• Nie Znaleziono Wyników

Dla n ≤ m nale˙zy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dla n ≤ m nale˙zy"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zadanie laboratoryjne 2 (za 8 punkt´ow) termin: 20 stycznia 2016

Lab. 2.

Dla danych r´ownoodleg lych punkt´ow a ≤ x0 < x1 < · · · < xm ≤ b definiujemy na przestrzeni funkcji rzeczywistych (semi-) iloczyn skalarny jako

(1) hg, hi =

m

X

k=0

g(xk) h(xk).

Dla n ≤ m nale˙zy:

• Obliczy´c wsp´o lczynniki {βk}nk=1, {γk}nk=2 definiujace ci, ag wielomian´, ow {pk}nk=0 orto- gonalnych wzgledem iloczynu skalarnego (1), zgodnie z formu l, a tr´, ojcz lonowa,

p0(x) = 1,

p1(x) = (x − β1),

pk(x) = (x − βk) pk−1(x) − γkpk−2(x), k = 2, 3, . . . , n.

• Nastepnie, dla danej funkcji f : [a, b] → R narysowa´c wykres f oraz wielomianu w, n,f stopnia ≤ n najlepiej aproksymujacego t, a funkcj, e wzgl, edem (semi-) normy,

kgk = v u u t

m

X

k=0

|g(xk)|2.

Warto´sci wielomianu wn,f nale˙zy oblicza´c w czasie liniowym w n korzystajac z β, k i γk w nastepuj, acy spos´, ob. Je´sli

wn,f =

n

X

k=0

ckpk

to wn,f(x) = d0 gdzie d0 obliczone jest wed lug nastepuj, acego wzoru rekurencyjnego:, dn+2= 0, dn+1= 0, oraz

dk = ck+ (x − βk+1)dk+1− γk+2dk+2 dla k = n, n − 1, . . . , 0.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Onimiczny obraz świata w tłumaczeniu poprzez język trzeci na przykładzie antroponimów 

Kiedy na ekranie pojawia się biały heteroseksualny mężczyzna, to jego postać może być lepiej bądź gorzej napisana, lepiej bądź gorzej zagrana, ale przeciwnicy

wać się do organizm u nie tylko drogą pokarm ow ą, lecz także i oddechową, następnie ulega kum ulacji we w szystkich tkankach (również i w tk an ce kostnej),

Chiny z perspektywy XXI wieku, która powstała pod redak- cją Joanny Marszałek-Kawy oraz Krzysztofa Zamasza, stanowi klarowny przegląd polityki wewnętrznej i zagranicznej

Mamy dwa uk lady wsp´ o lrz ednych zaczepione w

Spos´ ob przeprowadzenia kolokwi´ ow b edzie ustala la , osoba prowadz aca zaj

Obliczanie wyznacznik´ ow czwartego stopnia przy zastosowaniu operacji

[r]

Najpierw odejmujemy od wierszy drugiego i trzeciego wiersz pierwszy, a nast epnie dodajemy wiersz drugi

a) Całość przedmiotu umowy, wykonanych prac oraz zastosowanych materiałów, surowców i wyrobów. Okres udzielonej gwarancji na przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Zestaw do samodzielnego rozwi ˛ azania po wykładzie o

Samochód ma pokona´c nierówno´s´c w kształcie klina (patrz rys.. Kr ˛a˙zki pchni˛eto, przy czym pierwszemu nadano tylko ruch post˛epowy, a drugiemu tak˙ze ruch obrotowy.

(c) Liczba całkowita jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr tej liczby jest po- dzielna przez 3.. (d) Jeżeli liczba całkowita jest podzielna przez 9, to

Każdy mózgopodobny system, który jest zdolny do komentowania własnych stanów, a takim jest właśnie nasz mózg, musi twierdzić, że jest świadomy, to jest przejaw pewnych

Nie oznacza to, ˙ze metoda rezolucji stosowana przez Carrolla jest nietrafna, a tylko tyle, ˙ze nie do ka˙zdego zbioru przesłanek (zda´n ogólnych) mo˙zna j ˛ a stosowa´c..

Autor metodologii badań, autor narzędzi badawczych i koordynator badań, ekspert naukowy – projekt Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce

Na ile różnych sposobów można rozdać 6 jednakowych baloników, 4 jednakowe samochodziki i 3 róż- ne książki trójce dzieci tak, by każde z dzieci otrzymało co najmniej

Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum (zgodnie z odrębnymi przepisami).. Jest kierownikiem zakładu pracy

• wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy. b) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminów realizacji zamówienia, jeżeli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury niebudzący wątpliwości dowód, (w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub bankowe potwierdzenie realizacji

4.1. Współpraca Straży Miejskiej w Skawinie z Policją oraz placówkami oświatowymi w celu prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do rozpoznawania

Musi również wiedzieć, jak w takich sytuacjach reagują ludzie (a reakcje mogą być bardzo różne - od działania pod wpływem impulsu do wycofywania się z działań),

Teraz wszyscy go ubóstwiają, a za rok czy dwa będą mówić „Och, jak bardzo byliśmy w błędzie, a już Władimir Władimirowicz… Ten, to dopiero się mylił…” I za