• Nie Znaleziono Wyników

Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym "

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Laboratorium zmysłów”

realizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;

Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć:

Projekt – Projekt „Laboratorium zmysłów” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.01.00-00-T228/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III:

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Uczestnik Projektu – osoba, z którą Uczelnia zawarła umowę o współpracy w ramach Projektu, która, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie przystąpiła do Projektu;

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa;

UP, Beneficjent – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

Biuro Projektu – Dział Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 136.

Komisja Rekrutacyjna – powołany przez upoważnionego Prorektora UP zespół osób, którego zadaniem jest rekrutacja Uczestników Projektu;

Regulamin – niniejszy regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet II Wieku”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

2. Realizatorem projektu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.09.2020 r. do 31.07.2023 r., na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-T228/18.

4. Głównym celem projektu jest rozwój oferty UP w zakresie realizacji tzw. III misji, która pozwoli na podniesienie kompetencji osób w wieku od 6 lat, poprzez zaangażowanie akademickiej kadry dydaktycznej i jednostek współpracujących, działających na rzecz edukacji (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Program Aktywności Lokalnej) celem opracowania programu kształcenia i przeprowadzenia zajęć w tzw. Uniwersytecie II Wieku.

5. Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) a także dzieci (powyżej 6 roku życia)

i młodzieży (osoby w wieku powyżej 14 roku życia) z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem

mieszkańców krakowskiej dzielnicy Kazimierz, które w chwili przystąpienia do projektu wyrażą chęć

podniesienia swoich kompetencji i rozwoju zainteresowań poprzez udział w zajęciach.

(2)

6. Dla Uczestników udział w projekcie jest bezpłatny.

7. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 3

Zakres realizacji działań w projekcie

1. Projekt obejmie wsparciem minimum 1680 osób w wieku od 6 lat.

2. Uczestnicy zrekrutowani do projektu wezmą udział w kursach opracowanych i prowadzonych przez pracowników Uczelni lub ekspertów zewnętrznych.

3. W projekcie wsparcie będzie realizowane w ramach zajęć:

3.1. Akademia Artystyczna_KULTurowa RZECZYwistość- warsztaty plastyczne dla dzieci z dwóch grup wiekowych tj.:6-9 lat i 10-12 lat (łącznie 96 : 6 edycji tj.12 warsztatówx16 miejsc/edycję)

3.2. Akademia Artystyczna - warsztaty projektowe dla dzieci w wieku 6-9 lat (144 miejsc: 6 edycji tj. 12 warsztatów x 24 miejsca/edycja)

3.3. Akademia Artystyczna - Zrób sobie ekslibris warsztaty projektowania graficznego i podstaw obsługi programów do kreacji graficznej (CorelDraw, Photoshop/Gimp) dla osób powyżej 18 r.ż. (36 miejsc: 3 edycje x 12 miejsc/ edycja)

3.4. Akademia Artystyczna- Zaprojektuj własną markę, zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych (30 miejsc/3 edycje x 10 miejsc/ edycja)

3.5. Akademia Artystyczna-Warsztaty dla osób powyżej 18 r.ż. oraz osób powyżej 10 r.ż. z dysfunkcją wzroku (72 miejsca/3 edycje x 24 miejsca, w tym 12 osób z dysfunkcją wzroku powyżej 10 r.ż./edycja)

3.6. Akademia Artystyczna - Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat (120 miejsc/6 edycji x 20 miejsc)

3.7. Letnia Akademia Artystyczna na krakowskim Kazimierz dla osób powyżej 18 r.ż. (75 miejsc/3 edycje x 25 miejsc)

3.8. Akademia Artystyczna - przyjazna przestrzeń dla osób powyżej 18 r.ż. (120 miejsc/6 edycji x 2 grupy po 10 miejsc tj. 20 miejsc/edycja)

3.9. Akademia Artystyczna- Kazimierz wokół linii i pięciolinii Kazimierz dla osób powyżej 16 r.ż. (75 miejsc/3 edycje x 25 miejsc)

3.10. Akademia Artystyczna - Warsztaty fotograficzne dla osób w wieku 25-50 lat. (90 miejsc/3 edycje x 30 miejsc)

3.11. Ginące zawody - drugie życie przedmiotu dla osób w wieku powyżej 18 lat. (120 miejsc/3 edycje podzielone na warsztaty 12 warsztatów x 10 miejsc)

3.12. Ginące Zawody - Szlakiem ceramiki dla osób w wieku powyżej 6 lat. (168 miejsc/3 edycje podzielone na 4 warsztaty tematyczne, 15 warsztatów x 10-12 miejsc)

3.13. Ginące zawody - ETNOZABAWKI - Projektowanie konceptualnych zabawek z drewna dla dzieci w wieku 8-12 lat (72 miejsca/3 edycje podzielone na 6 warsztatów x 12 miejsc)

3.14. Ginące Zawody – Linoryt dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (60 miejsc/3 edycje podzielone na 6 warsztatów x 10 miejsc)

3.15. Ginące Zawody - Domowe kosmetyki dla osób dorosłych (225 miejsc 3 edycje x 3 grupy w edycji po 25 miejsc)

3.16. Ginące Zawody - Warsztaty introligatorskie: szycie japońskie i mizuhiki dla osób dorosłych (24 miejsca/3 edycje x 8 miejsc)

3.17. Ginące Zawody - Mały elektronik, zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat (30 miejsc dla 3 edycji tj. 10 miejsc/edycja)

3.18. Letnia Akademia Filmowa | KAZ_4K – zajęcia dla osób dorosłych (48 miejsc: 3 edycje x 16 miejsc) 3.19. Budowanie tożsamości miejsca- CYFROWY KAZIMIERZ | KAZ_LAB – zajęcia dla osób powyżej 16 roku

życia (30 miejsc: 3 edycje x 15 miejsc)

(3)

3.20. Budowanie tożsamości miejsca - KAZIMIERZ OCZAMI MIESZKAŃCÓW – zajęcia dla osób dorosłych z grupy wiekowej powyżej 18 roku życia (30 miejsc: 3 edycje x 10 miejsc)

4. Rekrutacja organizowana będzie cyklicznie, zgodnie z harmonogramem naborów dla zadań, wskazanym w § 4, pkt. 3

5. Uczestnik projektu może wziąć udział w większej niż jednej liczbie kursów, przy czy każdorazowo pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby dotychczas niekorzystające ze wsparcia.

6. Zajęcia odbywać się będą w salach i obiektach UP. Z uwagi na sytuację epidemiologiczna dopuszcza się realizację zajęć w formie hybrydowej bądź zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

7. W celu weryfikacji wzrostu kompetencji przeprowadzone zostaną testy na wejściu i wyjściu z projektu.

§ 4

Zasady rekrutacji do Projektu

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisje rekrutacyjne powołane przez Prorektora właściwego ds. funduszy unijnych, w skład których wejdą: Koordynator projektu, Koordynator zadania oraz przedstawiciel/e Jednostki realizującej zajęcia. Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum dwóch osób.

2. Do rekrutacji może przystąpić każdy mieszkaniec Polski, który w dniu udzielenia pierwszego wsparcia tj.

w pierwszym dniu kursu mieści się w przedziale wiekowym wskazanym dla danego zadania w § 3, pkt. 3.

3. Rekrutacja organizowana będzie cyklicznie:

 dla zadnia 1 w terminie: II kwartał 2021, III-IV kwartał 2021, III-IV kwartał 2022

 dla zadnia 2 w terminie: II kwartał 2021, III-IV kwartał 2021, III-IV kwartał 2022

 dla zadnia 3 w terminie: II kwartał 2021, III-IV kwartał 2021, III-IV kwartał 2022

 dla zadnia 4 w terminie: II kwartał 2021, III-IV kwartał 2021, III-IV kwartał 2022

 dla zadnia 5 w terminie: III-IV kwartał 2021 (rekrutacja na dwie edycje), III-IV kwartał 2022

 dla zadnia 6 w terminie: II kwartał 2021, III-IV kwartał 2021, III-IV kwartał 2022

 dla zadnia 7 w terminie: II kwartał 2021, II-III kwartał 2022

 dla zadnia 8 w terminie: II kwartał 2021, III -IV kwartał 2022

 dla zadnia 9 w terminie: II kwartał 2021, III -IV kwartał 2022

 dla zadnia 10 w terminie: II kwartał 2021, III -IV kwartał 2022

 dla zadnia 11 w terminie: II kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 12 w terminie: II kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 13 w terminie: II kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 14 w terminie: II kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 15 w terminie: II kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 16 w terminie: II kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 17 w terminie: III kwartał 2021, I-II kwartał 2022, I-II kwartał 2023

 dla zadnia 18 w terminie: II kwartał 2021, II kwartał 2021, II kwartał 2022

 dla zadnia 19 w terminie: II kwartał 2021, III kwartał 2021, III kwartał 2022

 dla zadnia 20 w terminie: II kwartał 2021, III kwartał 2021, III kwartał 2022

4. Terminy rekrutacji w poszczególnych edycjach oraz miejsce przyjmowania dokumentów zostaną wyznaczone przez Komisje Rekrutacyjne i opublikowane na stronie internetowej UP.

5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie dostarczają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

a) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

b) Dowód osobisty do wglądu (dla osób pełnoletnich)

c) Orzeczenie o niepełnosprawności –kserokopia (jeśli dotyczy) d) Klauzulę informacyjną (załącznik nr 2)

e) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w projekcie (dotyczy osób niepełnoletnich – załącznik nr 3)

6. Rekrutacja odbywać się będzie etapowo:

a) Etap formalny: weryfikacja przynależności do grupy docelowej, do której kierowany jest projekt.

(4)

b) Etap merytoryczny: weryfikacja danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. Na etapie oceny merytorycznej zostanie wzięta pod uwagę ocena związana z uzasadnieniem motywacji do udziału w projekcie wg następujących kryteriów:

 Bardzo wysoka motywacja: 15 pkt

 Wysoka motywacja: 10 pkt

 Zadowalająca motywacja: 6 pkt

 Średnia motywacja: 4 pkt

 Motywacja poniżej średniej: 0 pkt

Na etapie Rekrutacji zostanie określony zakres informacji, niezbędnych do wskazania w formularzu zgłoszeniowym, definiujący stopnie motywacji dla każdego wsparcia wskazanego w §3 ust. 3 (załącznik numer 7 do Regulaminu)

7. Niezależnie od ilości zdobytych punktów pierwszeństwo posiadają osoby, które zapisują się pierwszy raz na zajęcia oraz osoby zamieszkująca obszar krakowskiego Kazimierza, zgodnie z mapą załączoną do Regulaminu (zał. 8).

8. Dokumenty złożone po terminie lub dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

9. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób zapewniający równość szans i niedyskryminację oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

10. W przypadku większej ilości zgłoszeń do Projektu niż limit miejsc, o którym mowa w §3 ust. 3, istnieje możliwość zwiększenia limitu o maksymalnie 3 miejsca/edycję. Przedmiotową decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna według własnego uznania.

11. W przypadku braku chętnych lub zbyt małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.

12. Osoby przyjęte do projektu wypełnią dokumenty projektowe:

a) Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 4) b) Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 5)

c) Oświadczenie uczestnika Projektu (załącznik nr 6)

13. Po przeprowadzonej rekrutacji zostaną utworzone listy rankingowe (w tym listy rezerwowe) dla kobiet i mężczyzn.

14. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

15. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową.

16. Odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierowane są do Prorektora właściwego ds. funduszy unijnych za pośrednictwem Biura projektu w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do projektu.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników Projektu

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.

2. W ramach projektu Uczestnik ma zapewnione:

a) Zajęcia z kadrą wykładowców o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach;

b) Odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć;

c) Zaświadczenie o udziale w projekcie.

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a) Aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

b) Udziału w minimum 60% zajęć;

c) Wypełnienia testu kompetencji na wejściu i wyjściu z projektu;

d) Przestrzegania niniejszego Regulaminu;

(5)

e) Przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących UP;

f) Potwierdzanie uczestnictwa w zajęciach poprzez podpisywanie list obecności oraz wypełnianie dokumentacji projektowej w tym Deklaracji uczestnictwa, Kwestionariusza osobowego uczestnika projektu, Oświadczenia Uczestnika Projektu;

g) Podania danych niezbędnych do realizacji monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym także do 4 tygodni po zakończeniu projektu;

h) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych;

4. Niezłożenie we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w §4 ust. 14 skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

5. Uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające wzrost kompetencji lub/i zaświadczenie o udziale w projekcie.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów kursu (równowartość 100% kosztów kursu przypadających na uczestnika).

7. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także Uczestnik, który swoim zachowaniem będzie utrudniał prowadzenie zajęć i odbiór treści szkolenia innym Uczestnikom lub w inny sposób naruszał normy współżycia społecznego zostanie wyproszony z zajęć. W sytuacji, gdy opisane powyżej niepożądane zachowania będą miały charakter nagminny i uporczywy Uczestnik będzie skreślony z listy i obciążony kosztami opisanymi w pkt 6.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje upoważniony Prorektor UP.

3. Aktualna treść Regulaminu wraz z wzorami dokumentacji znajduje się w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

4. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje UP.

6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

7. Uczestnicy projektu są zobowiązani zaakceptować Regulamin i przestrzegać jego zapisów.

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy Zał. nr 2 Klauzula informacyjna

Zał. nr 3. Zgoda na udział w zajęciach osoby niepełnoletniej w projekcie Zał. nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 5 Kwestionariusz osobowy

Zał. nr 6. Oświadczenie uczestnika Projektu

Zał. nr 7. Szczegółowe kryteria wyboru dla poszczególnych zadań

Zał. nr 8. Mapa Kazimierza

Cytaty

Powiązane dokumenty

The Albertina team put a lot of thought into fine dining food and wine pairing, with wine recommendations for each dish offered proudly on our menu.. We would like to share some of

0 = Zaburzenia w komunikacji niewerbalnej i werbalnej uniemożliwiają lub bardzo znacznie utrudniają wyrażanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych 5 =Poziom

Żrodłęm chłodu dla klimakonwektorów jest istniejący agregat chłodniczy typ CHA/K 524-PSI+PS kompaktowy z modutem hydraulicznym (pompa, zbiornik 600 I, naczynie.. 4.. wzbiorcze,

potrze- by konsekwentnego prowadzenia programów wczesnego wykrywania nowotworów, optymalizację procesów lecz- niczych poprzez specjalizację ośrodków, skuteczne koja- rzenie

Temat: Wprowadzenie liter ż, Ż – czytanie i pisanie liter, wyrazów i zdań z poznanymi literami. Cel: - nauczysz się pisać litery

 Ocena stopnia samodzielności osoby niepełnosprawnej powinna odnosić się do potencjalnej samodzielności badanej osoby w otoczeniu nieprzystosowanym do jej potrzeb; to jest

Program zajęć dostosowany będzie do poziomu zaawansowania i będzie obejmował naukę czytania, pisania i mówienia w języku obcym z naciskiem na rozwój sprawności mówienia

których zostało zwołane. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Wybory Władz odbywają się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów