ARKUSZ PRÓBNEJ MATURYZ OPERONEMMATEMATYKA

16  Download (0)

Full text

(1)

KOD

ZDAJĄCEGO

Miejsce na identyfikację szkoły

LISTOPAD 2010 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY

Z OPERONEM

MATEMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy 170 minut

In struk cja dla zda ją ce go

1.

Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 16 stron

(za da nia 1–34). Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą

-ce mu ze spo łu nad zo ru ją -ce go eg za min.

2.

Roz wią za nia zadań i od po wie dzi za pisz w miej scu

na to prze zna czo nym.

3.

W roz wią za niach za dań ra chun ko wych przed staw tok

ro zu mo wa nia pro wa dzą cy do osta tecz ne go wy ni ku.

4.

Pisz czy tel nie; uży waj dłu go pi su/pió ra tyl ko z czar nym

tu szem/atra men tem.

5.

Nie uży waj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze

-kreśl.

6.

Za pi sy w brud no pi sie nie będą oce niane.

7.

Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna

liczba punktów możliwych do uzyskania.

8. Możesz ko rzy stać z zestawu wzorów matematycznych,

cyrkla i li nij ki oraz kal ku la to ra.

Życzymy powodzenia

!

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

(2)

ZA DA NIA ZA MKNIĘ TE

W zadaniach od 1. do 25. wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)

Liczba jest równa

A. 1 B. –1 C. 2 D. 4

Zadanie 2. (1 pkt)

Liczba jest równa

A. B. C. 2 D. 9

Zadanie 3. (1 pkt)

Wybierz i zaznacz rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności .

Zadanie 4. (1 pkt)

Stół kosztował 320 zł. Ile kosztuje stół po podwyżce ceny o ?

A. zł B. zł C. zł D. zł

Zadanie 5. (1 pkt)

Dane są wielomiany oraz . Wielomian jest

równy A. B. C. D. , 4 0 5 4 4 0 2 1 1 $ -36 4 log3 -log3 32 log3 log3144 5 x-1 < % 20 384 256 340 400 ( ) ( ) W x -M x ( ) M x =x3-2x2+5 ( ) W x =3x3-2x2+4 x 4 3+9 2x3+1 2x3-1 4x3-4x2+9 X – 6 – 7 – 8 A. – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 X – 6 – 7 – 8 B. – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 X – 6 – 7 – 8 C. – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 X – 6 – 7 – 8 D. – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(3)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(4)

Zadanie 6. (1 pkt)

Funkcja liniowa ma miejsce zerowe równe . Zatem

A. B. C. D.

Zadanie 7. (1 pkt)

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji .

Zbiór wartości tej funkcji to

A. B. C. D.

Zadanie 8. (1 pkt)

Rozwiązaniem równania jest liczba

A. 8 B. C. D.

Zadanie 9. (1 pkt)

Równanie

A. ma trzy pierwiastki B. ma dwa pierwiastki C. ma jeden pierwiastek D. nie ma pierwiastków

Zadanie 10. (1 pkt)

Zbiorem rozwiązań nierówności jest zbiór

A. B. C. D. 2 ( ) ( 1) 5 f x = m- x+ 6 m = m = -1,5 m =1 m =5 ( ) y=f x X Y 1 – 3 – 2 – 1 0 2 3 4 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 1 2 3 4 5 (-3, 3) , 4 2 -, 3 3 - h (-1, 3) x x 2 4 6 3 2 -= 10 -2 1 10 6 9 1 x2+ x+ = -x-1 x+2 >0 ^ h^ h , 1 2 -^ h , 1 , 2, 3 3 - -] g ] g , 2 1 -^ h , 2 , 1, 3 3 - -] g ] g

(5)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(6)

Zadanie 11. (1 pkt)

Wykres funkcji kwadratowej ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu

A. B. C. D.

Zadanie 12. (1 pkt)

Iloraz ciągu geometrycznego jest równy oraz . Wtedy wyraz jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 13. (1 pkt)

W ciągu arytmetycznym dane są: i . Wtedy wyraz jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 14. (1 pkt)

Suma miar kątów pewnego wielokąta wypukłego jest równa . Tym wielokątem jest A. czworokąt B. siedmiokąt C. pięciokąt D. sześciokąt

Zadanie 15. (1 pkt)

Kąt jest ostry i . Wartość wyrażenia jest

A. mniejsza od B. równa 1 C. większa od D. równa

Zadanie 16. (1 pkt)

Trapez prostokątny ma wymiary podane na rysunku.

Wysokość tego trapezu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 17. (1 pkt)

Wysokość trójkąta równobocznego jest równa . Pole tego trójkąta jest równe

A. B. C. D. ( ) 1 f x = -x2+ 1 x = - x =1 y= -1 y=1 a5 4 a2= -2 1 an ^ h 2 1 -2 2 1 - 2 a3 3 a4= 1 a2= -an ^ h 1 0 2 -3 ° 540 sin2a+cosa cos 3 1 a = a 1 - 1 0 3 6 5 4 1 3 3 4 3 3 2 3 6 9 5

(7)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(8)

Zadanie 18. (1 pkt)

Na szczyt góry o wysokości względnej m prowadzi droga długości km.

Miara kąta , jaki tworzy droga na szczyt z podstawą góry, jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 19. (1 pkt)

W okrąg o średnicy wpisano trójkąt równoramienny , w którym .

Długość tego okręgu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 20. (1 pkt)

Romb ma wymiary podane na rysunku.

Pole tego rombu jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 21. (1 pkt)

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 22. (1 pkt)

Środek okręgu o równaniu leży w punkcie

A. B. C. D. 6 CB = 2 ABC AB 36r 12r 6r 2 12r 2 72 3 cm2 64 cm2 32 3 cm2 128 cm2 4x-2y+1=0 4 -2 2 1 2 ( 2) 1 x2+ y+ 2= (0, 2) S = - S =(0, 2) S =(2, 0) S=]1,-2g ° 45 60° 30° 15° 0,5 250 a 0,5 km a 250 m A C B 8 cm 120°

(9)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(10)

Zadanie 23. (1 pkt)

Punkty i są wierzchołkami kwadratu . Obwód tego kwadratu jest równy A. B. C. D.

Zadanie 24. (1 pkt)

Stosunek długości krawędzi prostopadłościanu jest równy . Pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu jest równe . Suma długości tych trzech krawędzi prostopadłościanu jest zatem równa

A. B. C. D.

Zadanie 25. (1 pkt)

Średnia arytmetyczna wzrostu czterech chłopców jest równa cm. Chłopcy mają: cm, cm, cm, cm. Najwyższy chłopiec mierzy

A. cm B. cm C. cm D. cm

BRUD NO PIS

180 190 195 185 170 150 170 x 185 5 12 6 8 1 : 2 : 3 88 KLAM , L=]6 -4g , K=]0 4g 40 10 100 24

(11)

ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań o numerach od 26. do 34. należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania.

Zadanie 26. (2 pkt)

Rozwiąż równanie . Odpowiedź: ...

Zadanie 27. (2 pkt)

Rozwiąż nierówność . Odpowiedź: ... x+3 x-52>0 ^ h^ h 2 6 12 0 x3+ x2- x- =

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(12)

Zadanie 28. (2 pkt)

Wykaż, że jeżeli , to równanie ma dwa pierwiastki.

Zadanie 29. (2 pkt)

Wykaż, że jeżeli jest kątem ostrym i , to jest liczbą niewymierną. ( 1) 0 x2+k x- = 0 k > cos a 2 tg a = a

(13)

Zadanie 30. (2 pkt)

W trójkącie prostokątnym na boku obrano punkt oddalony od punktu o i od punktu o . Przez punkt poprowadzono prostą równoległą do boku , przecinającą bok w punkcie . Oblicz długość odcinka .

Odpowiedź: ...

Zadanie 31. (2 pkt)

W trapezie równoramiennym miara kąta ostrego jest równa , a podstawy mają długości: cm i cm. Oblicz pole trapezu.

Odpowiedź: ... 6 A D AB ABC BC AC D 4 B DE E A 12 C B 10 16 45°

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(14)

Zadanie 32. (4 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym pole podstawy jest równe , a pole ściany bocznej jest równe . Oblicz objętość ostrosłupa.

100 65

(15)

Zadanie 33. (4 pkt)

W pudełku znajduje się kul białych i czarne. Wyciągamy z niego jedną kulę, odkładamy ją i losujemy drugą kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyciągniemy kule różnych kolorów.

Odpowiedź: ...

Zadanie 34. (5 pkt)

Iloczyn pewnej liczby i liczby o 1 od niej większej jest równy . Oblicz sumę tych liczb.

Odpowiedź: ... 2

6

6 Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

(16)

Figure

Wykres funkcji kwadratowej  ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu

Wykres funkcji

kwadratowej ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu p.6

References

Related subjects :