CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

CZĘŚĆ II SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(2)

Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu – Etap III”

1)

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przestrzeni dyskowej dla macierzy HUS firmy Hitachi, dostawy dwóch kompletów HUS 50TB w konfiguracji:

P/N Opis produktów Sztuk

HUS130.S HUS 130 Upgrade Sales 1

2853906-001.P Dummy Drive for CBSL/DBL 2

3282382-001.P Dummy Drive for SFF (2U) Trays 11

A34V-600-850-UNI.P Universal rail kit 7

DF-F850-2TNL-U.P HUS 2TB SAS 7.2K RPM HDD LFF for CBSL/DBL-Upg 74 DF-F850-3HGSSH-U.P HUS 300GB SAS 15K RPM HDD SFF for CBSS/DBS-Upg 13

DF-F850-DBL.P HUS Drive Box - LFF 2U x 12 6

DF-F850-DBS.P HUS Drive Box - SFF 2U x 24 1

DF-F850-SC5.P Hitachi Unified Storage SAS Cable 5m 2

WS-003-002.P J2F Power Cord 14

 Dostarczone elementy muszą pochodzić z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów sprzętu, nie dopuszcza się dostawy zamienników z innych kanałów dystrybucyjnych

 Zasady gwarancji

 Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy.

Dokument gwarancji oraz potwierdzenie (oświadczenie Wykonawcy), że dostarczone elementy pochodzą z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów sprzętu firmy Hitachi, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dacie dostawy.

 Uszkodzona elementy w ramach gwarancji podlega wymianie w siedzibie Zamawiającego. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiające i nie podlegają zwrotowi do Dostawcy.

 Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski w języku polskim

 Sprzęt i oprogramowanie musi być objęte wsparciem serwisowym świadczonym w siedzibie klienta (lokalizacja) w trybie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Przyjmowanie/obsługa zgłoszeń w języku polskim oraz naprawa w dni robocze.

Naprawa w dni robocze w godzinach 7:00-18:00 -przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji u zamawiającego, najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu otrzymania zgłoszenia, Przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji u zamawiającego, najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia o awarii. Gwarantowany czas naprawy w ciągu 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy

 Całe dostarczone oprogramowanie do sprzętu powinno zostać objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego sprzętu. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych

(3)

wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych.

 Gwarancja jest liczona od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

 rozbudowa macierzy firmy Hitachi obejmująca dostawę nowych elementów, instalacje nowych elementów do macierzy oraz rekonfiguracja macierzy w celu udostępnianie nowych przestrzeni do systemu backupu, dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Wszystkie prace muszą być wykonywane po wcześniejszym uzgodnione z Zamawiającym

2)

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oprogramowania wraz z licencją HDPS Backup (CommVault) o pojemności 101TB:

P/N Opis produktów Sztuk

HDPS.S HDPS Software Product Sales 1

HDPS-SW-CLA.S HDPS Software - CLA 1

044-210289-01.P Hitachi Data Protection Suite Base Kit 1

CAP-NC-CCELL.P CLA - CommCell count 'value included in the unit' 1 SB-C-DPE-1T-E.P Data Protection Enterprise Feature Pack 1TB (101-250TB) 101

OTHER-ADJUST.P Other Price Adjustment 1

HDPS-SW-CLA-SPT.S HDPS Software Support - CLA 1

CAP-NC-CCELL-S.P SVC CLA - CommCell count 24

SB-C-DPE-1T-E-S.P SVC Data Protection Enterprise Feature Pack 1TB (101-250TB) 1

044-210289-01.P Hitachi Data Protection Suite Base Kit 1

SB-C-DAE-1T-A.P Data Archive Enterprise Feature Pack 1TB 1 SB-C-DAE-1T-A-S.P SVC Data Archive Enterprise Feature Pack 1TB 24

 Dostarczone elementy muszą pochodzić z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów sprzętu, nie dopuszcza się dostawy zamienników z innych kanałów dystrybucyjnych.

 Zasady gwarancji

 Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy.

Dokument gwarancji oraz potwierdzenie (oświadczenie Wykonawcy), że dostarczone elementy pochodzą z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów sprzętu firmy Hitachi, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dacie dostawy.

 Uszkodzona elementy w ramach gwarancji podlega wymianie w siedzibie Zamawiającego. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiające i nie podlegają zwrotowi do Dostawcy.

 Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski w języku polskim

 Sprzęt i oprogramowanie musi być objęte wsparciem serwisowym świadczonym w siedzibie klienta (lokalizacja) w trybie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

(4)

Przyjmowanie/obsługa zgłoszeń w języku polskim oraz naprawa w dni robocze.

Naprawa w dni robocze w godzinach 7:00-18:00 -przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji u zamawiającego, najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu otrzymania zgłoszenia, Przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji u zamawiającego, najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia o awarii. Gwarantowany czas naprawy w ciągu 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy

 Całe dostarczone oprogramowanie do sprzętu powinno zostać objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego sprzętu. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych.

 Gwarancja jest liczona od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

3)

Wykonawca dokona rozbudowy skonsolidowanego systemu backupu o dostarczone elementy oraz integracje dodatkowymi elementami posiadanymi przez Zamawiającego

W zakres wdrożenia wchodzą następujące czynności realizowane przez Wykonawcę:

1. Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, procedur odtwarzania, instrukcji zabezpieczenia (backupu) dla nowo wprowadzonych elementów. Harmonogram, dokumentacja, procedury oraz instrukcja sporządzona jest przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Testy wprowadzonych zmian do systemu backupów. Zakres testów uzgodniony jest przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji testów. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego (wymaganie dotyczy wszystkich testów).

3. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej w zakresie planowanych prac.

4. Integracje dostarczonych elementów oraz licencji do systemu backupów w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie.

5. Integracje z system backupu posiadanych przez Zamawiającego bibliotek taśmowych (IBM 3584-L53 z 12 szt LTO5) sztuk 2 oraz VTL (Quantum DXi6702) sztuk 2

Zamawiający odpowiada za fizyczne podłączenie urządzeń do infrastruktury FC i LAN oraz zasilania.

Wykonawca odpowiada za konfiguracje biblitek i VTL (fizyczną i logiczna) do poprawnej pracy urządzeń w środowisku systemu backupu oraz za niezbędne zmiany w systemie backupu do poprawnej pracy całego systemu backupu z nowo dołączonymi urządzeniami.

6. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przetestowanie systemu backupu dla następującego środowiska Zamawiającego:

 Backup filesystemów pracujących w grupach zasobów klastrów czterowęzłowych IBM Power HA v.7.1.3 na serwerach IBM AIX v.7.1 TL3 w dwóch Centrach Przetwarzania Danych.

Wymagany backup grup zasobów w liczbie: 44

(5)

Dodatkowo backupowi będzie podlegał zasób pod binaria aplikacyjne („Formatki”) zlokalizowany na dwóch dwuwęzłowych klastrach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego RHEL. Nody w poszczególnych klastrach będą między sobą replikowane, w związku z czym konieczny będzie jedynie backup zasobu na jednym węźle per klaster – czyli łącznie 2 zasoby.

 Backup online baz danych Oracle RDBMS EE v12c pracujących w trybie pojedynczej instancji bez wykorzystania opcji Real Application Cluster (nie RAC) w grupach zasobów klastrów czterowęzłowych IBM Power HA v.7.1.3 na serwerach IBM AIX v.7.1 TL3 zlokalizowanych w dwóch Centrach Przetwarzania Danych

Wymagany backup online baz danych Oracle RDBMS EE v12c w liczbie 5. Skrypty uruchamiające i zatrzymujące pracę baz danych dostarcza Wykonawca.

 Backup online baz danych Oracle RDBMS EE v12c pracujących w trybie wieloinstancyjnym z wykorzystaniem opcji Real Application Cluster (RAC) w grupach zasobów klastrów czterowęzłowych Power HA na serwerach IBM AIX zlokalizowanych w dwóch Centrach Przetwarzania Danych

Wymagany backup online baz danych Oracle RDBMS EE v12c w liczbie 2 (4 instancje).

Skrypty uruchamiające i zatrzymujące pracę baz danych dostarcza Wykonawca.

 Backup offline baz danych (tryb pojedynczej instancji, tryb wieloinstancyjny) Oracle RDBMS EE v12c pracujących w grupach zasobów klastrów czterowęzłowych IBM Power HA v.7.1.3 na serwerach IBM AIX v.7.1 TL3 zlokalizowanych w dwóch Centrach Przetwarzania Danych Wymagany backup offline baz danych Oracle RDBMS EE v12c w liczbie 17 (2 – RAC (4 instancje); 15 – nie RAC).

Skrypty uruchamiające i zatrzymujące pracę baz danych dostarcza Wykonawca.

7. Wykonawca udzieli wsparcia przy instalacji i konfiguracji klientów backupu w zakresie dostarczenia instrukcji instalacji oraz konfiguracji i integracji z systemem backupu.

8. Integracje z system backupu 9 serwerów media agent posiadanych przez Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada za instalacje fizyczna serwerów oraz instalacje systemów operacyjnych na serwerach. Wykonawca odpowiada za konfiguracje serwerów (fizyczną i logiczna) i instalacje oprogramowania na serwerach niezbędną do poprawnej pracy serwerów w środowisku systemu backupu oraz za niezbędne zmiany w systemie backupu do poprawnej pracy całego systemu backupu z nowo dołączonymi serwerami.

9. Nowe serwery pełniące funkcje media agentów zostaną objęte cyklicznym backupem zgodnie z ustaloną z Zamawiającym polityką składowania danych. Wykonawca odpowiada za konfiguracje i uruchomienie w systemie backupów tej polityki oraz opracowanie scenariuszów odtwarzania serwerów pełniących rolę media agenta po całkowitej awarii.

10. W przypadku gdy korzystne będzie wykonywanie backupu z wykorzystaniem transmisji FC bezpośrednio z klienta backupu, Wykonawca odpowiada za konfiguracje dodatkowych media agentów pracujących na klientach backupu niezbędnych do uruchomienia backupu w trybie bezpośredniego zapisu FC.

11. Implementacje w systemie backupu wykonywania backupu na lokalnego media agenta oraz wykonywania replikacji tak zabezpieczonych danych na centralne urządzenia zabezpieczające dane.

12. Zamawiający posiada system backupu w konfiguracji. sześć serwerów MediaAgent (serwery Zarządców Mediów). Trzy w lokalizacji Bielawa oraz trzy w lokalizacji Mysia. Dodatkowo zainstalowane zostały dwa serwery (po jednym na lokalizacje) pełniące funkcje "Index Cache

(6)

Server". W ramach systemu backupu wykorzystywane są następujące typy urządzeń do składowania danych:

a) biblioteki dyskowe - po jednej bibliotece dyskowej w każdej z dwóch lokalizacji. Biblioteki dyskowe zostały zrealizowane na macierzach dyskowych HUS 130

b). biblioteki taśmowe (fizyczne) - w jednej lokalizacji znajduje są biblioteka HP StorageWorks MSL4048, w drugiej Quantum Scalar i80. Obie biblioteki mają po 4 napędy LTO5

c). biblioteki taśmowe (wirtualne) - W każdej z dwóch lokalizacji znajduje si# urządzenie HP StorageWorks D2D4324-G02 na którym zdefiniowane s# biblioteki wirtualne (emulacja bibliotek fizycznych udostępnianych po SAN

13. Wymagana jest realizacja zadania z zachowaniem ciągłości działania systemu backupu.

Wszelkie prace realizowane z wyłączeniem/zakłóceniem pracy systemu backupu są w uzgodnieniu z Zmawiającym. Część prac (związanych z włączeniami sytemu lub prac związanych z ryzykiem wystąpienia niedostępności systemu) może być realizowana w godzinach nocnych.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :