• Nie Znaleziono Wyników

W dziele tym opisano kampa- nię bukowińską z 1685 roku, na czele której stanął dziadek autora – Stanisław Jan Jabłonowski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W dziele tym opisano kampa- nię bukowińską z 1685 roku, na czele której stanął dziadek autora – Stanisław Jan Jabłonowski"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Streszczenie

Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… (1745) Stanisława Wincentego Jabło- nowskiego to obszerny poemat heroiczny, który nie doczekał się współczesnego wydania i do- tychczas nie cieszył się zainteresowaniem historyków literatury. W dziele tym opisano kampa- nię bukowińską z 1685 roku, na czele której stanął dziadek autora – Stanisław Jan Jabłonowski.

Rozprawa niniejsza została podzielona na dwie części: wstęp historycznoliteracki oraz kry- tyczną edycję poematu.

W rozdziale pierwszym wstępu znalazły się: zarys biografii autora, opis tradycji literac- kich w domu Jabłonowskich, geneza poematu, tło historyczne wyprawy z 1685 roku oraz uwagi na temat wartości historycznej Pamiętnego uprowadzenia… W rozdziale drugim scha- rakteryzowano dzieło Jabłonowskiego na tle epickiej tradycji śródziemnomorskiej oraz ro- dzimej („ojczystego heroicum”). Rozdział trzeci obejmuje rozważania na temat parenetycz- nego, dydaktycznego i panegirycznego charakteru dzieła. Najważniejszym ideom reprezen- towanym w tekście poświęcono rozdział czwarty. W ostatnim, piątym, rozdziale ukazano epicki warsztat autora.

W części drugiej pomieszczono transkrypcję tekstu wraz z komentarzem edytorskim obej- mującym wszystkie niezbędne elementy tego typu wydań (opis źródła, zasady wydania, od- miany tekstu, objaśnienia, słownik, indeks osób).

Cytaty

Powiązane dokumenty