Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z 12. edycji badania. Warszawa, 9 lipca 2013 r.

Pełen tekst

(1)

Instytut Badawczy Randstad

Monitor Rynku Pracy

raport z 12. edycji badania

Warszawa, 9 lipca 2013 r.

(2)

Struktura raportu:

• Metodologia i opis próby badania

• Wyniki badania:

• mobilność i motywacja do zmiany pracy

• obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości znalezienia nowego zatrudnienia

• doświadczenie czy wykształcenie: sytuacja najmłodszych i najstarszych pracowników na rynku pracy

• Podsumowanie wyników

• Randstad w Polsce

2

(3)

Monitor Rynku Pracy:

metodologia badania

• „Monitor Rynku Pracy” jest kwartalnym badaniem ankietowym realizowanym obecnie już w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, w których Randstad prowadzi działalność.

(kraje biorące udział w badaniu: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Węgry, Indie, Włochy, Japonia, Luksemburg, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Singapur, Słowacja,

Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone)

• Badanie po raz pierwszy przeprowadzono w 1Q 2010. Polska dołączyła do projektu od 3Q 2010. Obecnie prezentujemy wyniki 12. edycji.

• Badanie jest realizowane poprzez ankiety wypełniane on-line

przez respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem samozatrudnionych).

Uwaga! Sposób realizacji badania wpływa na „niedoreprezentowanie” grupy osób starszych, gorzej wykształconych oraz mających utrudniony dostęp do sieci internetowej.

• Dobór prób dla badanych populacji prowadzi Survey Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów

(w całym badaniu bierze udział 13.967 osób).

• Bieżące badanie zostało zrealizowane w okresie 18 kwietnia – 13 maja 2013 r.

3

(4)

Monitor Rynku Pracy opis próby

4

(5)

Respondenci badania w Polsce:

• 53% kobiety / 47% mężczyźni

• od 18 do 64 lat

• wykształcenie:

12% podstawowe/ 63% średnie/ 25% wyższe

• zatrudnienie:

34% sektor publiczny/ 63% firmy prywatne

Monitor Rynku Pracy, 12 edycja, maj 2013, N=405

5

19% 23% 21% 22% 14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

(6)

Monitor Rynku Pracy wyniki

6

(7)

1. Mobilność zawodowa,

przyczyny zmiany pracy, obawy i oczekiwania

7

(8)

Rynek pracy w ruchu:

Indeks mobilności

• Stworzony przez Randstad ‘indeks mobilności’

na rynku pracy śledzi otwartość pracowników na mobilność zawodową.

• Mobilność jest w badaniu definiowana według

przewidywań pracowników o prawdopodobieństwie zatrudnienia u innego pracodawcy w kolejnych

6 miesiącach (zarówno w przypadku podjęcia podobnej, jak i zupełnie innej pracy).

• Punktem startowym dla obliczeń indeksu jest agregacja odpowiedzi wszystkich respondentów badania w jego pierwszej edycji międzynarodowej (marzec 2010), stanowiąca wyjściowy

poziom 100 punktów.

8

(9)

91 91 92 93 94 95 96 97 98 101 101 101 104 105 107 107 105 109 120

Otwartość na zmianę zatrudnienia:

indeks mobilności wzrósł w 2 kwartale 2013

• W ciągu ostatniego kwartału otwartość Polaków na zmianę pracy nieznacznie wzrosła - indeks mobilności dla naszego kraju wyniósł 107 punktów,

podwyższając się o 2 punkty wobec poprzedniego badania (105 w III/13).

• Średnia indeksu mobilności dla 15 badanych krajów UE wyniosła 98 punktów. Na tym tle Polacy stanowią jedną z najbardziej otwartych na

zmianę pracy grupę badanych. Najmniej otwarci na zmianę pracy są Niemcy (91), najwyższe wskazania ma Francja (107).

Monitor Rynku Pracy, N=405, 12 edycja, maj 2013

9

(10)

Indeks mobilności

porównanie dynamiki kontynentów

• Porównanie indeksu mobilności w czasie dla krajów UE, Azji i obu Ameryk pokazuje, że średnia gotowość do zmiany pracy w badanych 15 krajach UE jest znacząco niższa niż w krajach pozostałych kontynentów.

• Polska na tle tego porównania plasuje się zdecydowanie powyżej średniej europejskiej, blisko wyników USA i Kanady, lecz znacznie niżej od krajów Ameryki Południowej (Chile, Argentyna, Brazylia) i Azji (Indie, Chiny).

Monitor Rynku Pracy, N dla Polski=405, 12 edycja, maj 2013

10

80 90 100 110 120 130 140 150

Polska UE Azja Am. Południowa Am. Północna

(11)

Rotacje na rynku pracy:

jak wielu z nas zmieniło zatrudnienie?

• W ostatnim półroczu co czwarty respondent badania zmienił pracę. Jest to bardzo duża zmiana w porównaniu do poprzedniego kwartału (25% wobec 17% w marcu 2013) oraz najwyższy wynik pośród badanych krajów w tym okresie. Najniższa dynamika na rynku pracy wewnątrz UE jest obserwowana w Luksemburgu i w Danii (odpowiednio 7% i 9%).

• Średni poziomu rotacji pracowników w badanych krajach UE wyniósł 16%.

Natomiast we wszystkich badanych krajach wynik ten jest wyższy i osiągnął 20,4%.

Faktyczna zamiana pracodawcy w okresie półrocza poprzedzającego badanie (Monitor Rynku Pracy, N=405, 12 edycja, maj 2013)

11

7% 9% 11% 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 17% 18% 18% 18%

22% 25%

(12)

Rotacje na rynku pracy:

trend w czasie

• Na tle wyników ostatniego roku, w minionym kwartale trend rotacji pracowników pomiędzy miejscami pracy w Polsce bardzo wzrósł – po trzech kwartałach ze

średnią dynamiką zmian bliską europejskiej, tempo zmian pracy osiągnęło poziom najwyższy od stycznia 2011 i zarazem najwyższy w badanych krajach UE.

• Średnia badanych krajów UE utrzymuje się na wyrównanym poziomie na przestrzeni całego roku. W różnych krajach UE zmiany w poziomie rotacji przebiegają jednak w różnej skali.

Faktyczna zamiana pracodawcy w okresie półrocza poprzedzającego badanie (Monitor Rynku Pracy, N=405, 12 edycja, maj 2013)

12

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13

Polska średnia UE Niemcy Hiszpania

(13)

Powody zmiany pracy:

znowu wzrosło znaczenie czynników zewnętrznych

Jakie były Pana/Pani powody zmiany pracy?

(Monitor Rynku Pracy, N=405, w każdej edycji, maj 2013)

• W ostatnim kwartale główną przyczyną zmiany pracy przez biorących udział w badaniu było poszukiwanie lepszych warunków pracy (35%) oraz zmiany w strukturze firmy (34%). Trzecim w kolejności znaczenia czynnikiem zmiany było osobiste pragnienie zmiany (27%).

• W czasie obecnego kwartału znacząco wzrosło znaczenie osobistego pragnienia zmiany (z 9% w marcu na 27% w maju 2013). Stabilnie rośnie też znaczenie osobistych ambicji zawodowych w gronie respondentów.

13

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

4q11 1q12 2q12 3q12 4q12 1q13 2Q13

Osobiste ambicje w obszarze zarządzania

Niezadowolnie pracodawcy z mojej pracy

Osobiste ambicje w obszarze pełnionych zadań

Przyczyny osobiste (choroba, zmiana miejsca zamieszkania)

Osobiste pragnienie zmiany Zmiany struktury firmy

Niezadowolenie z aktualnego pracodawcy

Lepsze warunki pracy

(14)

Powody zmiany pracy:

jak wypadamy na tle innych krajów?

Jakie były Pan/Pani powody zmiany pracy?

(Monitor Rynku Pracy, N=405, 12 edycja, maj 2013)

• Dążenie do poprawy warunków zatrudnienia było najważniejszym czynnikiem zmiany zarówno w naszym kraju (35%), jak i w

Niemczech (40%). W Hiszpanii co trzeci respondent zmienił pracę z tego powodu (33%).

• W pozostałych czynnikach zmiany pracy widać istotne różnice

pomiędzy obserwowanymi krajami.

• Zmiana struktury firmy w Niemczech ma niewielkie

znaczenie (12%), a w Hiszpanii jest obecnie najważniejszym

czynnikiem zmiany pracy (42%).

14

11%

8%

11%

12%

7%

42%

33%

27%

23%

19%

21%

36%

12%

40%

9%

16%

19%

20%

27%

34%

35%

Niezadowolenie z aktualnego pracodawcy

Osobiste ambicje w obszarze pełnionych zadań

Osobiste ambicje w obszarze zarządzania

Przyczyny osobiste (choroba, zmiana … Osobiste pragnienie

zmiany

Zmiany struktury firmy Lepsze warunki pracy

Polska Niemcy Hiszpania

(15)

6%

7%

7%

8%

9%

9%

10%

10%

11%

12%

12%

13%

13%

13%

15%

32%

72%

79%

70%

81%

74%

74%

74%

76%

78%

73%

72%

67%

73%

69%

67%

51%

Słowacja Francja Wielka Brytania Czechy Holandia Niemcy Belgia Dania Hiszpania Szwajcaria średnia UE Grecja Polska Węgry Włochy Szwecja

nie aktywne aktywne

Poszukiwanie nowego zatrudnienia:

Polska na tle krajów UE

Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy?

(Monitor Rynku Pracy, N dla Polski=405, 12 edycja , maj 2013

• Niezależnie od sytuacji

panującej na rynkach pracy skłonność pracowników do poszukiwania nowego

zatrudnienia jest bardzo stabilna i niemal nie ulega zmianom.

• Odsetek Polaków

poszukujących zatrudnienia, niezależnie od wieku i płci badanych utrzymuje się od kilku kwartałów na poziomie 13%.

• Średnia europejska wynosi 12%. Taki sam poziom ma średnia dla wszystkich

badanych krajów.

15

(16)

Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy?

(Monitor Rynku Pracy, N dla Polski=405, 12 edycja , maj 2013)

• Zestawienie wyników wszystkich 12 edycji badania pokazuje wystudzenie skłonności respondentów do aktywnego poszukiwania nowej pracy w ciągu ostatnich pięciu kwartałów (13% obecnie).

• Na tle średniej badanych krajów UE (12%) Polacy nawet mimo wystudzenia trendu aktywniej poszukują ofert nowego zatrudnienia.

16

Aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia

porównanie w czasie

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13

Polska średnia UE Niemcy Hiszpania

(17)

6%

5%

6%

6%

7%

9%

7%

8%

5%

8%

10%

7%

9%

8%

10%

10%

16%

14%

15%

16%

20%

21%

20%

22%

23%

26%

23%

24%

27%

26%

28%

30%

32%

29%

Norwegia Szwajcaria Niemcy Francja Szwecja Belgia Dania Holandia Czechy średnia UE Polska Wielka Brytania Włochy Słowacja Węgry Hiszpania Grecja

duże umiarkowane

Ocena ryzyka utraty pracy

Polska blisko średniej europejskiej

Jak duże jest w Pana/Pani odczuciu ryzyko utraty pracy lub nieprzedłużenia aktualnej umowy w ciągu kolejnego półrocza?

(Monitor Rynku Pracy, dla Polski N=405, 12 edycja, maj 2013)

• Co trzeci polski respondent badania odczuwa duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy (odpowiednio 10% i 24%).

• Wynik ten plasuje Polskę nieznacznie powyżej średniej europejskiej.

• W stabilnie rozwijających się krajach jak Norwegia czy

Szwajcaria jest ono dwukrotnie niższe niż w Grecji, Hiszpanii czy na Węgrzech.

17

(18)

18

Ocena ryzyka utraty pracy

porównanie w czasie

• Niepokój badanych Polaków nieznacznie spadł w okresie minionego kwartału.

Długoterminowe zestawienie naszych wyników pokazuje jednak, że nadal jesteśmy znacząco zaniepokojeni oceniając stabilność miejsca pracy.

• Porównanie ocen ryzyka utraty pracy na tle Hiszpanii i Niemiec pokazuje, że nastroje Polaków są bardziej optymistyczne niż Hiszpanów, jednak mniej optymistyczne niż Niemców.

Jak duże jest w Pana/Pani odczuciu ryzyko utraty pracy lub nieprzedłużenia aktualnej umowy w ciągu kolejnego półrocza? (Monitor Rynku Pracy, dla Polski N=405 w każdej z edycji), maj 2013

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

3q10 4q10 1q11 2q11 3q11 4q11 1q12 2q12 3q12 4q12 1q13 2q13

Polska - umiarkowana obawa Polska - duża obawa

Niemcy - umiarkowana obawa Niemcy - duża obawa

Hiszpania - umiarkowana obawa Hiszpania - duża obawa

(19)

Ocena ryzyka utraty pracy

Kto obawia się utraty pracy?

Jak duże jest w Pana/Pani odczuciu ryzyko utraty pracy lub nieprzedłużenia aktualnej umowy w ciągu kolejnego półrocza?

(Monitor Rynku Pracy, dla Polski N=405, 12edycja, maj 2013)

19

• Wiek pracowników wiąże się z poziomem odczuwanego ryzyka utraty pracy.

Największa obawa dotyczy osób z grupy wiekowej 55-65 lat (łącznie duża i umiarkowana obawa 41%) i jest to znaczący wzrost wobec poprzedniej edycji

badania (28% w II/13). Najmłodsi (18-24) tylko nieznacznie rzadziej odczuwają takie ryzyko (łącznie 39%). Najmniejsze obawy utraty pracy odczuwają osoby w wieku 45- 55 lat (łącznie 27%)

• Mężczyźni częściej niż kobiety odczuwali obawę utraty pracy w nadchodzącym półroczu (odpowiednio 39% i 31%).

9% 12% 10% 10% 11%

30% 25%

21% 17%

30%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65

duża umiarkowana

12% 9%

19% 30%

kobiety mężczyźni

duża umiarkowana

(20)

35%

39%

43%

44%

64%

52%

48%

56%

56%

58%

72%

60%

70%

67%

68%

71%

76%

34%

38%

39%

39%

39%

40%

45%

51%

51%

51%

56%

59%

61%

62%

64%

68%

71%

Hiszpania Grecja Włochy Węgry Słowacja Francja Holandia Dania Belgia średnia UE Czechy Szwecja Szwajcaria Wielka Brytania Niemcy Polska Norwegia

porównywalna praca jakakolwiek inna praca

Szansa na znalezienie nowej pracy

Polska powyżej średniej w krajach Europy

• Na tle krajów europejskich Polska utrzymuje bliski najwyższemu poziom

optymizmu w przekonaniu o możliwości znalezienia nowej pracy.

• Rozbieżności między

najniższymi i najwyższymi wynikami są bardzo

znaczące. Największym optymizmem wykazują się w tym obszarze

Norwegowie (71% dla porównywalnej pracy);

najmniej optymistyczni są obecnie Hiszpanie (34%).

• Średnia europejska wynosi 51% dla porównywalnej pracy.

Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 12 edycja, maj2013)

20

(21)

21

Szansa na znalezienie nowej pracy

w Polsce ponownie wzrasta ogólny optymizm

• W ostatnim kwartale widoczne jest pierwsze od roku pozytywne odbicie trendu przekonania Polaków o możliwości znalezienia nowej pracy. Obecne wyniki plasują nas nieco powyżej wyników Niemców.

• Zestawienie wyników Polski i Hiszpanii pokazuje, że sytuacja w Hiszpanii jest zdecydowanie gorsza – jedynie co trzeci respondent uważał, że mógłby znaleźć nową pracę w okresie kolejnego półrocza.

Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną

bądź iakąkolwiek inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? (Monitor Rynku Pracy, N=405 w każdej edycji), maj 2013

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

3q10 4q10 1q11 2q11 3q11 4q11 1q12 2q12 3q12 4q12 1q13 2q13

Polska - jakakolwiek praca Polska - porównywalna praca

Niemcy - jakakolwiek praca Niemcy - porównywalna praca

Hiszpania - jakakolwiek praca

Hiszpania - porównywalna praca

(22)

Szansa na znalezienie nowej pracy

optymizmu spada wraz z wiekiem

Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 12 edycja, maj 2013)

22

• Generalnie wysoki optymizm Polaków w ocenie możliwości znalezienia nowej pracy charakteryzuje młodszych respondentów badania (18-24 oraz 25-34 lat). Najstarsi odpowiadający w badaniu Polacy mieli blisko dwukrotnie gorsze oceny.

• Kobiety były nastawione do szansy znalezienia nowej pracy mniej optymistycznie niż mężczyźni.

84% 83%

73% 65%

44%

78% 78%

68%

59%

42%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 jakakolwiek inna praca porównywalna praca

68% 72%

65% 70%

kobiety mężczyźni

jakakolwiek inna praca porównywalna praca

(23)

2. Doświadczenie czy

wykształcenie: sytuacja

najmłodszych i najstarszych pracowników na rynku pracy

23

(24)

24

Co ważniejsze przy szukaniu pracy:

wykształcenie czy doświadczenie?

Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

• Respondenci nie mają wątpliwości - zdecydowana większość (86%) badanych Polaków uważa, że

doświadczenie zawodowe ma większe znaczenie w znajdowaniu pracy niż wykształcenie.

•Podobnie odpowiadali respondenci innych krajów europejskich. Nieco rzadziej z tą opinią zgadzali się

badani Niemcy (78%).

•Co ciekawe, nie było

zasadniczego zróżnicowania w odpowiedziach w różnych grupach wiekowych.

„Uważam, że doświadczenie zawodowe ma większe znaczenie w znajdowaniu pracy niż wykształcenie”

17%

34%

24%

33%

61%

47%

59%

53%

20%

18%

15%

12%

3%

1%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

zdecydowanie się zgadzam zgadzam się

nie zgadzam się zdecydowanie się nie zgadzam

(25)

25

Młodym jest trudno, starszym jeszcze trudniej

Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

• Ponad 4 na 5 badanych w Polsce i Hiszpanii stwierdziło, że osobom młodym jest trudniej na rynku pracy. W Holandii wynik ten był nieco niższy (73%), a w

Niemczech opinia ta była już znacznie mniej popularna (50%).

• Oceniając szanse osób starszych wiekiem na rynku pracy

respondenci byli dużo bardziej zgodni. W każdym z

obserwowanych krajów ponad 90% respondentów stwierdziło, że ukończywszy 55 rok życia trudniej jest znaleźć pracę.

•Nie wystąpiło w tych pytaniach zasadnicze zróżnicowanie

odpowiedzi w grupach wiekowych.

„Uważam, że osobom poniżej 25 roku życia jest trudniej znaleźć odpowiednią pracę”

„Uważam, że osobom powyżej 55 roku życia jest trudniej znaleźć pracę”

11%

47%

18%

35%

39%

42%

55%

46%

38%

18%

24%

16%

12%

2%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

48%

66%

45%

53%

43%

29%

46%

41%

7%

4%

7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

zdecydowanie się zgadzam zgadzam się

nie zgadzam się zdecydowanie się nie zgadzam

(26)

26

I młodzi i starzy zaniżają swoje kwalifikacje?

Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

•Trudna sytuacja na rynku pracy obu grup wiekowych sprawia, że i młodzi i starzy są skłonni do zaniżania

swoich kwalifikacji dla podjęcia pracy.

• Polscy i hiszpańscy respondenci w zdecydowanej większości

(odpowiednio 87% i 92%)

stwierdzają, że młodzi ludzie często muszą przyjmować pracę poniżej swoich kwalifikacji. Ponownie znacząco rzadziej tego zdania byli Holendrzy (61%) oraz Niemcy (50%).

• To samo pytanie odniesione do osób powyżej 55 roku życia spotkało się z jeszcze większym

zdecydowaniem – stwierdziło tak 90% polskich respondentów, 86%

Hiszpanów, 76% Holendrów oraz 68% Niemców.

„Starsi ludzie (powyżej 55 roku życia) często akceptują pracę poniżej swoich kwalifikacji”

„Młodzi ludzie (poniżej 25 roku życia) często akceptują pracę poniżej swoich kwalifikacji”

12%

47%

10%

36%

38%

45%

51%

51%

42%

6%

35%

12%

8%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

16%

39%

13%

32%

52%

47%

63%

58%

26%

12%

21%

8%

6%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

zdecydowanie się zgadzam zgadzam się

nie zgadzam się zdecydowanie się nie zgadzam

(27)

27

Czy wesprzemy zatrudnienie młodych i starszych?

Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

• Przy dużej świadomości trudności jakie dotykają na rynku pracy osób najmłodszych oraz najstarszych, nasza otwartość na celowe wsparcie zatrudnienia tych grup we własnej firmie jest wysoka.

• 67% Polaków uważa, że celowe zatrudnianie osób poniżej 25 roku życia było korzystne dla firmy

(podobnie jest w Niemczech, nieco więcej głosów było w Holandii i Hiszpanii).

• Tylko nieco mniejsza grupa polskich badanych zgodziła się z twierdzeniem, że korzystne było by dla ich pracodawców, by celowo wspierać zatrudnienie osób po 55 roku życia (58%). W Holandii wynik to 50%, w Niemczech 58%, w

Hiszpanii 72%.

„Uważam, że celowe zatrudnianie starszych osób (powyżej 55 roku życia) byłoby dobre dla mojego pracodawcy”

„Uważam, że celowe zatrudnianie młodych osób (poniżej 25 roku życia) byłoby dobre dla mojego pracodawcy”

12%

31%

14%

19%

54%

52%

58%

48%

31%

15%

24%

30%

3%

2%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

14%

23%

14%

14%

44%

49%

36%

44%

35%

23%

46%

33%

7%

5%

4%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

zdecydowanie się zgadzam zgadzam się

nie zgadzam się zdecydowanie się nie zgadzam

(28)

28

Gotowi na poświęcenia dla pracy?

Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

• Odczuwane trudności na rynku pracy mogą przekładać się na skłonność do poświęceń czy zmian dla utrzymania lub znalezienia zatrudnienia.

• Co trzeci badany (34%) w Polsce bierze pod uwagę wyjazd do pracy za granicę (istotnie częściej wśród młodych - 44%, 18-24 lat, dużo rzadziej starszych 20% 55-64 lat).

Podobne deklaracje mają Holendrzy i Niemcy. Znacząco częściej do

wyjazdu skłonni są Hiszpanie (57%).

• Co drugi polski badany (52%) jest gotowy na obniżenie swojego

wynagrodzenia, gdyby zabezpieczyło to stabilność jego stanowiska.

Częściej do takiej zmiany byli skłonni Hiszpanie (62%). Znacząco rzadziej Niemcy (36%) i Holendrzy (37%).

„Zgodzę się na niższe wynagrodzenie w zamian za stabilność mojego stanowiska pracy”

„Jestem skłonny/skłonna wyjechać do

innego kraju w poszukiwaniu odpowiedniej pracy”

6%

15%

6%

15%

30%

47%

31%

37%

47%

30%

43%

36%

17%

8%

20%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

zdecydowanie się zgadzam zgadzam się

nie zgadzam się zdecydowanie się nie zgadzam 11%

21%

9%

11%

26%

36%

24%

23%

34%

29%

32%

44%

29%

14%

35%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

(29)

29 Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

Z pracy tymczasowej do stałej!

„Uważam, że praca tymczasowa może być dla mnie krokiem do stałego zatrudnienia. ”

• W opinii zdecydowanej większości (88%) badanych Polaków we wszystkich grupach wiekowych zatrudnienie w formule tymczasowej może być dla nich trampoliną do zdobycia stałego zatrudnienia.

•W tym obszarze nasz

entuzjazm jest zdecydowanie większy niż w innych

obserwowanych krajach.

•Zdecydowanie częściej niż w pozostałych krajach Polscy respondenci postrzegali pracę tymczasową , jako

rozwiązanie osób młodych (58%).

13%

18%

9%

25%

47%

34%

42%

63%

26%

29%

32%

10%

14%

19%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

„Uważam, że praca tymczasowa jest dla młodych ludzi”

7%

6%

8%

20%

33%

19%

24%

38%

38%

50%

52%

35%

22%

25%

16%

7%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

zdecydowanie się zgadzam zgadzam się

nie zgadzam się zdecydowanie się nie zgadzam

(30)

30 Monitor Rynku Pracy, N dla Polski =405, 12 edycja, maj 2013

Lepiej pracować tymczasowo niż nie pracować w ogóle

„Wolę pracować tymczasowo, niż nie pracować w ogóle”

• W gronie badanych panuje jednoznaczna preferencja dla pracy w formie tymczasowej wobec alternatywy braku pracy.

•W gronie polskich badanych pod tym stwierdzeniem podpisało się 90% osób. W Hiszpanii było to 92% respondentów, w Niemczech 78%, w Holandii 83%.

31%

46%

25%

42%

47%

46%

58%

48%

16%

1%

11%

6%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niemcy Hiszpania Holandia Polska

(31)

Podsumowanie wyników:

31

• W bieżącej, 12 edycji badania, indeks mobilności dla Polski wzrósł o dwa punkty, do poziomu 107 punktów.

• Tempo rotacji na polskim rynku pracy wzrosło do poziomu najwyższego w badanych krajach europejskich. Od kilku kwartałów wzrasta udział osób, które zmieniły pracę ze względu na restrukturyzację w firmach.

• Po raz pierwszy od roku, wśród polskich badanych spadło poczucie dużego lub umiarkowanego ryzyka utraty pracy. Największe ryzyko utraty pracy dostrzegają osoby najstarsze (55-64 lat) oraz młode (18-24 lat).

• Spadkowi obaw o możliwość utrzymania zatrudnienia towarzyszy również pierwszy po czterech kwartałach wzrost przekonania o dostępności nowych miejsc pracy.

• Zdaniem badanych w procesie poszukiwania zatrudnienia, większe

znaczenie niż wykształcenie ma doświadczenie, którym kandydat może się wykazać. Jednocześnie badani zauważają duże trudności w dostępie do pracy dla osób najmłodszych oraz – nawet większe – w gronie osób

najstarszych i dostrzegają z ich strony konieczność podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji.

• Dla blisko 9 na 10 badanych podjęcie pracy tymczasowej jest krokiem w

kierunku stałego zatrudnienia.

(32)

Randstad w pigułce

Randstad na świecie

• Założony w 1960 r.

• Numer 2 na

światowym rynku usług HR

• Doświadczenie

zdobyte przez ponad 50 lat działalności

• Aktywny w ponad 40 krajach

Randstad w Polsce

• Obecny od 1994 r.

• Jeden z wiodących dostawców usług HR

• Ponad 60 biur regionalnych w całym kraju

• Ponad 1 200 Klientów

• Średnio 17 000

pracowników tymczasowych zatrudnianych dziennie

• Ponad 1 100 projektów rekrutacji stałych rocznie

• Pierwsza agencja pracy tymczasowej posiadająca certyfikat ISO 9001:2008

Misja Randstad

„Kształtowanie rynku pracy”

Filozofia Randstad

„Good to know you”

32

(33)

Zapraszamy do dyskusji!

33

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :