Do realizacji w ramach projektu przewidziano następujące typy wsparcia:

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera w celu zawiązania partnerstwa z Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu na rzecz udziału w realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 okresie jego przygotowania, realizacji i trwania..

Opis zakresu merytorycznego projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ma przyjemność zaprosić podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.

1817 z późn. zm.) do zawarcia partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Zakres realizacji projektu:

Do realizacji w ramach projektu przewidziano następujące typy wsparcia:

TYP II:

Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące:

a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach,

b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci,

c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia,

d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną, świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

TYP V:

Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego,

(2)

kompleksowego wsparcia, zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia), obejmujące:

a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską,

b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów),

c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

b) osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją;

c) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Projekt zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin na terenie Gminy Miasta Toruń. Placówki będą prowadzone we współpracy z podmiotami wyłonionymi w konkursie. Nowo utworzone placówki będą mieściły się w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, toalety, szerokość drzwi wejściowych oraz drzwi do poszczególnych pokoi), nieposiadających barier architektonicznych, położonych w miejscu, do którego bez problemu można dojechać komunikacją miejską (dostępność komunikacyjna dla odbiorców wsparcia).

Ponadto Wnioskodawca wraz z Partnerem/ami zapewni w placówkach szeroką ofertę działań profilaktycznych, edukacyjnych, animacyjnych, informacyjnych i o charakterze terapeutycznym, poradnictwo rodzinne, a także terapię rodzinną. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, prawnika, psychiatry, terapeuty i innych specjalistów, w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników. Planuje się również wprowadzenie alternatywnych form wsparcia skierowanych do dzieci i rodziców.

Termin realizacji projektu:

Planuje się, że projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2018-31.01.2020

 okres jego realizacji przebiegać będzie w latach 01.02.2018-31.01.2020

 okres jego trwałości przebiegać będzie w latach 01.02.2020-31.12.2022.

Trwałość rezultatów projektu należy zachować przez okres 2 lat od daty jego finansowego i rzeczowego zakończenia. W okresie trwałości projektu ponoszone koszty nie są kosztami kwalifikowalnymi. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu:

 całkowita wartość projektu szacuje się na 3 000 000,00 zł

 wielkość dofinansowania: 2 760 000,00 zł

 wkład własny: 240 000,00 zł

(3)

Cel partnerstwa:

Celem utworzonego partnerstwa ma być wspólne przygotowanie projektu, sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, przed jej złożeniem do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizacja projektu oraz utrzymanie rezultatów projektu w okresie jego trwałości.

Zasady dotyczące zawarcia partnerstwa:

1. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu może pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności.

2. Wysokość deklarowanego udziału rzeczowego partnera lub/i jego deklarowany wkład finansowy będą przedmiotem oceny Zespołu Oceniającego.

3. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu a partnerem zostanie podpisany list intencyjny.

4. Przed podpisaniem umowy partnerskiej Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wymagać będzie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania publicznego. W przypadku nie przedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa partnerska ze Zleceniobiorcą nie zostanie zawarta.

5. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy, o którym mowa w ust. 4 nastąpi na pisemny wniosek wystawcy weksla pod warunkiem prawidłowej realizacji zadania i jego końcowego rozliczenia.

6. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy partnerskiej, w przypadku gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres realizowanego projektu znacząco odbiega od opisanego w zgłoszeniu;

b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową zgłaszającego;

d) niespełnienia przez zgłaszającego wymogów określonych w ust. 4. (dot. weksla in blanco).

7. Świadczenia wolontariuszy i inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa partnerska zawarta pomiędzy partnerem a Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Termin i warunki składania zgłoszeń:

1. W konkursie na realizację projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 mogą wziąć udział podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które zgodnie ze statutem mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej i wykluczenia społecznego. Partnerem nie mogą zostać podmioty, które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (np. na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

(4)

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.z 2016 r. poz. 1541) oraz podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemny formularz zgłoszeniowy dla partnera wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. W formularzu zgłoszeniowym należy zawrzeć informacje dotyczące:

zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, informację o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

3. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru, np. KRS,

 aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione,

 inne jeśli są wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

 upoważnienie na składanie zgłoszenia na realizację projektu,

 zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego zgłoszenie umowy z Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,

 upoważnienie do dysponowania środkami finansowymi oraz dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

Uwaga:

a) Zgłoszenie muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów);

b) Załączniki w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą).

4. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku do godz. 08.00 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul.

Konstytucji 3 Maja 40 c, w sekretariacie pokój nr 115 (I piętro) osobiście, listem

(5)

poleconym lub pocztą kurierską. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

5. Druk zgłoszenia realizacji zadania można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu: www.mopr.torun.pl/bip, ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu:

http://www.mopr.torun.pl/index.php/konkursy, z miejskiego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl lub otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, pokój 105 (I piętro).

6. Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia zawierające błędy formalne nie będą rozpatrzone.

7. Zgłoszenia muszą być podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione ze strony zgłaszającego, każdy formularz zgłoszeniowy powinien być trwale połączony z załącznikami.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru zgłoszeń:

1. Wybór zgłoszenia zostanie dokonany w ciągu 21 dni od upływu terminu na składanie zgłoszeń.

2. Wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria formalne są oceniane przez Zespół Oceniający.

3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w zgłoszeniu nie podlega ono dalszej ocenie.

4. Przy ocenie zgłoszeń pod względem merytorycznym Zespół Oceniający bierze pod uwagę w szczególności:

a) zgodność działania potencjalnego partnera z celem partnerstwa;

b) deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;

c) dotychczasową działalność i osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej;

d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;

e) możliwość realizacji projektu przez zgłaszającego, poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych;

f) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu;

g) dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Toruń.

5. Wyniki prac Zespołu Oceniającego przekazywane są Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, który podejmuje ostateczną decyzję sprawie rozstrzygnięcia naboru. Od decyzji Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu nie stosuje się trybu odwołania.

6. O wynikach naboru zgłaszający zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Wyniki naboru przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu: www.mopr.torun.pl/bip, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu:

http://www.mopr.torun.pl/index.php/konkursy, oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl.

Figure

Updating...

References

Related subjects :