• Nie Znaleziono Wyników

WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

z dnia 12.02.2021 r.

Siedliska, dn. ...

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach Dane kandydata

1. Pierwsze imię Drugie imię 2. Nazwisko

3. Data urodzenia

d m r

4. PESEL

5. Seria i numer paszportu

(jeśli nie ma numeru PESEL)

6. Inny dokument

potwierdzający tożsamość 7. Adres zamieszkania

-

Dane matki kandydata/opiekuna prawnego 1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania

-

(2)

4. Adres poczty elektronicznej

(jeśli posiada)

5. Numer telefonu

(jeśli posiada)

Dane ojca kandydata/opiekuna prawnego 1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania

- 4. Adres poczty elektronicznej

(jeśli posiada)

5. Numer telefonu

(jeśli posiada)

Preferencje wyboru przedszkola lub oddziału przedszkolnego Preferencja Nazwa przedszkola, szkoły, adres Pierwszy wybór:

Drugi wybór:

Trzeci wybór:

Do wniosku dołączam 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

... ...

(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

(3)

KRYTERIA REKRUTACYJNE (niepotrzebne skreślić) Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego) Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje lub więcej dzieci)

TAK NIE

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK NIE

Jeden z rodziców dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności

TAK NIE

Oboje rodzice dziecka posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

TAK NIE

Rodzeństwo dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności

TAK NIE

Dziecko jest samotnie wychowywane przez matkę lub ojca TAK NIE

Dziecko jest objęte pieczą zastępczą

TAK NIE

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego) Dziecko jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym

(dziecko 6-letnie lub starsze, które uzyskało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego)

TAK NIE

Dziecko ma prawo do edukacji przedszkolnej (ma 3-5 lat)

TAK NIE

Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w naszej placówce

TAK NIE

Co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje zawodowo lub

studiuje w systemie stacjonarnym TAK NIE

... ...

(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

(4)

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

A. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej? TAK NIE (zakreślić właściwe) Jeśli tak, to w jakich godzinach? ……….

B. Czy dziecko posiada Orzeczenie o niepełnosprawności lub kształceniu specjalnym? TAK NIE Jeśli tak to nr ……….……….. z dnia... (dołączyć kserokopię)

C. Czy posiada Opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie trudności w uczeniu, logopedyczną, itp. TAK NIE

Jeśli tak to nr ………...……….. z dnia... (dołączyć kserokopię)

D. Inne dysfunkcje, choroby, informacje o dziecku, o których powinna wiedzieć szkoła (zdrowotne, wychowawcze, rodzinne)

...

Załączniki:

1. Kserokopia aktu urodzenia dziecka

2. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli dziecko posiada 3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało

Oświadczenie woli

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

……… ……….

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

2. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią poniższych informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz.

UE, L rok 2016 nr 119 poz. 1), dalej „RODO”:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Siedliskach, w imieniu której działa dyrektor szkoły. Kontakt do administratora: zssiedliska@gmail.com lub pisemnie: 33-172 Siedliska 232.

2. Wyznaczoną przez administratora osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych (kontakt pod adresem e-mail:

iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu systemu oświaty:

1) m. in. kandydatów ich rodziców/opiekunów prawnych – w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału przedszkolnego w związku z:

a. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – m. in. przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (w szczególności art. 130, 131, 149, 150, 153);

(5)

b. wypełnieniem obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

c. ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

d. profilaktyką zdrowotną (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

2) przyjętych przedszkolaków ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz ew. innych osób w celu dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym - w związku z:

a. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, innych ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych;

b. wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe m. in. dotyczące uczestnictwa w uroczystościach, konkursach, zawodach;

d. wykonaniem umowy lub w celach podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy - (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e. wyrażeniem zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dotyczy zgłoszenia uczestnictwa przedszkolaka na lekcje religii w związku z rozp. MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

f. wypełnieniem obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

g. ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

h. profilaktyką zdrowotną (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);

i. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznanych za istotne przez rodzica/opiekuna prawnego danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane na polecenie administratora na podstawie stosownej umowy (np. w zakresie administracyjnym, finansowym, organizacyjnym Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem) oraz w jednolitym rzeczowym wykazie akt określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych klasyfikującym i kwalifikującym dokumentację przedszkolną zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

(6)

7. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.

22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

9. Rodzicom/opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby procesu rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych, o których mowa w punkcie 3 jest odpowiednio warunkiem: ubiegania się o przyjęcie do przedszkola, skorzystania z preferencji wynikających z kryteriów rekrutacyjnych, zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych i kształcenia specjalnego.

……… ……….

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

3. Oświadczam, że nie mam ograniczonej, ani nie jestem pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej.

……… ……….

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

4. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

……… ……….

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli wnioskodawca chce skorzystać z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), informuję, że Administratorem Danych Osobowych dla danych zawartych we Wniosku

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.. załącznik: prawomocny wyrok sądu

1 Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2015/2016.. ………

Pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe

- ostatni dzień roboczy kwietnia roku rozpoczęcia nauki godz. 12.00 - wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych,.. Dzieci zamieszkałe w obwodzie

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania Twoich danych oraz dane Twojego dziecka / podopiecznego możesz skontaktować się z Inspektorem Danych

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiegow Nowych Zdunach, adres: Nowe Zduny 88, 99-440 Zduny– reprezentowana przez dyrektora szkoły. Funkcję Inspektora Ochrony Danych

1 Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do oddziału przedszkolnego) obecnie uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 7 w Bochni, do której staramy się o

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa.. Nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości