Pełen tekst

(1)

ST-3600A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zew n ę trzn e i cię ża r

w ysokość [m m ] 25,4

sze ro k o ś ć [m m ] 102,1 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

c ię ż a r [kg] 0,8

P o jem n o ść D y s k niestorm atow any F o rm a t (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 617,0 504,00

p o w ierzch n i [M B ] fiz. 0,27

cylindra [M B ] fiz. 72,00

ścieżki [B ] log. 32256

D op. tem p. P rac y S pocz.

P C ] 5 . . . 5 5 - 4 0 ...7 0

O późnienia [m s]

Ś red n io

f t W 10,5/11,2

T R /T R 2

M ax 23

L a te n c y 6,67 O verhead

O rganizacja Fizyczn a L ogiczna

dysków 4 8

cylin d ró w total 1872, user 1872 1024

g ło w ic danych 7 16

g ło w ic serw o 1 0

sum a sekto ró w 1032192

sekt/ścieżkę 63

D o p u s zc za ln e p rz e c ią ż g ra w it[G ] D ysk za p a rk o w a n y

P raca b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

P ręd k o ś ć transm isji fMB/s]

D y s k <■> B u fo r 2,4 ...4 ,5 B u fo r <■> H o st 8 Poj. zapas. Z B R

W rtpre. R e-w rt c u rr Land, zo n e C M O S -typ

n/d n/d auto user

N iezaw o d n o ść B łę d y (xx ->1 na Exx)

M T B F flO O O h ] M T T R [m in ] CDL [lata] O N /O F F [*1 000] R ER U ER SER

200 10 14 7

B u fo r d ysku [kB ] 256

P ręd ko ść obr. [1 /m in ] 4535 S ytem ko d o w an ia (1,7)R LL G ęstość z a p is u [T P I] 2150

P o zy c jo n e r V oice Goił S ta rt / S to p [s ]

Poz. h a ł. [d B A @ 1m ]

Typow y R /W S eek M ax S p in -u p Id le S tan d -b y Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 5,000

linia +12V [A ] 0,400 1,500

linia +5V [A ] 0,200

(2)

Widok z boku na S1-S3

l

1

r 9

)

SI

M

*1 S2 (res)

; 1 \

)

S3 (res)

... • 1

S1: EXT. LED

S1 S2 S3 S1/1 - LED- S 1 /2 -L E D +

J5: EXT. SYNC.

EXT. SYNC J5/3 - SYNC J5/4 - GND Zwora F=off I

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O "

t

__ 1

[0 0 0 0] J5 (A-H)

DB7 o o DB6 o • DB5 ® ° DB4 ® ° DB3 • « DB2 o o DB1 o ® DBO o o GND © ® IOW o o IOR « •

* o o IRQ o o AD1 « o AD2 - o CSO ° • DSP L f_ L

GND DB8 DB9 DBA DBB DBC DBD DBE DBF KEY GND GND GND CSL GND S16 PDG AD2 CS1 GND

BLOK J5 (A-H) A [ i : 0 j 0 . 1

2 B i l i 010

_ o [o *

1 2

C i m : 1

2 D : :

m

21

e r a n ; F : : I I T11

J2 G 1*1’ U S :l i H : :

J ,

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

A

%

b Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

A

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

C

9

Do końcówki 39 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał SP (Slave Present). Zainstalowanie C wyklucza instalację D lub E.

c#

Sygnał SP nie jest wyprowadzany na końcówkę 39 magistrali IDE.

D

%

Do końcówki 39 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał DA (Drive Active).

Sygnał DA nie jest wyprowadzany na końcówkę 39 magistrali IDE.

E

S

Do końcówki 39 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał syn­

chro REFSIG. Zainstalowanie E wyklucza instalację C.D.F lub G.

E ( i

Sygnał REFSIG nie jest wyprowadzany na końcówkę 39 magistrali IDE.

F

§

Dysk nie korzysta z zewnętrznych sygnałów synchronizujących.

Instalaq'a F wyklucza E,G lub H.

Zewnętrzny sygnał synchronizacyjny doprowadzany jest do punktów zwory F.

G

B

Do końcówki 28 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał REFSIG. Zainstalowanie G wyklucza instalację E lub F.

a&>

Sygnał REFSIG nie jest wyprowadzany na końcówkę 28 magistrali IDE.

H

%

Wyborem Master-Slave steruje sygnał na linii 28 (Cable Select) magistrali IDE. Instalacja H wyklucza E lub F.

H

S>

Wybór napędu (Master-Slave) dokonywany jest na podstawie położenia zwor A i B.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :