Autorki: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa Wydanie II (2019)

Download (0)

Full text

(1)

trzylatek KARTY

(2)

Autorki:

Dorota Augsburg, .DWDU]\QD%RUHFND%HDWD.DPLĕVND

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2018

Wydanie II (2019)

,6%1 F]ċğý

,6%1 FDâRğý

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Blanka Mieszkowska (redaktor koordynator, redaktor merytoryczny) 5HGDNFMDMċ]\NRZDMirella Hess-Remuszko

Redakcja techniczna: Maria Kaszkowiak

3URMHNWJUDÀF]Q\RNâDGNL:RMFLHFK&KHâFKRZVNL 3URMHNWJUDÀF]Q\Diana Karpowicz

2SUDFRZDQLHJUDÀF]QHJustyna Dybala Fotoedycja: -RDQQD%DĕND

6NâDGLâDPDQLHStudio Diament

:\GDZQLFWZD6]NROQHL3HGDJRJLF]QH6SyâND$NF\MQD 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

KRS: 0000595068 Tel.: 22 576 25 00 Infolinia: 801 220 555

www.wsip.pl

Druk i oprawa: LSC Communications Europe Sp. z o.o. / Vilpol Sp. z o.o.

3XEOLNDFMDNWyUĆQDE\âHğMHVWG]LHâHPWZyUF\LZ\GDZF\3URVLP\DE\ğSU]HVWU]HJDâSUDZMDNLHLPSU]\VâXJXMĆ-HM]DZDUWRğý

PRīHV]XGRVWċSQLýQLHRGSâDWQLHRVRERPEOLVNLPOXERVRELğFLH]QDQ\P$OHQLHSXEOLNXMMHMZLQWHUQHFLH-HğOLF\WXMHV]MHM

IUDJPHQW\QLH]PLHQLDMLFKWUHğFLLNRQLHF]QLH]D]QDF]F]\MHWRG]LHâR$NRSLXMĆFMHMF]ċğýUyEWRMHG\QLHQDXī\WHNRVRELVW\

6]DQXMP\FXG]ĆZâDVQRğýLSUDZR

:LċFHMQDZZZOHJDOQDNXOWXUDSO 3ROVND,]ED.VLĆīNL

ĨUyGâDLOXVWUDFMLLIRWRJUDÀL

2NâDGND(OīELHWDĞPLHWDQND&RPELN

,OXVWUDFMH0DâJRU]DWD'HWQHU V -XVW\QD'\EDOD V .DWDU]\QD.RâRG]LHM V

 -DGZLJD6âRZLĕVND V 0DUHN6RMND V :RMFLHFK6WDFK\UD V (OīELHWDĞPLHWDQND&RPELN V

9, 14, 21, 22, 25, 26, 40), Natalia Tilszner (s. 3, 11, 19, 23, 35)

)RWRJUDÀHV NRĕ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP MHOHĕ $OH[+HOLQ6KXWWHUVWRFNFRP PDPXW :DUSDLQW6KXWWHUVWRFNFRP

MDVNLQLRZHPDORZLGâRNRQLD %( : MDVNLQLRZHPDORZLGâRMHOHQLD %( : MDVNLQLRZHPDORZLGâRPDPXWD JHUDVLPRYBIRWRB

6KXWWHUVWRFNFRPV ]GMċFLHG]LHZF]\QHNQDURZHUDFK (OHQD5D\_'UHDPVWLPH NURZD 9DQGHU:ROI,PDJHV6KXWWHUVWRFNFRP

SLHV 5LQ6HLNR6KXWWHUVWRFNFRPV WXOLSDQ 5$QGUHL6KXWWHUVWRFNFRP īRQNLO (PLOLD6WDVLDN6KXWWHUVWRFNFRPV

NURZD (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP NXUD VWRFNSKRWRPDQLD6KXWWHUVWRFNFRP NRĕ $EUDPRYD.VHQL\D6KXWWHUVWRFNFRP

ğZLQLD %URFUHDWLYH6KXWWHUVWRFNFRP SURVLċ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP NXUF]ċ 1D\SRQJ6KXWWHUVWRFNFRP FLHOċ (ULF

,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP ĩUHELċ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRPV SLVDQNL 6WRFN3KRWRV$UW6KXWWHUVWRFNFRPV JD]HW\  Rafa Irusta/Shutterstock.com, (papierowe kulki) ConstantinosZ/Shutterstock.com, (zielona butelka szklana) Beautiful landscape/

6KXWWHUVWRFNFRP SU]H]URF]\VWDEXWHONDV]NODQD GRQDWDV6KXWWHUVWRFNFRP VâRLN FRORUV6KXWWHUVWRFNFRP NRSHUWD $96

,PDJHV6KXWWHUVWRFNFRP RJU\]HN <HOORZ&DW6KXWWHUVWRFNFRPV JLWDUD $OH[DQGU.DUSRYLFK6KXWWHUVWRFNFRP WDPEXU\Q 

%XUGXQ,OL\D6KXWWHUVWRFNFRP ÁHW 9DOHQWLQ9DONRY6KXWWHUVWRFNFRP G]ZRQNL .D\R6KXWWHUVWRFNFRP

:\GDZQLFWZD6]NROQHL3HGDJRJLF]QHRğZLDGF]DMĆīHSRGMċâ\VWDUDQLDPDMĆFHQDFHOXGRWDUFLHGRZâDğFLFLHOLLG\VSRQHQWyZ

SUDZDXWRUVNLFKZV]\VWNLFK]DPLHV]F]RQ\FKXWZRUyZ:\GDZQLFWZD6]NROQHL3HGDJRJLF]QHSU]\WDF]DMĆFZFHODFK

G\GDNW\F]Q\FKXWZRU\OXEIUDJPHQW\SRVWċSXMĆ]JRGQLH]DUW1XVWDZ\RSUDZLHDXWRUVNLP-HGQRF]HğQLH:\GDZQLFWZD

6]NROQHL3HGDJRJLF]QHRğZLDGF]DMĆīHVĆMHG\Q\PSRGPLRWHPZâDğFLZ\PGRNRQWDNWXDXWRUyZW\FKXWZRUyZOXELQQ\FK

SRGPLRWyZXSUDZQLRQ\FKZZ\SDGNDFKZNWyU\FKWZyUF\SU]\VâXJXMHSUDZRGRZ\QDJURG]HQLD

zadanie dla wszystkich dzieci zadanie dodatkowe

GODFKċWQ\FKG]LHFL

RâyZHNOXENUHGND klej do papieru nalepka farby plastelina



2EMDğQLHQLDSLNWRJUDPyZ

(3)

SHUFHSFMDZ]URNRZDJUDIRPRWRU\NDNODV\ÀNRZDQLHFHFK\ZLHONRğFLRZHSU]HOLF]DQLH

']LHĕ']LHFND‡ 1DU\VXMEDORQ\]JRGQLH]NLHUXQNDPLZ\]QDF]RQ\PLSU]H]VWU]DâNL3RNRORUXMQDF]HUZRQREDORQ\

]GâXJLPLV]QXUNDPLDQDQLHELHVNR²EDORQ\]NUyWNLPLV]QXUNDPL

೦

3ROLF]EDORQ\]GâXJLPLV]QXUNDPLSROLF]EDORQ\]NUyWNLPLV]QXUNDPLSROLF]ZV]\VWNLHEDORQ\

(4)

JUDIRPRWRU\NDSHUFHSFMDVâXFKRZDEXGRZDQLHZ\SRZLHG]L

']LHĕ']LHFND‡ 2F]\PPDU]\'\]LR]ZLHUV]D-XOLDQD7XZLPD"1DU\VXMZ\EUDQHPDU]HQLHZFKPXU]H

೦

$RF]\PW\PDU]\V]"2SRZLHG]

(5)

SHUFHSFMDZ]URNRZDZLHG]DSU]\URGQLF]DJUDIRPRWRU\NDSU]HOLF]DQLH

=ZLHU ]ċWDGXīHLPDâH‡ 2GV]XNDM]ZLHU]ċWDZOHVLH3RNRORUXMMHLSRGDMLFKQD]Z\

೦

3ROLF]LOHMHVW]ZLHU]ĆWQDREUD]NX

(6)

VSUDZQRğýPDQXDOQDZLHG]DSU]\URGQLF]D

=ZLHU ]ċWDGXīHLPDâH‡ :\NOHMW\JU\VDSODVWHOLQĆ-DNLFKNRORUyZXī\MHV]"

(7)

Autorki:

Dorota Augsburg, .DWDU]\QD%RUHFND%HDWD.DPLĕVND

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2018

Wydanie II (2019)

,6%1 F]ċğý

,6%1 FDâRğý

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Blanka Mieszkowska (redaktor koordynator, redaktor merytoryczny) 5HGDNFMDMċ]\NRZDMirella Hess-Remuszko

Redakcja techniczna: Maria Kaszkowiak

3URMHNWJUDÀF]Q\RNâDGNL:RMFLHFK&KHâFKRZVNL 3URMHNWJUDÀF]Q\Diana Karpowicz

2SUDFRZDQLHJUDÀF]QHJustyna Dybala Fotoedycja: -RDQQD%DĕND

6NâDGLâDPDQLHStudio Diament

:\GDZQLFWZD6]NROQHL3HGDJRJLF]QH6SyâND$NF\MQD 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

KRS: 0000595068 Tel.: 22 576 25 00 Infolinia: 801 220 555

www.wsip.pl

Druk i oprawa: LSC Communications Europe Sp. z o.o. / Vilpol Sp. z o.o.

3XEOLNDFMDNWyUĆQDE\âHğMHVWG]LHâHPWZyUF\LZ\GDZF\3URVLP\DE\ğSU]HVWU]HJDâSUDZMDNLHLPSU]\VâXJXMĆ-HM]DZDUWRğý

PRīHV]XGRVWċSQLýQLHRGSâDWQLHRVRERPEOLVNLPOXERVRELğFLH]QDQ\P$OHQLHSXEOLNXMMHMZLQWHUQHFLH-HğOLF\WXMHV]MHM

IUDJPHQW\QLH]PLHQLDMLFKWUHğFLLNRQLHF]QLH]D]QDF]F]\MHWRG]LHâR$NRSLXMĆFMHMF]ċğýUyEWRMHG\QLHQDXī\WHNRVRELVW\

6]DQXMP\FXG]ĆZâDVQRğýLSUDZR

:LċFHMQDZZZOHJDOQDNXOWXUDSO 3ROVND,]ED.VLĆīNL

ĨUyGâDLOXVWUDFMLLIRWRJUDÀL

2NâDGND(OīELHWDĞPLHWDQND&RPELN

,OXVWUDFMH0DâJRU]DWD'HWQHU V -XVW\QD'\EDOD V .DWDU]\QD.RâRG]LHM V

 -DGZLJD6âRZLĕVND V 0DUHN6RMND V :RMFLHFK6WDFK\UD V (OīELHWDĞPLHWDQND&RPELN V

9, 14, 21, 22, 25, 26, 40), Natalia Tilszner (s. 3, 11, 19, 23, 35)

)RWRJUDÀHV NRĕ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP MHOHĕ $OH[+HOLQ6KXWWHUVWRFNFRP PDPXW :DUSDLQW6KXWWHUVWRFNFRP

MDVNLQLRZHPDORZLGâRNRQLD %( : MDVNLQLRZHPDORZLGâRMHOHQLD %( : MDVNLQLRZHPDORZLGâRPDPXWD JHUDVLPRYBIRWRB

6KXWWHUVWRFNFRPV ]GMċFLHG]LHZF]\QHNQDURZHUDFK (OHQD5D\_'UHDPVWLPH NURZD 9DQGHU:ROI,PDJHV6KXWWHUVWRFNFRP

SLHV 5LQ6HLNR6KXWWHUVWRFNFRPV WXOLSDQ 5$QGUHL6KXWWHUVWRFNFRP īRQNLO (PLOLD6WDVLDN6KXWWHUVWRFNFRPV

NURZD (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP NXUD VWRFNSKRWRPDQLD6KXWWHUVWRFNFRP NRĕ $EUDPRYD.VHQL\D6KXWWHUVWRFNFRP

ğZLQLD %URFUHDWLYH6KXWWHUVWRFNFRP SURVLċ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP NXUF]ċ 1D\SRQJ6KXWWHUVWRFNFRP FLHOċ (ULF

,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP ĩUHELċ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRPV SLVDQNL 6WRFN3KRWRV$UW6KXWWHUVWRFNFRPV JD]HW\  Rafa Irusta/Shutterstock.com, (papierowe kulki) ConstantinosZ/Shutterstock.com, (zielona butelka szklana) Beautiful landscape/

6KXWWHUVWRFNFRP SU]H]URF]\VWDEXWHONDV]NODQD GRQDWDV6KXWWHUVWRFNFRP VâRLN FRORUV6KXWWHUVWRFNFRP NRSHUWD $96

,PDJHV6KXWWHUVWRFNFRP RJU\]HN <HOORZ&DW6KXWWHUVWRFNFRPV JLWDUD $OH[DQGU.DUSRYLFK6KXWWHUVWRFNFRP WDPEXU\Q 

%XUGXQ,OL\D6KXWWHUVWRFNFRP ÁHW 9DOHQWLQ9DONRY6KXWWHUVWRFNFRP G]ZRQNL .D\R6KXWWHUVWRFNFRP

:\GDZQLFWZD6]NROQHL3HGDJRJLF]QHRğZLDGF]DMĆīHSRGMċâ\VWDUDQLDPDMĆFHQDFHOXGRWDUFLHGRZâDğFLFLHOLLG\VSRQHQWyZ

SUDZDXWRUVNLFKZV]\VWNLFK]DPLHV]F]RQ\FKXWZRUyZ:\GDZQLFWZD6]NROQHL3HGDJRJLF]QHSU]\WDF]DMĆFZFHODFK

G\GDNW\F]Q\FKXWZRU\OXEIUDJPHQW\SRVWċSXMĆ]JRGQLH]DUW1XVWDZ\RSUDZLHDXWRUVNLP-HGQRF]HğQLH:\GDZQLFWZD

6]NROQHL3HGDJRJLF]QHRğZLDGF]DMĆīHVĆMHG\Q\PSRGPLRWHPZâDğFLZ\PGRNRQWDNWXDXWRUyZW\FKXWZRUyZOXELQQ\FK

SRGPLRWyZXSUDZQLRQ\FKZZ\SDGNDFKZNWyU\FKWZyUF\SU]\VâXJXMHSUDZRGRZ\QDJURG]HQLD

zadanie dla wszystkich dzieci zadanie dodatkowe

GODFKċWQ\FKG]LHFL

RâyZHNOXENUHGND klej do papieru nalepka farby plastelina



2EMDğQLHQLDSLNWRJUDPyZ

(8)

trzylatek KARTY

Figure

Updating...

References

Related subjects :