UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Pełen tekst

(1)

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

zawarta w Słupsku w dniu …...…... r. pomiędzy:

Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Słupsku z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000108416, NIP 839-00-079- 64, o wysokości kapitału zakładowego 2.379.300 zł, w imieniu której występuje:

Tomasz Sikora - Prezes Zarządu, zwaną dalej „Wynajmującym”,

a

...

zam. (z siedzibą) ………..

reprezentowanym (ą) przez ..., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ………. pod

numerem KRS ……….. ( w Rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym przez

……… pod numerem ……….).

zwanym (ą) dalej „Najemcą”.

§ 1.

1.Wynajmujący oddaje w najem lokal użytkowy położony w Słupsku, przy ul.

…... , działka nr .... obręb ... Miasta Słupska, składający się z

…... o powierzchni ……. m², (w tym powierzchni piwnic …… m²), wyposażony w instalacje: ………

wg stanu technicznego określonego w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia ……….., stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zwany dalej „lokalem”.

§ 2.

1. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowany lokal na prowadzenie w nim działalności polegającej na ……….

2. Najemca oświadcza, że stan techniczny lokalu jest mu znany, a wszelkie zmiany niezbędne do prowadzenia w nim działalności opisanej w ust. 1, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 3.

(2)

1.Najemca jest zobowiązany płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz netto w wysokości

….... zł oraz obowiązujący podatek od towarów i usług ( zwany dalej VAT- em) w kwocie

……….. zł, co stanowi łącznie …... zł.

2. Termin płatności czynszu brutto obowiązuje od dnia…….., zgodnie z terminem przejęcia lokalu, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Czynsz będzie płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

4.Czynsz netto określony w ust. 1 będzie waloryzowany narastająco raz w roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości czynszu netto w wyniku waloryzacji, o której mowa powyżej, nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Wynajmujący zobowiązany jest tylko do pisemnego powiadomienia Najemcy o wysokości zwaloryzowanego czynszu, podając w powiadomieniu termin jego obowiązywania.

5.Niezależnie od waloryzacji, o której mowa w ust. 4. Wynajmujący może zmienić wysokość czynszu, jeżeli w tym przedmiocie zostanie wydane nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska, określającego m.in. nowe stawki przypadające na metr kwadratowy powierzchni użytkowej, a także wyłączenia przedmiotowe lub podmiotowe. Wówczas, zmiana wysokości czynszu może być dokonana wyłącznie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

6. Oprócz zapłaty czynszu w terminie określonym w ust. 3, Najemca w tym samym terminie zobowiązany jest uiszczać Wynajmującemu miesięczne opłaty eksploatacyjne jako rekompensatę kosztów utrzymania lokalu obciążających Wynajmującego, na które składają się: zarządzanie lokalem i opłaty niezależne od Wynajmującego. W skład kosztów zarządzania wchodzi administrowanie lokalem, wydatki na utrzymanie nieruchomości wspólnej (np. fundusz remontowy), utrzymanie zieleni, konserwacja itp. Opłaty eksploatacyjne nie podlegają rozliczeniu. Przez opłaty niezależne od Wynajmującego należy rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, wody, odbioru ścieków i nieczystości stałych, o ile Najemca nie zawrze indywidualnej umowy z dostawcami lub odbiorcami. W przypadku gdy taka umowa zostanie zawarta, Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu takiej umowy, w terminie 14 dni od daty zawarcia.

7.W związku z ust. 6, opłaty eksploatacyjne i niezależne od Wynajmującego wynoszą odpowiednio:

Zwrot kosztów zarządzania lokalem: ... m2 x …... zł/m2 =... zł

-VAT =……. zł

Opłaty niezależne od Wynajmującego:

- opłata za centralne ogrzewanie: ...m2 x …... zł/m2 = ….... zł

- VAT do c.o.: = ….... zł

- dostawa ciepłej wody: ...m3 x …... zł/m3 = ….... zł

-VAT do ciepłej wody: =…... zł

-dostawa zimnej wody i odpr. ścieków: ...m3 x …... zł/m3 =….... .zł

-VAT do wody i ścieków: =….... .zł

(3)

-odbiór nieczystości stałych: =. …... zł

=====================================================

OGÓŁEM = …... zł miesięcznie

Opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków mają charakter zaliczek i podlegają rozliczeniu w oparciu o zasady przyjęte przez zarządcę budynku, zawarte w przyjętych regulaminach.

8.Łączna miesięczna opłata z tytułu najmu lokalu, wynikająca z ustaleń zawartych w ust. 1 i ust. 7 wynosi ……….. zł. Opłatę Najemca wpłacać będzie na konto Wynajmującego w BRE BANK S.A. 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001

9.W przypadku nieterminowego opłacania należności z tytułu najmu lokalu, do powyższych kwot będą doliczane ustawowe odsetki.

10.Niezależnie od opłat wymienionych powyżej, Najemca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Miasta Słupska i w sposób w niej określony. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Najemca winien zgłosić

się do Wydziału Finansowego, Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Słupsku w celu załatwienia spraw formalnych z tym związanych.

Kserokopię decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości, Najemca okaże Wynajmującemu – w jego imieniu zarządcy budynku, w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania.

11.W przypadku wzrostu opłat eksploatacyjnych wymienionych w ust. 7, Wynajmujący ma prawo dokonać zmiany wysokości stawek i opłat wyliczonych w oparciu o ich nową wartości. Zmiana stawek i opłat nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. O zmianach tych Wynajmujący zawiadamia Najemcę na piśmie, podając termin ich obowiązywania.

§ 4.

1.Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 300% czynszu netto tj. …… zł.

na rachunek bankowy Miasta Słupsk o numerze: 55 1140 2118 0000 2180 2900 1003 prowadzony w BRE Bank SA. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i stanowić będzie zabezpieczenie dla Wynajmującego w przypadku nie uiszczenia należności wynikających z umowy. Kaucja zaliczona zostanie na poczet ewentualnych, powstałych zaległości.

2.W przypadku zaliczenia kaucji na poczet zadłużenia, Najemca zobowiązany jest uzupełnić kaucję do kwoty wysokości 300% czynszu netto w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania od Wynajmującego pisemnego powiadomienia o wysokości kwoty, o jaką należy uzupełnić kaucję, pod rygorem wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy najmu. Wpłata następuje na konto wymienione w ust. 1.

(4)

3.Wpłacona przez Najemcę kaucja może zostać zaliczona na poczet zadłużenia jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

4.Z chwilą zwrotu lokalu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego kaucja zostanie pomniejszona o kwotę ewentualnego zadłużenia i po rozliczeniu zwrócona Najemcy.

§ 5.

1.W czasie trwania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt bieżących remontów i napraw lokalu niezbędnych do utrzymania go w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

a) malowania pomieszczeń;

b) naprawy tynków ścian i sufitów;

c) wykonania napraw i bieżącej konserwacji urządzeń wewnątrz lokalu oraz ich wymiany;

d) konserwacji i naprawy podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych;

e) naprawy i konserwacji ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych w pomieszczeniach, w których są zamontowane;

f) bieżącej konserwacji i remontów stolarki okiennej i drzwiowej;

g) naprawy i wymiany elementów ślusarki budowlanej;

h) wymiany osprzętu oraz zabezpieczeń instalacji elektrycznych z wyłączeniem wymiany przewodów;

i) konserwacji, naprawy i wymiany grzejników wody przepływowej (gazowych,

elektrycznych, węglowych), podgrzewaczy wody, mis klozetowych, zlewów ( zlewozmywaków, umywalek ) wraz z syfonem, baterii i zaworów czerpalnych, oraz

innych urządzeń sanitarnych, w które wyposażony jest lokal użytkowy);

j) naprawy etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało zainstalowane przez Wynajmującego, lub na jego koszt - także jego wymiany;

k) usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych;

l) usuwania wszelkich szkód powstałych z jego winy.

m) utrzymania lokalu i jego otoczenia w należytym stanie sanitarno-porządkowym.

Przeprowadzenie wymienionych remontów i napraw nie wymaga zgody Wynajmującego.

2.Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz regulaminu porządku domowego.

§ 6.

1.Bez pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać żadnych zmian w przedmiocie najmu i jego wyposażeniu lub zmienić przeznaczenia lokalu bądź podnająć go w całości lub części ani oddać go w użyczenie.

2.Remonty i ulepszenia w lokalu Najemca może prowadzić na podstawie umowy o remont lokalu zawartej z Wynajmującym.

(5)

3.W przypadku bieżących remontów i napraw lokalu wymienionych w § 5, Najemcy nie przysługuje roszczenie wobec Wynajmującego o zwrot poniesionych nakładów z tego tytułu, zarówno w trakcie trwania najmu jak i po jego ustaniu.

4.W przypadku dokonania remontu lub ulepszeń bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% czynszu miesięcznego brutto, w terminie 14 dni od daty powiadomienia Najemcy o stwierdzeniu wykonania remontu lub ulepszenia bez zgody Wynajmującego.

5.W imieniu Wynajmującego, zarządca budynku jest uprawniony do dokonywania kontroli w lokalu, w celu sprawdzenia czy Najemca w sposób należyty i prawidłowy wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy. Kontrolę przeprowadza się w obecności Najemcy.

§ 7.

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić:

1) za porozumieniem stron;

2) przez każdą ze stron z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego;

3) przez Wynajmującego z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku:

a) zalegania z opłatami wymienionymi w § 3 za okres co najmniej dwumiesięczny wraz z opłatami za świadczenia dodatkowe i należności odsetkowe za opóźnienia,

b) wykraczania w sposób rażący przeciwko postanowieniom porządku domowego lub czynienia uciążliwym korzystanie z sąsiednich lokali, o ile Wynajmujący przynajmniej jeden raz upomniał Najemcę, że rażąco narusza on postanowienia porządku domowego lub czyni uciążliwym korzystanie z lokali sąsiednich,

c) przeprowadzenia przez Najemcę prac remontowych w lokalu bez uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego na przeprowadzenie tych prac remontowych.

d) po stwierdzeniu przez Wynajmującego nie wykonywania w lokalu prac o których mowa w § 5 jak również nie usunięcia szkód powstałych z winy Najemcy lub utrzymywania lokalu w nienależytym stanie sanitarno - porządkowym;

4) bez okresu wypowiedzenia i uprzedniego upomnienia przez Wynajmującego w przypadku gdy Najemca:

a) zmienił przeznaczenie lokalu użytkowego lub jego części bez zgody Wynajmującego albo zaprzestał prowadzenia w nim działalności,

b) prowadzi w lokalu użytkowym inną działalność niż określona w umowie, c) podnajął lub oddał do bezpłatnego użytkowania cały lokal użytkowy lub

jego część bez zgody Wynajmującego,

(6)

d) w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia nie uzupełnił kaucji do wysokości określonej § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

e) zawarł w składanym oświadczeniu dane niezgodne ze stanem faktycznym i niezgodność ta została stwierdzona przez Wynajmującego,

f) nie przyjął do stosowania zwaloryzowanego czynszu netto lub nowych stawek czynszowych netto albo opłat eksploatacyjnych,

g) nie uzyskał zgody lub akceptacji Plastyka Miejskiego dla zamontowania szyldu lub reklamy działalności prowadzonej w lokalu lub na zmianę wyglądu wspomnianego szyldu lub reklamy.

§ 8.

1. W przypadku rozwiązania stosunku najmu Najemca jest zobowiązany zdać lokal w stanie nie pogorszonym.

2. Nie przekazanie lokalu użytkowego protokołem zdawczo-odbiorczym przez Najemcę w wyznaczonym terminie, daje Wynajmującemu prawo do podjęcia działań umożliwiających eksmisję z lokalu użytkowego.

3.Używanie lokalu użytkowego po upływie terminu obowiązywania umowy, stanowi okres bezumownego korzystania z tego lokalu. W tym czasie bezumowny użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia z góry do dnia 10 każdego miesiąca odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, w wysokości 150% czynszu brutto, jednak nie mniej niż 150% czynszu brutto obliczonego przy zastosowaniu podstawowych stawek czynszowych netto oraz opłaty z tytułu prognozowanych kosztów eksploatacyjnych.

§ 9.

Najemca zobowiązuje się informować Wynajmującego o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Skierowanie przez Wynajmującego korespondencji na ostatni podany przez Najemcę adres następuje ze skutkiem doręczenia.

§ 10.

W przypadku potrzeby montażu reklamy lub szyldu na elewacji budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, Najemca zobowiązany jest bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miejskiego. Warunki założenia reklamy i jej funkcjonowania określi odrębna umowa. Zasady powyższe dotyczą także reklamy na innym budynku.

(7)

§ 11.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego, a w jego imieniu zarządcę budynku (art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych- tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie:

a) Zarządzenie nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska,

b) Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 09 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Słupska oraz zasobu nieruchomości Skarbu państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Słupska,

c) przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Miasta Słupska.

§ 14.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. Umowa, która wchodzi w życie z dniem …... r., została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący, a jeden Najemca.

Najemca Wynajmujący

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :