PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Pełen tekst

(1)

1

PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).

2. Statut Salezjańskiego Gimnazjum i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły:

OBSZAR DZIAŁANIA UCZESTNICY TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI

DYDAKTYCZNY

1. Warsztaty chemiczne dla chętnych uczniów. 3SG, 2SLO, 3SLO październik - maj M. Gryglas, A. Jankowska, M. Wieczorek, J. Cudziło - Abramczuk

2. Kontynuacja innowacyjnego projektu „Chemia - wiem, umiem, rozumiem”- współpraca z Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego działającym przy Instytucie Chemii w UPH w Siedlcach - zajęcia laboratoryjne.

1 SLO, 2 SLO 3 listopada

27 kwietnia M. Gryglas, M. Wieczorek

3. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez PSNJN w Siedlcach

SG listopad M. Uścińska

4. Warsztaty językowe ze studentami anglojęzycznymi w ramach programu AIESEC we współpracy z SGH w Warszawie.

SLO

SG październik

kwiecień A. Pietrzak A. Złotkowska

5. Warsztaty językowe „Nauka bez granic”. SG, SLO listopad/kwiecień A. Złotkowska, E. Paczóska, A. Jodłowska - Kozłowska 6. Konkursy przedmiotowe organizowane przez

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

SG październik/listop

ad nauczyciele przedmiotów

konkursowych

(2)

2 7. Wyjazdy do teatru na sztuki anglojęzyczne SLO, SG październik

/grudzień/marzec A. Jodłowska-Kozłowska, E. Paczóska

8. Warsztaty z języka niemieckiego organizowane przez UPH w Siedlcach.

SLO grudzień - styczeń K. Rytel, M. Uścińska

9. „Liga matematyczna” – program konkursowy dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

SG październik-

czerwiec W. Zakrzewska 10. Konkurs recytacji i czytania prozy

niemieckojęzycznej „Loreley” w Siedlcach.

SG, SLO marzec zespół nauczycieli języka niemieckiego

11. Konkurs z języka angielskiego „Pokaż nam język”. SLO marzec A. Pietrzak, A. Złotkowska

DYDAKTYCZNY

12. Realizacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych. 2 SG marzec

/kwiecień koordynator, opiekunowie projektów

13. Konkurs matematyczny „Pangea”. SG, SLO kwiecień J. Banasiuk

14. Warsztaty językowe języka niemieckiego zorganizowane w ramach współpracy z Wydawnictwem Pearson.

SG, SLO kwiecień S. Skrzeszewska

M. Uścińska 15. Konkurs wiedzy biblijnej. SG, SLO kwiecień - maj ks. K. Woźniak 16. Warsztaty dydaktyczne z zakresu ekologii i ochrony

środowiska w Centrum Edukacji Przyrodniczo- Ekologicznej w Powsinie.

SG, SLO październik

maj/czerwiec M. Soczkiewicz

17. Warsztaty dydaktyczne z zakresu fizyki w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

SG styczeń/luty M. Wyszomierska

18. Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników wewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i

maturalnych.

2 SG, 3 SG,

2 SLO, 3 SLO listopad, grudzień,

maj nauczyciele przedmiotów, koordynatorzy A. Piwowar, J. Banasiuk, K. Zdzichowski

19. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR MATEMATYCZNY”.

SG, SLO marzec U. Kołodziejczuk

(3)

3 20. Mazowiecki Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej

DACHL-L w Warszawie.

SG, SLO maj zespół nauczycieli języka

niemieckiego 21. Powiatowe Konkursy Przedmiotowe organizowane

przez I LO im. M. Skłodowskiej Curie w Sokołowie Podlaskim.

SG maj nauczyciele przedmiotów

konkursowych

23. Warsztaty historyczne organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

SLO cały rok E. Chadaj, G. Błońska

24. Udział w zawodach sportowych. SG, SLO cały rok nauczyciele WF-u

25. Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach.

SG, SLO cały rok T. Kraska Iwanowicz

26. Warsztaty i lekcje muzealne na terenie Muzeum Narodowego, Muzeum Rzeźby i Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

SG, SLO cały rok A. Celińska

26. Udział w projekcie międzynarodowym „Różni w różnorodności” – Kreisau - Initiative

SLO listopad S. Skrzeszewska

E. Artych 27. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz

upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży:

- spotkania z nauczycielem bibliotekarzem na temat nowości czytelniczych, zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, pracy ze słownikami;

- konkurs współzawodnictwa w czytelnictwie;

- lekcje biblioteczne;

- poranki literackie z okazji rocznic pisarzy;

- promowanie książek poprzez prezentowanie scenek teatralnych;

SG, SLO cały rok

raz w roku każda klasa

nauczyciele języka polskiego i bibliotekarz

(4)

4

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

1. Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. 1 SG, 1 SLO wrzesień Ks. S. Lubiński wychowawcy klas pierwszych

2. Udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych w Treblince.

2 SLO wrzesień Wychowawcy klas II SLO

ks. K. Woźniak 2. Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz

aktywnego stylu życia w ramach godzin

wychowawczych oraz podczas spotkań ze specjalistami.

SG, SLO cały rok nauczyciele,

wychowawcy

4. Prowadzenie grupy teatralnej. członkowie koła

teatralnego cały rok A. Adynowska,

D. Zalewska, L. Krasuska

5. Wydawanie gazetki szkolnej. zespół

redakcyjny cały rok A. Adynowska, D. Zalewska 6. Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego,

kształtowanie postaw samorządności.

SG, SLO cały rok M. Wyszomierska

Ks. S. Lubiński 7. Zaplanowanie w ramach wycieczek szkolnych

zwiedzania:

- Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich dla klas trzecich gimnazjalnych;

- Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu dla klas pierwszych licealnych;

SG, SLO cały rok wychowawcy,

E. Chadaj, G. Błońska

8. Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego:

- spotkania z przedstawicielami Powiatowego Biura Pracy;

- udział maturzystów w targach szkół i targach pracy;

- wyjazd do Warszawy na „Salon maturzystów”

orgaznizowany przez Perspektywy;

-udział w dniach otwartych dla gimnazjalistów;

- zajęcia z doradztwa zawodowego dla III SG;

- zajęcia na godzinach wychowawczych na temat poznawania swoich mocnych stron i zainteresowań oraz na temat rozpoznawania preferencji zawodowych;

SG, SLO cały rok A. Floryszczyk wychowawcy klas

(5)

5 7. Wyjazdy do teatru dla chętnych uczniów. SG, SLO cały rok D. Zalewska, E. Chadaj

A. Adynowska

8. Szkolny Dzień Sportu. SG, SLO czerwiec nauczyciele WF-u

9. Dzień z wychowawcą. SG,SLO czerwiec wychowawcy

9. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. SG, SLO październik Dyrekcja

10. Orszak Trzech Króli. SG, SLO styczeń M. Wyszomierska

A. Celińska 11. Misterium Męki Pańskiej.

SG, SLO kwiecień M. Wyszomierska

A. Celińska Ks. M. Rygała 12. Udział w akcjach charytatywnych:

- akcja „Podziel się posiłkiem” we współpracy z BGŻ - Szlachetna Paczka na Boże Narodzenie

- zbiórka nakrętek dla chorych dzieci - zbiórka książek na Litwę

SG,SLO cały rok Wychowawcy, dyrekcja

J. Iwańska, K. Rytel

PROMOCJA SZKOŁY

1. Sporządzenie planu działań promocyjnych. - styczeń wychowawcy klas

pierwszych, koordynator Wioletta Zakrzewska 2. ”SUPER…..”- konkurs na najlepszego gimnazjalistę

powiatu sokołowskiego.

uczniowie gimnazjów z terenu powiatu sokołowskiego

grudzień E. Suchożebrska

3. Konkurs ortograficzny dla szóstoklasistów.

uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu sokołowskiego

kwiecień L. Krasuska

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym -

upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów oraz prezentacja wydarzeń szkolnych w prasie lokalnej i na stronach różnych portali internetowych.

- cały rok M. Uścińska

G. Wyszomierski

(6)

6 3. Działania stałe.

1) Szkoła prowadzi współpracę z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury w ciągu całego roku szkolnego.

2) Wychowawcy współpracują z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim.

3) Realizowany jest Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

3. Załączniki:

Załącznikami do planu pracy szkoły są:

1. Kalendarium szkoły na rok szkolny 2016/2017.

2. Plan wycieczek szkolnych.

3. Terminarz konkursów przedmiotowych.

Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły zatwierdzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :