• Nie Znaleziono Wyników

–pieczęć szkołyidentyfikator szkoły

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "–pieczęć szkołyidentyfikator szkoły"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

……… ………

miejscowość data

………

pieczęć szkoły identyfikator szkoły

W

YKAZZDAJĄCYCHCZĘŚĆUSTNĄEGZAMINUMATURALNEGOZJĘZYKA

………

1

Lp. PESEL zdającego Nazwisko zdającego Imię zdającego

Przystąpił

do egzaminu 2 Przedmiot zdawany

jako: 3 Liczba punktów 4 Unieważ-nienie5 Dostosowanie

(T – tak) Olimpiada(T – tak) ze szkoły

macie- rzystej

z innej

szkoły obowiązko-

wy dodat-

kowy BOP DJ

1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(2)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Objaśnienia:

1. Należy wpisać nazwę języka, tj. odpowiednio: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

2. Należy wpisać w odpowiedniej kolumnie: „T” – jeżeli przystąpił, „N” – jeżeli nie przystąpił, w zależności od tego, czy zdający przystępował do egzaminu w macierzystej szkole (kolumna 5a), czy był skierowany na egzamin w danej szkole przez OKE (kolumna 5b).

3. Należy wpisać „X” w odpowiedniej kolumnie (6a albo 6b).

4. BOP – bez określania poziomu; DJ – poziom dwujęzyczny.

5. Komórkę należy wypełnić wyłącznie w przypadku unieważnienia egzaminu. Należy określić przyczynę unieważnienia poprzez wpisanie w komórkę odpowiednio: „1” – unieważnienie w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego (art. 44zzv ust. 1); „2” – unieważnienie z powodu wniesienia lub korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów pomocniczych (art. 44zzv ust. 2);

„3” – unieważnienie z powodu zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu (art. 44zzv ust. 3).

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

(3)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(4)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(5)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(6)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(7)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(8)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(9)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(10)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(11)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(12)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(13)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(14)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(15)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(16)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(17)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

(18)

Załącznik 12c

Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie