Regulamin i zasady Konkursu Fotograficznego "Moja praca, moja pasja od zawsze"

Pełen tekst

(1)

"Moja praca, moja pasja… od zawsze"

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja praca, moja pasja… od zawsze”, zwanego dalej Konkursem jest Fota S.A w upadłości układowej., zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest umożliwienie osobom pełnoletnim zaprezentowanie swojego talentu fotograficznego.

§ 2 Pojęcia

1. Organizator konkursu – Fota Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000047702, NIP: 589-17-50-856, REGON: 192598184, kapitał zakładowy:

18.832.000 PLN w całości opłacony;

2. Uczestnik konkursu – osoba pełnoletnia (osoba, która w dniu 21 maja 2015 roku miała ukończone 18 lat) zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Konkursie;

3. Autor – Uczestnik konkursu, który wykonała i dostarczyła do Organizatora pracę/prace zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu;

4. Laureat – osoba, której Zdjęcie zostało nagrodzone w konkursie;

5. Konkurs – konkurs fotograficzny „Moja praca, moja pasja… od zawsze” organizowany przez FOTA S.A.

w upadłości układowej w dniach 21 maja 2015 – 15 czerwca 2015 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

6. Komisja – komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora, składająca się z 3 pracowników FOTA S.A. w upadłości układowej;

7. Dzieło/Dzieła/Zdjęcie/Praca – fotografia/fotografie zgłoszone przez Autora do konkursu;

8. Portal społecznościowy/Facebook/FB – portal zewnętrzny, na którym Organizator posiada swój FanPage, służący do komunikacji Organizatora z klientami i potencjalnymi klientami;

9. FanPage – profil promocyjny Organizatora na portalu społecznościowym;

§ 3 Tematyka konkursu

1. Tematem konkursu jest motyw: „Moja praca, moja pasja… od zawsze”.

2. Preferowane są Zdjęcia związane z motoryzacją, ale nie jest to warunek konieczny.

3. Tematyka fotografii jest dowolna. Na fotografiach mogą znajdować się budynki, ludzie, przedmioty użytku codziennego, elementy przyrody, itp. ważne, aby odzwierciedlały one temat konkursu.

(2)

NIP 589-17-50-856, Regon: 192598184

§ 4 Uczestnicy

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące teren Rzeczpospolitej Polskiej .

2. W konkursie udział mogą także wziąć pracownicy Organizatora, rodziny pracowników Organizatora, partnerzy biznesowi Organizatora oprócz pracowników Działu Trade Marketing i Organizacji Biura Sprzedaży.

§ 5 Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w czasie trwania konkursu na adres mechanik.roku@fota.pl, wysłać:

a. Co najmniej jedno Zdjęcie lub kolaż zdjęć, które będzie ilustrować temat konkursu;

b. Opcjonalnie: Krótki tekst opisujący dlaczego dane zdjęcie (kolaż zdjęć) odzwierciedla tytuł konkursu;

c. Skan wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa” z własnoręcznym podpisem Uczestnika, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

2. Uczestnicy konkursu mogą przesłać jedno lub więcej Zdjęć (jednak nie więcej niż 6).

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, prace muszą mieć jednak formę pliku JPG lub PNG o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Wymiar zdjęcia po wydrukowaniu go przez Organizatora powinien być równy minimum A4 (jednak nie większych niż A3). Ciężar jednego zdjęcia nie powinien być mniejszy niż 1MB i nie większy niż 6MB.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieograniczoną ilościowo, terytorialnie i czasowo, nieodpłatną prezentację publiczną, a w szczególności w materiałach promocyjnych Organizatora, w Oddziałach i Centrali Organizatora oraz w sieci Internet, bez uiszczania honorarium autorskiego oraz bez ich oznaczenia nazwiskiem autora.

5. Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę osób widniejących na przesłanym Zdjeciu/Zdjęciach wraz ze zgodą na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości poprzez sieć Internet oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Autora przez Organizatora do celów marketingowych.

7. Dane osobowe Autorów będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Organizator może (ale nie musi) opublikować imię i nazwisko Uczestnika na materiałach informacyjnych Organizatora oraz na FanPage Organizatora na Facebooku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na FanPage Organizatora na Facebooku wszystkich zdjęć, także tych, które nie zdobędą nagrody w konkursie.

9. Autor będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie informacji dotyczących Autora, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 poz.883), Organizator przetwarza i przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z powyższą Ustawą, dane służą do realizacji niniejszego konkursu. Autorowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, które zostały zebrane w celu wykonania usługi. W momencie, gdy powyższe dane staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, Autorowi przysługuje prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia .

(3)

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Konkurs trwa od dnia 21 maja 2015 do dnia 15 czerwca 2015 roku.

2. Dane Zdjęcie (kolaż) może być zgłoszona do konkursu tylko jeden raz.

3. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.

4. Zdjęcia w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy mechanik.roku@fota.pl przy czym Organizator zastrzega, że Zdjęcie lub Zdjęcia muszą spełniać warunki o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Nagrody

1. W konkursie „Moja praca, moja pasja… od zawsze” przyznane zostaną następujące nagrody:

a) 3 nagrody I stopnia – Pakiet upominków od Organizatora i Partnerów Organizatora plus roczna prenumerata miesięcznika Nowoczesny Warsztat oraz nagroda pieniężna w wysokości 27,50 zł brutto. Wartość jednej nagrody to 277,50 zł brutto.

b) 7 nagród II stopnia – roczna prenumerata Miesięcznika Nowoczesny Warsztat. Wartość jednej nagrody to 110,00 zł brutto plus nagroda pieniężna o wartości 12,10 zł brutto.

Wartość jednej nagrody to 122,10 zł

2. Z kwoty stanowiącej nagrodę pieniężną, o której mowa w punkcie 1a) i 1b) §7 zostanie potrącony zryczałtowany podatek od wygranych

3. Pobraniem i odprowadzeniem podatku zajmie się Organizator.

4. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

§ 8 Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu Zdjęć, Komisja wybierze minimum 3 prace.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega postępowaniu reklamacyjnemu.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie do dnia 17 czerwca 2015 roku.

5. Informacje o zwycięzcach zostaną także opublikowane na stronie internetowej Organizatora o którem mowa w § 1, ust. 3 oraz na FanPage Konkursu na Facebooku.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych w ramach wyróżnienia.

7. Wszystkie nagrody zostaną w terminie do 15 sierpnia 2015 roku.

8. Szczegółowa informacja o terminie, sposobie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana Laureatom w stosowym czasie mailowo i telefoniczne jednak nie później niż do 15 sierpnia 2015 roku.

(4)

NIP 589-17-50-856, Regon: 192598184

§9 Oświadczenie Autora

1. Przekazując prace na Konkurs, Autor oświadcza, że:

a. jest jedynym autorem Zdjęć, które zgłosił do Konkursu,

b. przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe, c. zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot Konkursu nie jest obciążone żadnymi roszczeniami

i innymi prawami osób trzecich, d. dzieło wykonał osobiście,

e. posiada zgodę, o której mowa w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

§10

Prawo do wykorzystywania nadesłanych zdjęć przez Organizatora

1. Nadesłanie prac na konkurs fotograficzny jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu bezpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do dowolnego (niekomercyjnego i komercyjnego) wykorzystana zdjęć w szczególności do:

a. Utrwalenia;

b. zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c. wprowadzania do pamięci komputera;

d. publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia oraz publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w określonym miejscu i czasie;

e. wystawienia;

f. wyświetlania;

g. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną;

h. nadanie za pośrednictwem satelity;

i. publikacji wraz ze wskazaniem lub bez wskazania autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, stronach internetowych Organizatora oraz na portalu społecznościowym;

§ 11 Uwagi końcowe

1. Wszelkie pytania można zgłaszać na adres:mechanik.roku@fota.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników konkursu w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na www.mechanikroku.pl. Regulamin także udostępnia się Uczestnikowi konkursu w takiej formie, by mógł się z nim zapoznać, a także w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej na twardym dysku komputera, bądź innym nośniku danych umożliwiającym jego odtwarzanie.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niniejszego Konkursem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

(5)

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa

Konkurs Fotograficzny „Moja praca, moja pasja… od zawsze”

maj – czerwiec 2015

1. Imię i nazwisko Uczestnika

2. Telefon kontaktowy

3. Adres e-mail

4. Adres do korespondencji

Wykaz prac (tytuł i opis)

Nr Tytuł i opis Nazwa pliku (wersja elektroniczna)

1

2

3

4

5

6

Oświadczenie

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu fotograficznego:

1. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie fotografie wykonałem osobiście, przysługuje mi do nich wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe).

2. Zapewniam, iż dzieło stanowiące przedmiot Konkursu nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fota S.A. w upadłości układowej mojej pracy konkursowej

4. Wyrażam zgodę na umieszczenia mojego imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych, w których zostanie wykorzystana moja praca, w tym w Internecie (m.in. Facebook, www.mechanikroku.fota.pl), a także w celu promowania konkursu fotograficznego w materiałach Partnerów i Patronów konkursu.

5. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Fota S.A. w upadłości układowej i wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

……… ………. ………

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu Podpis Uczestnika Konkursu Miejsce i data

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :