• Nie Znaleziono Wyników

SCHEMAT ANALIZY ARGUMENTACJI 1. CZY MAMY DO CZYNIENIA Z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SCHEMAT ANALIZY ARGUMENTACJI 1. CZY MAMY DO CZYNIENIA Z"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

SCHEMAT ANALIZY ARGUMENTACJI

1. CZY MAMY DO CZYNIENIA Z WYPOWIEDZIĄ ARGUMENTACYJNĄ?

 Wypowiedź argumentacyjna – wypowiedź, w której dyskusyjne przekonanie zostało wsparte dodatkowymi, z założenia mniej problematycznymi twierdzeniami

2. REKONSTRUKCJA ARGUMENTU:

 standaryzacja (rozpisanie na przesłanki)

 rozrysowanie jego wewnętrznej struktury (argument prosty/szeregowy/równoległy/mieszany/złożony)

3. WYMOGI OGÓLNE, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ KAŻDY ARGUMENT:

A. Czy między przesłankami a wnioskiem zachodzi dostateczny związek treściowy?

B. Czy nie mamy do czynienia z kołem logicznym?

C. Czy nie zachodzi błąd materialny (przesłanka jest fałszywa) bądź błąd bezpodstawności (przesłanka trudna do weryfikacji)?

4. USTALENIE RODZAJU ARGUMENTU:

A. Argument abdukcyjny

1. Czy mamy do czynienia z aprioryzmem?

2. Czy nie zostały wzięte pod uwagę hipotezy alternatywne?

3. Czy nie pomylono następstwa czasowego ze związkiem przyczynowym?

B. Argument dedukcyjny 1. Błędna transpozycja

2. Błąd potwierdzenia następnika 3. Błąd negacji poprzednika

C. Argument indukcyjny

1. Zbyt mała próba badanych przypadków?

2. Zbyt mała różnorodność badanej próby?

3. Zbadana próba jest niereprezentatywna?

D. Argument z analogii/a contrario

1. Czy mamy do czynienia z istotnym podobieństwem (jego brakiem)?

2. Czy zachodzi istotna różnica, która nie została uwzględniona?

5. DOBRZE, TYLKO PO CO?

 Żeby umieć zidentyfikować błędy w rozumowaniu naszego interlokutora, a także wyeliminować powyższe błędy w swojej praktyce argumentacyjnej

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ostrych zespołach wieńco- wych stężenie białka jest wysokie, ale w tej postaci choro- by wieńcowej mamy już przetarty tor diagnostyczny i za- pewne Hsp27 nie będzie

JEŚ Siostra namawia cię na zrobienie niespodzianki dla rodziców: sałatki owocowej, którą. umiecie

Kwoka, do wydrukowania dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami z koncentracją!. Jan Brzechwa Kwoka Proszę

Dalsza część zajęć odbywa się w bibliotece, gdzie dzieci, z pomocą bibliotekarza, nauczyciela i uczniów dobrze czytających oraz piszących,

Odpowiedzi autorki staraáy siĊ uzyskaü poprzez analizĊ powstawa- nia i funkcjonowania sekt oraz werbowania przez nie nowych czáonków, a takĪe poprzez zbadanie ich wpáywu na

Współcześnie zadanie wydaje się proste, jednak wtedy było inaczej, gdyż uczniowie galicyjscy znali

Bernoulli wykorzystał nieliniowe równania różniczkowe ze współczynnikami charakteryzującymi właściwości choroby zakaźnej i opisał wpływ szczepienia krowianką (wirusem

Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński (od dnia 26 sierpnia do 27 września 1784 roku), Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (dalej jako: BJ),