• Nie Znaleziono Wyników

Czy według Pana/Pani uczniowie w sposób zadawalający wykonali swoje zadania? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czy według Pana/Pani uczniowie w sposób zadawalający wykonali swoje zadania? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 4"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 4 Maria Małycha

Ankieta

Dziękuję za udział w lekcji otwartej i proszę o wyrażenie swojej opinii.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na określenie słabych i mocnych stron przepro- wadzonych zajęć.

1. Jak ocenia Pan/Pani przygotowaną przeze mnie lekcję?

1 2 3 4 5 6 

2. Czy podobał się Panu/Pani dobór metod pracy na lekcji?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

3. Czy według Pana/Pani uczniowie w sposób zadawalający wykonali swoje zadania?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

4. Jakie były Pana/Pani zdaniem pozytywne aspekty zajęć?

...

5. Co według Pana/Pani było słabą stroną zajęć?

...

6. Co z przeprowadzonej lekcji zamierza Pan/Pani wykorzystać w swojej pracy dydaktycz- nej?

...

7. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę (relacje uczeń - nauczyciel) na lekcji?

...

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

http://www.mariamalycha.pl/

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dzięki temu możemy poznać jej mocne i słabe strony i spróbować zmienić coś w niej na lepsze.. Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt nie

Reakcją na pojawiające się przejawy agresji wobec Żydów, którzy po wojnie zdecydowali się pozostać w kraju, gdzie rozpoczął się Holocaust, stały się nowe programy

O bserw uje się również, że rady adwokackie nie zawsze interpretują właściwie § 36 rozporządzenia o zespołach, zdradzając tendencję do ograniczania jego

Lubię, gdy zaczynają się wakacje.. Lubię

Ale także i te niebezpieczeństwa, o których była mowa przed chwilą, jeśli tylko zgodzimy się, że veritas ut adaeąuatio jest wtórna wobec veritas ut

przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego polegającego na obecności i pomocy

2. Uczniowie wypełniają karty pracy i wklejają je do zeszytów. Klasa ustnie redaguje sensacyjną informację do mediów na temat tragedii.. 5. Uczniowie samodzielnie wpisują do

Ludzie, którzy mnie znają cenią mnie za obiektywność. Zdecydowanie

[r]

dany prostokąt miał pole

JEŚ Siostra namawia cię na zrobienie niespodzianki dla rodziców: sałatki owocowej, którą. umiecie

Staram się jej wytłumaczyć, że na tę drogę »kompromitacji« niektórzy pruscy generałowie próbowali wejść już w 1921 roku i że dla nas jest niewiele pociechy z tego, co

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie

Zum einen berichtet George Efraim über das Geschehene, indem er in Rom da ist, zum anderen gibt es keine Rede mehr über die Suche Efraims nach Esther in

Zgodnie z tymi aktami prawnymi Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądów w drodze oficjalnej publikacji wyroków i innych

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Główna Policji, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna,. Prezes Urzędu Transportu

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej

Prawo bankowe (t.j. 1876) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 4 ustawy

Celem adopcji natomiast nie jest zapobieganie bezpłodności, ale „stworzenie możliwości narodzenia się istotom ludzkim, które w przeciwnym wypadku skazane są na

Комплексное исследование идейной проблематики прозы Астафьева и художествен- ных особенностей его произведений, компаративное изучение его твор- чества на

Tak długo, jak liczba nie jest jednocyfrowa (jest większa niż 9), wyliczamy iloczyn cyfr liczby, który to iloczyn za każdym razem ponownie staje się liczbą, której iloczyn dalej

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej