• Nie Znaleziono Wyników

,00 zł ,00 zł Wartość zabezpieczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł LTV 80% 80% 80%

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ",00 zł ,00 zł Wartość zabezpieczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł LTV 80% 80% 80%"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

DA MIA N GA ŁDYŃSKI 724209634

damian.galdynski@finanseplatinum.pl

Platinum

Kredyt hipoteczny

Santander

Klient Wewnętrzny - stałe oprocentowanie

ING Bank Śląski

Wiosna na swoim (lekka rata) stałe oprocentowanie Oferta ważna do: 16.05.2021

BNP Paribas

Oferta z ubezpieczeniem rozszerzonym (1H) stałe oprocentowanie

Kwota netto / brutto

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

Wartość zabezpieczenia 375 000,00 zł 375 000,00 zł 375 000,00 zł

LTV 80% 80% 80%

Okres kredytowania 360 mies. 360 mies. 360 mies.

Prowizja 6 000,00 z ł ( 2% )

płatna gotówką 4 500,00 z ł ( 1,5% )

płatna gotówką 0,00 z ł ( 0% )

Waluta PLN PLN PLN

Wibor 0,21% 0,25% 0,21%

Marża 2,29% 2,05% 2,3%

Oprocentowanie

stałe oproc entowanie 3,4% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,5%

prz ez 300 miesięc y

stałe oproc entowanie 3,84% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,3%

prz ez 300 miesięc y

stałe oproc entowanie 3,4% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,51%

prz ez 300 miesięc y Rata równa

Odsetki

(1 330,44 zł) 1 205,10 zł 141 357,61 zł

(1 404,71 zł) 1 187,04 zł 140 393,63 zł

(1 330,44 zł) 1 206,46 zł 141 763,59 zł Rata malejąca

Odsetki

(1 683,33 zł) 1 354,17 zł 125 206,25 zł

(1 793,33 zł) 1 312,50 zł 124 994,58 zł

(1 683,33 zł) 1 356,25 zł 125 519,79 zł

Całkowity koszt kredytu 447 357,61 zł 448 664,89 zł 449 557,69 zł

Koszt początkowy 6 000,00 z ł 4 500,00 z ł -

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu do Księgi Wieczystej)

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 502,28 zł rata malejąc a: 1 933,33 zł podwyż sz enie marż y o 1 p.p.

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 413,29 zł rata malejąc a: 1 805,83 zł podwyż sz enie marż y o 0.05%

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 502,28 zł rata malejąc a: 1 933,33 zł podwyż sz enie marż y o 1%

Ubezpieczenie na życie

Nieobowiązkowe stawka: 0,035%

okres: 60 mies.

S korz ystanie z ubez piec z enia na ż yc ie obniż a prowiz ję do 0%.

Okres utrz ymywania karty i spełnienia warunków 5 lat. Po prz ekroc z eniu 70 r. ż yc ia bank

wymaga obowiąz kowego ubez piec z enia na ż yc ie.

Obowiązkowe kosz t miesięc z ny : 104,84 zł

kosz t c ałkowity: 3 771,26 zł stawka: 0,035% od aktualnego

salda z adłuż enia okres: 36 mies.

Rez ygnac ja z ubez piec z enia oz nac z a podniesienie marż y o 0.4

p.p.

Nieobowiązkowe stawka: 0,0725%

kontynuac ja ubez piec z enia w określonyc h prz ypadkac h

Obowiązkowe CARDIF PREMIUM kosz t miesięc z ny : 217,15 zł

kosz t c ałkowity: 7 794,09 zł stawka: 0,0725% od aktualnego

salda z adłuż enia okres: 36 mies.

Pakiet ż yc ie, niez dolność do prac y, utrata prac y 0,87% roc z nie - ok 73 z ł z a każ de poż yc z one 100 000 z ł kredytu (składka maleje z godnie z

saldem z adłuż enia).

Ubez piec z enie jest obowiąz kowe prz ez 3 lata, potem moż na z rez ygnować bez z wyż ki marż y.

Jedynie w prz ypadku singla i gospodarstwa domowego, gdz ie jest jeden doc hód ubez piec z enie musi być kontynuowane po 3 latac h

lub Klient moż e prz edstawić ubez piec z enie z rynku.

Ubezpieczenie od utraty pracy Niewymagane Niewymagane Niewymagane

(2)

Ubezpieczenie nieruchomości

Dowolna polisa stawka: 0,09%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka

0,09% na 12 miesięc y.

S korz ystanie z ubez piec z enia obniż a marż ę o 0,1 p.p.

Dowolna polisa stawka: 0,0096%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. Wariant

podstawowy: rata= 0,0096% x kwota udz ielonego kredytu. Wariant

roz sz erz ony: rata = 0,0228% x kwota udz ielonego kredytu. Prz y wyborz e wariantu roz sz erz onego marż a obniż a się o 0,05 p.p.

Płatne gotówką kosz t miesięc z ny : 28,13 zł kosz t c ałkowity: 10 125,00 zł stawka: 0,0075% od wartośc i

z abez piec z enia Akc eptowana polisa klienta lub

ubez piec z enie w banku.

W ramac h oferty kredyty hipotec z nego Klient moż e z dec ydować się na jeden z dwóc h

pakietów ubez piec z enia nieruc homośc i: „Pakiet własne M” –

gdz ie oc hronie podlega ubez piec z enie nieruc homośc i od

wsz ystkic h ryz yk – prz edmiotem ubez piec z enia moż e być dom jednorodz inny, dom jednorodz inny w budowie lub lokal miesz kalny, lub

„Pakiet własne M Plus” – gdz ie oc hronie podlega ubez piec z enie nieruc homośc i od wsz ystkic h ryz yk

oraz ruc homośc i domowyc h od wsz ystkic h ryz yk oraz ruc homośc i

domowyc h od Kradz ież y z Włamaniem i Roz boju oraz Odpowiedz ialnośc i Cywilnej w ż yc iu

prywatnym - prz edmiotem ubez piec z enia moż e być dom jednorodz inny lub lokal miesz kalny,

(z a ubez piec z enie ruc homośc i oraz OC dolic z ane 16,50z ł/mc do

aktualnej stawki ubez piec z enia) S kładka płatna jest w miesięc z nyc h

ratac h; Pierwsz a rata składki płac ona jest prz ez Klienta w dniu

uruc homienia Kredytu - jeż eli Ubez piec z ając y z awiera Umowę

ubez piec z enia jednoc z eśnie z z awarc iem umowy Kredytu lub niez włoc z nie od dnia z awarc ia Umowy ubez piec z enia - jeż eli Ubez piec z ając y z awiera Umowę ubez piec z enia w trakc ie trwania

umowy Kredytu (dot. rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu Aktu

Not. prz enosz ąc ego własność nieruc homośc i na kredytobiorc ę)

Kolejne raty składek ubez piec z eniowyc h należ ne są w pierwsz ym dniu każ dego miesiąc a

polisowego w okresie trwania Umowy ubez piec z enia; S kładka z a

ubez piec z enie Ruc homośc i domowyc h i odpowiedz ialnośc i c ywilnej w ż yc iu prywatnym - jest

wartośc ią stałą w c ałym okresie oc hrony ubez piec z eniowej. S uma

ubez piec z enia w prz ypadku ubez piec z enia budynków i lokali

miesz kalnyc h oddanyc h do uż ytkowania - równa wartośc i

nieruc homośc i.

Pozostałe

ubezpieczenia\produkty\warunki Niewymagane Niewymagane Niewymagane

Opłata za wcześniejszą spłatę Bez opłat lub wysokość stawki

określona w umowie Brak opłat z a wc z eśniejsz ą c ałkowitą lub c z ęśc iową spłatę.

Obowiązkowe 1% min. 100 z ł w okresie pierwsz yc h 3 lat kredytowania.

Moż liwość z astosowania z amiennie: prowiz ja z a udz ielenie

kredytu 2% i prowiz ja z a wc z eśniejsz ą spłatę 0%.

Opłata za prowadzenie rachunku

Nieobowiązkowe Konto osobiste z wpływem wynagrodz enia w wysokośc i

uz ależ nionej od kwoty kredytu/segmentu Klienta.

S korz ystanie z oferty konta obniż a marż ę o 0,2 p.p. Kwota kredytu <

300 tys. wpływ 2000 PLN. Kwota kredytu >=300 tys. i < 500 tys.

wpływ 3000 PLN. Kwota kredytu >=

500 tys. wpływ 4000 PLN.

Nieobowiązkowe S korz ystanie z karty kredytowej z

obrotem min. 500z ł/miesiąc obniż a marż ę o 0,1 p.p. Okres utrz ymywania karty i spełnienia

warunków 5 lat.

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł 0 z ł, marż a z ostaje obniż ona poprz ez z ałoż enie rac hunku i obligatoryjny wpływ niekoniec z nie wynagrodz enia w kwoc ie min. 2 000

z ł prz ez 3 lata.

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł Konto z wpływem niekoniec z nie wynagrodz enia min. 2500 z ł, kartą

debetową, z goda na e- korespondenc je.

Wycena

Wyc ena nieruc homośc i bankowa lub własna z listy wyz nac z onyc h rz ec z oz nawc ów. Każ dy Klient,

który z lec i wyc enę z a pośrednic twem Banku, będz ie

z obowiąz any w pierwsz ej kolejnośc i do uisz c z enia opłaty

bez pośrednio na konto firmy wykonując ej wyc enę. Kosz t wyc eny z lec anej z a pośrednic twem Banku:

369,00 PLN (lokal / dz iałka) oraz 649,44 PLN (dom).

Moż liwość dostarc z enie własnej wyc eny lub inspekc ja bankowa kosz t: 420 z ł dla miesz kania lub dz iałki; 680 z ł dla domu, siedliska;

1 200 z ł nieruc homość niestandardowa.

Własny operat lub wyc ena z lec ona prz ez Bank. Kosz ty: lokal miesz kalny do 500tys. - 300 z ł,

powyż ej 500 tys. 500z ł, dom jednorodz inny do 500 tys. - 300 z ł,

powyż ej 500 tys. - 800 z ł, dz iałka do 500 tys. - 300 z ł, powyż ej 500 tys. - 500 z ł. Prz y wyc enie z lec onej

prz ez Bank płatność po dec yz ji jako warunek do z awarc ia umowy

kredytowej.

str. 2/5 Niniejsz a symulac ja ma c harakter poglądowy i nie stanowi oferty w roz umieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz . U. z 1964 r. Nr 16 poz . 93; z póź n. z m.)

(3)

Dodatkowe uwagi

Oproc entowanie stałe po okresie 5 lat WIBOR 3M + wysokość marż y,

która będz ie ustalana indywidualnie.

Klient wewnętrz ny to klient posiadając y od c o najmniej 3 pełnyc h miesięc y kalendarz owyc h konto osobiste w PLN w S antander Bank Polska, pod warunkiem, ż e w każ dym z 3 ostatnic h miesięc y

prz ed z łoż eniem wniosku o określenie wstępnyc h warunków kredytu na to konto była dokonana

c o najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub prz elew). W prz ypadku oferty bez konta z wpływem wynagrodz enia marż e są

wyż sz e o 0,2 p.p. od wskaz anyc h powyż ej. W prz ypadku skorz ystania

z oferty karty kredytowej z obrotem min. 500 PLN/m-c obniż ka

marż y o 0,1%. W prz ypadku skorz ystania z oferty ubez piec z enia nieruc homośc i Loc um Comfort obniż ka marż y o 0,1%. Maksymalna kwota kredytu hipotec z nego w ramac h śc ież ki wolnyc h z awodów w z ależ nośc i od

lokaliz ac ji miejsc a prowadz enia dz iałalnośc i gospodarc z ej: do

1.000.000 PLN Warsz awa i prz yległe gminy oraz Wroc ław, Poz nań, Gdańsk, Gdynia, S opot, Katowic e, Kraków, S z c z ec in i Łódź .

Poz ostałe miasta max. 500.000 PLN.

Koniec z ne jest posiadanie lub z ałoż enie prz ed podpisaniem Umowy o Kredyt hipotec z ny Konto

w Banku (z deklarac ją c omiesięc z nyc h wpływów w kwoc ie

minimum 2 000 z ł niekoniec z nie wynagrodz enia i aplikac ją mobilną

ING), z którego będą spłac ane należ nośc i z tytułu Umowy o Kredyt

hipotec z ny oraz prz ystąpienie do Ubez piec z enia Indywidualnego, z a pośrednic twem Banku, w dniu podpisywania Umowy o Kredyt hipotec z ny, prz ez c o najmniej jedną osobę z awierając ą Umowę o

Kredyt hipotec z ny*

*ubez piec z enia spłaty kredytu moż na z aoferować kredytobiorc y,

którego wiek nie prz ekroc z y 75 roku ż yc ia w momenc ie wymagalnośc i. Uc z estnik z obowiąz any jest do korz ystania z produktów określonyc h wyż ej prz ez

okres min. 3 lat od daty z awarc ia umowy o Kredyt hipotec z ny. Bank w

okresie 3 lat od daty z awarc ia umowy o Kredyt hipotec z ny ma prawo do: - jednoraz owego

podwyż sz enia marż y/

Oproc entowania o 0,4 p.p. w stosunku roc z nym, jeśli Uc z estnik

nie wykona z obowiąz ania polegając ego na z apewnieniu wpływu w wysokośc i minimum 2 000

z ł miesięc z nie na Konto, - jednoraz owego podwyż sz enia marż y/ Oproc entowania o 0,4 p.p. w

stosunku roc z nym, w prz ypadku rez ygnac ji z wybranego ubez piec z enia indywidualnego, w wyniku c z ego ż aden z Uc z estników

nie będz ie objęty oc hroną ubez piec z eniową w ramac h ww.

ubez piec z enia. Podwyż sz ona marż a/podwyż sz one Oproc entowanie stałe będz ie obowiąz ywać do końc a trwania

Umowy o Kredyt hipotec z ny.

UWAGA!!!

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:

100.000 z ł – dotyc z y klienta wnioskując ego o kredyt hipotec z ny

i posiadając ego w Banku konto osobiste na dz ień z łoż enia wniosku

kredytowego 200.000 z ł – dotyc z y poz ostałyc h klientów składając yc h wnioski kredytowe. Obniż ki marż y: -

konto osobiste z kartą debetową oraz wpływem wynagrodz enia 2500

PLN i z godą na e-korespondenc ję obniż ka marż y o 0,30% - ubez piec z enie Pakiet Premium

obniż ka marż y o 0,60% - ubez piec z enie Pakiet S tandardowy obniż ka marż y o 0,40% - wymagane

ubez piec z enie nieruc homośc i Wariant I lub II obniż ka marż y o 0,10% Marż a w oferc ie z ostała

obniż ona w stosunku do standardowej wynosz ąc ej 3,30% o

pełen x-sell (konto z wpływem wynagrodz enia, ubez piec z enie

nieruc homośc i oraz pakiet Premium). Dodatkowo w prz ypadku

z akupu ubez piec z enia na ż yc ie standard i premium moż liwość z astosowania z amiennie: - prowiz ja

z a udz ielenie kredytu - 0% i prowiz ja z a wc z eśniejsz ą spłatę -

1% lub - prowiz ja z a udz ielenie kredytu - 2% i prowiz ja z a

wc z eśniejsz ą spłatę - 0%

Prz ez nac z enie kredytu: z akup lub budowa lokali i domów na rynku pierwotnym (moż liwość dodania wykońc z enia nieruc homośc i i c elu

dowolnego max 15%) oraz z akup lokali i domów na rynku wtórnym

(moż liwość dodania c elu z wiąz anego z wykońc z eniem nieruc homośc i i c elu dowolnego

max 15%). Bank udostępnia moż liwość wnioskowania o kredyt

hipotec z ny z z astosowaniem dodatkowej obniż ki marż y o 0,10 %

w prz ypadku finansowania nieruc homośc i energoosz c z ędnyc h

- KREDYT HIPOTECZNY Z ZIELONĄ HIPOTEKĄ. Aby móc skorz ystać z obniż ki, Klient musi prz edstawić stosowne dokumenty: - w prz ypadku

finansowania nieruc homośc i oddanej do uż ytkowania, Klient

musi posiadać dokument potwierdz ając y wydanie c ertyfikatu ekologic z nego (np. z aświadc z enie wystawione prz ez dewelopera) albo

świadec two c harakterystyki energetyc z nej potwierdz ając y, ż e

wartość wskaź nika roc z nego z apotrz ebowania na nieodnawialną

energię pierwotną EP nie jest wyż sz a niż 50 kWh/(m2*rok) - marż a jest obniż ona „na wejśc iu”

lub - w prz ypadku finansowania nieruc homośc i w trakc ie budowy,

Klient z adeklaruje dostarc z enie ww. dokumentów po jej z akońc z eniu - marż a z ostanie

obniż ona po dostarc z eniu wymaganyc h dokumentów do

banku.

(4)

DA MIA N GA ŁDYŃSKI 724209634

damian.galdynski@finanseplatinum.pl

Platinum

Kredyt hipoteczny

PKO BP

Pakiet Własny Kąt Hipoteczny stałe oprocentowanie

PEKAO S.A

Stałe oprocentowanie

Kwota netto / brutto

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

Wartość zabezpieczenia 375 000,00 zł 375 000,00 zł

LTV 80% 80%

Okres kredytowania 360 mies. 360 mies.

Prowizja 0,00 z ł ( 0% ) 7 470,00 z ł ( 2,49% )

płatna gotówką

Waluta PLN PLN

Wibor 0,24% 0,24%

Marża 2,27% 2,84%

Oprocentowanie

stałe oproc entowanie 3,73% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,51% prz ez 300 miesięc y

stałe oproc entowanie 3,54% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 3,08% prz ez 300 miesięc y

Rata równa Odsetki

(1 385,94 zł) 1 213,26 zł 147 135,34 zł

(1 353,84 zł) 1 288,17 zł 167 681,12 zł Rata malejąca

Odsetki

(1 765,83 zł) 1 356,25 zł 130 064,17 zł

(1 718,33 zł) 1 475,00 zł 145 319,58 zł

Całkowity koszt kredytu 456 885,34 zł 475 151,12 zł

Koszt początkowy 9 750,00 z ł 7 470,00 z ł

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu do Księgi Wieczystej)

Obowiązkowe

do c z asu wpisu rata będz ie wynosić : rata stała: 1 543,32 zł rata malejąc a: 1 990,83 zł Podwyż sz enie marż y o 0,9% do c z asu

wpisu do księgi wiec z ystej.

Obowiązkowe

do c z asu wpisu rata będz ie wynosić : rata stała: 1 456,56 zł rata malejąc a: 1 868,33 zł podwyż sz enie marż y o 0,6p.p.

Ubezpieczenie na życie

Nieobowiązkowe stawka: 0,3328%

okres: 12 mies.

Zakres oc hrony ubez piec z eniowej: z gon ubez piec z onego oraz wystąpienie u ubez piec z onego trwałej i c ałkowitej niez dolnośc i do prac y i samodz ielnej egz ystenc ji, będąc ej następstwem

niesz c z ęśliwego wypadku.

Nieobowiązkowe stawka: 0,0277%

Ubez piec z enie z awierane jest na okres jednego roku - płatne z góry jednoraz owo, następnie ubez piec z enie

jest z awierane na kolejne lata - płatne miesięc z nie od salda z adłuż enia.

Polisa na ż yc ie jest wymagana w następując yc h prz ypadkac h:

- suma wieku Kredytobiorc y i okresu kredytowania prz ekrac z a 65 lat, - kredyt udz ielany jest wyłąc z nie jednej osobie, - o udz ielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawc ów, z któryc h tylko jeden osiąga doc hód uwz ględniany w oc enie z dolnośc i do spłaty, - o udz ielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawc ów,

prz y c z ym jeden z nic h osiąga doc hód stanowiąc y c o najmniej 80% sumy doc hodów wsz ystkic h Wnioskodawc ów.

Łąc z na suma ubez piec z enia powinna wynosić , c o najmniej 25% kwoty

udz ielonego kredytu.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Obowiązkowe kosz t c ałkowity: 9 750,00 zł stawka: 3,25% od wartośc i kredytu

okres: 48 mies.

Oc hrona od utraty prac y i c ałkowitej niez dolnośc i Ubez piec z onego do prac y

oraz ryz yka pobytu w sz pitalu.

Nieobowiązkowe stawka: 1,9656%

okres: 48 mies.

Nieobowiąz kowe ubez piec z enie od utraty prac y, płatne 2% na 4 lata,

kredytowane

Ubezpieczenie nieruchomości

Dowolna polisa stawka: 0,08%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka 0,08%

z a 12 miesięc y.

Płatne gotówką kosz t roc z ny : 300,00 zł kosz t c ałkowity: 9 000,00 zł stawka: 0,1% od wartośc i kredytu

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank. S kładka

0,1% z a 12 miesięc y.

Dowolna polisa stawka: 0,27%

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank. S kładka

0,27% z a 36 miesięc y.

Dowolna polisa stawka: 0,47%

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank. S kładka

0,47% z a 60 miesięc y.

Pozostałe ubezpieczenia\produkty\warunki

Nieobowiązkowe

nieruc homość w Warsz awie obniż ka o 0,11 p.p.

Nieobowiązkowe

lokal poz a Warsz awą obniż ka 0.05 p.p.

Niewymagane

str. 4/5 Niniejsz a symulac ja ma c harakter poglądowy i nie stanowi oferty w roz umieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz . U. z 1964 r. Nr 16 poz . 93; z póź n. z m.)

(5)

Opłata za wcześniejszą spłatę Brak opłat z a wc z eśniejsz ą, c ałkowitą lub c z ęśc iową spłatę kredytu.

okres: 36 mies.

Rekompensata w wysokośc i 3%

spłac anej kwoty kredytu, jednak nie większ a niż wysokość odsetek, które byłyby nalic z one od spłac onej prz ed terminem c ałośc i lub c z ęśc i kredytu w okresie roku od dnia faktyc z nej spłaty.

Opłata za prowadzenie rachunku

Nieobowiązkowe W prz ypadku, gdy Klient posiada od minimum 6 miesięc y ROR w Banku z

systematyc z nymi wpływami wynagrodz enia obniż ka marż y o 0,05%.

Nieobowiązkowe

Obniż ka marż y o 0,15% w prz ypadku deklarac ji wpływów na konto w

wysokośc i minimum 3000 PLN miesięc z nie.

Obowiązkowe Karta kredytowa

kosz t: 0,00 z ł Karta kredytowa z amienna z

ubez piec z eniem na ż yc ie.

Nieobowiązkowe Rac hunek z regularnymi wpływami z tytułu wynagrodz enia w wysokośc i c o najmniej dwukrotnośc i pierwsz ej raty i

posiadanie karty powoduje obniż enie prowiz ji

Wycena

Bank nie akc eptuje operatów sz ac unkowyc h klienta. Kosz t wyc eny dz iałki/miesz kania 400 PLN, dom 700 PLN. W prz ypadku kwoty kredytu niż sz ej niż 80 000 PLN wyc ena bez wz ględu na rodz aj nieruc homośc i wynosi 300 PLN.

Inspekc ja nieruc homośc i na z lec enie banku, kosz t 137 z ł prz y kredyc ie hipotec z nym, 168 z ł prz y budowlano- hipotec z nym. Dla kredytów powyż ej 300

000 z ł - kosz t operatu 479 z ł dla lokalu miesz kalnego, 832 z ł dla domu

jednorodz innego.

Dodatkowe uwagi

Marż a w pierwsz yc h 12 miesiąc ac h wynosi 1,1%. Warunkiem promoc ji jest

posiadanie/z akup: ubez piec z enia od utraty prac y na okres 4 lat, rac hunku ROR oraz z akupu karty kredytowej i/lub

skorz ystania z dodatkowego z abez piec z enia w postac i umowy ubez piec z enia na ż yc ie dla Banku i Kredytobiorc y oferowanego prz ez Bank.

Max. okres kredytowania w z ależ nośc i od typu rat: raty równe - do 75 roku ż yc ia, raty malejąc e - do 80 roku ż yc ia,

prz y c z ym max. okres kredytowania moż e ulec z mianie na podstawie danyc h wprowadz onyc h do systemu.

Minimalna marż a w poz ostałym okresie kredytowania moż e z ostać ustalona na

niż sz ym poz iomie w prz ypadku:

- deklarowanyc h wpływów na rac hunek min. 3000 PLN - obniż ka o 0,15% - posiadania ROR w banku PKO BP od minimum 6 miesięc y z systematyc z nymi

wpływami wynagrodz enia - uprawnienie do obniż enia marż y o 0,05%. Upusty

mogą się sumować , ale minimalna marż a nie moż e być niż sz a niż 1,3%.

Kredyt z e stałą stopa proc entową nie moż e być kredytem budowlano- hipotec z nym. Tylko kredyty hipotec z ne, rynek pierwotny oddany do uż ytkowania,

z akup bez remontu i wykońc z enia.

LTV do 90% dla wniosków, gdz ie z abez piec z eniem kredytu będz ie lokal

miesz kalny – niez ależ nie od powierz c hni lokalu i jego lokaliz ac ji.

Maksymalny poz iom LTV 80% dla wniosków, gdz ie z abez piec z eniem kredytu będz ie dom. Oferta bez konta,

bez dodatkowyc h produktów, bez ubez piec z enia nieruc homośc i z a pośrednic twem banku. Bank dla wniosków rejestrowanyc h od 28.04.2020

wprowadz a poniż sz e z miany: 1. Oc ena ryz yka klienta, poprz ez : - ogranic z enia akc eptowalnyc h ź ródeł doc hodów – nieuwz ględnianie w oc enie z dolnośc i kredytowej doc hodów z z agranic y oraz

z umów c ywilno-prawnyc h - z astosowanie ostroż nośc iowego podejśc ia do doc hodów uz yskiwanyc h z

branż z agroż onyc h prz yjmowanyc h do oc eny z dolnośc i kredytowej – objęc ie większ ej lic z by wniosków indywidualną

oc eną na sz c z eblu Centrali Banku w c elu analiz y m.in.: stabilnośc i doc hodu,

branż y prac odawc y/ dz iałalnośc i gospodarc z ej, profilu klienta - ogranic z enie finansowania do klientów z

maksymalnie jednym obec nie spłac anym kredytem hipotec z nym.

Oz nac z a to, ż e będz iemy finansować klientów, którz y po z ac iągnięc iu z obowiąz ania w nasz ym banku będą mieli maksymalnie dwa aktywne kredyty

hipotec z ne

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wysokiej jakości lakier matowy z jedwabiu na froncie i górze frontu oraz na wierzchu jest wizualnie rewelacyjny, który w połączeniu z.. &#34;hebanową czernią&#34; lub

Rozdział 85213 to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane częściowo jako zadania zlecone

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu

Naim Records zostało stworzone przez założyciela Naima, Juliana Verekera, łacząc jego miłość do muzyki z dążeniem do najwyższej jakości dźwięku na wszystkich etapach

Płatne gotówką koszt roczny : 337,50 zł koszt całkowity: 10 125,00 zł stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 51 20 000,00 zł

stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu