• Nie Znaleziono Wyników

Prawo zabezpieczenia społecznego – plan pracy i warunki uzyskania zaliczenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prawo zabezpieczenia społecznego – plan pracy i warunki uzyskania zaliczenia"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Prawo zabezpieczenia społecznego – plan pracy i warunki uzyskania

zaliczenia

5 października 2018 r. – Zajęcia organizacyjne. Zasady podlegania ubezpieczeniu

społecznemu. Zbieg tytułów ubezpieczenia.

19 października 2018 r. – Zbiegi tytułów ubezpieczenia (kazusy)

16 listopada 2018 r. – Ubezpieczenie chorobowe cz.1 (czasowa niezdolność do pracy z

powodu choroby, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy). Zagadnienia teoretyczne i kazusy.

30 listopada 2018 r. – Ubezpieczenie chorobowe cz. 2 (zasiłek macierzyński, zasiłek

opiekuńczy). Zagadnienia teoretyczne i kazusy.

14 grudnia 2018 r. – Pomoc społeczna (zasady ogólne pomocy społecznej, zasady i tryb

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, dom pomocy społecznej)

11 stycznia 2018 r. – KOLOKWIUM

25 stycznia 2018 r. – Świadczenia rodzinne (świadczenia rodzinne i dodatki do nich,

świadczenia opiekuńcze)

Warunki zaliczenia

1. Pozytywna ocena z kolokwium (trzy pytania opisowe i dwa kazusy)

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Każdą nieobecność należy odrobić na konsultacjach w terminie 2 tygodni od dnia ustania jej przyczyny.

3. Aktywność na zajęciach (zdobycie dwóch plusów skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o pół stopnia, z zastrzeżeniem, że aktywność może podnieść ocenę maksymalnie o jeden stopień).

Literatura

1. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,

(2)

5. M. Lewandowicz-Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla rodzin o

niskich dochodach, e-Monografie, Wrocław 2013,

6. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,

7. R. Babińska-Górecka, K. Stopka (red.), Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Warszawa 2018

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dział ósmy), 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

5.

Ustawa z dnia 12 marca 2003 roku o pomocy społecznej.

Konsultacje

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Aktywność na zajęciach (zdobycie dwóch plusów skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o pół stopnia, z zastrzeżeniem, że aktywność może podnieść ocenę

 Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy,

 Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia

 W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać,

 W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać,

 Pracodawcę, który zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obciąża wzajemne zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania, także wówczas, gdy

2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w

14.05 – Ubezpieczenie emerytalne (wykład), ubezpieczenie rentowe (kazusy) 28.05- KOLOKWIUM (pięć krótkich kazusów bez tekstu aktu prawnego) 11.06- świadczenia rodzinne,