Świdnik: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku w zakresie: część I: Pracownik ds. kadr

11  Download (0)

Full text

(1)

Świdnik: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku w zakresie: część I: Pracownik ds. kadr i płac,

część II: Spawanie metodą TIG - 141, część III: Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, część IV: Monter stolarki okiennej.

Numer ogłoszenia: 188211 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku , Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 461 35 02, faks 81 461 35 98.

Adres strony internetowej zamawiającego: http//:pup.swidnik.ibip.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku w zakresie:

część I: Pracownik ds. kadr i płac, część II: Spawanie metodą TIG - 141, część III: Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, część IV: Monter stolarki okiennej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku (zwanego dalej PUP w Świdniku) w zakresie: - część I Pracownik ds. kadr i płac, dla 10 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 120 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu płac, prawa pracy, zagadnień kadrowych, obsługi programów komputerowych oraz obsługi

komputerowych programów finansowo - księgowych. - część II: Spawanie metodą TIG - 141, dla 10 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 103 godziny zegarowe. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowisku spawacza po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17 oraz normą EN-PN287-1 (lub

równoważnego potwierdzającego, że szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami ministra właściwego do spraw gospodarki). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić salę dydaktyczną dostosowaną do liczby 10 osób, na zajęciach praktycznych wymagane jest dysponowanie 10 stanowiskami spawalniczymi. - część III: Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu dla 10 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 110 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest nabycie przez

uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do pracy w zawodzie kucharza.

(2)

- część IV: Monter stolarki okiennej dla 8 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 98 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu

montażu stolarki okiennej. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sali dydaktycznej dla 8 osób oraz zapewnienia na zajęciach praktycznych uczestnikom szkolenia odpowiedniego sprzętu spełniającego wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenia finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U.

z 2008 r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) szkolenia finansowane przez starostę odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Miejsce przeprowadzenie szkoleń: Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było na terenie miasta Świdnik lub w mieście Lublin. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godzinie 16.00.

Szkolenie musi być przeprowadzone w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się

prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Przeprowadzenie szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia zwolnione jest z podatku VAT ponieważ są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (finansowanie Fundusz Pracy 100%). Podstawa prawna: - art.

43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż objęte systemem oświaty, itp.), finansowane w całości ze środków publicznych (oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), - § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - nr 7 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część I) - nr 8 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część II) - nr 9 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część III) - nr 10 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część IV).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

(3)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: -

wymagane jest złożenie oświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.

U. Nr 236, poz. 2365), zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69 poz.

415 z późn. zm.) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, na potwierdzenie czego przedstawią oświadczenie w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonych przez wykonawcę

oświadczeń i dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, na

potwierdzenie czego przedstawią oświadczenie w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonych przez

wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

(4)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące osób zdolnych do wykonania tego zadania: - wymagane jest przedstawienie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających doświadczenie polegające na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia lub o tematyce podobnej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: w przypadku złożenia przez jednego wykonawcę oferty na więcej niż jedną część

zamówienia - wymagane jest złożenie do każdej części zamówienia odrębnego wykazu osób. Gdy wykonawca składał będzie ofertę na cześć II postępowania w załączniku nr 11 (wykaz osób) w kolumnie doświadczenie osób biorących udział w wykonywaniu usługi szkolenia należy przedstawić kwalifikacje spawalnicze, przez które należy rozumieć ukończenie odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do prac

spawalniczych. - wymagane jest przedstawienia oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają kierunkowe doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, na potwierdzenie czego przedstawią oświadczenie w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonych przez wykonawcę

oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

(5)

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy dla właściwej części stanowiący załączniki: nr 1 (cześć I), 2 (cześć II), 3 (cześć III), 4 (część IV) do SIWZ wraz z odpowiednim zestawieniem kosztów szkolenia dla właściwej części stanowiącym załączniki nr 1a (część I), 2a ( część II), 3a (część III), 4a (część IV) do SIWZ; 2) Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, aktualny statut spółki. W przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika-pełnomocnictwo. 3) Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy; wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4) W przypadku gdy wykonawca korzysta przy realizacji zamówienia z sal wykładowych, pracowni do przeprowadzenia zajęć

(6)

praktycznych w tym praktyk, sprzętu lub urządzeń nie będących jego własnością dołącza pisemne porozumienie, ewentualnie umowę o użyczeniu lub dzierżawy co najmniej na czas szkolenia. 5) Szczegółowy podpisany program szkolenia wraz z rozpisanym harmonogramem przeprowadzenia zajęć dla każdej części zamówienia wydane zgodnie z wymogami

obowiązującymi dla działalności oświatowej tej specjalności. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: a) nazwę i zakres szkolenia, b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia, c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, d) cele szkolenia, e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej lub/i części praktycznej, f) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i

materiałów dydaktycznych, h) przewidziane sprawdziany i egzaminy. 6) Wzory zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji odrębne dla każdej części zamówienia wydane zgodnie z wymogami obowiązującymi dla działalności oświatowej tej specjalności. 7) Wzory ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia odrębne dla każdej części zamówienia. 8) Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi szkoleniowej grupowej, które powinny być złożone w celu zdobycia jak największej ilości punktów w kryterium doświadczenia ośrodka szkoleniowego. Dokumenty powinny być przedstawione przez odbiorców usług i powinny potwierdzać należyte wykonanie usługi. 9) Atest Instytutu Spawalnictwa uprawniającego do szkolenia i egzaminowania spawaczy lub dokumentu równoważnego potwierdzającego, że szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami ministra właściwego do spraw gospodarki (dokument należy złożyć wyłącznie w przypadku gdy wykonawca składał będzie ofertę na część II niniejszego postępowania tj, Spawanie metodą TIG - 141).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80

2 - Doświadczenie instytu szkoleniowego - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

(7)

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt.2: 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie: 1) zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będących wynikiem: a) niestawienia się

kandydata na szkolenie pomimo wydania skierowania na szkolenie, b) przerwania

uczestnictwa w szkoleniu (np. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja ze szkolenia), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2) wystąpienia następujących okoliczności ze strony Wykonawcy: a) zmiany kadry realizującej szkolenie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych ( np.

choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie spełniał wymagania wskazane w SIWZ. b) zmiany miejsca wykonywania zamówienia pod warunkiem, że nowe miejsce wykonania zamówienia zlokalizowane będzie zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ. c) zmiany harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach. d) zmiany terminu zakończenia szkolenia w uzasadnionych przypadkach. 3) Zmiany przepisów prawnych, a w szczególności zmiany stawki VAT. Warunkiem

wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie zmian przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym prawem. 4) przedłużenia terminu szkolenia spowodowanego wystąpieniem trudnych

warunków atmosferycznych uniemożliwiających obecność uczestników na szkoleniu. W takim przypadku w dniu wystąpienia zjawiska atmosferycznego zajęcia szkoleniowe, za zgodą Zamawiającego, zostaną odwołane a termin przeprowadzenia szkolenia zostanie przedłużony o ilość dni szkoleniowych, w których zajęcia się nie odbyły. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, strony zobowiązane są niezwłocznie złożyć w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących przyczyną zmian. 4. Zmiana jest dokonywana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Aneks wiąże strony po jego dwustronnej akceptacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.swidnik.ibip.pl/public/?id=158897

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, ul. Aleja Lotników Polskich 1, 21-045. Świdnik, parter, pokój nr 01.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, ul. Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, parter pok. nr 2- sekretariat ogólny..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

(8)

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pracownik ds. kadr i płac.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku (zwanego dalej PUP w Świdniku) w

zakresie: - część I Pracownik ds. kadr i płac, dla 10 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 120 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz

praktycznych umiejętności z zakresu płac, prawa pracy, zagadnień kadrowych, obsługi programów komputerowych oraz obsługi komputerowych programów finansowo - księgowych. Szkolenia finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z art.

40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) szkolenia finansowane przez starostę odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie niemniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Miejsce przeprowadzenie szkoleń: Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było na terenie miasta Świdnik lub w mieście Lublin. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godzinie 16.00. Szkolenie musi być

przeprowadzone w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Przeprowadzenie szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia zwolnione jest z podatku VAT ponieważ są to usługi

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (finansowanie Fundusz Pracy 100%).

Podstawa prawna: - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż objęte systemem oświaty, itp.), finansowane w całości ze środków publicznych (oraz

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), - § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - nr 7 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część I).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80

o 2. Doświadczenie instytu szkoleniowego - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Spawanie metodą TIG - 141.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku (zwanego dalej PUP w Świdniku) w

zakresie: - część II: Spawanie metodą TIG - 141, dla 10 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 103 godziny zegarowe. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowisku spawacza po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17 oraz normą EN-PN287-1 (lub równoważnego

(9)

potwierdzającego, że szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami ministra właściwego do spraw gospodarki). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić salę dydaktyczną dostosowaną do liczby 10 osób, na zajęciach praktycznych wymagane jest dysponowanie 10 stanowiskami spawalniczymi. Szkolenia finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) szkolenia finansowane przez starostę odbywają się w formie kursu,

realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Miejsce przeprowadzenie szkoleń: Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było na terenie miasta Świdnik lub w mieście Lublin. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godzinie 16.00. Szkolenie musi być przeprowadzone w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp.

Przeprowadzenie szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia zwolnione jest z podatku VAT ponieważ są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (finansowanie Fundusz Pracy 100%). Podstawa prawna: - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania

zawodowego (inne niż objęte systemem oświaty, itp.), finansowane w całości ze środków publicznych (oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), - § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - nr 8 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część II).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80

o 2. Doświadczenie instytu szkoleniowego - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku (zwanego dalej PUP w Świdniku) w

zakresie: - część III: Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, dla 10 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 110 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do pracy w zawodzie kucharza. Szkolenia finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) szkolenia finansowane przez starostę odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Miejsce przeprowadzenie szkoleń: Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było na terenie miasta Świdnik lub w mieście Lublin.

Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie

(10)

później niż o godzinie 16.00. Szkolenie musi być przeprowadzone w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e- learningu, itp. Przeprowadzenie szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia zwolnione jest z podatku VAT ponieważ są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (finansowanie Fundusz Pracy 100%). Podstawa prawna: - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż objęte systemem oświaty, itp.),

finansowane w całości ze środków publicznych (oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), - § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - nr 9 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część III).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80

o 2. Doświadczenie instytu szkoleniowego - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Monter stolarki okiennej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku (zwanego dalej PUP w Świdniku) w

zakresie: - część IV: Monter stolarki okiennej, dla 8 osób bezrobotnych, łączna liczba godzin szkolenia powinna wynieść nie mniej niż 98 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu montażu stolarki okiennej. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sali dydaktycznej dla 8 osób oraz zapewnienia na zajęciach praktycznych uczestnikom szkolenia odpowiedniego sprzętu spełniającego wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szkolenia finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

(Dz. U. z 2008 r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) szkolenia finansowane przez starostę odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie niemniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Miejsce przeprowadzenie szkoleń:

Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było na terenie miasta Świdnik lub w mieście Lublin. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz.

8.00, a kończyć nie później niż o godzinie 16.00. Szkolenie musi być przeprowadzone w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Przeprowadzenie szkoleń stanowiących przedmiot

zamówienia zwolnione jest z podatku VAT ponieważ są to usługi kształcenia

zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70%

ze środków publicznych (finansowanie Fundusz Pracy 100%). Podstawa prawna: - art.

43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż objęte systemem

(11)

oświaty, itp.), finansowane w całości ze środków publicznych (oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), - § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra

Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - nr 10 do SIWZ - projekt umowy i nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (część IV).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80

o 2. Doświadczenie instytu szkoleniowego - 20

Figure

Updating...

References

Related subjects :