• Nie Znaleziono Wyników

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

nauczyciel przedmiotu: Sylwia Stawińska

I Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.

2. Przygotowanie do uczestnictwa w komunikacji międzyludzkiej (w roli aktywnego słuchacza, czytelnika wypowiadającego się w mowie i piśmie).

3. Przygotowanie do świadomego odbioru różnych tekstów literackich; kształcenie postawy krytycznego uczestnika zjawisk kulturalnych.

4. Pogłębienie i ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.

5. Wdrażanie do właściwego korzystania z tekstów użytkowych.

6. Motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich.

7. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

8. Wdrażanie do obiektywnego oceniania postaw innych ludzi; przygotowanie do samooceny i umacniania poczucia własnej wartości.

9. Kształtowanie postaw humanistycznych, motywowanie do poszukiwania w literaturze, kulturze i życiu – prawdy, dobra i piękna oraz tworzenia tych wartości.

10. Pomaganie w odkrywaniu osobistych preferencji percepcyjnych i potencjału umysłowego.

11. Przygotowanie do działania w zespole i rozwiązywania problemów.

II Warunki i sposób realizacji podstawy programowej

1. Wychowanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, szczególnie – literatury.

2. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji.

3. Rozwijanie ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego.

4. Kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku.

5. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach oraz sprawnego posługiwania się językiem polskim w zależności od celu wypowiedzi.

6. Rozwijanie umiejętności formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem oraz wykorzystywania go do opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich z zachowaniem zasad etyki i kultury języka.

(2)

7. Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami wypowiedzi ustnej i pisemnej, potrzebnymi w dalszej edukacji oraz w różnych sytuacjach życiowych.

8. Kształtowanie samodzielności w docieraniu do informacji, rozwijanie umiejętności ich selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju.

9. Wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i brania odpowiedzialności za własne czyny.

III Kryteria ocen

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

o Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

o Wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury.

o Wykorzystując swoją wiedzę, w oryginalny sposób rozwiązuje problemy.

o Korzysta z nowości informacyjnej. Potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia.

o Prezentuje własną interpretację głosową czytanego tekstu.

o Płynnie i poprawnie wypowiada się na różne tematy.

o Uzasadnia własną interpretację tekstu.

o Rozwiązuje problemy w sposób twórczy. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia.

o Osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych na szczeblu co najmniej gminnym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

o Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania.

o Zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją.

o Wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych.

o Swobodnie analizuje przeczytany tekst.

o Dostrzega ukryty sens utworu.

o Z łatwością wyszukuje potrzebne informacje.

o Wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu.

o Dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi.

o Wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych.

o Odczytuje myśl podmiotu lirycznego.

o Podejmuje rolę lidera grupy.

o Posługuje się poznanymi formami wypowiedzi.

(3)

o W tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku.

o Formułuje własne opinie i sądy.

o Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych.

o Potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

o W zasadzie opanował materiał programowy.

o Rozwiązuje nietypowe zadania z elementami problemowymi.

o Wyodrębnia podstawowe elementy utworu poetyckiego.

o Popiera swoją wypowiedź cytatami.

o Pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów.

o Opracowuje temat w sposób wyczerpujący.

o Chętnie zabiera głos na każdy temat.

o Redaguje pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją.

o Ma bogaty zasób słownictwa.

o Trafnie argumentuje własne zdanie.

o Poprawnie wyjaśnia hasła z encyklopedii i słowników.

o Rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania.

o Płynnie, z poprawną artykulacją oraz dykcją i intonacją recytuje dłuższy utwór poetycki lub fragment prozy.

o Potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner; wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji; wybrać własny sposób uczenia się.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

o Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego.

o Samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne.

o Zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem.

o Porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym.

o Wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze.

o Buduje logiczną i spójną wypowiedź kilkuzdaniową.

(4)

o Próbuje argumentować własny punkt widzenia.

o Potrafi omówić budowę wiersza.

o Uczestniczy w dyskusji.

o Potrafi wypowiedzieć się na dany temat na podstawie tekstu literackiego.

o Nie zawsze odrabia pracę domową.

o Ma duże braki w wiadomościach.

o Nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości.

o Współpracuje w grupie, wyjaśnia niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

o Ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu.

o Rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą nauczyciela.

o Odróżnia poezję od prozy.

o Często nie odrabia zadań domowych.

o Rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny.

o Potrafi słuchać dyskusji.

o Potrafi współpracować w grupie.

o Recytuje fragment prozy lub krótki utwór poetycki.

o Redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy związane ze szkołą, domem, środowiskiem, treścią czytanego tekstu.

o Rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w prosty i jednoznaczny sposób.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

o Ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

o Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.

o Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

o Ciągle nie przygotowuje się do lekcji.

o Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

o Nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów.

o Nie wykazuje żadnych postępów w nauce.

(5)

UWAGA: Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla poszczególnych klas zawarte są w dokumentacji szkolnej.

IV Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów oraz zasady poprawy ocen

1. Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pkt. VII i X obszary aktywności ucznia.

3. Uczeń jest oceniany zgodnie z kryteriami ujętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

4. Prace klasowe, sprawdziany i testy są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Dłuższe prace pisemne pisemne w kl. 7-8 są przeważnie oceniane zgodnie z kryteriami CKE.

6. Kartkówki z trzech ostatnich tematów lekcji lub sprawdzające pracę domową nie muszą być zapowiadane.

7. Plagiat oraz ściąganie podczas pisania jakichkolwiek prac pisemnych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

8. Za niesamodzielne wykonanie zadania (przez osobę postronną) uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

9. W razie wątpliwości, czy praca ucznia napisana została przez niego samodzielnie, nauczyciel ma prawo zażądać, by uczeń w jego obecności napisał pracę raz jeszcze.

Natomiast w przypadku braku jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że praca jest niesamodzielna - nauczyciel ma prawo od razu taką pracę zdyskwalifikować (wystawić ocenę niedostateczną).

10. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (np. pobyt w szpitalu).

11. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen, a wypadkową wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem ich wag oraz zaangażowania i pracy ucznia na zajęciach.

12. Ocena roczna jest wypadkową pracy ucznia za cały rok szkolny.

13. Warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa rozdział §87 Statutu Szkoły.

(6)

V Dostosowanie PZO z języka polskiego do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP-P o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

2. Uczniowie posiadający opinię PPP-P o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

3. Uczniowie o stwierdzonych dysfunkcjach będą oceniani (pod względem poprawności ortograficznej i graficznej) zgodnie z kryteriami oceniania prac pisemnych ustalonych dla tych uczniów przez CKE. Należy przy tym pamiętać, że uczeń, którego dotyczą zasady w związku ze stwierdzoną dysfunkcją, zobowiązany jest (w domu) do samodzielnej pracy - zgodnie z zaleceniami PP-P. Ponadto nauczyciel ma prawo poprosić o przedstawianie dowodów takiej pracy.

4. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i oceniania małych sukcesów.

VI Wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych

1. Uczniowie (uzdolnieni) mogą być dodatkowo oceniani za udział w konkursie polonistycznym, w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach literackich, ortograficznych, czytelniczych i recytatorskich.

VII Obszary aktywności podlegające ocenianiu

1. Wypowiedzi ustne: dłuższa wypowiedź, dialog, opowiadanie, recytacja, prezentacja, głos w dyskusji, przemówienie, czytanie.

2. Wypowiedzi pisemne: odpowiedź na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń (w tym również wysyłanych drogą elektroniczną przez MS Teams), redagowanie tekstu użytkowego, redagowanie dłuższych form wypowiedzi (przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia), dyktando.

(7)

3. Zadania praktyczne: niewerbalne wytwory pracy: rysunek, album, słownik, mapa, plakat, przekład intersemiotyczny, słuchowisko, film, prezentacja, film i inne.

4. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:

A. dłuższa praca pisemna: realizacja tematu wypowiedzi (2 pkt.), elementy retoryczne/twórcze (5 pkt.), kompetencje literackie i kulturowe (2 pkt), kompozycja tekstu (2 pkt), styl (2 pkt.), język (4 pkt.), ortografia (2 pkt.), interpunkcja (1 pkt.),

B. recytacja (pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretacja, odpowiednia dykcja, właściwe tempo i następstwo pauz, zróżnicowana barwa głosu),

C. dyktando:

a) celujący – bezbłędnie

b) bardzo dobry plus – (z błędem drugorzędnym) c) bardzo dobry – 1 błąd

d) dobry – 2 błędy e) dostateczny – 3 błędy f) dopuszczający – 4-5 błędów g) niedostateczny – 6 błędów i więcej

Dwa błędy drugorzędne będą się liczyły jako jeden błąd.

5. Pracą domową (oprócz standardowych zadań pisemnych i ustnych) jest również przeczytanie tekstu.

6. Aktywność polonistyczna: udział i sukcesy w konkursach polonistycznych (awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata – celujący; wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne – celujący).

VIII Dziennik elektroniczny

1. Wszystkie oceny za poszczególne działania uczniów zapisuje się w dzienniku elektronicznym i opisuje odpowiednimi sygnaturami z przypisami określonej wagi.

sygnatura opis waga waga oceny

poprawionej

+ aktywność 1 -

/ znak oznaczający - -

(8)

niebranie udziału w określonej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności

(-) niepoprawienie pracy - -

np brak zeszytu, podręcznika lub lektury, brak zadania domowego

- -

nnp niezgłoszone nieprzygotowanie

- -

Cz czytanie 2 2

D dyktando 3 3

DG diagnoza 0 -

K kartkówka 2/1 2/1

L lektura 3 3

O odpowiedź ustna 2 2

PK praca klasowa 3 3

PP praca plastyczna 1 1

R recytacja 2 2

S sprawdzian 3 3

T test 2 2

TK krótki test 1 1

W wypracowanie

redagowane na lekcji

2 2

ZD zadanie domowe 1 1

UWAGA: Nauczyciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych sygnatur (zgodnie z zapotrzebowaniem).

2. Informacje o zaplanowanych sprawdzianach, testach lub pracach klasowych zapisuje się z odpowiednim wyprzedzeniem w dzienniku elektronicznym.

3. Nauczyciel nie ma obowiązku wpisywania do e-dziennika informacji o przewidywanej kartkówce.

(9)

4. W e-dzienniku będą umieszczane informacje o zadaniach domowych o dłuższym terminie realizacji (nie muszą być wpisywane wszystkie zadania domowe).

5. Pozostałe ustalenia: w e-dzienniku wprowadza się symbol „/” będący informacją o braku oceny (za określone działania ucznia) wynikającym z nieobecności ucznia na zajęciach. Czas przewidywany na przystąpienie do napisania zaległej pracy (wykonania określonego zadania) wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Po uzupełnieniu braku w miejsce znaku „/” wpisuje się ocenę. Znak ów nie jest oceną, a jedynie informacją dotyczącą systematyczności pracy ucznia, przy czym jego nagromadzenie uwzględnia się podczas wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych.

IX Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny.

2. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole.

3. Uczeń może dokonać poprawy oceny na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub w inny określony przez nauczyciela sposób.

4. Przystąpienie do poprawy i uzyskana ocena zostają odnotowane w e-dzienniku.

X Nieprzygotowanie do zajęć

1. Za niewykonanie zadania o dłuższym terminie realizacji, np. recytacja, wypracowanie, opracowanie multimedialne itp. uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

XI Uwagi dodatkowe

a) Zeszyt przedmiotowy – uczeń prowadzi go obowiązkowo (w szerokie linie, z marginesami).

b) Prace domowe uczeń samodzielnie zapisuje wyłącznie w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń (o ile taki jest) lub na kartach pracy wklejonych do zeszytu przedmiotowego. Niespełnienie któregokolwiek z warunków uznaje się za nieprzygotowanie. Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Zadanie domowe odrobione tylko częściowo jest traktowane jako nieprzygotowanie.

c) Spisywanie prac domowych jest równoznaczne z otrzymaniem ceny niedostatecznej.

(10)

d) Uczeń ma obowiązek znać zaplanowane na bieżący rok szkolny treści lektur obowiązkowych i uzupełniających. Sprawdzenie znajomości lektur następuje w formie testu lub sprawdzianu, przy czym podczas ich pisania uczniowie sporadycznie mogą korzystać z lektur bez opracowania (wówczas do napisania takowej pracy wydzielony jest ściśle określony czas).

e) Zadania wysyłane uczniom drogą elektroniczną mają taką samą wagę jak zadania tradycyjne, zatem ich niewykonanie traktowane jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

XII Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie i ich rodzice są informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub podczas spotkań indywidualnych.

2. Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny.

3. Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, dyktand i kartkówek, prac domowych mogą być dodatkowo uzasadniane przez nauczyciela na prośbę ucznia bądź rodzica.

XIII Kształcenie na odległość

1. Odbywa się z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 (w tym MSTeams).

2. Uczeń zobowiązany jest do udziału w lekcjach online zgodnie z ustalonymi przez nauczyciela przedmiotu (i przyjętymi) zasadami.

3. Poprawa ocen i wszelkie konsultacje mają miejsce po lekcji - po uzgodnieniu z nauczycielem i wg ustalonych przez nauczyciela przedmiotu (i przyjętych) zasad.

Cytaty

Powiązane dokumenty

c) wszystkie sprawdziany oraz prace klasowe zostały ocenione pozytywnie. Szczegółowe warunki poprawiania ocen semestralnych i rocznych znajdują się w WZO oraz Statucie Szkoły. Wobec

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela – wypowiada się na temat. wartości marzeń, odwołując się

 sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z

Wypowiedzi pisemne na lekcji lub pisemne prace domowe ocenia się uwzględniając poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną; kompozycję pracy oraz

Zasady oceniania z języka polskiego. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania – nauczanie

d) Uczeń, który opuścił pisemną pracę klasową musi ją napisać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym przez

W czasie omawiania lektury – jej egzemplarz (zamiast podręcznika). Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego jest zgodne z postanowieniami Statutu

•rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z

Test diagnostyczny (diagnoza) – rozumiany jako obiektywna próba polegająca na wykonaniu przez uczniów różnego rodzaju zadań, ćwiczeń itp., w celu rozpoznania stanu

Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z

Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.. Po

Jeżeli uczeń od momentu wystawienia stopnia przewidywanego otrzymuje oceny wyższe, spełnia wymagania przewidziane w WZO i poprawia treści wskazane przez

Kryteria ustalania ocen z języka polskiego Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto spełnia przynajmniej 3 spośród

Wszystkie formy sprawdzania umiejętności i wiadomości uczniów podlegają poprawie w terminie dwóch tygodni od wystawienia oceny (zadania o podobnym stopniu trudności,

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, który zgodnie z kryteriami najbliższy jest jego

Pierwszego dnia po co najmniej 3-dniowej usprawiedliwionej nieobecności ma prawo być nieprzygotowany do zajęć i nie otrzymuje

• Uczeń opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program nauczania w danej klasie. • Poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, bez

Poprawność językowa: 6 pkt - brak błędów lub nieliczne błędy nierażące. 3 pkt - Liczne błędy nierażące lub nieliczne

5 - nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte

Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, prace klasowe,

Uczeń kwalifikujący się do oceny dobry lub bardzo dobry musi spełniać całkowicie wymagania podstawowe, a także ponadpodstawowe w stopniu pełnym (bardzo dobry) lub

• tworzy szczegółowy plan wypowiedzi, samodzielnie pisze poznane formy wypowiedzi, w tym: recenzję, rozprawkę, przemówienie, wywiad, stosując odpowiednie zasady

Otrzymuje uczeń, który częściowo opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, wykonuje samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela typowe zadania