• Nie Znaleziono Wyników

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH A) Każdy student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH A) Każdy student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Mgr Daniel Karkut

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu: „Prawo cywilne II” (grupa 3, 4, 5 i 6 2,5-letnich studiów prawa) w semestrze letnim roku akademickiego

2015/2016

1. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

A) Każdy student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

B) Przez „jedną nieusprawiedliwioną nieobecność” należy rozumieć nieobecność na zajęciach trwających 1,5 godziny bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

C) Każdą kolejną nieobecność student obowiązany jest zaliczyć na konsultacjach w terminie 7 dni od dnia, w którym odbyły się zajęcia, które student opuścił. Zaliczenie nieobecności przyjmie formę ustnej odpowiedzi na 2 pytania i dyskusji wokół zadanych pytań (i udzielonych odpowiedzi). Zadane pytania dotyczyć będą zagadnień omawianych na zajęciach, na których student był nieobecny.

D) Skorzystanie przez studenta z przysługującego mu prawa do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach nie zwalnia go z konieczności przystąpienia do kartkówki (zob. pkt 2), która odbyła się na zajęciach, na których był nieobecny. Do kartkówki student obowiązany jest przystąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym kartkówka się odbyła.

2. KARTKÓWKI

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć.

B) Kartkówka składać się będzie z 2 pytań otwartych zadanych z zakresu materiału omawianego na wszystkich poprzednich zajęciach oraz (odpowiednio) materiału wyłożonego w obowiązującym podręczniku do danego tematu zajęć. Pytania otwarte będą sprawdzały wiedzę teoretyczną oraz umiejętność prawidłowego jej przekazania.

C) Kartkówka nie będzie podlegać ocenie, lecz zaliczeniu. Niezaliczenie kartkówki skutkować będzie koniecznością jej poprawienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Poprawa kartkówki następować będzie w trakcie konsultacji i przyjmie formę ustnej odpowiedzi na 2 pytania i dyskusji wokół zadanych pytań (i udzielonych odpowiedzi).

(2)

D) Każdą kartkówkę student obowiązany jest poprawić. Niepoprawienie kartkówki skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o jedną (np. z 4,0 na 3,0).

E) Przystąpić do poprawy kartkówki można tylko raz.

3. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE

A) Kolokwium zostanie przeprowadzone na ostatnich zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym w systemie USOS. Kolokwium będzie trwać 1 godzinę zegarową.

B) Kolokwium przyjmie formę kazusu do rozwiązania i 2 pytań otwartych z zakresu materiału omawianego na zajęciach w semestrze oraz (odpowiednio) materiału wyłożonego w obowiązującym podręczniku. Kazus sprawdzał będzie umiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej. Pytania otwarte będą sprawdzały wiedzę teoretyczną oraz umiejętność prawidłowego jej przekazania.

C) Poprawa kolokwium powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Student, który nie przystąpił do kolokwium w pierwotnym terminie, obowiązany jest do niego przystąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym kolokwium się odbyło. Nieprzystąpienie do kolokwium przez studenta, który wcześniej skorzystał z przysługującego mu prawa do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (szerzej zob. pkt 1 lit. a i b) skutkować będzie oceną niedostateczną (2,0) w pierwotnym terminie, którą student obowiązany jest poprawić w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

4. OCENA KOŃCOWA

A) Na ocenę końcową składać się będą: ocena z przeprowadzonego kolokwium zaliczeniowego (szerzej zob. pkt 3) oraz zaliczenia przeprowadzonych kartkówek (szerzej zob. pkt 2 lit. d zd. 2).

B) Aktywność merytoryczna na zajęciach będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej w ten sposób, że może być podstawą do podwyższenia tej oceny o pół (np. z 3,0 na 3,5, z 3,5 na 4,0 itd.). Tego rodzaju aktywność nie spowoduje podwyższenia oceny u osób, które z kolokwium otrzymały ocenę niedostateczną (2,0).

Kwestie nieuregulowane powyżej będą rozstrzygane indywidualnie przez prowadzącego.

Pomoce dydaktyczne

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 studentów obowiązuje podręcznik pt.

„Zarys prawa cywilnego” pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, wydanie z 2014 roku.

Studentom zaleca się również korzystanie z książeczki „Zbiór kazusów z prawa cywilnego”

pod redakcją Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej, wydanie II (zmienione), Oficyna Prawnicza, Wrocław 2014.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

•Odgrywa decydującą rolę w mikroświecie, w zjawiskach, takich jak emisja i absorpcja światła, sprężystość, tarcie, spójność; leży u podstaw procesów chemicznych

Każda kartkówka jest

Uspra- wiedliwienia należy wysyłać prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie z zasłoniętymi informacjami

Dodanie stałej na końcu wyniku sygnalizuje, że całka nieoznaczona nie jest jedną funkcją, ale całą rodziną funkcji (różniących się o stałą)..

Chętnym polecam przestudiowanie dowodu tego twierdzenia w skryp- cie Pawła Strzeleckiego (Twierdzenie 2.16), a wszystkim – przeczytanie uwagi nastę- pującej po

Warto zaznaczyć, że w powyższym rozwiązaniu wyznaczono ekstremalne wartości funkcji f , nie wy- znaczając jawnym wzorem punktów ekstremalnych (wystarcza nam wiedza, że znalezione

Na podstawie cennika oblicz łączny koszt 4-godzinnego pobytu na basenie 3 dzieci, 2 osób dorosłych. Bilet wstępu na basen: Cena

-Odrodzenie Rzeczypospolitej. -Zamach majowy i rządy sanacji. -Gospodarka II Rzeczypospolitej. Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski. Struktura społeczna, narodowościowa i

Zajęcia dydaktyczne z Fizjologii i Patofizjologii obejmują: wykłady i zajęcia kontrolowane (seminaria/ćwiczenia i sprawdziany). Nieobecności: dopuszcza się maksymalnie 2

-Wykonywanie zadań podczas lekcji on-line oceniane na plusy w ramach aktywności (uzyskanie 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą, za 10 plusów jest

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II, c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym,

Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.. Student nie ma możliwości zaliczania

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego na ostatnich zajęciach lub na

a) Warunkiem zaliczenia semestru jest brak nieodrobionych nieobecności poza jedną nieobecnością dopuszczalną (zgodnie z zasadami określonymi w literze I) oraz uzyskanie pozytywnej

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Marek Sponsor, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiada 75% udziałów spółki A, której obroty w każdym

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Niezaliczenie przedmiotu następuje także w sytuacji, gdy student pomimo pozytywnej oceny z kolokwium nie zaliczy w terminie nieobecności na zajęciach i z tego względu

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Brak poprawnej odpowiedzi na zadane pytania podczas drugiego dyżuru konsultacyjnego, jest równoznaczny z koniecznością trzeciego stawiennictwa się na dyżurze