• Nie Znaleziono Wyników

Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej

1. Znaczenie oraz rola praw człowieka została wskazana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”.

2. Klejonym przykładem znaczenia prawa człowieka dla państw członkowskich UE jest przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 2000 r na szczycie w Nicei.

a) zadania KPPUE

b) katalog praw zawartych w KPPUE c) rola KPPUE

d) systematyka KPPUE

(2)

Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej

3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

a) podstawy prawne działania ERPO b) kompetencje ERPO

c) niezależność ERPO d) skarga do ERPO

4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

e) zadania APPUE f) organy APPUE

g) priorytetowe obszary działalności APPUE

5. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka

(3)

Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej

6. Trybunał Sprawiedliwości sprawuję kontrolę w odniesieniu do działań instytucji na podstawie odpowiednich traktatów. Do głównych zadań Trybunału Sprawiedliwości zaliczyć należy:

• dokonanie wykładni prawa UE, w celu zapewnienia jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE.

• rozstrzyganie sporów prawnych między rządami Unii a jej instytucjami

• rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE

(4)

Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej

W oparciu o swoje orzecznictwo TS stworzył własny katalog praw podstawowych, do którego zalicza:

– prawo do efektywnej kontroli sądowej oraz rzetelnego procesu w rozsądnym terminie

– prawo własności

– prawo do nietykalności mieszkania – prawo do swobody wypowiedzi

– prawo do wyrażania przekonań religijnych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jak zauważa Roman Kuźniar, „Unia Europejska jest zupełnie wyjątkowym związkiem chemicznym w przyrodzie stosunków międzynarodowych, związkiem, który jest wytwo- rem unikalnych

1 Szerzej na temat zÂroÂdeø europejskiego prawa wspoÂlnotowego zob.: C.. Z bie- giem czasu ± zwøaszcza na przeøomie lat 80. ± utworzony zostaø katalog praw nalezÇnych jednostce

Zasilacz awaryjny

Temperatura lutowania jest zbyt niska

Uzyskanie mniejszej rezystancji cieplnej na styku element-

Milward, „The European Rescue of the Nation State”, Andrew Moravcsik, „Why the Euro- pean Community Strenghtens the State: Domestic Politics and International Cooperation”,

2 Traktatu o Unii Europejskiej, wymieniając wśród nich „poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw

6 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi z kolei, iż Unia opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego,