• Nie Znaleziono Wyników

Album prawników polskich. Członkowie Redakcji RPEiS w latach 1921—1930. Album ekonomistów polskich RPEiS 10(1-2), 1930

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Album prawników polskich. Członkowie Redakcji RPEiS w latach 1921—1930. Album ekonomistów polskich RPEiS 10(1-2), 1930"

Copied!
12
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

ANTONI PERETIATKOWICZ

Redaktor naczelny „Ruchu" od założenia pisma

nr. 1884 na Wołyniu, doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, czteroletnie studja specjalne w Paryżu, Heidelbergu i Genewie, profesor nauki o państwie i prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Poznańskiego od 1919, prorektor 1920 do 1921. Ogłosił: Rousseau „Umowa społeczna", tłumaczenie z objaśnieniami (2 wyd. 1920), Wojna a idea prawa (2 wyd. 1920), Prąd nowy w prawoznaw-stwie (3 wyd. 1921), Filozofja społeczna J. J. Rousseau'a (2 wyd. 1921), Zarys encyklopedji prawa jako wstęp do nauk prawnych (1922), Doktryny polityczne XX wieku, uzupełnienie dzieła Janeta (1923), Encyklopedja prawa obowią­ zującego w Polsce (praca zbiorowa, 5 części, 1923—28), Państwo faszystowskie (1927), Współczesna encyklopedja polityczna (1927), Polska współczesna (praca zbiorowa, 4 wyd. 1928), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ważniejsze ustawy polityczne i administracyjne (4 wyd. 1928), Państwo współczesne (6 wyd. 1928), Reforma Konstytucji polskiej (1928), Cezaryzm demokratyczny a Kon­ stytucja polska (1929) oraz szereg artykułów w czasopismach naukowych pol­

(4)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.)

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. E d m u n d Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.). 6. Ś. p. H e n r y k Konic (zesz. 4 z 1926 r.). 7. Adolf Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.). 8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.). 9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

1 1 . Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r. 12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.). 14. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

(5)

CZŁONKOWIE REDAKCJI

,RUCHU PRAWNICZEGO, EKONOMICZNEGO I SOCJOLOGICZNEGO"

W LATACH 1921—1930

Prof. Dr. Alfred Ohanowicz, kierownik działu prawniczego

w latach 1921—1924

Dr. Wacław Miszewski, kierow. działu „Sądownictwa"

od 1925 r.

Mgr. praw Marja Zakrzewska sekretarz Redakcji od założe­

nia pisma

Prof. Dr. Jan St. Bystroń,

(6)
(7)

CZŁONKOWIE REDAKCJI

,RUCHU PRAWNICZEGO, EKONOMICZNEGO I SOCJOLOGICZNEGO'

W LATACH 1921—1930

Dr. Stefan Rosiński, kierownik działu ekonomiczn.

w latach 1921—1922

Prof. Dr. Marcin Nadobnik, kierownik działu ekonomiczn.

w latach 1923—1924

Prof. Dr. Edward Taylor, współkierown. działu ekonom.

od 1928 r.

Dyr. Leonard Glabisz, współkierown. działu ekonom.

od 1928 r.

Prof. Dr. Stan. Nowakowski, kierownik działu ekonomiczn.

w latach 1925—1927, od 1928 współkier. tego działu

(8)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.). 3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.). 4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1921 r.). 5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.).

7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.).

9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.).

10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.). 13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.).

14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.). 15. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.).

(9)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

20. EUGENJUSZ WAŚKOWSKI

ur. 21. II. 1866. Po ukończeniu uniwersyt. odeskiego (1888 r.) adwokat, w r. 1897 docent Uniw. Odesk. W r. 1901 doktór prawa cywilnego. W r. 1904 profesor nad­ zwyczajny. W r. 1906 profesor zwyczajny i prorektor z wyboru. W latach 1917—1919 dziekan wydziału prawa Uniw. Odeskiego i prezes Zjazdu Sędziów Pokoju (z wyboru). Po powrocie do Polski profesor zwyczajny prawa cywilnego w Uniwersyt. Wileńskim, dziekan wydziału prawa (1925/26), członek Rady Prawniczej i Komisji Kodyfikacyjnej. Ogłosił drukiem w jęz. ros.: Organizacja adwokatury (I—II. 1893), Teorja tłumaczenia i stosowania ustaw cywilnych (1901), Podręcznik prawa cywilnego (I—II. 1894—1896), podręcznik procedury cywilnej (1 wyd. 1914, 2-e 1917), Kurs procedury cywilnej (1913), Zbiór zadań z prawa i procedury cywilnej (kilka wydań 1907—1917), szereg broszur i roz­ praw w czasopismach; w języku polskim: Rozwój ustawodawstwa cywilnego w XIX wieku (1925), Przyznanie stron w procesie cywilnym (1928), Zasady ustroju sądów (1929), Krytyka projektu kodeksu postępowania cywilnego (w „Palestrze" 1928/29 r.), Sąd przysięgłych w procesie cywilnym (w „Ruchu

(10)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Adolf Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.).

17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.).

18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

(11)

ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH

17. FRANCISZEK BUJAK

urodz. w r. 1875 w Maszkienicach (woj. krakowskie), studja na Uniw. Jagielloń­ skim, doktor filozofji Un. Jag. (1899), nadzw. prof. historji społecznej i gospod. Un. Jag. (1909-1919), następnie prof. zwyczajny Un. Warszawskiego 1919-1921), od r. 1921 profesor zwyczajny Un. J. K. we Lwowie, kierownik Wydziału eko­ nomiki Państwowego Instytutu Naukowego Gosp. Wiejskiego w latach 1926—29, korespondent Pol. Ak. Um. od 1917, członek czynny od r. 1922, członek T-wa Naukowego Warszawa i Lwów, członek zagraniczny Król. Czesk. Tow. Nauk w Pradze, Czesk. Słow. Akademji Rolniczej w Pradze i Instytutu Sło­ wiańskiego w Pradze. — Ogłosił monografje społ. gosp. wsi „Maszkienice" (1900 i 1914), wsi „Żmiąca" (1903), miasteczka „Limanowa" (1902), „Studja nad osadnictwem Małopolski" (1905), „Galicja", 2 tomy (1908, 1910), „Ma-terjały do historji m. Biecza" (1914), „O naprawie ustroju rolnego" (1918), „Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej" (1921), „Traktat Kopernika o mo­ necie" (1924), „Polska Współczesna", praca zbiorowa, (wydanie trzecie w roku 1929), „Organizacja rachunkowości w małych gospodarstwach" (1929). — Mniej­ sze prace wydał zbiorowo p. t.: 1) Studja historyczne i społeczne (1924), 2) Z odległej i bliskiej przeszłości (1924), 3) Studja geograficzno-historyczne (1925), 4) Nauka i społeczeństwo (w druku, 1930). — Wydawnictwa: „Za­ dania i potrzeby gospodarcze" (zeszytów 13 — 1915—1916), „Badania z dzie­ jów społecznych i gospodarczych" (t. 7 — 1925—1929), „Bibljoteka Puławska"

(12)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.).

7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.).

8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.).

9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.).

10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.).

11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.).

13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.).

14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.).

15. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.).

16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.).

Cytaty

Powiązane dokumenty

В конце мотивировочной части суд пишет: Разрешая данный спор так, чтобы был бы соблюден баланс интересов двух сторон, суд руководствуется

A naliza psycho­ terapeutyczna zwraca u w agę na istn iejącą tu tajem nicę, a człow ieka skłania do 'oddania sieb ie sam ego tej tajem nicy.. Ta ostatnia je s t

M iasto zbaw ionych przedstaw ione jest w ięc jako Jerozolim a zam ieszkała przez

To nie jesit jedynie zgrabne zdanie, znakomite powiedzenie... Jest to niezwykłe syntetyczne i poetyckie, a zarazem głęboko teo­ logiczne określenie relacji Kościoła

Katolicki ruch biblijny uniknie losu „ciągłego utykania” przez to, że szerzy on — poprzez dobre duszpasterstwo biblijne, w spo­ sób ogólnie zrozumiały, a

K olej­ ny artykuł poświęcony jest problem owi głoszenia zbawienia dzisiaj, kon­ centrujący się przede wszystkim na tym, co należy głosić, gdyż owo „co” wskazuje na

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Ksawery Fierich (zesz.. Oswald

Władysław Leopold Jaworski (zesz.. Leon

Historja ustroju Polski porozbiorowej (Lwów 1921) Powojenny ustrój państw europejskich (Kraków 1922).. Polskie prawo poli­ tyczne (Lwów 1928) — ponadto szereg prac w

1865 w Krakowie, profesor prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiel­ lońskiego od 1897, rektor w 1912—13, prezydent galicyjskiej Rady Szkolnej 1916—19, członek Komisji

1864 we Lwowie, uzyskał stopień doktora praw we Lwowie 1887, adwokat w Krakowie, profesor ekonomji społecznej i nauk prawniczych w politechnice lwowskiej od 1920, wykłada

Ponadto publikacja okraszona jest licznymi anegdotami, le- gendami, żywotami świętych oraz opisami cudownych wydarzeń, a w to wszystko wpleciona jest piękna poezja

Podstawowe założenia modelu nawiązujące do psychopatologii rozwojowej są następujące: (1) zdrowie lub zaburzenia ujaw- niające się u potomstwa osób pijących szkodliwie lub

— biskupi wybrani przez Konferencje Biskupie według następującego klucza: je ­ den biskup, gdy Konferencja Biskupia liczy do 25 biskupów; dwóch biskupów, gdy liczy

Taki jest Chrystus, Syn Boży, którego mamy poznawać, którego winniśmy kochać, aby dokonywało się nasze przenienienie i abyśmy mogli się kiedyś całkowicie się z Nim

Z jednej strony, dzięki wcieleniu, Chrystus stał się najdoskonalszym źródłem łaski Bożej, z drugiej zaś dopełniona została w sposób ostateczny prawda 0 wewnętrznym

W sumie sygnalizow ane Sym pozjum dostarczyło w ielu fachow ych refleksji nad przesła­ niem Jana P aw ła II zaw artym w encyklice Fides et ratio. O rgani­ zatorzy zapow

Władysław Leopold Jaworski (zesz.. Leon

w Brzeżanach w 1846 r., doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor honorowy prawa cywilnego Uniwersytetu Lwowskiego, wiceprezydent Komisji Kodyfikacyjnej, członek

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław