ZARZĄDZENIE NR 1415/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1415/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do sprzedaży w drodze

przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 28, art. 34 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, zm. poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) oraz

§ 3 Uchwały Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 105, poz. 2118, zm. poz. 2147) i art. 535 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, zm. poz. 1104), zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Gdańsku – Siedlcach przy ul. Legnickiej 42A, 42B i 44, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 101/3 z obrębu 079 o powierzchni 15.838 m

2

. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasta Gdańska (GD1G/00051551/2) i zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta przeznaczona jest pod zabudowę o funkcji mieszkaniowej.

§ 2. Ustala się wysokość wadium w kwocie 1.950.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), którego termin i forma płatności zostaną określone w ogłoszeniu prasowym, wyznaczającym datę przetargu.

§ 3. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1 zawierają załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym Miasto Gdańsk.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Wiesław Bielawski

(2)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1415/18 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Położenie nieruchomości Gdańsk – Siedlce, ul. Legnicka 42A, 42B, 44 Numer działki, powierzchnia,

nr Księgi Wieczystej działka nr 101/3 (obręb 079) o pow. 15.838 m2

sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: tereny mieszkaniowe – „B”, grunty zadrzewione i zakrzewione – „LzV” i „LzVI’, grunty orne – „RV”

i „RVI”,

- KW Nr GD1G/00051551/2

Zgodnie ze sporządzoną przez specjalistę ds. gleboznawca, klasyfikacji i kartografii gleb - opinią o pochodzeniu gleby z dnia 28 listopada 2017 r. - występująca w granicach w/w działki gleba jest glebą mineralną.

Przeznaczenie w MPZP Teren zabudowy mieszkaniowej

(symbol w planie: 001-M23) Przeznaczenie terenu M23:

M23 – teren zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy Na terenach mieszkaniowych M23 dopuszcza się:

1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza nieruchomości (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

19.500.000 zł

(słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysiecy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Opis nieruchomości,

ograniczenia i obciążenia Teren zabudowany 3 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przy ul.

Legnickiej nr 42A, 42B i 44 oraz liczną zabudową gospodarczą ok.

20 obiektów gospodarczych w złym stanie technicznym.

Budynki mieszkalne:

1. Dwukondygnacyjny budynek nr 44 z garażem o pow. zabudowy, przyjęto 80 m2 (nr 123 wg kartoteki budynków) – budynek zdewastowany, w złym stanie technicznym.

2. Jednokondygnacyjny budynek nr 42B (nr 122 wg kartoteki budynków) – o powierzchni zabudowy 115 m2.

3. Jednokondygnacyjny budynek nr 42A (nr 124 wg kartoteki budynków) o powierzchni zabudowy 106 m2 - zasiedlony przez byłego dzierżawcę.

Z części działki o powierzchni 1386 m2 bezumownie korzysta były dzierżawca. Gmina Miasta Gdańska wystąpiła na drogę postępowania sądowego o wydanie nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej 42A – postępowanie w toku.

Zabudowę gospodarczą (w większości zdewastowaną) stanowią m.in.:

altana drewniana, murowany ocieplony budynek gospodarczy, murowana wędzarnia, garaż o konstrukcji drewnianej, dwie piętrowe komórki gospodarcze, altana letniskowa, liczne komórki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, obiekt gospodarczy (stolarnia) konstrukcji stalowej.

Teren wymaga uporządkowania.

Strona 1

(3)

Działka o kształcie nieregularnym, porośnięta jest licznymi krzewami (samosiejkami), krzewami ogrodowymi (kilkuletnimi bukszpanami, choinkami i tujami) oraz drzewami. Teren od strony północno-zachodniej o mocno zróżnicowanej wysokości, porośnięty jest roślinnością leśną.

Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić zieleń do zachowania, wprowadzenia i pielęgnacji jak na rysunku planu.

Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi. Przy projektowaniu zabudowy należy ustalić kategorię geotechniczną warunków posadowienia projektowanych obiektów budowlanych, a zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowych należy sporządzić odpowiednia dokumentację geotechniczną i/lub geologiczno-inżynierską.

Realizacja nowej zabudowy wymaga zabezpieczenia stabilności skarp.

Dostępność drogowa – od ul. Legnickiej.

Przyszły Inwestor planowanej zabudowy terenu, w przypadku zaistnienia takiej konieczności może zostać zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do ewentualnej przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego.

Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229).

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu.

W dziale III Księgi Wieczystej nr GD1G/00051551/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (służebność drogi koniecznej przechodu i przejazdu przez działkę 101/1 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości działki nr 140/1 obrębu 079 objętej KW GD1G/00206329/9), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości (Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę na bezobciążeniowe odłączenie działki nr 101/3 z Księgi Wieczystej GD1G/00051551/2 – Rep. A nr 695/2018 z 19.02.2018 r.).

(4)

DODATKOWE INFORMACJE:

Nowy Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania -podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek).

Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA-II.670.162.2017.MJB454 z dnia 09.06.2017 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem nowy Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji.

Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem).

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Strona 3

(5)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1415/18 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Położenie nieruchomości – Gdańsk - Siedlce, ul. Legnicka 42A, 42B i 44

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :