• Nie Znaleziono Wyników

ŻYWIENIE DZIECI A CHOROBY CYWILIZACYJNE CZĘŚĆ 1. PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY OTYŁOŚCI U DZIECI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ŻYWIENIE DZIECI A CHOROBY CYWILIZACYJNE CZĘŚĆ 1. PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY OTYŁOŚCI U DZIECI"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

ŻYWIENIE DZIECI A

CHOROBY CYWILIZACYJNE

CZĘŚĆ 1. PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY OTYŁOŚCI U DZIECI

(2)

Choroby cywilizacyjne biorą swój początek w okresie wczesnego

dzieciństwa. Wśród najważniejszych ich przyczyn wymienia się zmniejszoną

aktywność ruchowa, siedzący tryb życia oraz niekorzystne zachowania żywieniowe.

NA PODSTAWIE: KRENC Z., WOSIK-ERENBEK M. (2011). ANALIZA ŻYWIENIA, NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ U DZIECI WE WCZESNYM WIEKU SZKOLNYM W ASPEKCIE PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH UKŁADU KRĄŻENIA, NOWA PEDIATRIA,

NR 2; KOSTECKA M. (2013). PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, PIEL. ZDR. PUBL., 3, 3, S. 257–263

(3)

Z raportu Międzynarodowej Organizacji do spraw Walki z Otyłością wynika, iż na całym świecie ponad 22

miliony dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz 155 milionów dzieci w wieku szkolnym ma poważną nadwagę, co wskazuje, iż problem ten dotyka jedno na 10 dzieci na

całym świecie

Kolejnym bardzo niepokojącym faktem jest, iż szacunkowo

każdego roku przybywa około 85 tysięcy dzieci otyłych *

*SZANECKA E., MAŁECKA-TENDERA E. (2006). ZMIANA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH A PROBLEM OT-ŁOŚCI U DZIECI, „ENDOKRYNOLOGIA, OTYŁOŚĆ, ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII”, NR 2(3), S. 102-107.

(4)

Skala zjawiska osiągnęła tak duże rozmiary, iż

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie ogłosiła otyłość jako ogólnoświatową epidemię, uznając ją za jedno z

najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzkości. Warto podkreślić, iż WHO jednoznacznie określa otyłość jako stan

powodujący pogorszenie stanu zdrowia lub stwarzający ryzyko dla pogorszenia zdrowia, zarówno w przypadku

dorosłych, jak i dzieci

(5)

UWARUNKOWANIA GENETYCZNE

Wśród przyczyn nadmiernego jedzenia, prowadzącego do otyłości wymienia się:

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWO

-KULTUROWE

UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE

LITERATURA PRZEDMIOTU DONOSI, ŻE GENY „POWODUJĄ” OTYŁOŚĆ W

30%–70% PRZYPADKÓW.

(6)

Nadmierne jedzenie może może być sposobem na rozładowanie różnego rodzaju napięć i stresujących

wydarzeń w życiu dziecka, przynosząc chwilowe ukojenie i stając się źródłem dobrego samopoczucia. Może być również

wynikiem negatywnego obrazu siebie, niskiego poczucia

własnej wartości, podwyższonego poziomu lęku, jak również poczuciem odrzucenia emocjonalnego i chęcią ucieczki od świata zewnętrznego. Spożywanie pokarmów staje się więc dla dziecka sposobem na odwrócenie uwagi od

trudnej sytuacji i doznawanych przykrości, neutralizując w ten sposób przeżywane trudności i niepowodzenia, których

dziecko doświadcza w rodzinie lub w szkole *

*SIKORSKA – WIŚNIEWSKA G. (2007). NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY, „ŻYWNOŚĆ. NAUKA.

TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ”, NR 6(55), S. 71-80

**CONTENTO I. (2018). EDUKACJA ŻYWIENIOWA,WARSZAWA: WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

OBECNIE CORAZ CZĘŚCIEJ ZWRACA SIĘ UWAGĘ NA POTRZEBĘ WZMACNIANIA

POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

I POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE U

DZIECI, STANOWIĄCĄ ISTOTNY ASPEKT ZARÓWNO W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI,

JAK I LECZENIU JEJ SKUTKÓW **

(7)

Nabywanie nawyków żywieniowych odbywa się również w przedszkolach oraz żłobkach. Bardzo

ważne jest kontrolowanie jadłospisów w tych

placówkach oraz zbieranie informacji na temat ilości spożytych posiłków przez dziecko. Naturalnym jest, iż nie każdy posiłek będzie odpowiadał kubkom smakowym

dziecka, oraz, że czasami ma mniejszy, a czasami większy apetyt- istotnym jest jednak zauważenie

generalnej tendencji zachowań związanych ze

spożywaniem posiłków w czasie, gdy przebywa poza domem.

(8)

Analiza badań dowodzi, że otyłość diagnozowana jest częściej u dzieci nieuczęszczających do przedszkola,

które mieszkają na wsi, są

jedynakami, a ich matki legitymują się wykształceniem podstawowym lub

zawodowym.

NA PODSTAWIE: ROGALSKA -NIEDŻWIEDŻ M., CHARZEWSKA J., WAJSZCZYK B., CHWOJNOWSKA Z., CHABROS E., FABI-SZEWSKA J., ZACHAREWICZ E. (2006). OTYŁOŚĆ I NADWAGA U DZIECI CZTEROLETNICH, W: OTYŁOŚĆ EPIDEMIĄ

XXI WIEKU, WYD. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE, WARSZAWA

RYSUNEK 1. CZĘSTOŚĆ

WYSTĘPOWANIA OTYŁOŚCI U DZIECI CZTEROLETNICH Z

RÓŻNYCH GRUP

(9)

Badania wskazują również na istnienie związku pomiędzy czasem, jaki dziecko spędza przed telewizorem, a częstością

występowania otyłości *

*STANKIEWICZ M., PIESZKO M., ŚLIWIŃSKA A., MAŁGORZEWICZ S., WIERUCKI Ł., T. ZDROJEWSKI, WYRZY-KOWSKI B., ŁYSIAK -SZYDŁOWSKA W. (2010).

WYSTĘPOWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI ORAZ WIEDZA I ZACHOWANIA ZDROWOTNE DZIECI I MŁODZIEŻY MAŁYCH MIAST I WSI – WYNIKI BADANIA POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST, „ENDOKRYNOLOGIA, OTYŁOŚĆ I ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII”, T. 6, NR 2.

** WOYNAROWSKA B. (2017). EDUKACJA ŻYWIENIOWA, [W:] B. WOYNAROWSKA (RED.), EDUKACJA ZDROWOTNA, WARSZAWA: WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, S. 365-378.

PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH ORAZ

PREFERENCJI ŻYWIENIOWYCH JEST RODZINA . ŚRODOWISKO RODZINNE PRZEKAZUJE

DZIECIOM PRZEKONANIA, WARTOŚCI I POSTAWY WOBEC ZACHOWAŃ

ZDROWOTNYCH, DAJĄC PRZYKŁAD SWOIM POSTĘPOWANIEM**

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zobrazowanie powszechnego problemu wśród dzieci w wieku szkolnym jakim jest ujawnianie się wad postawy oraz wyszczególnienie czyn- ników przyczyniających się do

• Początkowo obniżają się ciśnienie tętnicze, rzut minutowy serca, ośrodkowe ciśnienie żylne i objętość krwi krążącej (hipowolemia). Zmniejsza to podaż tlenu

Są one wspólnym stanowiskiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, He- patologii i Żywienia Dzieci (European Society of Pe- diatric Gastroenterology, Hepatology

Na pod sta wie wstęp nej oce ny cię żar nej z cho ro bą ser ca moż na zwy kle osza co wać ry zy ko po wi kłań (w tym zgo nu mat ki) oraz zda rzeń nie - po żą da nych oraz

Oty łość dziec ka mo że być po strze ga na ja ko ro dzi ciel ska nie umie jęt ność spra wo wa nia wła ści wej opie ki nad dziec kiem ze wzglę du na po da wa nie wy so ko ka lo

Wyniki terapeutyczne w leczeniu choroby nowotworowej u dzieci systematycznie się poprawiają i są lepsze niż w populacji doro- słej.. Mimo iż obecnie uzyskuje

Mie˛dzynarodowa klasyfikacja choro´b i problemo´w zdrowotnych ICD-10 ujmuje zaburzenia dotycza˛ce dzieci i młodziez˙y w dwo´ch gło´wnych działach: F80–F89 – zaburzenia

según me contó el mismo Jesús Moreno sanz, las tres cuestiones que María zambrano le presentó una vez, a modo de examen riguroso, para resolver en un sentido o en otro su

U pacjentów cierpiących na demen- cję, u których obserwuje się stan nadmierne- go wzbudzenia i zwiększonej aktywności ru- chowej (nazywa się te objawy zespołem

[r]

projektu OLAF w 2010 roku opublikowano nowe siatki centylowe, które zawierają aktualne normy wzrostu, masy ciała, wskaźnika BMI oraz ciśnienia tętniczego dla polskich dzieci w wieku

Roman Czaja, Editor in Chief, Nicolaus Copernicus University Toruń Jürgen Sarnowsky, Editor in Chief, University of Hamburg. Jochen Burgtorf, California

In the firat pal't of the !paper the following com- monly knOWlIl ibasic foundations of the new g..tobal tectonics are Ibrief1y summarized: sea-fIloor spreading

Okazało się, że pomieszczenia krakowskie- go hotelu Forum doskonale nadają się na przeprowadzenie naukowe- go spotkania dla kilkuset lekarzy.. Sale wykładowe były pełne, na se-

Badaniami objęto dziewięć dorosłych (6-8 lat) wała- chów w typie kuca wierzchowego. W okresie przeprowadzenia badań konie były klinicznie zdrowe. Od minimum 12 miesięcy

Oty- łość ze skrajnie wysokim wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index [kg/m 2 ]), to znaczy ≥ 99 percentyla (wg siatek centylowych dla płci i wieku), stwierdza się aktualnie

Nielsen i Popkin podają, że w latach 1977–2001 udział kalorii pochodzących ze słodkich napojów w diecie amerykańskich dzieci zwiększył się aż o 135%, a o 36% zmniejszył

[r]

Bez tytułu, 2016, wełna, bawełna, wełna akrylowa, ręcznie farbowany sznurek bawełniany, tkanina bawełniana, drewno, farba akrylowa, wykładzina, metalowa konstrukcja, wys.

W celu skuteczniejszego realizowania założeń programu „Owoce w szkole” dzieci w szkołach podstawowych uczestniczyły w działaniach towarzyszących o charakterze

Właśnie studia biblijne śp. Archutowskiego przypadają na czasy między powstaniem obu tych instytucji niezwykle ważnych dla szkolenia w całym Kościele szeregu

Regardless of whether the comparison is made based on equal minimum or maximum load (both cases illustrated in Figure 7), the stress ratio evidently has an effect on the actual