UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI

Pełen tekst

(1)

1/5

UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI

zawarta dnia ……….. roku w ……….…….. (zwana dalej „umową”) pomiędzy:

... ...

(imię i nazwisko) (numer PESEL)

...

(adres zamieszkania)

... ...

(seria i numer dowodu osobistego) (data i organ wydający dowód osobisty)

zwanym dalej „Zbywcą” oraz

... ...

(imię i nazwisko) (numer PESEL)

...

(adres zamieszkania)

... ...

(seria i numer dowodu osobistego) (data i organ wydający dowód osobisty)

zwanym dalej „Zbywcami”**, a

... ...

(imię i nazwisko) (numer PESEL)

...

(adres zamieszkania)

... ...

(seria i numer dowodu osobistego) (data i organ wydający dowód osobisty)

zwanym dalej „Nabywcą” oraz

... ...

(imię i nazwisko) (numer PESEL)

...

(adres zamieszkania)

... ...

(seria i numer dowodu osobistego) (data i organ wydający dowód osobisty)

zwanym dalej „Nabywcami” **

(2)

2/5

§ 1

Zbywca oświadcza, że:

1) Przysługuje mu prawo do działki nr ……. o powierzchni …..….. m2, położonej na terenie prowa- dzonego przez Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach, zwana dalej „działką”. Przysługujące mu prawo do działki wynika z:

a) uchwały Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach z dnia ……….

i przekształcone na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogro- dach Działkowych w prawo do działki ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej*, b) umowy przeniesienia praw do działki zawartej w dniu ………., zatwierdzonej uchwałą

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach z dnia ………. *, c) umowy dzierżawy działkowej zawartej w dniu ……….*,

d) oświadczenia woli z dnia ... o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki po zmarłym małżonku (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o ogrodach działkowych)*.

2) Działka jest wolna od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich, a w szczególności nie jest oddana in- nym osobom w dzierżawę działkową.

3) Wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią jego własność zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz są zgodne z obowiązującym prawem.

4) Nie zalega z opłatami ogrodowymi wobec Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach.

Nabywca oświadcza, że:

1) Nie przysługuje mu prawo do innej działki, niż określona w ust. 1, położonej w jakimkolwiek ro- dzinnym ogrodzie działkowym;

2) Ubiega się o działkę wyłącznie w celu jej wykorzystania w zakresie prowadzenia upraw ogrodni- czych, wypoczynku i rekreacji;

3) Zapoznał się z obowiązującym regulaminem rodzinnego ogrodu działkowego oraz ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwaną dalej „ustawą”;

4) Przed zawarciem umowy sprawdził oraz akceptuje stan prawny oraz faktyczny dotyczący działki.

§ 2

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki zgodnie z art. 41 ustawy, a także określenie warunków zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty.

2) Niniejsza umowa określa również prawa i obowiązki, które Zbywca przenosi na rzecz Nabywcy.

(3)

3/5

§ 3

1) Zbywca przenosi na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.

2) Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w ust. 1, Nabywca zapłaci na rzecz Zbywcy wynagrodzenie w wysokości ………. zł

...

(słownie)

3) Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w terminie ………. .

§ 4

1) Skuteczność przeniesienia praw do działki wynikającego z niniejszej umowy zależy od zatwierdze- nia przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach na zasadach określonych w art. 41 ustawy.

2) Nabywca zobowiązuje się, że w terminie …... dni od zawarcia niniejszej umowy, złoży do Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach pisemny wniosek o zatwierdzenie przeniesienie praw do działki. Do tego wniosku Nabywca załączy jeden egzemplarz zawartej umowy.

3) W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, Zbywca zobowiązuje się zwró- cić otrzymane wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminie …….. dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki.*

§ 5

1) Z chwilą zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, Nabywca wstępuje w prawa i obowiązki Zbywcy w zakresie ustanowionego tytułu prawnego do działki, zastępując Zbywcę jako strona umowy dzierżawy działkowej wiążącej jego z Polskim Związkiem Działkowców – Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kalina w Tychach, zwanym dalej „Polskim Związkiem Działkowców”.

2) Jako strona umowy dzierżawy działkowej, o której mowa w ust. 1, Nabywca stanie się działkowcem w rozumieniu ustawy i będzie uprawniony, na czas nieoznaczony, do używania działki i pobierania z niej pożytków oraz będzie zobowiązany używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrze- gać regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

§ 6

1) Jako działkowiec Nabywca będzie mógł zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.

(4)

4/5

2) Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza po- wierzchnię określoną w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

3) Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, będzie sta- nowi podstawę do wypowiedzenia przez Polski Związek Działkowców - w trybie § 9 - umowy dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7

Jako działkowiec Nabywca będzie w szczególności obowiązany:

- utrzymywać działkę w należytym stanie,

- przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, - ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe,

- korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych działkowców,

- przestrzegać zakazu zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działal- ności zarobkowej na terenie działki,

- nie oddawać działki w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

§ 8

Jako działkowiec Nabywca będzie obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalina w Tychach w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut Polskiego Związku Działkowców.

§ 9

1) Jako działkowiec Nabywca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę dzierżawy dział- kowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalenda- rzowego, jeżeli nie osiągnie porozumienia z Polskim Związkiem Działkowców co do warunków i terminu rozwiązania tej umowy.

2) Polski Związek Działkowców będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Nabywca jako działkowiec:

a) pomimo pisemnego upomnienia będzie korzystał z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczył infrastrukturę ogrodową albo wykraczał w sposób

(5)

5/5

rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek,

b) będzie w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz Polskiego Związku Działkowców za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia tej umowy i wyznaczenia dodat- kowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

c) odda działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

3) Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez Polski Związek Działkowców musi określać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.

4) Umowa dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 10

1) Zawarcie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

3) Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, a w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty poświadczenia podpisów przez notariusza, pokrywa

……… .

4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy, o której mowa w ust. 1, pod ry- gorem nieważności.

5) Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla miejsca położenia działki.

6) Umowa została sporządzona w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jed- nym dla Nabywcy, Zbywcy oraz Polskiego Związku Działkowców.

... ...

(podpis Zbywcy) (podpis Nabywcy)

Niniejsza umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.

Podpisy muszą być poświadczone przez notariusza.

* niepotrzebne skreślić

**dla współmałżonków

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :