Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach. Program Profilaktyczny Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15 w Gliwicach

Pełen tekst

(1)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach

Program Profilaktyczny

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15

w Gliwicach

(2)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.

Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.

Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

9. Statut ZSO Nr 11 w Gliwicach.

(3)

Ogólne założenia Programu Profilaktyki.

Szkolny Program Profilaktyczny jest dokumentem opracowanym wspólnie przez grono pedagogiczne oraz w porozumieniu z Radą Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Działalność profilaktyczna w szkole realizowana jest poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w oparciu o coroczną diagnozę w zakresie występujących w szeroko rozumianym środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka. W ramach działań profilaktycznych wskazywane są pożądane wzorce zachowań, postawy prozdrowotne i prospołeczne, konstruktywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i hobby oraz uwrażliwienie na krzywdę i wdrażanie do niesienia pomocy innym.

Cele Programu Profilaktyki

- wzmacnianie poczucia własnej wartości, - budowanie właściwej samooceny,

- doskonalenie umiejętności komunikowania się, - budowanie zaufania,

- rozwijanie empatii,

- nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych,

- poznawanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,

- znajomość szkodliwości używek, kształtowanie i wzmacnianie postaw przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych,

- rozwijanie świadomości prozdrowotnej, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje, w tym decyzje dotyczące własnego zdrowia,

- propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

- utrwalanie zasad prawidłowej komunikacji między dziećmi a dorosłymi,

- podniesienie świadomości dotyczącej roli nauczycieli i rodziców w profilaktyce.

Zadania Programu Profilaktyki.

Działania profilaktyczne obejmują realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych szeroko rozumianej społeczności szkolnej, przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, które pozwalają zaspakajać potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i poczucia satysfakcji życiowej, kształtowane i wzmacniane są normy przeciwne używaniu środków psychoaktywnych i podejmowaniu zachowań ryzykownych.

W razie potrzeby tworzone są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i działania z zakresu przeciwdziałania używaniu środków psychoaktywnych. Szkoła prowadzi działalność informacyjną na temat zagrożeń i sposobów rozwiązywania problemów z nimi związanych. Działalność ta jest skierowana zarówno do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Udostępniane są informacje o ofercie pomocy specjalistycznej, konsekwencjach prawnych podejmowania zachowań ryzykownych oraz informuje o obowiązujących procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Dla rodziców organizowane są warsztaty służące podnoszeniu kompetencji wychowawczych.

Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej. Szkoła współpracuje ze specjalistami oraz instytucjami edukującymi i niosącymi pomoc w zakresie uzależnień.

(4)

Metody i formy realizacji.

Działalność profilaktyczna realizowana jest w ramach: zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, zajęć profilaktycznych, zajęć dodatkowych, imprez klasowych, wycieczek edukacyjno-turystycznych, wyjazdów do kina i teatru, konkursów, wystaw, debat, koncertów.

Sposoby ewaluacji:

 ankiety

 obserwacja

 ocena zachowań

 ocena prac uczniów

 analiza dokumentów

 wywiady

 sondaże wśród uczniów nauczycieli, rodziców.

W oparciu o diagnozę nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, w jakiej realizuje działalność profilaktyczną uwzględniając aktywne metody pracy.

(5)

Program działań profilaktycznych dla klas I gimnazjum.

Cel Tematyka Metody Formy Realizatorzy Ewaluacja

Kształtowanie

poczucia przynależności do grupy

-poznanie się wzajemne, -zasady dobrej komunikacji, -umiejętność pracy w grupie,

-tworzenie więzi wewnątrzklasowych

Praca w grupach, drama, burza mózgów

Zajęcia integracyjne, imprezy klasowe

Wychowawcy, pedagog szkolny

Obserwacja podczas

trwania zajęć – wnioski do pracy

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i uwrażliwienie na krzywdę innych.

-rodzaje zachowań agresywnych, -sposoby wyrażania i radzenia sobie z emocjami,

-sposoby reagowania na zjawiska

przemocy i agresji,

-prezentacja osób i instytucji mogących udzielić pomocy i wsparcia

-zasady wolontariatu

Mini ankieta, Burza

mózgów, kula śniegowa, praca w grupach, pogadanka.

Lekcje

wychowawcze, zajęcia

wychowania do życia w rodzinie, Warsztaty, prelekcje

Wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście

Analiza sytuacji

wychowawczej w zespołach klasowych.

Wyrabianie umiejętności właściwej i adekwatnej samooceny

-poznanie siebie;

swoich mocnych i słabych stron, -akceptacja własnej osoby,

-poczucie własnej wartości jako czynnik chroniący

i umożliwiający właściwe funkcjonowanie.

Asertywność

Mini testy, psychozabawy, praca

w grupach,

Lekcje

wychowawcze, zajęcia

wychowania do życia w rodzinie.

Nauczyciele,

wychowawcy Obserwacja

Zapobieganie problemom w nauce

-sposoby

efektywnego uczenia się

z zachowaniem zasad higieny psychicznej, -efektywne gospodarowanie

Dyskusja, burza mózgów, ekspresja plastyczna

Moduły lekcyjne, lekcje

wychowawcze, zajęcia

wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciele

wychowawcy Semestralne i końcowo- roczne zestawienie wyników nauczania Wnioski z ich analizy

(6)

czasem,

-analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,

-sposoby radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi, -znaczenie pomocy koleżeńskiej (formy) Doskonalenie

umiejętności otwartego wyrażania własnych opinii i radzenia sobie z presją

otoczenia

- presja otoczenia jako przyczyna przyczyna sięgania po środki zmieniające świadomość,

-rodzaje środków uzależniających i zmieniających

świadomość i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.

-umiejętność odmawiania w sytuacji nacisku otoczenia - asertywność

Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia, drama.

Projekcja filmu, lekcje wychowawcze, Moduły

lekcyjne, zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Nauczyciele, wychowawcy

Obserwacja funkcjonowania uczniów w sytuacjach konfliktowych

Przeciwdziałanie

uzależnieniom - rodzaje środków zmieniająceych świadomość - zapobieganie alkoholizmowi i nikotynizmowi - dopalacze - substancje

zagrażajace zdrowiu i życiu

- zapobieganie uzależnieniom związanym z korzystaniem z nowoczesnych technologii (np, internet, telefon)

Pogadanka Wykład Dyskusja Prace plastyczne

Lekcje

wychowawcze Zajęcia

warsztatowe

Nauczyciele, Pedagog szkolny, Specjaliści spoza szkoły

Analiza tematów lekcji wychowaw- czych, Rozmowy z uczniami

(7)

Bezpieczne i świadome użytkowanie z nowoczesnych technologii

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń

telekomunikacyjnych, internetu itp.

Zagrożenia płynące z niewłaściwego posługiwania się w/w

Pogadanka , filmy edukacyjne, dyskusja, ekspresja plastyczna, prezentacje

Lekcje

wychowawcze, zajacia

warsztatowe

Nauczyciele, pedagog, specjaliści spoza szkoły

Rozmowy z uczniami, analiza sytuacji szkolnej

(8)

Program działań profilaktycznych dla klas II gimnazjum

Cel Tematyka Metody Formy Realizatorzy Ewaluacja

Doskonalenie

umiejętności interpersonalnych

-rodzaje komunikatów;

komunikat Ja, -przyczyny powstawania konfliktów, -fazy

rozwiązywania konfliktów, -warunki powodzenia w rozwiązywaniu konfliktów, -kompromis

Burza mózgów, ćwiczenia, drama, praca w grupach, metody podające.

Lekcje

wychowawcze, zajęcia

wychowania do życia w

rodzinie,

Nauczyciele, wychowawcy

Obserwacja funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią

Przeciwdziałanie

uzależnieniom -rodzaje środków zmieniających świadomość i ich działanie,

- wielkie oszustwo:

dopalacze–środki niebezpieczne dla życia

-umiejętność dokonywania właściwych wyborów, -asertywność -prezentacja instytucji udzielających pomocy

Ćwiczenia, drama, dyskusja, pogadanka, mini testy, program profilakty- czny „Znajdź właściwe rozwiązanie ‘

Lekcje

wychowawcze, zajęcia

wychowania do życia w

rodzinie,

Wychowawcy,

nauczyciele Ankiety

przeprowadzane podczas

programów profilaktycznych oraz ankiety zalecane przez instytucje oświatowe

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

-pojęcie stresu, depresji

młodzieńczej, zaburzeń emocjonalnych -czynniki stresogenne, -wpływ poziomu stresu na

funkcjonowanie organizmu, -sposoby radzenia sobie ze stresem i rozładowywania

Pogadanka, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Lekcje

wychowawcze, moduły

lekcyjne

Nauczyciele,

wychowawcy, Okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

(9)

napięć.

- znaczenie aktywności fizycznej i właściwego odżywiania - instytucje służące pomocą osobom z zaburzeniami emocjonalnymi

Przeciwdziałanie ryzykownym działaniom seksualnym

-Związek miedzy zażywaniem narkotyków, kontaktami seksualnymi a AIDS

-Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie postaw młodzieży -

Odpowiedzialność za siebie i bliską sobie osobę -Profilaktyka AIDS

-Rozwijania poczucia własnej wartości i

akceptacja własnego dojrzewania i rozwoju

Dyskusja, burza mózgów, rozmowa, pogadanka

Projekcja filmów, lekcje wychowawcze, moduły

lekcyjne, wychowanie do życia

w rodzinie, spotkanie z ginekologiem i seksuologiem

Nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście

Ankieta dot.

wiedzy o AIDS- po przeprowadzo- nych zajęciach,

Przeciwdziałanie wagarom i porzuceniu szkoły

-Korzyści płynące z

systematycznego uczęszczania do szkoły

-wspólne poszukiwanie celów w życiu - sposoby rozwiązywania problemów z nauką,

Praca

indywidualna i w grupach, dyskusja, mim testu, drama

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, lekcje

wychowawcze, wychowanie do życia w

rodzinie, spotkania z pedagogiem, warsztaty, współpraca z

Pedagog, wychowawca, nauczyciele

Systematyczny monitoring frekwencji, analiza związku osiągnięć szkolnych z

częstotliwością uczęszczania do szkoły

(10)

- skuteczne uczenie

- prawne skutki absencji.

rodzicami

(11)

Program działań profilaktycznych dla klas III gimnazjum

Cel Tematyka Metody Formy Realizatorzy Ewaluacja

Doskonalenie

umiejętności konstruktywnych sposobów

rozwiązywania konfliktów

Przypomnienie zasad dobrej komunikacji, -etapy

rozwiązywania konfliktów (analiza i nazwanie przeżywanych uczuć)

-konstruktywne sposoby

rozwiązywania sytuacji

konfliktowych, -negocjacje, -mediacja

Metody podające, drama, burza mózgów, praca w grupach, ćwiczenia, drama.

Lekcje

wychowawcze, warsztat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny.

Obserwacja funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych

Kształtowanie dojrzałej osobowości

-cechy dojrzałej osobowości, samowychowanie, -poczucie

odpowiedzialności za swoje wybory, -proces decyzyjny

Praca w grupach, dyskusja, drama, metody podające.

Lekcje

wychowawcze, moduły

lekcyjne, zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Wychowawcy, nauczyciele

Obserwacja zachowań

Propagowanie zdrowego stylu życia

-organizacja czasu wolnego,

- Wypoczynek- czynny i bierny, - Życie wolne od uzależnień (narkotyki, dopalacze,

,nikotyna, alkohol, gry komputerowe) - bezpieczny Internet -dbałość o prawidłowe odżywianie ( zapobieganie otyłości, diety, anoreksja, bulimia,

Metody podające, burza mózgów, praca w grupach, dyskusja.

Lekcje

wychowawcze, moduły

lekcyjne.

zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Warsztat

„bezpieczny internet”, program

„Znajdź właściwe rozwiązanie’ – profilaktyka palenia tytoniu

Nauczyciele, wychowawcy, higienistka, dietetyk

Analiza tematów z dzienników lekcyjnych Ilościowe zestawienie pogadanek i spotkań ze specjalistami

(12)

- krytyczny odbiorca mediów (opiniotwórcza rola mediów- nieuleganie opiniom szkodliwym )

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :