Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2018/2019

Pełen tekst

(1)

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Rok szkolny 2018/2019

Opis przedmiotu ewaluacji:

Aktywność uczniów.

Cel ewaluacji:

Rozwijanie aktywności i wspieranie inicjatyw uczniów.

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2018/2019 w II półroczu. Badanie zostało zrealizowane przez zespół ds. ewaluacji powołany przez dyrektora w składzie: Anna Krzemińska, Emilia Skrzypa, Joanna Gorska - Hamkało, Justyna Sumara.

Raport sporządzony został na podstawie zebranych danych, które uzyskano z analizy ankiet kierowanych do uczniów i nauczycieli, obserwacji, analizy dokumentacji oraz wywiadów z opiekunem SU oraz członkami Rady SU. Kwestionariusz ankiety przeprowadzono wśród 175 uczniów klas pierwszych i drugich wszystkich typów szkół oraz 37 nauczycieli.

Kryterium badania stanowi zaangażowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, różnorodność działań podejmowanych przez uczniów, aktywność uczniów do inicjowania i realizacji własnych pomysłów.

Zebrane i poddane analizie informacje pozwolą stwierdzić:

1. Czy szkoła tworzy warunki do podejmowania przez uczniów różnorodnych form aktywności i rozwoju.

2. Czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą.

3. Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz szkoły i swojego rozwoju a zainicjowane przez nich działania są realizowane przez szkołę.

4. Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki ewaluacji

OBSZAR BADANIA: Szkoła tworzy warunki do podejmowania przez uczniów różnorodnych form aktywności i rozwoju.

W szkole prowadzonych jest szereg różnych działań wspomagających rozwój uczniów oraz zachęcających ich do podejmowania przez nich różnorodnych form aktywności.

Na początku roku szkolnego uczniowie wypełnili ankietę z propozycją zajęć pozalekcyjnych na dany rok szkolny, którą mogli poszerzyć o własne propozycje. Ankieta poprzedzona była dniem prezentacji działających w szkole kół zainteresowań i klubów.

W roku szkolnym 2018/2019 młodzież uczestniczyła w zajęciach Klubu Europejskiego Douzelage, Klubu Ekologicznego, Klubu Honorowych Dawców Krwi, Grupy WOPR, Klubu

(2)

2

PCK, Klubu Wolontariusza, Dyskusyjnego Klubu Książki. Młodzież mogła poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań i przedmiotowych: historii wojskowości, dziennikarskim, teatralno-recytatorskim, chórze, sportowych, informatycznym, filozoficznym, chemicznym, biologicznym, geograficznym, ekonomicznym, budowlanym, przedsiębiorczości, wiedzy o żywności i żywieniu, wiedzy hotelarskiej, mechaników samochodowych.

W ramach współpracy patronackiej z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych US, 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Podjuchach, Wydziałem Prawa i Administracji US, Wydziałem Biologii US, Wydziałem Nauk o Ziemi US, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Akademią Sztuki Wojennej uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych na terenie danych instytucji.

Młodzież przygotowująca się do egzaminów zewnętrznych uczestniczy w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury lub egzaminów zawodowych.

Uczniowie mają wpływ na swój rozwój poprzez udział w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach.

W ramach różnorodnych inicjatyw, przedsięwzięć oraz projektów np. Europejskiego Tygodnia Umiejętności zawodowych, Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, Dnia Zdrowego Trybu Życia, projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”, „Akademia Młodego Prawnika”, „Licealista w świecie nauki” czy „Strefa Młodzieży” uczniowie mają możliwość uczestniczyć w warsztatach, wycieczkach zawodoznawczych oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi.

Realizacja w szkole innowacji pedagogicznych: Akademia Cisco, Od algorytmu do programu, Wirtualna fizyka, wiedza prawdziwa, Edukacja wojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe daje również możliwość rozwoju i aktywizacji uczniów.

Szkoła stara się umożliwić planowanie własnego rozwoju uczniów w dłuższej perspektywie. Uczniowie współpracują z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym, uczestniczą w Targach Akademickich i Kształcenia zawodowego w Schwedt, spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych, Szczecińskim Salonie Maturzystów.

W ramach realizacji projektów RPO WZ młodzież szkół zawodowych ma możliwość podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji oraz kompetencji poprzez udział w wielu kursach lub praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach. Uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje poprzez udział w kursach: wizażu, prawa jazdy kat. B, spawacza, operatora suwnic, operatora wózków widłowych, kelnerskim, branżowym języka angielskiego oraz MTA.

Uczniowie redagują gazetę szkolną WIÓRY oraz prowadzą sklepik szkolny

„Zdrówko”. Cyklicznie organizowane są wyjazdy młodzieży do teatru.

Zwiększenie aktywności odbywa się także poprzez udział uczniów w wykładach, konferencjach np. konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

„Odkryj swój talent” w Szczecinie, wykładzie pt. „Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty” w WSH TWP w Szczecinie, wykładzie pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” dr Marty Cichockiej połączonym z debatą pt. „Czym dla ciebie jest wolność”.

(3)

3

Realizacja licznych projektów międzynarodowych w ramach działań Klubu Europejskiego Douzelage umożliwia wszechstronny rozwój kompetencji uczniów i stwarza pole do rozkwitu ich kreatywności.

Aktywność uczniów w realizacji działań wynikających z bogatej oferty szkoły wpływa na podniesienie ich kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych np. pogłębianie empatii, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, językowych, planowanie ścieżki kariery zawodowej, kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich, samorządowych.

Wnioski

1. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana, wynika z potrzeb uczniów.

2. W szkole prowadzonych jest wiele różnorodnych działań mających na celu podniesienie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów.

OBSZAR BADANIA: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą.

Analizując zebrane dane widzimy, że uczniowie niżej oceniali swoje zaangażowanie w zajęciach lekcyjnych niż nauczyciele. Aż 58% uczniów stwierdziło, że „niektóre zajęcia są wciągające, lecz zdarza się to dość rzadko”, a 10%, że „zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące”, co wskazuje na ograniczone zaangażowanie w zajęcia lekcyjne bardzo dużej liczby uczniów. W 32% wskazań zadeklarowali oni, że „duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie” i „prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują”.

Poproszeni o ocenę zaangażowania uczniów podczas lekcji nauczyciele w zdecydowanej większości stwierdzili, że „wszyscy są zaangażowani” lub „większość uczniów jest zaangażowana”.

11%

21%

58%

10%

Wybierz zdanie, które najlepiej odpowiada Twojemu stosunkowi do zajęć lekcyjnych

wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia mnie angażują, tylko nieliczne są nudne

duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie

niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarzają się dość rzadko

zajęcia w ogóle nie są wciągające

(4)

4

Większość uczniów deklaruje, że ich aktywność na lekcji ukierunkowana jest na słuchanie, notowanie, pracę w grupach i pracę samodzielną.

11%

59%

22%

8%

Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie uczniów podczas lekcji prowadzonych przez Pana/Panią?

Wszyscy są zaangażowani

Większość uczniów jest zaangażowana

Więcej niż połowa uczniów jest zaangażowana

Nieliczni uczniowie są zaangażowani

33%

36%

94%

74%

15%

66%

54%

3%

2%

12%

23%

19%

15%

26%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zadaję pytania biorę udział w dyskusji słucham notuję zgłaszam się do odpowiedzi

pracuję w grupach pracuję samodzielnie zgłaszam propozycje odnośnie do sposobu prowadzenia, tematu

lub treści zajęć

z własnej inicjatywy przygotowuję i prowadzę zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne

biorę udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub innego typu

dokonuję samooceny dokonuję oceny koleżeńskiej dokonuję oceny atrakcyjności zajęć podejmuję się zadań dodatkowych (np. referaty, prezentacje

itp.)

inne: ……….

W jaki sposób angażujesz się w zajęcia prowadzone w szkole?

(5)

5

Badani nauczyciele deklarują, iż uczniowie angażują się podczas prowadzonych przez nich lekcji głównie poprzez zadawanie pytań, udział w dyskusji, słuchanie, pracę w grupach i pracę samodzielną, co częściowo jest zbieżne z deklaracjami uczniów.

86% badanych nauczycieli prowadzi zajęcia pozalekcyjne i w ich opinii zaangażowanie w nich uczniów jest na średnim poziomie wynoszącym 5 w 8 – stopniowej skali z dominantą ocen równą 7. Oceny zaangażowania uczniów są bardzo zróżnicowane.

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne, które Pan/Pani prowadzi?

Zdecydowanie

niezaangażowani 1 2 3 4 5 6 7 8 Zdecydowanie

zaangażowani

częstość 0 2 5 5 6 5 7 0

W badanej grupie uczniów tylko 23% deklaruje uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. Powodem uczestnictwa jest m. in. to, że są ciekawsze niż lekcje, pomagają

97%

73%

84%

46%

59%

95%

76%

19%

16%

30%

32%

35%

19%

43%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

zadają pytania biorą udział w dyskusji słuchają notują zgłaszają się do odpowiedzi

pracują w grupach pracują samodzielnie zgłaszają propozycje odnośnie do sposobu prowadzenia,

tematu lub treści zajęć

z własnej inicjatywy przygotowują i prowadzą zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne

biorą udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub innego typu

dokonują samooceny dokonują oceny koleżeńskiej dokonują oceny atrakcyjności zajęć podejmująę się zadań dodatkowych (np. referaty, prezentacje

itp.)

inne: ……….

W jaki sposób uczniowie angażują się podczas lekcji prowadzonych przez Pana/Panią?

(6)

6

pokonywać trudności w nauce (matematyka), przyczyniają się do uzyskiwania wyższych ocen z przedmiotów.

Jako powody nie uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie podali: brak czasu, brak dojazdu, brak tych zajęć, które są dla nich interesujące.

Wnioski

1. Poziom zaangażowania uczniów podczas lekcji jest oceniany zdecydowanie wyżej przez nauczycieli niż samych uczniów. Około 70% respondentów spośród uczniów wskazuje na ograniczone zaangażowanie w zajęcia lekcyjne.

2. Dominującymi formami aktywności uczących się jest słuchanie oraz praca w grupach lub praca samodzielna.

3. Uczniowie rzadko:

a) zgłaszają propozycje odnośnie sposobu prowadzenia, treści lub tematu zajęć, b) z własnej inicjatywy prowadzą zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne

c) dokonują oceny koleżeńskiej i oceny atrakcyjności zajęć.

4. Pomimo szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych uczestniczy w nich niewielu uczniów (nie dotyczy to zajęć wspomagających przygotowanie do egzaminów zewnętrznych).

OBSZAR BADANIA: Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz szkoły i swojego rozwoju a zainicjowane przez nich działania są realizowane przez szkołę.

Na podstawie analizy dokumentacji, obserwacji, rozmów z wychowawcami klas - można stwierdzić, że uczniowie szkoły mogli aktywnie uczestniczyć w organizowaniu wszystkich imprez odbywających się zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Uczniowie podejmują się działań, będących rezultatem funkcjonowania organizacji szkolnych i pozaszkolnych, akcji patriotycznych, ekologicznych, prozdrowotnych i promujących szkołę, wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi m. in. .Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnie, Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, Caritas Szczecin, Domem Dziecka w Chojnie, Bajkowym Przedszkolem w Chojnie, Stowarzyszeniem Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

Przykładami takich działań są: zbiórka paczek dla bezdomnych, zbiórka karmy dla zwierząt, wizyty w DPS w Trzcińsku - Zdroju, świąteczna akcja charytatywna Klubu Douzelage, Zimowa Olimpiada Przedszkolaków, akcja „Znicz”, akcja ekologiczna „Święto Drzewa”, zbiórka telefonów komórkowych i baterii, akcja „Narodowe Czytanie”, akcja

„Zielona Energia” (grupa WOPR), polsko – niemieckie czytanie poezji i prozy Zbigniewa Herberta, liczne działania w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”, akcje poboru krwi, otrzęsiny, wycieczki integracyjne, szkolne turnieje sportowe, WOŚP, Dzień liczby Pi, Dzień Sportu, Dni Zdrowego Trybu Życia, Dzień Przedsiębiorczości, Dni Otwarte Szkoły i in. Udział uczniów w wielu z tych działań jest punktowany i brany pod uwagę w klasyfikacji konkursu klasowego „Super klasa”.

Inicjatywa uczniów w realizacji tych działań polega m. in. na posiadanie przez nich wpływu na ich kształt albo pomoc w ich organizowaniu czy po prostu aktywne zaangażowanie w nie.

(7)

7

Zdaniem 76% badanych nauczycieli uczniowie współpracują ze sobą w różnych przedsięwzięciach, zdecydowanie mniej, bo tylko 38% badanych uczniów ma podobne zdanie jak nauczyciele. Aż 52% badanych uczniów nie ma zdania w tej kwestii.

Zaangażowanie uczniów szkoły w różne działania inicjowane w szkole ocenili wychowawcy klas. W ocenie wychowawców zaangażowanie uczniów w działania na rzec klasy jest na poziomie 5 w 8 – stopniowej skali z dominantą 3.

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani zaangażowanie uczniów Pana/Pani klasy w różne działania na rzecz klasy?

Zdecydowanie

niezaangażowani 1 2 3 4 5 6 7 8 Zdecydowanie

zaangażowani

częstość 0 0 6 0 4 4 4 0

Podobnie oceniali wychowawcy zaangażowanie uczniów w różne działania na rzecz ich rozwoju. W tym przypadku ocena jest niższa: średnia 4 z dominantą 5.

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani zaangażowanie uczniów Pana/Pani klasy w różne działania na rzecz własnego rozwoju?

Zdecydowanie

niezaangażowani 1 2 3 4 5 6 7 8 Zdecydowanie

zaangażowani

częstość 0 0 6 2 8 2 0 0

Na pytanie „Czy w planie pracy wychowawczej znalazły się działania, imprezy, przedsięwzięcia zaplanowane z inicjatywy uczniów?” 67% badanych wychowawców odpowiedziało, że „nie”. Z inicjatywy uczniów w planie pracy wychowawców znalazły się wycieczki (integracyjne, do teatru), Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet.

38%

10%

52%

76%

11% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

tak nie nie mam zdania

Czy uczniowie współpracują ze sobą w różnych przedsięwzięciach?

uczniowie nauczyciele

(8)

8

Z obserwacji i rozmów wynika, że zgłaszanie inicjatyw przez uczniów polega głównie na ich deklaracji uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach, wolontariacie i w innych działaniach nieobowiązkowych, takich jak np. realizowane w szkole projekty czyli głównie uczestnictwo uczniów w działaniach oferowanych i podejmowanych przez szkołę, a nie wynikających z inicjatywy uczniów.

Ocena wpływu uczniów na działania szkoły, pomimo wielu inicjatyw, w które się angażują jest wg badanych uczniów niewielka – tylko 18% stwierdza, że mają wpływ na to, co dzieje się w szkole.

Bardzo podzielone są zdania badanych nauczycieli w kwestii tego, czy w szkole uwzględniane i realizowane są pomysły uczniów - 49% uważa, że tak, 43%, że nie, a 8% nie ma w tej kwestii zdania.

2%

16%

30%

35%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

zdecydowanie tak raczej tak

raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania

Czy uważasz, że masz wpływ na to, co dzieje się w szkole?

8%

41% 41%

2%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

zdecydowanie tak

raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

nie mam zdania Czy według Pana/Pani w szkole uwzględniane i realizowane są

pomysły uczniów?

(9)

9 Wnioski

Z zebranych opinii wynika, że zaangażowanie uczniów w życie klasy i szkoły nie jest powszechne.

52% badanych uczniów nie ma zdania w kwestii tego, czy uczniowie współpracują ze sobą w różnych przedsięwzięciach. Nie jest znana grupa uczniów mających takie zdanie, można jednak przypuszczać, że są to uczniowie nie biorący udziału w organizowanych w szkole inicjatywach.

Najczęstsze formy współpracy uczniów, to: organizacja uroczystości, imprez, akcji charytatywnych i wycieczek, oraz działania w ramach różnych organizacji uczniowskich.

W szkole można określić wiele obszarów aktywności uczniów, ale w większości przypadków mamy do czynienia z zaangażowaniem uczniów w działania, z których propozycjami wychodzą nauczyciele. Rzadko występują sytuacje, w których uczniowie są rzeczywistymi inicjatorami działań.

Zdaniem badanych uczniów (82%) nie mają oni wpływu na życie szkoły. Można sądzić, że wszystkie te inicjatywy, które są przez nich podejmowane, jak np. udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach, wolontariacie, realizowanych projektach, uczestnictwo w klubach szkolnych itp. nie są przez nich postrzegane, jako inicjatywy uczniowskie i działania, które wpływają na wizerunek i życie szkoły.

OBSZAR BADANIA: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań Samorządu Uczniowskiego.

Ważnym aspektem wpływu uczniów na działalność szkoły jest samorząd szkolny i klasowy. Z wywiadu z opiekunem SU wynika, że Rada SU wywiązuje się ze swoich zadań a plan pracy uwzględnia i realizuje pomysły uczniów. Spotkania Rady SU odbywają się raz na trzy tygodnie. SU włącza się w organizowanie imprez i uroczystości zaplanowanych w harmonogramie szkolnym. Głównym przedsięwzięciem zorganizowanym z inicjatywy Rady SU był Dzień Wiosny, konkurs klasowy na świąteczny wystrój sali lekcyjnej i stroik bożonarodzeniowy. Z wywiadu przeprowadzonego z Radą SU wynika, że mają niskie poczucie wsparcia propozycji ich inicjatyw.

Większość ankietowanych uczniów krytycznie ocenia pracę Rady SU.

(10)

10 Wnioski

1. Prawie jedna trzecia badanych uczniów nie potrafi wyrazić swojej opinii w kwestii pracy SU.

2. Niewielu uczniów pozytywnie postrzega działalność SU.

3. W szkole odbywa się mało działań zainicjowanych przez SU, głównie jest on współorganizatorem imprez i uroczystości zaplanowanych w kalendarzu szkolnym.

REKOMENDACJE

1. Rozwijać w czasie lekcji aktywność uczniów służącą społecznemu uczeniu się, tj.

zadawanie pytań, wzajemne uczenie się, udział w dyskusji, przygotowywanie i prowadzenie zajęć.

2. Kontynuować pozyskiwanie informacji o potrzebach w zakresie oferty kół zainteresowań oraz dbać o aktywne uczestnictwo uczniów w tych zajęciach.

3. Zwiększyć aktywność uczniów do inicjowania i realizacji własnych pomysłów na poziomie samorządu klasowego oraz szkolnego.

4. Propagować akcje SU, wspierać jez większą aprobatą grona pedagogicznego oraz otwartością na nowe pomysły i inicjatywy.

5. Motywować uczniów do większej współpracy w realizacji zaplanowanych działań.

19%

31%

15%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

robi dużo fajnych rzeczy niewiele robi nic nie robi nie wiem co robi

Co sądzisz o działaniach Rady SU?

4%

28%

10%

22%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

zdecydowanie tak raczej tak zdecydowanie nie

raczej nie nie wiem

Rada SU realizuje nasze pomysły

(11)

11

6. Podkreślać dokonania, inicjatywy i przejawy współpracy uczniowskiej, zwłaszcza na spotkaniach z rodzicami i uczniami.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :