• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Czy samoocena jest trudna?Treści kształcenia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Czy samoocena jest trudna?Treści kształcenia:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz zajęć

I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna

Temat: Czy samoocena jest trudna?

Treści kształcenia:

Uczeń:

1) Doskonali samodzielne i odpowiedzialne działanie; dokonuje samokontroli i samooceny – treści rozszerzające,

2) Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym: nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym – edukacja społeczna (5.2),

3) Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji – edukacja polonistyczna (1.1a),

4) Uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych – edukacja polonistyczna (1.3c),

5) Rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście – edukacja polonistyczna (1.3e),

6) Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną – edukacja polonistyczna (1.3f).

Cele operacyjne:

Uczeń:

● Samodzielnie i odpowiedzialnie działa,

● Kontroluje się,

● Dokonuje samooceny,

● Odróżnia dobre działanie od złego,

● Udziela potrzebującym pomocy,

● Uważnie słucha i korzysta z przekazywanych informacji,

● Uczestniczy w rozmowach inspirowanych poezją,

● Udziela odpowiedzi na pytania,

● Formułuje wnioski,

● Odróżnia głoskę od litery,

● Posługuje się pojęciami: sylaba, wyraz, zdanie,

● Pisze czytelnie, estetycznie i poprawnie.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

● Samodzielnie i odpowiedzialnie działa,

● Kontroluje się,

● Zna swoje mocne i słabe strony,

● Udziela pomocy potrzebującym,

● Uważnie słucha,

● Prowadzi rozmowę,

● Prezentuje własne zdanie,

● Czyta i pisze.

1

(2)

Środki dydaktyczne:

● Zasoby multimedialne: nagranie wiersza Jana Brzechwy pt. Kwoka, karty pracy (Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? oraz Do dzieła! – karta zadań i Sprawdź się! – karta sprawdzająca),

● Niewielkie kartki dla każdej pary,

● Flamastry, pióra, magnesy do tablicy magnetycznej,

● Tablica interaktywna/komputer z głośnikami.

Metody nauczania:

● Praktyczne: przewodniego tekstu, ćwiczeń przedmiotowych,

● Problemowe: aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, zabawa dydaktyczna,

● Programowana: z użyciem komputera.

Formy pracy:

● Indywidualna jednolita,

● W parach jednolita,

● Zbiorowa.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie dzieci i zaproszenie do zabawy skojarzeniowej.

Uczniowie stoją w kręgu i na hasło „kwoka” podają skojarzenia do tego wyrazu.

2. Uczniowie siadają w wygodnej pozycji i słuchają wiersza Jana Brzechwy pt. Kwoka.

Jeśli będzie potrzeba – słuchanie wiersza można powtórzyć. Dzieciom z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami ze skupieniem się można wręczyć wydruk z wierszem, tak aby w trakcie odtwarzania materiału mogły w razie potrzeby jednocześnie śledzić tekst.

3. Rozmowa ukierunkowana treścią wiersza i pytaniami:

● Dlaczego kwoka postanowiła zaprosić gości?

● Czy kwoka była dobrze wychowana? Uzasadnij swoją wypowiedź.

● Co to znaczy, że „kwoka traktowała świat z wysoka”?

● Jak kwoka oceniała siebie?

● Co znaczy słowo „samoocena”?

● Jaka jeszcze może być ocena?

4. Ocena bohaterki wiersza – karta pracy Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana?.

Dzieci pracują w parach. Uczniowie o większych zdolnościach językowych wspierają osoby z deficytem – gorzej czytające i piszące. Zadanie polega na wpisaniu w odpowiednie rubryki tabeli określeń kwoki. Niektóre wyrażają sądy kwoki o sobie samej, inne dają obraz tego, jaka była naprawdę.

5. Zabawa ruchowa Kwoka.

Uczniowie ustawiają się za nauczycielem w grupce i naśladują jego ruchy, np. kury:

machanie skrzydłami, grzebanie w ziemi itp.

6. Zadanie problemowe: „Co kwoka powinna zmienić w swoim postępowaniu, żeby była 2

(3)

lepsza?” – praca w tych samych parach.

Najpierw nauczyciel rozdaje parom niewielkie kartki. Zadaniem uczniów jest zredagowanie dwóch rad dla kwoki i wpisanie każdej na oddzielnej kartce. Potem prowadzący zapisuje na środku tablicy: „Rady dla kwoki”. Uczniowie podchodzą do tablicy i przypinają swoje rady.

Następuje odczytanie wszystkich propozycji. Dzieci wspólnie ustalają, które z rad są najtrafniejsze.

7. Rozmowa ukierunkowana pytaniem:

„Jak sądzicie, czy łatwo dokonać samooceny? Uzasadnij swoją wypowiedź”.

8. Samokontrola i samoocena – karta pracy Do dzieła! i karta sprawdzająca Sprawdź się!.

Praca indywidualna. Nauczyciel najpierw rozdaje tylko kartkę z zadaniami, a po ich wykonaniu uczniowie otrzymują kartę sprawdzającą, dzięki której sami mogą poprawić swoje błędy.

9. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel rozpoczyna zdanie, a każdy uczeń je kończy:

● Potrafię…

● Jestem najlepsza/najlepszy…

● Mam trudności z…

● Z czego dziś jesteś zadowolona/zadowolony?

Uwagi:

Tekst wiersza J. Brzechwy pt. Kwoka, do wydrukowania dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami z koncentracją.

Jan Brzechwa Kwoka Proszę pana, pewna kwoka Traktowała świat z wysoka I mówiła z przekonaniem:

„Grunt to dobre wychowanie!”

Zaprosiła raz więc gości, By nauczyć ich grzeczności.

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym W progu garnek stłukł kopytem.

Kwoka wielki krzyk podniosła:

„Widział kto takiego osła?!”

Przyszła krowa. Tuż za progiem Zbiła szybę lewym rogiem.

Kwoka gniewna i surowa Zawołała: „A to krowa!”

Przyszła świnia prosto z błota.

Kwoka złości się i miota:

„Co też pani tu wyczynia?

Tak nabłocić! A to świnia!”

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie Siąść cichutko w drugim rzędzie, Grzęda pękła. Kwoka wściekła Coś o łbie baranim rzekła I dodała: „Próżne słowa,

3

(4)

Takich nikt już nie wychowa, Trudno... Wszyscy się wynoście!”

No i poszli sobie goście.

Czy ta kwoka, proszę pana, Była dobrze wychowana?

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osobom z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami ze skupieniem się można wręczyć wydruk z treścią

● Uczeń uzdolniony literacko może dodatkowo przygotować krótką prezentację na temat Doris Lessing, jej biografii i możliwych związków biografii

Podczas omawiania ćwiczenia nauczyciel zadaje pytania zachęcające uczniów do podzielenia się ich spostrzeżeniami poczynionymi podczas pracy:.. ● Czy trudno

Dalsza część zajęć odbywa się w bibliotece, gdzie dzieci, z pomocą bibliotekarza, nauczyciela i uczniów dobrze czytających oraz piszących,

Awantura na podwórku, do wydruku dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami ze skupieniem się:.. Świergot

Następnie prosi dzieci o przyjrzenie się cechom wypisanym na tablicy i zastanowienie się, jakim rodzajom inteligencji odpowiadają.. Prowadzący zajęcia

Przy wykonywaniu zadania nauczyciel podkreśla, że postawa tolerancji łączy się z szacunkiem dla człowieka i to powinno stanowić podstawę do oceny

Zajęcia rozpoczynają się od przypomnienia, o czym była mowa na poprzednich zajęciach (o inteligencji – scenariusz Być jak Jan Sobieski)..