„ „ Z czego sk Z czego sk ł ł ada si ada si ę ę ziele ziele ń ń p p ó ó l i las l i las ó ó w w ” ” Chromatografia cieczowa jako technika Chromatografia cieczowa jako technika

37  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Z czego sk Z czego sk ł ł ada si ada si ę ę ziele ziele ń ń p p ó ó l i las l i las ó ó w w Chromatografia cieczowa jako technika Chromatografia cieczowa jako technika

analityczna i technika otrzymywania substancji analityczna i technika otrzymywania substancji

-- -- podstawy i g podstawy i g ł ł ó ó wne zasady stosowania wne zasady stosowania

Najwa

Najważżniejsze informacje wprowadzajniejsze informacje wprowadzająceące

‹‹ -- Chromatografia Chromatografia -- technika rozdzielania substancji / czątechnika rozdzielania substancji / cząstekstek w w ukłukładach ciecz adach ciecz – ciałciało stao stałłe, albo ciecz e, albo ciecz -- cieczciecz

‹‹ -- Znaczenie rozdzielania -Znaczenie rozdzielania - rozdzielićrozdzielić = zidentyfikować= zidentyfikować, oznaczyć, oznaczyć

‹‹ -- Techniki chromatograficzne -Techniki chromatograficzne - LC, GC, SFC // kolumnowe, planarne (TLC)LC, GC, SFC // kolumnowe, planarne (TLC)

‹‹ -- Mechanizmy fizykochemiczne -Mechanizmy fizykochemiczne - NP, RP, IC, AC, HIC, LIHIC, LEC, IEC, ...NP, RP, IC, AC, HIC, LIHIC, LEC, IEC, ...

Warunek konieczny rozdzielenia Warunek konieczny rozdzielenia Konkurencja oddzia

Konkurencja oddziaływaływańń sorpcyjnych o porósorpcyjnych o porównywalnych energiach, w wnywalnych energiach, w ukłukładzie: faza stacjonarna –adzie: faza stacjonarna faza ruchoma faza ruchoma substancje rozdzielane substancje rozdzielane

‹‹ -- Zastosowania Zastosowania -- skłskładniki roadniki rośślin, plin, płłynynóów fizjologicznych,w fizjologicznych, monitoring

monitoring śśrodowiska, kontrola jakośrodowiska, kontrola jakości,ci, kontrola proces

kontrola procesóów technologicznych,w technologicznych, polidyspersyjno

polidyspersyjnośćść polimerópolimerów, ... , w, ... , ale takale takżże:e:

rozdzielanie grupowe, przygotowanie pr

rozdzielanie grupowe, przygotowanie próóbek do analizy, bek do analizy, wyznaczanie parametr

wyznaczanie parametróów fizykochemicznych substancji, ...w fizykochemicznych substancji, ...

Prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

(2)

Mi Mi chai chai ł ł Cwiet Cwiet (1872 (1872 - - 1919) 1919)

“ “ Like light rays in the Like light rays in the spectrum, the different spectrum, the different

components of a pigment components of a pigment

mixture, obeying a law, are mixture, obeying a law, are

resolved on the calcium resolved on the calcium

carbonate column and then carbonate column and then

can be qualitatively and can be qualitatively and

quantitatively determined. I quantitatively determined. I

call such a preparation a call such a preparation a

chromatogram and the chromatogram and the

corresponding method the corresponding method the

chromatographic method.

chromatographic method. ” ”

Odkrywca techniki kolumnowej Odkrywca techniki kolumnowej

(3)
(4)

„Klasyczna” technika kolumnowa

(5)

ELUENT

ELUAT, substancje rozdzielane

(6)

S

t

R

– czas retencji

M M R

t t

k t

=

R M

M R

t t

t t

k k

= −

=

1 2 1

α

2

2

54 ,

5 ⎟⎟

⎜⎜ ⎞

= ⎛

h R

w N t

k –współczynnik retencji

- współczynnik rozdzielenia

α

N-liczba półek teoretycznych

2 2

2

1 1

4

1 N

k

R

S

k

⋅ +

⋅ −

= α

α

Rs -rozdzielczość pików -zależność „teoretyczna”

tM – czas martwy kolumny - retencja substancji niesorbowanej, wnikającej do porów wypełnienia kolumny

Informacje „niesione” z chromatogramem i podstawowe zależności

Rs=(t

Rn+1

– t

Rn

) / ½(S

n+1

+ S

n

)

- zależność „obliczeniowa”

(7)

Kilka podstawowych poj

Kilka podstawowych poj ęć ęć

‹‹

Ukł Uk ład chromatograficzny ad chromatograficzny

(faza stacjonarna –(faza stacjonarna faza ruchoma faza ruchoma okreśokreślone oddziałlone oddziaływania sorpcyjne / mechanizmy separacji)ywania sorpcyjne / mechanizmy separacji)

‹‹

Retencja substancji Retencja substancji

(spowolnienie elucji -(spowolnienie elucji - wzglęwzględem dem „„uu””););

‹‹

Selektywno Selektywno ść ść rozdzielania rozdzielania

(stopień(stopień zrózróżżnicowania retencji);nicowania retencji);

‹‹

Sprawność Sprawno ść rozdzielania rozdzielania

(miara dyspersji stref substancji);(miara dyspersji stref substancji);

‹‹

Prę Pr ędko dkość ść

„uu” [mm/s], [mm/s],

natęż nat ężenie przep enie przepł ływu eluentu ywu eluentu

„ww” [mL/min][mL/min]

‹‹

Opó Op ó r przep r przep ływu w kolumnie ł ywu w kolumnie

ΔΔP [MPaP [MPa] = 32 u] = 32 u**LcLc**ηη / dp/ dp22

‹‹

Kolumna o dł Kolumna o d ługo ugoś ści ci

(Lc(Lc))

, , średnicy ś rednicy

(dc)(dc)

, wypeł , wype łnienie ziarniste nienie ziarniste

(dp(dp, d, A), d, A)

/ „ / „monolityczne monolityczne” ”

(dm(dm, d, A), d, A)

‹‹

Sorbent - Sorbent - ziarnistość ziarnisto ść, pory wewn , pory wewną ątrz trz -ziarnowe i mi - ziarnowe i mię ędzy dzy - - ziarnowe, porowato

ziarnowe, porowatość ść

(ε(εwzwz , ε, εmzmz , , εεTT), powierzchnia sorpcyjna )

, powierzchnia sorpcyjna

(A -(A - nawet do 750 mnawet do 750 m22/g)/g)

‹‹

Detekcja i detektory Detekcja i detektory

(stęż(stężeniowe , masowe);eniowe , masowe);

‹‹

Czuł Czu ło ość ść i liniowość i liniowo ść detekcji; detekcji;

‹‹

Zasady postę Zasady post ę powania analitycznego powania analitycznego

(metoda krzywej kalibracyjnej (metoda krzywej kalibracyjnej w tym -w tym - punktópunktów ograniczajw ograniczająących, wzorca wewncych, wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca, ętrznego, dodatku wzorca, normalizacji)

normalizacji)

(8)

Mechanizmy separacji Mechanizmy separacji

‹ ‹ Warunki RP Warunki RP – – hydrofobowo hydrofobowo ść ść

‹ ‹ Warunki NP Warunki NP – – polarno polarno ść ść , polaryzacja, , polaryzacja, dyspersja, wi

dyspersja, wi ą ą zania wodorowe zania wodorowe ; ;

‹ ‹ Warunki IC Warunki IC – – wymiana jon wymiana jon ó ó w w

‹ ‹ Warunki wykluczania (chromatografii Warunki wykluczania (chromatografii ż ż elowej) elowej) – – zr zr ó ó ż ż nicowanie dr nicowanie dr ó ó g i g i

czasu dyfuzji sk

czasu dyfuzji sk ł ł adnik adnik ó ó w pr w pr ó ó bki bki

‹ ‹ Inne: Inne: HIC,LILHIC,NP HIC,LILHIC,NP - - w,LEC,AC,EC w,LEC,AC,EC ,... ,...

(9)

Kolumna do chromatografii Kolumna do chromatografii

cieczowej cieczowej

- - Rurka o bardzo g Rurka o bardzo g ł ł adkiej adkiej ś ś ciance, o ciance, o ś ś rednicy ( rednicy ( dc) dc) , wype , wype ł ł niona niona sorbentem o przeci

sorbentem o przeci ę ę tnej ( tnej ( ś ś redniej) wielko redniej) wielko ś ś ci ziaren ci ziaren ( ( dp dp ) ) i d i d ł ł ugo ugo ś ś ci ci warstwy wype

warstwy wype ł ł nienia nienia ( ( Lc Lc ) ) kolumny kolumny klasyczne klasyczne , , mikropakowane

mikropakowane , kapilarne „ , kapilarne „otwarte otwarte” ”, preparatywne, procesowe , preparatywne, procesowe; ; - - Wype Wype ł ł nienie powinno by nienie powinno by ć ć u u ł ł o o ż ż one r one r ó ó wnomiernie w przekroju wnomiernie w przekroju

poprzecznym, zapewniaj

poprzecznym, zapewniaj ą ą c c „ „ t t ł ł okowy okowy ” ” profil przep profil przep ł ł ywu; ywu;

(u (u f (dc)) f (dc))

- - Wype Wype ł ł nienie uł nienie u ło oż żone w spos one w sposó ób stabilny, zapewniaj b stabilny, zapewniają ą cy brak cy brak

„ „ osiadania osiadania ” ” zł z ło oż ża; W celu stabilizacji wype a; W celu stabilizacji wypeł łnienia kolumny nienia kolumny preparatywnej stosowane s

preparatywnej stosowane s ą ą takie „ takie „zabiegi zabiegi” ”, jak dynamiczna , jak dynamiczna kompresja osiowa z

kompresja osiowa z ł ł o o ża (DAC), albo/i kompresja radialna ż a (DAC), albo/i kompresja radialna (promieniowa) wype

(promieniowa) wype ł ł nienia. nienia.

(10)

Wype Wype ł ł nienie ziarniste kolumny HPLC nienie ziarniste kolumny HPLC

(11)

Wype Wype ł ł nienie monolityczne nienie monolityczne

(12)

DYSPERSJA MASY w KOLUMNIE

Wiele zjawisk przyczynia się do dyspersji stref rozdzielanych substancji Wzrost dyspersji = spadek sprawności kolumny – wzrasta H i spada N Im niższa wartość wysokości równoważnej półce teoretycznej (HETP, H),

tym wyższa wartość liczby półek teoretycznych – tym wyższa sprawność rozdzielania - także - kolumny

(13)

Dyspersja stref Dyspersja stref

zjawisko niekorzystne, zjawisko niekorzystne,

jednak, nieuniknione jednak, nieuniknione

‹‹

Zjawiska powodują Zjawiska powoduj ące dyspersj ce dyspersj ę ę

--

Dyfuzja „ Dyfuzja „wirowa wirowa ” ” (A); (A);

--

Dyfuzja molekularna (B); Dyfuzja molekularna (B);

--

Opory przenoszenia masy (C) Opory przenoszenia masy (C)

1.1.

w fazie ruchomej (Cm), w fazie ruchomej (Cm),

2.2.

w fazie stacjonarnej (Cs) w fazie stacjonarnej (Cs)

RóRównanie wnanie VanVan Deemter’Deemter’aa, ,

H = B/u + A + Cu = B/u + A + (Cm + Cs) u H = B/u + A + Cu = B/u + A + (Cm + Cs) u albo bardziej adekwatne dla

albo bardziej adekwatne dla LCLC––rróównania: wnania: KnoxKnox’a’a, lub , lub GiddingsGiddings’’aa

(14)
(15)

C A B

H

min

= +

BC A

Hmin = +

C uopt = B

Zale Zale ż ż no no ś ś ci najprostsze, aktualne dla CGC ci najprostsze, aktualne dla CGC w przypadku w przypadku HPLC, tylko w przybli

HPLC, tylko w przybli ż ż eniu i co do zasady eniu i co do zasady

(16)

Instrumentalizacja chromatografii Instrumentalizacja chromatografii

– – aparatura chromatograficzna aparatura chromatograficzna - -

‹‹

Nale Nale ż ż y zapewni y zapewni ć ć : :

--

Sta Sta ł ł e e

(w, u = const(w, u = const))

, , albo zmienne w funkcji czasu, albo zmienne w funkcji czasu, zaprogramowane nat

zaprogramowane nat ęż ęż enie przep enie przep ł ł ywu eluentu ywu eluentu

(u, w =

(u, w = f(tf(t))))

, o zaprogramowanej – , o zaprogramowanej – sta sta ł ł ej ej

(elucja (elucja izokratyczna)

izokratyczna)

, , albo zmiennej w funkcji czasu - albo zmiennej w funkcji czasu - zawarto

zawarto ś ś ci poszczeg ci poszczeg ó ó lnych sk lnych sk ł ł adnik adnik ó ó w w eluentu eluentu

(elucja gradientowa) (elucja gradientowa)

oraz oraz

- - stałą sta łą

(T=const(T=const, warunki izotermiczne), warunki izotermiczne)

, , albo zmienną albo zmienn ą, , zaprogramowan

zaprogramowaną ą w funkcji czasu w funkcji czasu

(T=f(t(T=f(t), warunki ), warunki

„gradientu temperatury„gradientu temperatury””) )

– – temperaturę temperatur ę separacji. separacji.

(17)

Instrumentalizacja chromatografii Instrumentalizacja chromatografii

– – aparatura chromatograficzna aparatura chromatograficzna - -

‹

‹ Nale Nale ż ż y tak y tak ż ż e: e:

-

- Zapewnić Zapewni ć czu czu łą łą , wystarczaj , wystarczaj ą ą co co uniwersaln

uniwersaln ą ą , albo wysoce specyficzn , albo wysoce specyficzn ą ą

( oraz, ( oraz,

o ile to mo

o ile to możżliwe)liwe)

liniow liniow ą ą w szerokim zakresie w szerokim zakresie st st ęż ęż e e ń ń detekcję detekcj ę obecno obecno ś ś ci i zawartoś ci i zawarto ści ci rozdzielanych substancji w eluacie

rozdzielanych substancji w eluacie wyp wyp ł ł ywaj ywaj ą ą cym z kolumny, cym z kolumny,

-

- Celowe jest, Celowe jest,

dodatkowododatkowo

, stosowanie systemu , stosowanie systemu prze prze łą łą czania kolumn i zapewnienie czania kolumn i zapewnienie

mo mo ż ż liwo liwo ś ś ci stosowania przep ci stosowania przep ł ł ywu ywu

zwrotnego w kolumnie chromatograficznej

zwrotnego w kolumnie chromatograficznej

(18)

SCHEMAT CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO – etap kondycjonowania kolumny

(19)

SCHEMAT CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO - etap rozdzielania substancji

(20)

Schemat aparatu pompowego PG Schemat aparatu pompowego PG

D

(21)

Schemat ideowy opracowanego w PG taniego aparatu Schemat ideowy opracowanego w PG taniego aparatu HPLC do zastosowa

HPLC do zastosowa ń ń w dydaktyce w dydaktyce – – elucja izokratyczna elucja izokratyczna

(22)

Schemat ideowy opracowanego w PG taniego aparatu Schemat ideowy opracowanego w PG taniego aparatu HPLC do zastosowa

HPLC do zastosowa ń ń w dydaktyce w dydaktyce – – elucja gradientowa elucja gradientowa

(23)

SYSTEM PRZE

SYSTEM PRZEŁĄŁĄCZANIA KOLUMN I STOSOWANIA PRZEPŁCZANIA KOLUMN I STOSOWANIA PRZEPŁYWU ZWROTNEGOYWU ZWROTNEGO

(24)

Thin Layer: 1889 Thin Layer: 1889 Chromatografia planarna

Chromatografia planarna – – cienkowarstwowa (TLC), bibu cienkowarstwowa (TLC), bibu łowa (PC) ł owa (PC)

(25)

FAZA RUCHOMA

(26)

FAZA RUCHOMA

a b

d c

d Rf 1 = a

d Rf 2 = b

d Rf 3 = c

k= ( 1/Rf ) - 1

(27)

Detekcja

Detekcja – – Detektory w HPLC / Detektory w HPLC / TLC TLC

‹‹ Detektor chromatograficzny –Detektor chromatograficzny – przepprzepłływowy instrument ywowy instrument analityczny o znikomej obj

analityczny o znikomej objęętotośści naczyci naczyńńka pomiarowego;ka pomiarowego;

‹‹ Nie istnieje dotychczas w pełNie istnieje dotychczas w pełni uniwersalny detektor w LC, ni uniwersalny detektor w LC, stąstąd stosuje sid stosuje sięę wiele rówiele różżnych;nych;

‹‹ Znaczenie bardzo dobrej dynamiki oraz liniowośZnaczenie bardzo dobrej dynamiki oraz liniowości ci odpowiedzi detektora we wsp

odpowiedzi detektora we wspóółłczesnej HPLC;czesnej HPLC;

‹‹ UV (200-UV (200-400nm)/ UV400nm)/ UV--VIS (200VIS (200--800 nm) i szczeg800 nm) i szczególne ólne znaczenie detektora typu DAD (

znaczenie detektora typu DAD (diodediode arrayarray detector)detector)

‹‹ RID (refractiveRID (refractive indexindex detector)detector)

‹‹ LLSD (laser lightLLSD (laser light scatteringscattering detector) detector)

‹

‹ FLD (fluorescenceFLD (fluorescence detector)detector)

‹‹ ElEl--D (D (electrochemicalelectrochemical detectordetector, typ , typ amperometrycznyamperometryczny))

‹‹ CD (coductometricCD (coductometric detectordetector -- supresjasupresja jonójonów eluentu)w eluentu)

‹‹ LC-LC-MS, MS, LCLC--MSMS--MSMS (mas (mas -- spectrometry)spectrometry)

‹‹ inne (FTIR, NMR, LC-inne (FTIR, NMR, LC-FID, Radiometryczny, Polarymetryczny, FID, Radiometryczny, Polarymetryczny, Pomiaru momentu dipolowego, ....)

Pomiaru momentu dipolowego, ....)

‹

‹ Techniki wizualizacji w przypadku TLC oraz technika Techniki wizualizacji w przypadku TLC oraz technika derywatyzacji post

derywatyzacji post--kolumnowej w przypadku HPLC kolumnowej w przypadku HPLC

(28)

Nowoczesna detekcja i detektory Nowoczesna detekcja i detektory

- - UV UV - - DAD DAD , LC , LC - - MS, GC MS, GC - - MS MS - -

‹‹

Poj Poj ę ę cie absorpcji cie absorpcji ś ś wiat wiat ł ł a, prawo absorpcji a, prawo absorpcji świat ś wiat ł ł a: a: [ [ - - lg(I lg(I / / I I

oo

)]= )]= lg(I lg(I

oo

/ / I)= I)= ABS=k ABS=k

* *

c c

**

l l

‹‹

Widmo, jakie informacje niesie widmo ? Widmo, jakie informacje niesie widmo ?

‹‹

Chromatogram detektora Chromatogram detektora UV UV - - DAD DAD - - kilkadziesi kilkadziesi ą ą t t chromatogram

chromatogram ó ó w jednocze w jednocze śnie ś nie

‹‹

Najwygodniejsze Najwygodniejsze - - odwzorowanie poziomicowe odwzorowanie poziomicowe

‹‹

Wnikliwa analiza przebiegu widma umo Wnikliwa analiza przebiegu widma umo żliwia ż liwia identyfikacj

identyfikacj ę ę substancji o charakterystycznym substancji o charakterystycznym przebiegu widma

przebiegu widma - - jednocze jednocze ś ś nie nie - - na podstawie na podstawie retencji i cech widma

retencji i cech widma

‹‹

Problem – Problem – widmo „ widmo „w wł ł asne” asne ” sk sk ł ł adnikó adnik ów eluentu w eluentu

(29)

Chromatogram Chromatogram

Wykres zale

Wykres zależżnoności stści stężężenia substancji w eluacie wypenia substancji w eluacie wypłływajywająącym z kolumnycym z kolumny w funkcji

w funkcji objęobjętotośści elucji, a gdy natci elucji, a gdy natężężenie przepłenie przepływu eluentuywu eluentu jest sta

jest stałłe e (w, u = (w, u = constconst) ) –– w funkcji czasu w funkcji czasu

Opis ka

Opis każżdego chromatogramu powinien zawieradego chromatogramu powinien zawieraćć::

-- cel badania, dane o prcel badania, dane o próóbce, kolumnie, warunkach elucjibce, kolumnie, warunkach elucji

(skł(składniki i skadniki i skłład eluentu , albo skad eluentu , albo składniki eluentu i program elucji), ładniki eluentu i program elucji),

-- zastosowany detektor i warunki detekcji, w tym program dłzastosowany detektor i warunki detekcji, w tym program długougośści fali,ci fali, -- nazwy substancji odpowiadająnazwy substancji odpowiadających pikom chromatograficznym cych pikom chromatograficznym

(30)

Zasady opisu chromatogramu HPLC / TLC Zasady opisu chromatogramu HPLC / TLC

- Co to jest i co szczegóCo to jest i co szczególnego przedstawia ?lnego przedstawia ? (np. „(np. „Chromatogram rozdzielania skChromatogram rozdzielania skłładnikadnikóów w metanolowego ekstraktu ro

metanolowego ekstraktu rośśliny z gatunku liny z gatunku Dionea,Dionea, otrzymany w warunkach ukłotrzymany w warunkach układu faz adu faz odwróodwróconych oraz elucji gradientowej z zastosowaniem optymalnego progconych oraz elucji gradientowej z zastosowaniem optymalnego programu elucji”ramu elucji”, , chromatograf MERCK

chromatograf MERCK--HITACHI, HITACHI, LaChromLaChrom););

- PrPróbka, warunki rozdzielania, warunki detekcjióbka, warunki rozdzielania, warunki detekcji

-Pr-Próóbka: .... (np.: ekstrakt metanolowy z suszu libka: .... (np.: ekstrakt metanolowy z suszu liśści ..., 1g suszu/10 ml MeOH, albo roztwci ..., 1g suszu/10 ml MeOH, albo roztwórór mieszaniny wzorc

mieszaniny wzorcóów w MeOH o stw w MeOH o stężężeniu każeniu każdego skdego skłładnika ok. 0.5 mg/ml) itd., itp.; adnika ok. 0.5 mg/ml) itd., itp.;

-- Kolumna i wypełKolumna i wypełnienie kolumny (np. nienie kolumny (np. „Lichrocart 125 x 4 mm „Lichrocart 125 x 4 mm i.d., Lichrospher RP 18e 5 umi.d., Lichrospher RP 18e 5 um);); -- Eluent / program elucji (np. eluent: MeOH-Eluent / program elucji (np. eluent: MeOH-H2O 80:20 v/v, albo: elucja gradientowa, eluent A: H2O 80:20 v/v, albo: elucja gradientowa, eluent A:

woda dejonizowana + 0.75% v/v TFA, eluent B:

woda dejonizowana + 0.75% v/v TFA, eluent B: MeOHMeOH--AcCNAcCN--THFTHF 45/4545/45/10 v/v+0.75% TFA, /10 v/v+0.75% TFA, program elucji: 0 do 5 min

program elucji: 0 do 5 min -- 5% B, 5 do 25 min –5% B, 5 do 25 min – 5 do 95% B, liniowo, 25 do 33 min –5 do 95% B, liniowo, 25 do 33 min – 95% B;95% B;

-Przep-Przepływ i ewentualnie ciływ i ewentualnie ciśśnienie (np. 1.5 ml/min, (9.5 nienie (np. 1.5 ml/min, (9.5 -- 17 MPa17 MPa));));

-Detektor i warunki detekcji (np. detektor UV-Detektor i warunki detekcji (np. detektor UV-VIS typ DAD, L-VIS typ DAD, L--7450A MERCK, albo detektor 7450A MERCK, albo detektor UV-UV-254 nm z kuwet254 nm z kuwetąą o czuło czułoośści 0.01 Jedn. Absorb. dla skali 10 ci 0.01 Jedn. Absorb. dla skali 10 mV) itp., itd. mV) itp., itd.

Piki chromatograficzne

Piki chromatograficzne: (powinna by(powinna byćć informacja o każinformacja o każdym piku, np. 1 dym piku, np. 1 –– beta karoten, 2 1OHbeta karoten, 2 1OH-- naftalen 3 chlorofil A, 4 karotenoid o nieznanej strukturze, 5,

naftalen 3 chlorofil A, 4 karotenoid o nieznanej strukturze, 5, 7-7-9. substancje nieznane, 6. 19. substancje nieznane, 6. 1--CH3 CH3 Naftalen, itp., itd. ...)

Naftalen, itp., itd. ...) Warunki szczeg

Warunki szczegóólne i informacje dodatkowelne i informacje dodatkowe (je(jeśśli dotyczy ...).li dotyczy ...).

W ten spos

W ten sposóób powinien byb powinien byćć opisany każopisany każdy dy chromatogramchromatogram załązałączony do sprawozdania czony do sprawozdania laboratolaborato-- ryjnego

ryjnego, w pracy naukowej, albo raporcie z badań, w pracy naukowej, albo raporcie z badań. Ka. Każżdy wydruk raportu powinien miedy wydruk raportu powinien miećć opis opis danych, kt

danych, któóre zawiera, more zawiera, możże to bye to byćć w czw częśęści zrealizowane w formie zastosowania symboli i ci zrealizowane w formie zastosowania symboli i wyjaśwyjaśnienia znaczenia symboli. Kanienia znaczenia symboli. Każżdy raport powinien zawierady raport powinien zawieraćć teżteż informacjinformacjęęo wykonawcy o wykonawcy badania oraz dat

badania oraz datęęi czas wykonania badania.i czas wykonania badania.

(31)

Widmo -piren –

Funkcja analizy jakościowej

Chromatogram – program dł. Fali Funkcja analizy ilościowej

Chromatogram detektora UV-DAD – odwzorowanie poziomicowe

ABS=f(t, λ) ABS-f(t)

ABS=f(λ)

(32)

Przyk

Przyk ł ł ady zastosowa ady zastosowa ń ń LC LC - - HPLC TLC HPLC TLC

- - rozdzielanie grupowe i przygotowanie pr rozdzielanie grupowe i przygotowanie pr ó ó bek do analizy bek do analizy - - rozdzielanie rozdzielanie „ „ szczeg szczeg ó ó ł ł owe owe ” ” i oznaczanie sk i oznaczanie sk ł ł adnik adnik ó ó w w

- - otrzymywanie substancji otrzymywanie substancji - - preparatywne / procesowe preparatywne / procesowe

‹

‹ Biologia, fizjologia, farmakognozja, Biologia, fizjologia, farmakognozja,

farmakologia; farmacja, produkcja lek

farmakologia; farmacja, produkcja lekó ów; w;

‹

‹ Biochemia, biologia molekularna, genetyka; Biochemia, biologia molekularna, genetyka;

‹

‹ Kontrola i zanieczyszczenia ż Kontrola i zanieczyszczenia ż ywno ywno ści ś ci

‹

‹ Ekologia, monitoring Ekologia, monitoring ś ś rodowiska naturalnego rodowiska naturalnego

‹

‹ Kontrola jakoś Kontrola jako ś ci surowc ci surowc ów i produkt ó w i produkt ów ó w

‹

‹ Kontrola procesowa, Kontrola procesowa, w tym w tym , laboratoryjna , laboratoryjna

‹

‹ Medycyna, weterynaria, analityka kliniczna Medycyna, weterynaria, analityka kliniczna

‹

‹ Biotechnolgia Biotechnolgia , przemys , przemys ł ł farmaceutyczny farmaceutyczny

(33)

Przyk

Przykł ład chromatogramu rozdzielania grupowego i identyfikacji ad chromatogramu rozdzielania grupowego i identyfikacji produktu naftowego z zastosowaniem detektora

produktu naftowego z zastosowaniem detektora UV- UV -VIS/DAD VIS/DAD

Setki, a nawet tysiące substancji w każdej grupie

(34)

Widok pasm kilku sk

Widok pasm kilku skłładnikóadników ekstraktu w ekstraktu acetonowego trawy przez szklan

acetonowego trawy przez szklanąą ścianścianęę kolumny HPLC typu CN, eluent

kolumny HPLC typu CN, eluent –– heksan –heksan – MTBE

MTBE -- THF; kolejnoTHF; kolejnośćść pasm -pasm - od dood dołu: łu:

produkt rozk

produkt rozkładu chlorofilu, chlorofil A, ładu chlorofilu, chlorofil A, carotenoidy

carotenoidy--II, chlorofil B, , chlorofil B, carotenoidycarotenoidy--IIII

ІІ kierunekkierunek ΙΙ przepprzepływuływu ΙΙ eluentueluentu νν od góod góry ry νν do dołdo dołuu Warunki rozdzielania Warunki rozdzielania

––Kolumna 150x3mm, Kolumna 150x3mm, SeparonSeparon CN 5 um ,eluent: CN 5 um ,eluent:

heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 (v/v/v), pr

heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 (v/v/v), próóbka 30 uL bka 30 uL ekstraktu acetonowego z trawy, temperatura pokojowa ekstraktu acetonowego z trawy, temperatura pokojowa

NatężNatężenie przepenie przepłływu eluentu w=0.8 mL/minywu eluentu w=0.8 mL/min

(35)

Chromatogram

Chromatogram UVUV-DAD-DAD powstapowstały podczas rozdzielania ekstraktu ły podczas rozdzielania ekstraktu izolowanego z trawy za pomoc

izolowanego z trawy za pomocąą acetonu. Warunki rozdzielania: acetonu. Warunki rozdzielania:

Kolumna

Kolumna EurospherEurospher CN, 7um; eluent heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 CN, 7um; eluent heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 (v/v/v)

(v/v/v)

(36)

Monitoring

Monitoring środowiska środowiska –– oznaczanie zawartośoznaczanie zawartości WWAci WWA

1 2 3 4

5

6

7

Kolumna Lichrospher RP 18 125mmx4mm 5μm, CH3CN-H2O 75-25 v/v, 1.5 mL/min, UV-DAD 220-400 nm; piki: 1-(?), 2-benzen, 3- naftalen, 4-acenaften, 5-fenantren, 6-piren, 7-benzo (α) piren.

(37)

Metody kalibracji Metody kalibracji

-- Metoda krzywej kalibracyjnej Metoda krzywej kalibracyjnej ((externalexternal standard)standard)

-Metoda wzorca wewn -

Metoda wzorca wewnęętrznego trznego ((internalinternal standard)standard)

- -

Metoda normalizacji Metoda normalizacji ((NormalizationNormalization))

-- -

- uproszczona uproszczona ((simplifiedsimplified),),

-- -

- ze wspóze współłczynnikami czynnikami kalibarcyjnymikalibarcyjnymi ((correctioncorrection factorsfactors))

-Metoda dodatku wzorca -

Metoda dodatku wzorca (standard (standard additionaddition) ) -- co najmniej dwa rozdzielaniaco najmniej dwa rozdzielania

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :