Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS S10 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

8 14 28 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Wyposażenie studentów we współczesną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozumienie i diagnozowanie psy- chospołecznych źródeł trudności dzieci i młodzieży w uczeniu się oraz udzielanie im i współdziałającym z nimi osobom stosownej pomocy psychologicznej.

4 Wymagania wstępne

1 Uprzednie zaliczenie kursu z przedmiotu: "Psychologia edukacji".

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student opanował podstawowe pojęcia i teorie niezbędne dla rozumienia psychospołecznych oraz pedagogicz- nych aspektów trudności dzieci i młodzieży w nauce szkolnej.

MW2 Student zna podstawowe związki i zależności między wynikami dzieci i młodzieży w nauce szkolnej a indywi- dualnymi i społeczno-pedagogicznymi uwarunkowaniami procesów uczenia się - nauczania.

MU3 Student umie przygotować psychologiczną diagnozę trudności ucznia w nauce szkolnej oraz skonstruować oparty na niej program psychologicznej pomocy.

MK4 Student właściwie docenia potrzebę zrozumienia świata przeżyć ucznia przejawiającego trudności w uczeniu się oraz świata doznań osób z nim współdziałających - innych uczestników procesu edukacji (kolegów, nauczycieli, rodziców itd.).

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych W1

Pojęcie trudności w uczeniu się - zakres, stopnie, klasyfikacja, podstawowe rodzaje czynników warunkujących pojawienie się i nasilanie syndromu braku

osiągnięć szkolnych.

2

W2

Strategie diagnozy oraz konstruowanie opartych na nich

programów psychologicznej pomocy udzielanej uczniom charakteryzującym się syndromem braku osiągnięć szkolnych.

2 W3 Zdolności ogólne a trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży charakteryzującej

się syndromem braku osiągnięć szkolnych. 2

W4

Zdolności specjalne uczniów charakteryzujących się syndrom braku osiągnięć w nauce szkolnej (uzdolnienia muzyczne, plastyczne, sportowe, dramaturgiczne

i inne) .

2

W5

Emocjonalno-społeczne komponenty trudności w uczeniu się. Uwarunkowania symptomu braku osiągnięć szkolnych uczniów tkwiące w ich inteligencji emocjonalnej, w inteligencji społecznej oraz w interakcjach między kolegami

w grupach rówieśniczych.

2

W6 Motywacyjne aspekty trudności w uczeniu się dzieci

i młodzieży charakteryzującej się symptomem braku osiągnięć szkolnych. 2 W7

Środowiskowe przyczyny trudności w uczeniu się dzieci

i młodzieży charakteryzującej się symptomem braku osiągnięć szkolnych 2

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych C1

Trudności w uczeniu się osób dyslektycznych - definicja syndromu dysleksji oraz niektóre programy i metody psychopedagogicznej pomocy udzielanej uczniom

dyslektycznym.

2

C2

Trudności w uczeniu się osób charakteryzujących się nadpobudliwością psychoruchową - definicja syndromu ADHD oraz niektóre programy i metody

pomocy uczniom przejawiającym symptomy nadpobudliwości.

3

C3

Konstruowanie programów pomocy dzieciom i młodzieży charakteryzującej się syndromem braku osiągnięć szkolnych oparte na behawiorystycznym

szacowaniu ich procesu uczenia się.

3

C4

Diagnozowanie i konstruowanie programów pomocy uczniom charakteryzującym się syndromem braku osiągnięć szkolnych oparte na założeniach psychologii

poznawczej.

3

C5

Diagnozowanie i konstruowanie programów stymulowania rozwoju czynności ruchowych uczniów charakteryzujących się syndromem braku osiągnięć

szkolnych.

3

C6

Diagnozowanie i konstruowanie programów stymulowania rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży charakteryzującej się syndromem braku

osiągnięć szkolnych.

3 C7 Diagnozowanie i konstruowanie programów stymulowania rozwoju kompetencji

twórczych uczniów charakteryzujących syndromem braku osiągnięć szkolnych. 3 C8 Stymulowanie rozwoju pamięci dzieci i młodzieży charakteryzującej się

syndromem braku osiągnięć szkolnych. 3

C9

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej dzieci i młodzieży charakteryzującej się syndromem braku osiągnięć szkolnych oraz udzielanie psychologicznej pomocy

ich rodzicom .

3 C10 Syndromem braku osiągnięć szkolnych a proces wykolejenia i nasilania się

zachowań społecznie patologicznych. 2

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady M5. Dyskusja

M10. Prezentacje multimedialne M8. Praca w grupach

M11. Projekty

(4)

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 42

Konsultacje przedmiotowe 16

Egzaminy i zaliczenia w sesji 4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 48

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P7. Test jednokrotnego wyboru P5. Referat

P11. Aktywność na zajęciach

Kryteria oceny

Na ocenę 3

Wypowiedzi studentów podczas wykładów i ćwiczeń mogą podwyższać stopnie uzyskane przez nich w teście egzaminacyjnym. Ocenę dostateczną uzyskuje student, który udzielił co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi

spośród wszystkich możliwych do uzyskania podczas egzaminu.

Na ocenę 3.5 Ocenę plus dostateczną uzyskuje student, który udzielił co najmniej 60%

poprawnych odpowiedzi spośród możliwych do uzyskania podczas egzaminu.

Na ocenę 4 Ocenę dobrą uzyskuje student, który udzielił co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi spośród możliwych do uzyskania podczas egzaminu.

Na ocenę 4.5 Ocenę plus dobrą uzyskuje student, który udzielił co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi spośród możliwych do uzyskania podczas egzaminu.

Na ocenę 5 Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który udzielił co najmniej 90%

poprawnych odpowiedzi spośród możliwych do uzyskania podczas egzaminu.

10 Macierz realizacji przedmiotu

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MU1

K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U11, K_U17

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10

M16, M5, M8,

M11 P7, P5, P11

MK1 K_K07

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10

M16, M5 P11

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Sylvia Rimm — Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Poznań, 2000, Wydawnictwo Moderski i S-ka

[2] Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman — Zdolności a proces uczenia się, Poznań, 2002, Zysk i S-ka Wydawnictwo

[3] Goffery A. Dudley — Jak podnosić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania i przywo- ływania informacji., Konstancin-Jeziorna, Czarnówa, 2001, Wydawnictwo MEDIUM

[4] Karwowski Maciej — Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Kraków, 2005, Oficyna Wy- dawnicza "Impuls"

[5] Małgorzata LIpowska — Dysleksja i ADHD, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Naukowe Scholar

[6] Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski — Inteligencja emocjnalna. Fakty, mity, kontrowersje, War- szawa, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

[1] Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska — Jak się uczyć, Bielsko Biala, 2007, Wydawnictwo Park Sp. z o. o.

[2] Wiesław Limot, Joanna Cieslikowska (red.) — Zdollności i stymulowanie ich rozwoju, Kraków, 2005, Oficyna Wydawnicza "Impuls"

[3] Rudnicki Paweł — Oblicza budntu w biografiach kontestatorów . Refleksyjnośc - wyzwalające uczenie się - zmiana, Wrocław, 2009, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

[4] Ewa Wiydyłło — My rodzice doroslych dzieci, Kraków, 2007, Wydawnictwo Literackie

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Stanisław Nieciuński (kontakt: snieciunski@op.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :