• Nie Znaleziono Wyników

1.2.Pojęcie pliku, tworzenie plików1.2.Pojęcie pliku, tworzenie plików

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1.2.Pojęcie pliku, tworzenie plików1.2.Pojęcie pliku, tworzenie plików"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

1.

(2)

2. Pojęcie pliku, tworzenie plików

a. 1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń:

• zna pojęcie system operacyjny,

• wie, jaka jest rola systemu operacyjnego,

• podaje przykłady systemów operacyjnych innych niż Windows XP,

• zna pojęcie plik.

ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• posługiwać się systemem operacyjnym,

• utworzyć katalog,

• posługiwać się paskiem menu.

b. 2. Metoda i forma pracy

Pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne z komputerem, praca z całą klasą, praca w parach przy komputerze.

c. 3. Środki dydaktyczne

Komputer, oprogramowanie, karta pracy, dyskietka.

d. 4. Przebieg lekcji

i. a) Faza przygotowawcza

Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie listy obecności, podanie tematu zajęć. Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel prosi uczniów o włączenie komputerów.

ii. b) Faza realizacyjna 1. Nauczycie podaje definicję pliku.

2. Nauczyciel podaje rozszerzenia plików, omawia najważniejsze z nich.

3. Nauczyciel na tablicy rysuje strukturę katalogów w postaci drzewa.

4. Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie folderu Moje dokumenty i zapoznanie się z listą katalogów w postaci drzewa.

(3)

5. Nauczyciel omawia podstawowe operacje na plikach: tworzenie, kasowanie, zmiana nazwy, kopiowanie.

6.Nauczyciel prosi o utworzenie pliku w jednym z podkatalogów, skopiowaniu go do katalogu będącego jeden poziom wyżej, zmianę nazwy pliku skopiowanego, usunięcie pliku utworzonego, wyświetlenie zawartości pliku skopiowanego.

7. Uczniowie przechodzą do pracy samodzielnej, postępują zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie pracy (załącznik 1).

iii. c) Faza podsumowująca.

1. Uczniowie kończą wykonywanie swoich zadań.

2. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań.

e. 5. Bibliografia

1. Brehmer A., Poznajemy Informatykę, Videograf, Katowice 2002.

2. Grubiel H., Technologia Informacyjna, WSiP, Warszawa 2004.

3. Heathocote O., Informatyka w szkole, ReadMe, Łódź 2005.

4. Hermanowska G., Technologia Informacyjna, Operon, Gdynia 2005.

5. Koba G., Technologia Informacyjna, Migra, Warszawa 2002.

(4)

6. Mordaka M., Informatyka 2005, Czarny Kruk, Bydgoszcz 2005.

7. Nęcka E., Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Impuls, Kraków 1998.

8. Nowakowski Z., Informatyka bez tajemnic, Edu-Mikom, Warszawa 1999.

9. Szmidt J.K., Dydaktyka twórczości. Koncepcje – Problemy – Rozwiązania, Impuls, Kraków 2003.

f. 6. Załączniki

i. a) Karta pracy ucznia załącznik 1.

Ćwiczenie

Włóż niezabezpieczoną dyskietkę do stacji dysków.

Otwórz okno programu Explorator Windows.

Kliknij ikonę folderu Dyskietka 3,5 [a:].

Kliknij prawym przyciskiem myszki w obrębie okna.

Wybierz opcję Nowy / Folder w wyświetlonym menu podręcznym.

Jako nazwę folderu wpisz świat.

Naciśnij <Enter>.

Otwórz utworzony folder.

Kliknij prawym przyciskiem myszki w obrębie okna.

Wybierz opcję Nowy / Folder.

Jako nazwę folderu wpisz Polska.

Naciśnij <Enter>.

Utwórz w nim podfolder o nazwie Katowice.

Postępując podobnie jak w ćwiczeniu powyżej, utwórz na dyskietce folder o nazwie Szkoła, a w nim cztery podfoldery: Klasa 1a, Klasa 1b, Klasa 1c, Klasa 1d.

g. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

h. 8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Widać, że w grupie CIU proporcja pozytywnych wyników SC5% jest wyższa niż w pozostałych grupach, które nie różnią się istotnie między sobą. Iloraz szans pozytywnego

wykorzystywany będzie plik konfiguracyjny solwera iteracyjnego o nazwie mkb.datoraz plik konfiguracyjny solwera bezpośredniego pardiso.dat) W trakcie dzisiejszych zajęć zapoznacie

• Możliwość wykonania danej operacji na określonych rastrach może być uzależniona od głębokości piksela, typu kodowania danych, (np. rastry typu „ze znakiem” nie

1, obsługującej zdarzenie btnZapisz_Click() musimy jawnie wskazać o jaki obiekt nam chodzi stąd wpisujemy nazwę obiektu, w tym przypadku

„Statystyk”. Korzystając z informacji zawartych w pliku pesel-dane.txt oraz dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do poszczególnych

Pierwszą daną w pliku jest liczba elementów tablicy... Liczba danych nie jest z

Następnie zapisz zmodyfikowane dane do pliku o nazwie złożonej ze starej nazwy i wyrażenia „_wg_ocen” – czyli dla przykładu „studenci_wg_ocen.txt”..

Włącz konspekt numerowany (numerację rozdziałów) tak, by akapity złożone stylem &#34;Nagłówek 1&#34; były numerowane jako kolejne rozdziały, a te złożone stylem