Pełen tekst

(1)

ST-138A Seagate 3 , 5 " IDE

W ym iary zew nętrzne i ciężar

w yso kość [m m ] 41,28

szero kość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1 ciężar [k g ]

Pojem ność D ysk niesform atow any Form at (512B na sektor)

całko w ita [M B ] 30,68

p o w ie rzchn i [M B ] fiz. 0,05

cylindra [M B ] fiz. 5,11

ścieżki [B ] fiz. 8704

Dop. temp. P racy Spocz.

PC]

O późnienia [m s]

Średnio 28

R W TR TR

Max

La tency 8,33 Overhead

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 2 3

cylin d ró w 604 615

g ło w ic danych 4 6

g ło w ic serwo 0

sum a sekto ró w 62730

sekt/ścieżkę 26 17

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y koryg ow aln e

Prędkość tra n sm isji m / s ] Dysk <■> B u fo r 4 B u fo r <-> H ost

W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto 3

Poj. zapas. ZBR 1

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

MTBFplOOOh] MTTR [m in ] CDL pata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150

B u fo r dysku [k B ]

P rędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem kodow ania (2,7)RLL

Gęstość za p isu [TPI] 824

P ozycjon er Stepper

S tart / Stop [s ] Poz. hał. [dB A @ 1m]

Typow y R/W Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy [W ] 9,000 29,000

lin ia +12V [A ] 0,350 lin ia +5V [A ] 0,900

(2)

1 —

3

=

RST o o GND DB7 • o DB8 DB6 0 o DB9 DB5 • o DBA D84 0 © DBB DB3 o e DBG DB2 • • DBD DB1 0 o DBE DBO O 0 DBF GND e 0 KEY

0 0 GND IOW 0 o GND IOR 0 0 GND

* 0 0 CSL

o o GND IRQ 0 0 S I 6 AD1 0 o PDG AD2 0 o AD2 CSO 0 o CS1 OSP 0 o GND

0 Z tych linii napęd nie korzysta.

a f t *

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J i g J2

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

J1

^3

J2 Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

Aktywność napędu sygnalizuje własna doda LED.

js I

Pracuje własna doda LED a dodatkowo sygnał aktywności przesyłany jest do PC linią 39 magistrali IDE (Remote LED).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :