WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem straganu handlowego.

Pełen tekst

(1)

Nr sprawy:2/ZTM /2015

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem straganu handlowego.

PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 5 zlokalizowany na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. 11 Listopada 7A w Koninie .

RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU : komunalna.

WYNAJMUJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin

NIP 665-000-12-14 REGON 51-3-728-31111 tel: 63 242 82 76 fax 63 242 82 24

Strona internetowa: www.pgkim.konin.pl

FORMA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO – pisemny przetarg nieograniczony OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Treść ogłoszenia o przetargu.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu.

3. Druk oferty.

4. Ramowy wzór umowy najmu.

Konin , dnia 19.03.2015r.

Podpis ...

(2)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na najem straganu handlowego nr 5 na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. 11 Listopada 7A w Koninie administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1. Wynajmujący: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 62 -500 Konin.

2. Informacja o straganie: stragan handlowy położony na terenie targowiska Miejskiego przy ul. 11 Listopada 7A w Koninie .

Stragan stanowi własność komunalną w administracji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie.

Przetargowi podlega stragan handlowy w obecnym stanie technicznym.

Uwaga :stragan zostanie przekazany najemcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Cena wywoławcza za najem straganu nr 5 wynosi miesięcznie – 165,15zł plus równowartość obowiązującego podatku VAT. Najemca płaci ponadto opłaty dodatkowe: za

administrowanie targowiska w wysokości 150,00zł słownie :stopięćdziesiątzłotych plus równowartość obowiązującego podatku VAT.

4. Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na najem straganu handlowego zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 400,00zł

słownie: Czterysta złotych 00/100 .

Wadium należy wpłacić do dnia 31.03.2015r. do godz 850 w kasie w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8 lub przelewem na konto PKO BP S.A. 1 O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983 . W przypadku przelewu za datę wpłaty uznaje się datę wpływu rachunku na w/w konto Przedsiębiorstwa.

Kserokopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta należy dołączyć do oferty.

Uczestnikom, których oferty nie zostały wybrane, wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zostanie zaliczone na poczet trzymiesięcznej kaucji zabezpieczającej.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli Oferent, który wygrał przetarg na najem straganu handlowego nie zawrze umowy najmu w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu.

5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy najmu na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koninie j.w. nie później niż w terminie 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu , kaucję w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny czynszu - opłaty administracyjnej /bez podatku VAT/.

Z wyżej wymienionego zabezpieczenia PGKiM Spółka z o.o. w Koninie będzie korzystało w przypadku nie zapłacenia przez Najemcę czynszu i opłat dodatkowych a także w przypadku wyrządzenia przez Najemcę szkody materialnej na straganie.

Zabezpieczenie udzielone przez Najemcę, pomniejszone o ewentualne należności Wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez Bank dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym PGKiM spółka z o.o.

w Koninie, w ciągu miesiąca od zwrotu straganu handlowego przez Najemcę.

6. Warunki wymagane od oferenta:

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne które:

zalegają z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych od Przedsiębiorstwa lub Miasta Konina,

mimo wygrania wcześniejszego przetargu na lokal użytkowy w tutejszym Przedsiębiorstwie nie zawarły we wskazanym terminie umowy najmu/dzierżawy,

7. Dokumenty składające się na ofertę:

(3)

pisemna oferta zawierająca proponowaną stawkę czynszu sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania przetargowego,

aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,

Kserokopia dowodu wpłaty wadium, 8. Postać oferty:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę /osoby/ uprawnione do występowania w imieniu oferenta zgodnie z formą oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.

Kserokopie dokumentów składających się na ofertę winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w zł. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składane są tylko w jednym egzemplarzu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2015r. do

godz. 900 w Biurze Kierownika Targowiska Miejskiego ul.11 Listopada 7a.

Koperta winna być zaadresowana następująco: „Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, z dopiskiem : Przetarg – stragan handlowy nr ...

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015r. o godz. 1100 w siedzibie Wynajmującego, bez udziału oferentów.

11. Złożenie jednej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia przetargu. Kryterium wyboru

najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena czynszu. O wynikach przetargu/wyborze najkorzystniejszej oferty/ Oferenci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń / II piętro biurowca i targowiska miejskiego / z podaniem nazwy/firma/, którego ofertę wybrano, oraz ceny. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie dodatkowo

powiadomiony na piśmie. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

12. Oferent, który wygra przetarg ma prawo do zawarcia z PGKiM Spółka z o.o. w Koninie umowy najmu na stragan handlowy będącego przedmiotem przetargu, w której stawka czynszu będzie równała się zaoferowanej przez niego stawce czynszu, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu, po wpłaceniu zabezpieczenia określonego w pkt. 5 niniejszego opisu

postępowania przetargowego. W przypadku uchylania się Oferenta od podpisania umowy w wyżej wskazanym terminie, Oferent traci prawa wynikające ze złożonej oferty, a PGKiM Sp. z o.o. w Koninie może zaoferować zawarcie umowy kolejnemu uczestnikowi postępowania, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Najemca oprócz czynszu jest

zobowiązany do uiszczania opłat wymienionych w pkt. 3 niniejszego opisu. Bez zgody PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Najemca nie może czynić w wynajętym straganie zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem. Warunki umowne zostały określone w załączonej do niniejszego opisu propozycji umowy.

13. Ustalona stawka czynszu może ulegać zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

14. W przypadku nie podjęcia działalności gospodarczej, jej zaniechania , podnajęcia w całości lub części straganu przez Najemcę, PGKiM Spółka z o.o. w Koninie ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

15. Zarząd PGKiM Spółka z o.o. w Koninie zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu utraconych korzyści wobec oferenta uchylającego się od podpisania umowy i przejęcia straganu handlowego.

16. Oferentowi przysługuje prawo do przeprowadzenia wizji i zapoznania się ze stanem technicznym straganu handlowego.

(4)

17. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju przetargu, wycofania z przetargu lokalu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

18. Rozpatrywania ofert dokonuje Zarząd Przedsiębiorstwa lub powołania komisja przetargowa 19. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie treści regulaminu.

Pytania Oferentów oraz odpowiedzi Wynajmującego muszą być sformułowane na piśmie.

Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień wszystkim Oferentom

uczestniczącym w przetargu, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Wydzierżawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Konin, dnia 2015.03.19

Zatwierdził:

...

(5)

...

...

...

(Imię Nazwisko adres lub pieczęć adresowa oferenta )

tel. ... fax. ...

Nr sprawy: 2/ZTM/2015

O F E R T A

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na :

- najem straganu handlowego nr 5 Targowisku Miejskim przy ul.11 Listopada 7 A w Koninie ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wynajmującego i Targowisku Miejskim oraz na stronie internetowej Wynajmującego www.pgkim.konin.pl :

1. Oferujemy/ę miesięczną cenę czynszu za stragan handlowy nr 5 w wysokości :

netto: ... zł

słownie: ...zł. .../100.

plus równowartość obowiązującego podatku VAT, zł oraz opłatę administracyjną w wysokości 150,00zł netto plus równowartość obowiązującego podatku VAT.

2. Oświadczam/my że∗ :

a/prowadzę/imy działalność gospodarczą branży: …...

zarejestrowaną w………

nr wpisu ……...data wpisu ……... , b/NIP …... ,

c/Regon ……... ,

d/pracę handlowca będę wykonywał sam / zatrudnię pracowników najemnych (właściwe podkreślić).

3. Oświadczam/my że:

a. zapoznałem/liśmy się z dokumentacją przetargową i projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w terminie zaproponowanym przez Wynajmującego nie później jednak niż do końca związania ofertą,

b. jestem/śmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert, c. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia na wskazane przez

Wynajmującego konto kaucji w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny czynszu i opłaty administracyjnej bez podatku VAT.

d. z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny w/w straganu, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację straganu handlowego, w celu rozpoczęcia w nim działalności,

(6)

e. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego.

4. Integralną częścią oferty są niżej wymienione dokumenty:

a/...

b/...

c/...

d/...

5. Oferta została złożona na ... ponumerowanych stronach.

Uwaga:

∗ - wypełniają jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

...

(pełnomocny podpis oferenta) miejscowość ...data ...

(7)

Umowa Najmu Nr ……../ZTM/2015

zawarta w dniu …………r. w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu KRS nr

0000019516 , NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł zwaną w dalszej treści umowy „Wynajmującym „ reprezentowaną przez:

mgr inż. Jarosława Derdzińskiego – Prezesa Zarządu

a Panem/ią

………, zam. ul. ………., ……….

NIP ………., PESEL ………

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Najemcą”

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do wynajmowania straganu handlowego nr 5 o powierzchni 9m2 , położonego na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada 7A w Koninie.

§ 2

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy stragan handlowy opisany w § 1 niniejszej umowy na czas nieokreślony.

2..Każda ze stron może rozwiązać umowę najmu za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec 3-go miesiąca kalendarzowego.

3.Najemca zobowiązuje się używać określonego w §1 straganu do handlu artykułami spożywczymi i kwiatami.

4. Na straganie zabrania się sprzedaży: mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych i podrobowych, ryb – z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia.

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się do płacenia Wynajmującemu za każdy miesiąc czynsz najmu w wysokości: …………, plus równowartość obowiązującego podatku VAT,

2. Ustalona stawka czynszu może ulegać zmianie jedynie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok poprzedni. .

3. Oprócz czynszu najmu określonego w ust. 1 Najemca zobowiązuje się płacić miesięcznie Wynajmującemu opłatę za administrowanie Targowiska wysokości ……….. zł słownie: ………. 00/100 / plus równowartość obowiązującego podatku VAT.

4. Czynsz najmu, opłatę za administrowanie Targowiskiem Najemca zobowiązuje się płacić do 24 dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego w PKO BP

O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983.

§ 4.

W przypadku niepłacenia przez Najemcę czynszu i opłaty za administrowanie przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5

Najemca nie ma prawa oddawana przedmiotu najmu w podnajem ani też do bezpłatnego używania osobom trzecim.

(8)

-2-

§ 6

W przypadku stwierdzenia zniszczeń i dewastacji przedmiotu najmu Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 7

W przypadku stwierdzenia oddania przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do bezpłatnego używania , Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8

Najemca zobowiązuje się do dokonywania w wynajmowanym straganie drobnych napraw i konserwacji, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy za wyjątkiem napraw dachu, rynien rur spustowych chyba, że ich uszkodzenie nastąpiło z winy Najemcy, a po

wygaśnięciu umowy przywrócić stragan do stanu w jakim go przejął od Wynajmującego.

§ 9

Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu targowiska i stosowania się do poleceń i zarządzeń Wynajmującego.

Najemca zobowiązuje się w szczególności do utrzymania właściwego stanu sanitarnego, porządku i czystości w swoim miejscu handlu i wokół niego- zarówno w czasie trwania handlu jak i po jego zakończeniu.

W przypadku niezastosowania się do powyższego Wynajmujący może dokonać wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 10.

W przypadku wystąpienia w okresie zimowym obfitych opadów śniegu zagrażających naruszeniu konstrukcji straganów oraz braku możliwości natychmiastowego jego usunięcia Wynajmujący ma prawo do czasowego zamknięcia Targowiska. Za każdy dzień zamknięcia Targowiska Wynajmujący obniży stawkę opłaty administracyjnej o 1/60.

§ 12.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 15

1.Warunkiem podpisania umowy przez Wynajmującego jest wpłacenie przez Najemcę na konto Wynajmującego kaucji w kwocie : ………. zł Słownie:

………. 00/100.

(9)

- 3 –

2. Z wpłaconej kaucji o której mowa w ust. 1, Wynajmujący ma prawo pokryć

niezapłacony przez Najemcę czynsz najmu i opłatę administracyjną za wynajmowany stragan, a także równowartość szkód wyrządzonych przez Najemcę straganu.

3. W przypadku, gdy kaucja nie zostanie wykorzystana przez Wynajmującego na cele określone w ust. 2, Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję lub jej niewykorzystaną część wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez bank dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym Wynajmującego w ciągu miesiąca od opróżnienia straganu przez Najemcę.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

... ...

Wynajmujący Najemca

Wyrażam zgodę na zawarcie w/w umowy przez mojego współmałżonka. PESEL………..

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :