n e s in g A . II 283 K o b y le ń s k i S. I I I 288, 295 K o b y l n i k i II 119, 381, I I I 236, 260, 261 K o b z d e j A . I 219 K o c h G. I I 285 K o c h a n o w s c y I 16 K o c h a n o w s k a J. II 45 K o c h a n o w s k i F. I I 45 K o c h a n o w s k i J. I 9, 15— 16, 40, 282, I I 42, 44, 45, I I I 479 K o c h a n o w s k i R. I I 317, 328 K o c i e l i n a I I I 213 K o c z a ls k i I I I 10, 15 K o c z a n o w ic z M. I 26, 32 K o c z a sk i L. I I 24 K o c z u r S. I 281 K o k u la r A. I 148, I I 234, 266, 275, 276 K o lb e G. I 219, 225 K o lb e rg I I 276 K o lb e rg O. I 255, I I 334, 338, 339, 340, 342, 346, 348, 350, 353, 358, I I I 98 K o lb u s z e w s k i E. I I 344, 355 K o l d i n g (K o l d y n g a , K o l d y n g a , K o l d y n - ka) II 329 K o lo n i a C h a ł u p k i I I I 399— 400 K o l o n i a F a lę c k a I I 119 K o lo n i a S t r a w c z y n e k I I I 412, 438, 439 K o ł a c z k o w i c e II 119 K o ła c z k o w sk i J . I 237 K o ła k o w s k i J. I 234, 237 K o łłą ta j H . I I 48, 333 K o ło I I I 15 K oło, p o w ia t I I I 79 K o ł o m a ń II 110, 113 K o m m o d u s II 116, 117, 118, 121, 128 K o m o n ie w sk i I I I 291 K o m o r n o I I I 79 K o m o ro w sc y I I 381 K o m o r ó w II 119 K o n a rs c y I I 381 K o n a rs k i J . II 375, I I I 189, 192 K o n a rs k i K . I I I 291 K o n a rz e w s k i Z. 170 K o n d a k i I I I 434, 439 K o n d r a tiu k o w a K . II 342, 354 K o n d ra to w ic z F. I I 232, 264, 269 K o n d ra to w ic z o w a J ó z e fo w a *11 12 K o n g r e s ó w k a I 21, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 38 K o n i e c m o s t y I I 201, I I I 236 K o n i e c z n o II 19 K o n i e m ł o t y . I 93, I I 17, I I I 341— 354 K o n o p n ic k i J. I 187 K o n ra d I I I 147 K o n ra d M a z o w ie c k i I I I 141, 218, 224 K o n r a d ó w I I I 402 K o n s ta n ty n , c e sa rz II 255 K o n s t a n t y n o p o l I 25, 215

(16)

K o ń s k i e I 227, I I 11, 12, 13, 21, 82, 98, 382, 383, I I I 306, 307, 311 k o n e c k i p o w i a t II 12, 13, 15, 20, 27, 340, 343, 351, I I I 11, 82 K o n e c k i e II 342, 344 K o p a c z o w a I I I 413, 422, 424 K o p a c z o w a M. I 253, 276, 277, 278 K o p e ć S. I I 20— 21, 27 K o p e ra F. I 134, 136, I I 225 K o p e rn ik M. I I I 20 K o p r z y w i a n k a I 121 K o p r z y w n i c a I 35, 118, 121, 122, 127, II 171, I I I 112 K o rc z a k S. I 239, 240, 242 K o r c z y n I 121 K o rn e c k i A. II 19 K o rn iło w ic z o w a z S ie n k ie w ic z ó w J . I 14, 15 K o ro ty ń s k a Z. II 346, 357 K o rs a k o w a I. I 138 K o r y t n i c a II 117, 171, 382 K o r z e c II 388, I I I 15 K o r z e c z n i k I I I 79 K o rz e n ie w s k i S. II 317, 328 K os M a tu so w ic z M. I I 218 K o seła R. II 344, 347, 356, 357 K o sic k a F. I I 373 K o sik o w a M. I 239, 248 K o ssa k J. I 150, I I 273, 317, 324 K o ssa k W. I I 317 K o ssin n a G. I I I 85 K o sso w sk i K. I 96 K o s s ó w I I I 461 K o s s u th S. I 27, 29 K o ste c k i J . II 100 K o s te r s k i- S p a ls k i W. I 21—44, 224, 227— 237, I I 42, 363— 374, 378— 383, I I I 428 K o s t o m ł o t y II 106 K o s t o m ł o t y - M o g i ł k i I I I 413 K o stro K . I 26 K o s trz e w sk i F. I 24, 44, 148, 149, 150, 157, 158, I I I 24 K o s trz e w s k i J. I 34, 88, I I 140, 142, I I I 40, 41, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 101, 102, 307 K o s trz ę b s k i W. I I 172 K o s z a l in II 61 K o s z y c e I I I 236, 249, 250, 251, 257, 258, 267, 270, 271 Kościelec I I I 237, 282 K o śc iu s z k o T. I I 376, I I I 11, 243, 359 K o ś l i n a II 381 K o śm iń sc y II 365 K o ś m iń s k a B. I I 365 K o ś m iń s k a z K a lin k o w s k ic h M . I I 370 K o ś m iń s k i B. II 365 K o ś m iń s k i J . II 365 K o ś m iń s k i K . I I 371 K o t S. II 226 K o ta ń s k i Z. I 54, I I I 233, 385, 393, 396, 407, 409 K o ta r b iń s k i S. I I I 212 279, 297 K o tliń s k i A. I I 355 K o tłu b a j E. I I 227 K o to w a E. I 253, 256, 257, *258, 266, 267, 268 K o to w s k i A. I I I 155 K o tsis A. I 144, I I 289, 388 K o tu s z o w s k i T. I I 199 K o t u s z ó w I I I 413, 420 K o w a lc z e w s k i S. I 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, II 33, 39, 232, 263 K o w a lc z y k I 237 K o w a lc z y k ó w n a W. I I I 17 K o w a l e w e k I I I 82 K o w a le w s k i K. I 52, II 33, I I I 385 K o w a ls k i J . I 239, 241, 242, 248, 249 K o w a ls k i W. II 38 K o w a ls k i W. „ Z a p o r a ” I I 15 K o w a rs k i F. I 154, 285 K o z a k ie w ic z A. II 312, 317, 328 K o z i e n i c e I 227, II 19, 345, I I I 26, 334 k o z i e n i c k i p o w i a t I 239, 240, 242, 248, I I I 473 K o z i G r z b i e t I I I 413, 414, 421, 435, 450

K o z iń sk a M. zob. W e b e r- K o z iń s k a K o zio ł M. I 240, 244 K o z ło w sk a Z. I 89 K o z ło w s k a -B u d k o w a Z. I I I 216, 310 K o z ło w sk i L. I I I 40, 44, 79, 89 K o z ł ó w II 345 K r a je w s k a J. I I 342, 352, 354, 355 K ra k o w s k i S. I I 209, I I I 215, 228 K r a k ó w I 16, 18, 23, 37, 40, 58, 80, 89, 127, 133, 134, 136, 155, 187, 206, 207, 208, 215, 286, II 38, 42, 47, 134, 147, 148, 149, 151, 158, 171, 187, 204, 208, 211, 216, 218, 273, 276, 310, 315, 334, 336, 373, 387, 389, I I I 9, 75, 90, 101, 112, 183, 214, 215, 216, 217, 226, 228,

(17)

230, 232, 236, 237, 244, 250, 264, 268, 269, 271, 272, 275, 276, 278, 279, 287, 288, 295, 307, 313, 315, 316, 335, 337, 357, 380, 433, 435, 440, 442, 462, 468, 469, 471, 472 k r a k o w s k i p o w i a t I I 171 k r a k o w s k i e w o j e w ó d z t w o I I I 245, 253, 255, 256, 259 K r a n ó w I I I 389, 407 K r a s iń s c y I I 44 K r a s iń s k a F . I I 45 K r a s iń s k i F. I I I 194 K r a s iń s k i Z. I I 44, I I I 369 K r a s n a I I 11 K r a s n a Dolfiia (Zacisze) I 47 K ra s s o w s k i I I 211 K ra s s o w s k i W. I I I 204 K r a ś n i k , p o w ia t I I I 43 K r a ś n i k i I 32 K r a u s k o p f I I 293 K r a w a r a I I 220

K raw czow a" J a n u s z o w a II 220

K r a y k o w s z c z y z n a I 194 K r e m p a K o ś c i e l n a I 241 K r e m p a I I I 10 K r ę p a I I I 351 K r ę p i c e I I I 236, 254, 260, 261 K r o m e r M. I I I 224 K r o n e n b e r g L. I 25 k r o t o s z y ń s k i p o w i a t I I I 87 K ró l A. I I 223, 224, 225 K ró l J . A . I I 20 K r ó l e s t w o K o n g r e s o w e I 148 K r ó l e s t w o P o l s k i e I I 265, 340, I I I 291, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337 K r u k o w s k i S. I 33 K r u p p e J . I 65, 88, I I I 139, 144 K r u s z w i c a I 80, I I I 106 K ru z e l I I 17 K r y n i c a I 219 K r y s iń s c y H . i J . I I I 22 K r y s iń s k i J . I I I 16 K r y s p in a , żo n a K o m m o d u s a I I 116, 128— 129 K r z a k Z. I I I 43, 44, 59— 74 K r z c z o n ó w I I 381 K rz e c z o w s k i K . I I I 341, 347 K r z e l ó w I I 381, 383 K r z e m i o n k i O p a t o w s k i e I 17, I I I 17, 43 K r z e m n i c a I 164 K r z e p i c e I I I 81 K r z e s ł a w i c e I I 171 K rz o so w a J . I 253, 259, 260, 261, 262, 263 K r z t y n i a I I 342 K rz y m u s c y I I 381 K rz y w ic k a I I I 33 K rz y w ic k i L . I I 336 K r z y ż a n o w i c e I 29, I I 383 K rz y ż a n o w s k a A. II 134 K rz y ż a n o w s k a M. I 137, 138, 140, 141 K rz y ż a n o w s k i K . I 137— 141, 153, 215, 225, 285, II 289 K r z y ż a n o w s k i S. I I I 237, 323 K r z y ż c e I I I 461, 463, 464, 466 K s a w e r y I I 346, 356, 358 K s ią ż n ic e I I I 236 K s i ę s t w o W a r s z a w s k i e I 148, II 207, 332 K u b ic a S. I I I 416, 438 K u b ic k i J. I I I 334 K u b ic k i S. I I 137 K u c F. 224 K u c h a r s k i A. I 148, I I 273, 275, 276 K u c y b a ła F . I I 15, 20, 26, 27 K u c z M. I I 335 K u c z y ń s k i I 225 K u c z y ń s k i J. I 57—65, 67— 89, 117— 130, 224, 281, I I 41, 42, 50, 115— 136, 137— 143, 170, 177— 195, 385— 390, I I I 31, 37, 44, 94— 104, 105— 126, 127— 137, 151, 156— 182, 183, 184, 194, 315, 468 K u d ło L . I I 345, 387, I I I 450, 456 K u in d ż i I 138 K u j a w k i I I I 220, 223, 285 K u k u ls k i S. I I I 442 K u la J . I I 17 K u la W. I I I 244, 245, 246, 248, 254, 258, 285 K u lc z y c k i I I I 17 K u liń s k i I 61 K u lw ie ć I 30 K u m o r B. I I I 305, 317 K u m o r Ł. I 253, II 37 K u n a H . I 202, 204 K u n c e w ic z A. I I I 233 K u n d t II 10, 24 K u n is z A. I I 134 K u n ó w I 17, I I 18, 137 K u n tz e -K o n ic z I I 275 K u p is S. I 244, 247 K u p is z e w s k i W. II 344, 355

(18)

K u r o w s k i J . I I 215, 216 K u r o z w ę k i II 17, 20, 45, 198, 202, 204, 382, 383, I I I 350, 365, 370, 375, 381 K u r ó w I I 383 K u r tz b a u e r E. I I 286 K u r z e ja L. I I I 341, 346 K u r z e l ó i o I I I 306, 307, 311, 324, 325 K u s z k o w s k a Z. II 43, 385 K u tr z e b a S. II 202, 210, I I I 230, 241, 264, 271, 275, 276, 288 K u tr z e b a - P o jn a r o w a A. II 337, 350, 351, 352 K u tr z e b ia n k a A. zob. K u tr z e b a - P o jn a ­ ro w a K u tr z e b i a n k a K . I 161 K u z k i I I I 213, 260, 261 K u ź d u b ó w n a M. II 354 K u ź m y I 239, 240, 242 K u ź n i a k i I I I 413, 446 K u ź n i c e I I I 86 K ü r b is ô w n a B. I I I 318 K w a s ó w I I I 31, 32 K w a s z y n I I I 220, 223, 285, 287 K w a ś n ie w s k i I I 17 K w a ś n ie w s k i K . I I 355 K w ia tk o w s k i W. I I I 317 K w ie c iń s k i O. I 236, 237 L a c k o ro ń s k a L. II 43, 385 L a c r o ix I 46 L a lik T. I 186, I I I 312, 313, 315 L a m J . I I I 375 L a m p i J. C h. I 148, I I I 9, 25 L a m p i F. I 148, II 45 L a n c k o ro ń s c y II 381 L a n g d a J. I I I 183 L a n g ie w ic z M. I 27, I I 54 L a r y s z K. I I 366 L a s k o w a I I I 413, 421 L a s k o w s k i W. S. I I I 351 L a s o c i n II 18, I I I 402, 403 L a s o ta , p re p o z y t s k a lb m ie r s k i I I I 215 L a s o ta A. I I 18 L a t k o w o II 139 L a to s iń s k i W. II 386 L a u te r ó w n a I 138 L a z y III 88 L e B ru n A. J. II 273 L e c le r c q H. I I I 321 L e ib l W. II 293 L e l ó w II 375, I I I 250, 269 L e m a r ig n ie r J. F . I I I 309, 320 L e n a rto w ic z Z. I 29, 30, 32, 33, 34, 37, 91 L e n b a c h F. I I 287, 292, 293 L e n c e w ic z S. I 30, I I I 214 L e n k ie w ic z Т. I 88, 89, II 194 L e n tz S. I 138, 154, II 289, 308 L eo A. II 326 L e o p o ld I, k ró l w ę g ie rs k i I 164 L e o p o ls k i W. I 150 L e s ia k A. II 18, 26, 27 L e s s e r A. I 150, II 276, 293, 312, 318 L e sz c z y ń sc y II 382 L e s z c z y ń s k i В. II 376 L e sz e k E ia ły I I I 215, 312 L e s z n e r Т. I 221 L e s z n o II 47 L e v e y М. I I I 467 L e w a n d o w s k a A. I 240 L e w ic k i К . I I I 294 L e w ic k i Т. II 170 L e w iń s k i J . II 100 L ilia n a II 211 L in d e S. В. I 127, 128, 129, I I I 18 L in o w s c y I I 381 L in o w s k i A. I I 373 L in o w s k i К . I I 39 L in o w s k i Z. II 340, 353, 373 L ip ie c II 17 L ip ie c S. I 239 L ip iń s k i H . II 312, 327 L ip iń s k i T. 127, 128, 129, II 210, 334, 350, I I I 197, 212, 282 L i p n i k i II 383 L i p n o II 381 L i p o w i c a II 110— 111, 112 L i p o w i e c II 105 L ip p i F. II 281 L i p s k I I I 17 L i p s k o I 243, II 18 l i p s k i p o w i a t I 240, 241, 243, 247, 248 L i s k ó w I 203 L iso w ie c (L iszew sk i) J . II 219 L i s ó w I 52 L is s o w s k i L. II 335, 358 L i t w a II 221, I I I 264 L i t w i n ó w II 111 L o e ffle r L. I 150, II 289 L o n d y n I 196, 202— 203, I I 326, I I I 375 L o re k G. II 224 L o re k J . II 213, 214 32 — R o c z n ik M u z e u m Ś w ię t o k r z y s k ie g o

(19)

L o r e n tz S. I 155, 156, II 32, 41, 232, 264, 265, 269, 324, 389, I I I 23, 468, 469 L o r e t M. II 232, 264, 265, 269 L o s A n g e l e s I 209 L o t F. I I I 320 L ó fftz L. II 293 L u b a r t ó w I I I 15 L u b c z a II 368, 381, 383 L u b e l s z c z y z n a I I 171 L u b l i n I 144, II 60, 62, 147, 200, 210, 226, I I I 239, 323, 456, 470 l u b e l s k i e w o j e w ó d z t w o I I I 464, 470 L u b o ń s k i J. I I I 12, 27 L u b o w ie c k a A. I I I 382 L u b r z a n k a I I I 373 L u c illa , żo n a L u c ju s z a W e ru s a II 116 127— 128 L u c ju s z W e ru s II 116, 138 L u d w ik I, k ró l b a w a r s k i II 281, 285, 286, 287 L u d w ik W ę g ie rsk i I I I 231, 238 L u d w i k o w o I 30, 32 L u te k A. I I I 155 L u ty ń s k i W. I I 386 L w ó w I 119, 189, I I I 85 L y o n II 326 Ł a b a II 152, 158 Ł a b ę c k i H. II 70 Ł a d o g ó r s k i- L a d e n b e r g e r T. I I 210, I I I 216, 220, 243, 244, 245, 246, 248, 262, 263 Ł a g o w ic a , rz e c z k a I I 145, I I I 394 Ł a g o w i c a S t a r a I 283, II 145— 176 Ł a g ó w I 30, 50, 53, II 145, 198, 343, 382, I I I 388, 389, 393, 395— 397, 398, 420, 426 L a g u n a S. I I I 313 Ł a k o m ie ć M. I I I 463 Ł a k o m s k i T. I 285 Ł a ń c u t II 47 Ł a ń s k a Z. I 241 Ł a s k i J . I I I 9 Ł a sz k ie w ic z o w ie I I 382 Ł a w iń s k a A. II 43, 386 Ł a z y II 382 Ł ą c k i I I I 251 Ł ą c z n a II 336, 341, 345, I I I 461, 464 Ł ą c z n a Z a g ó r z e I I I 413, 421 Ł e m p ic c y I I 382 Ł e p k o w s k i J. I 44, II 334, I I I 350 Ł ęg a W. I I I 84, 86 Ł ę sk i J. I 38 Ł o n i ó w II 383 Ł o p a c iń s k i H. II 335, 347, 357 Ł o p n i k II 382 Ł o p u s z n o I 30, 32, 52, 91, I I 46, 72, 73, 75, 76, 78, 82 Ł o p y to A. I I 21 Ł o s i e ń I I I 413, 426 Ł o s iń s k a J . II 105 Ł o s iń s k i I 32 Ł oś W. I 150, 157, II 317, I I I 24 Ł o ś n a I I I 381 Ł o w ic k i (K o strz ę b sk i) J. I I 221, 228 Ł o w m ia ń s k i H. II 171 Ł o z iń sk i J. II 224, I I I 197, 222, 282 Ł ó d ź I 194, I I 27, 47, 60, 337, 343, 382, I I I 456, 460, 466 Ł u b ie ń s k i II 208, 210 Ł u b n i c e II 119 Ł u g o w a W o l a I 240, 242 Ł u k a s ie w ic z A. I I 236 Ł u k a w a zob. O p a t ó w k a Ł u k o w s k i J. I I I 306 Ł u n ie w s c y II 382 Ł u n ie w s k a z B o g d a ń s k ic h M. I I 371 Ł u s z c z e w I I I 79, 82 Ł u sz c z e w sc y II 381 Ł u sz c z k ie w ic z W. I 145, 150, I I 232, 257, 263, 269, I I I 107, 110, 112, 113, 117 Ł u s z c z k ie w ic z o w ie II 381 Ł y s a G óra II zob. Ś w i ę t y K r z y ż Ł y s a k ó w I I 342 Ł y s i c a I 48, 54, I I I 362 Ł y s o g ó r y 40, 48, 253— 280, II 341, 343, I I I 311, 316, 388, 393, 398 M a c h a js k i J . W. I I I 378 M a c h n o w i c a I I I 413, 422 M a c ie je k J. I I 347, 357 M a c ie je w s k i I 236 M a ć k ó w k a I I I 84, 89 M a d a liń s k i I I I 243 M a d e j J. II 42 M a d u ro w ic z H . I I I 262, 275, 279 M a g d e b u r g II 158 M a g i e r ó w II 119 M a g n u s S. G. I I I 10, 11, 12 M a g n u s z e w o I I I 219

(20)

M a illo l A. I 199, 201, 202, 225 M aj A . II 19 M a j d a n e k I I I 17 M a je w s k i B. I 25 M a je w s k i E. II 134, 135, 209 M a je w s k i K . II 134, 140, 142 M a je w s k i Sz. „ T o p o la ” II 18 M a je w s k i W. II 27 M a jk o w s k i E. I I 170 M a k a r y , b is k u p II 255 M a k o m a s k a z P r z y p k o w s k ic h Z. I 189 M a k o m a s k i W. II 134 M a k o w sk i T. II 388 M a k s y m ilia n I W itte ls b a c h II 280, 286 M a k s y m ilia n E m a n u e l W itte ls b a c h II 280, 281 M a k s y m ilia n J ó z e f I I I W itte ls b a c h II 280, 281 M a k u c h W. II 19 M ala H. II 334, 346 M a lc z e w s k i J . I 131— 136, 152— 153, 154, 215, 225, 246, 284, 285, II 289, 327, 379, I I I 18 M a lc z e w s k i R. I 132, 134, 135, 285 M a łe c k i W. I 149, 150, II 289, 302, 311, 317, 328 M a le c z y ń sk i K. I I I 216, 221 M a le sz e w sk i W. II 334, 350 M a lic e I I I 42, 44 M a lic k i L. II 352 M a l k o w i c e II 117, 121, 139 M a l u s z y n II 381 M a ła c h o w s k i J. II 54, I I I 172, 174, 192, 195 M a l a c h ó w II 382, I I I 15 M a łk o w s k i J. II I 439, 440, 442 M a łk o w s k i S. II 38 M a ł o g o s z c z I 27, 52, II 83— 85, 86, 88, 96, 334, I I I 305, 307, 311, 382, 401 M a ł o p o ls k a II 116, 145, 148, 149, 151, 152, 158, 160, 163, 164, 170, 171, 198, 199, 200, 210, 223, I I I 72, 79, 82, 89, 112, 117, 142, 215, 237, 239, 246, 256, 263, 264, 265, 269, 271, 276, 279, 287, 297 311 M a ło w ist M. I I I 268, 269, 272 M a l y s z y n I 239, 244 M a n e t E. II 286 M a n ia k S. II 36 M a n n , f irm a I 228 M a n n T. I I I 355, 396, 382 M a n n h e i m II 281 (w y d ru k o w a n o b łę d n ie : M o n a c h iu m ) M a n te u f f e l T. I I I 106, 107, 110, 119 M a n z e t I I I 243 M a ń k o w s k i T. I I 325 M a r a tta C. II 261, 269 M a rc in , p r e p o z y t s a n to c k i I I I 319 M a rc in , sy n A d a m a I I 218 M a rc in , sy n A lb e r ta II 218 M a r c in ia k J . I I I 75— 92 M a r c i n k o w i c e I I I 86, 87 M a rc o n i Z. II 35 M a rc z e w s k i I I 17 M a re k , p r e p o z y t s a n to c k i I I I 319 M a re k , s y n M a c ie ja II 218 M a re k A u re liu s z I I 116, 117, 118, 121, 125— 127, 138 M a ria S o b ie s k a I I 44, 45 M a r i a m p o l I 28 M a rk ie w ic z o w a J . I 239, 240, 243 M a r k o w s k i B. I 26, 38, I I I 330, 332, 333, 334, 336, 337 M a rlb o ro u g h , k sią ż ę II 326 M a ro n A. II 256 M a rs z a łk ie w ic z II 276 M a rx K a z im ie ra I I I 16, 17 M a rz e c S. II 25, 26, 27 M a r z ę c in II 119 M a s ło c h a S. „ L u c ja n ” II 24 M a s ło w sk i S. I 150, 151, 152, II 289, 312, 317, I I I 24 M a s s a ls k i E. I 29, 38, 41, 42, 44, 65, II 31, 35, 39, 43, 48, 50, I I I 24 M a sz c z y ń sk i T. I 281— 287, II 42, 53—56, 170, 197— 212, 375— 378, 385, 388, I I I 454 M a sz c z y ń sk i Z. II 386 M a ś la n k a J . II 15, 20, 25 M a ś liń s k i M. II 341, 345, 354, 356 M a ś liń s k i S. I I 21 M a te jk o J . I 25, 144, 145, 208, II 268, 277, 289, 308, 319, I I I 24, 344, 348 M a te u s z z Ł ęczy cy I I I 288— 289 M a tla k o w s k i W. II 347, 357 M a ttin g ly H. I I 122, 134, 138, 141 M a t u c h ó w II 382 M a tu s ia k S. I I 358 M a tu s z e w s k i J . I I I 223 M a ty ld a , k s ię ż n a II 326

Cytaty

Powiązane dokumenty

XI,vol. Figueiredo, “Fast image recovery using variable splitting and constrained optimization,” IEEE Transactions on Image Processing, vol. Eckstein, “Dis- tributed optimization

Such innovative way of the professionally significant qualities formation refers to the system of «human-human» and «human-machine» interaction systems simultaneously

Практично одностайним є визнання, що постійне дослідження своїх методологічних проблем є для науки умовою її існування як особливого

Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону України «Про державну службу», у разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона

developed the majority of modern classification schemes regarding the types of boundaries, studied their functions, proposed the theory of border protection, grounded

informacje o hi­ storii tekstu Ksiąg Samuela lub sprawa tekstu tychże Ksiąg w dokumenteeh qumranskich. Z KofffenBrza widać, że na ten temat Ailtśłć“ miałby

Dlatego też naw et bardtzo liberalni egzegeci utrzym ują, że trzeci ew angelista w ykorzystał tu bardzo starożytne logia wywodzące się z pieligbtnej trad y c ji

Tego samego wieczora inna kobieta zatrzymała się przy fragmencie wystawy poświę­ conej wnętrzu mieszkalnemu na ziemi dobrzyńskiej. Okazywała zainteresowanie, więc podeszłam