• Nie Znaleziono Wyników

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "z tego: w tym: z podatku od nieruchomości"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żegocina Nr XXVII/192/2017 z dnia 26 września 2017 rok

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2017 29 186 454,01 27 763 621,01 2 272 631,00 46 418,00 4 383 443,00 1 470 000,00 13 180 873,00 7 880 256,01 1 422 833,00 74 800,00 1 348 033,00 2018 32 525 590,00 28 333 200,00 2 852 300,00 82 900,00 3 408 410,00 1 823 100,00 14 680 630,00 7 308 960,00 4 192 390,00 40 000,00 4 152 390,00 2019 28 693 200,00 26 853 200,00 2 356 700,00 86 600,00 2 919 474,00 1 349 600,00 14 182 800,00 7 307 626,00 1 840 000,00 40 000,00 1 800 000,00 2020 28 430 592,00 27 290 592,00 2 356 700,00 86 600,00 3 085 792,00 1 349 600,00 14 283 900,00 7 477 600,00 1 140 000,00 40 000,00 1 100 000,00 2021 28 526 108,00 27 586 108,00 2 356 700,00 86 600,00 3 085 900,00 1 349 600,00 14 573 308,00 7 483 600,00 940 000,00 40 000,00 900 000,00

2022 28 340 018,00 28 280 018,00 1 756 700,00 86 600,00 3 852 818,00 1 349 600,00 14 993 900,00 7 590 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

Strona 1 z 10

(2)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 30 799 594,01 25 179 351,01 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 27 580,00 5 620 243,00

2018 30 329 391,00 22 782 141,00 0,00 0,00 0,00 77 332,00 77 332,00 0,00 19 200,00 7 547 250,00

2019 27 016 952,00 21 951 952,00 0,00 0,00 x 27 400,00 27 400,00 0,00 15 500,00 5 065 000,00

2020 27 144 592,00 23 944 592,00 0,00 0,00 x 18 000,00 18 000,00 0,00 3 650,00 3 200 000,00

2021 27 540 108,00 24 840 108,00 0,00 0,00 x 18 000,00 18 000,00 0,00 3 650,00 2 700 000,00

2022 27 513 100,00 27 513 100,00 0,00 0,00 x 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 10

(3)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017 -1 613 140,00 3 893 168,00 0,00 0,00 1 042 250,00 1 042 250,00 2 850 918,00 570 890,00 0,00 0,00

2018 2 196 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 676 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 986 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 826 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 10

(4)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2017 2 280 028,00 2 280 028,00 1 130 641,00 0,00 1 130 641,00 0,00 0,00 6 971 365,00 0,00 2 584 270,00 3 626 520,00

2018 2 196 199,00 2 196 199,00 1 091 882,00 0,00 1 091 882,00 0,00 0,00 4 775 166,00 0,00 5 551 059,00 5 551 059,00

2019 1 676 248,00 1 676 248,00 547 491,00 0,00 547 491,00 0,00 0,00 3 098 918,00 0,00 4 901 248,00 4 901 248,00

2020 1 286 000,00 1 286 000,00 180 620,00 0,00 180 620,00 0,00 0,00 1 812 918,00 0,00 3 346 000,00 3 346 000,00

2021 986 000,00 986 000,00 107 600,00 0,00 107 600,00 0,00 0,00 826 918,00 0,00 2 746 000,00 2 746 000,00

2022 826 918,00 826 918,00 107 600,00 0,00 107 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 918,00 766 918,00

Strona 4 z 10

(5)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2017 8,84% 4,87% 0,00 4,87% 9,11% 6,98% 7,80% TAK TAK

2018 6,99% 3,57% 0,00 3,57% 17,19% 6,99% 7,81% TAK TAK

2019 5,94% 3,98% 0,00 3,98% 17,22% 10,14% 10,95% TAK TAK

2020 4,59% 3,94% 0,00 3,94% 11,91% 14,51% 14,51% TAK TAK

2021 3,52% 3,13% 0,00 3,13% 9,77% 15,44% 15,44% TAK TAK

2022 2,97% 2,59% 0,00 2,59% 2,92% 12,97% 12,97% TAK TAK

Strona 5 z 10

(6)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

2017 0,00 0,00 12 588 813,00 2 013 117,00 4 757 236,00 448 239,00 4 308 997,00 2 489 000,00 200 000,00 542 250,00

2018 2 196 199,00 1 915 199,00 12 850 464,00 2 022 353,00 7 946 872,00 399 622,00 7 547 250,00 0,00 0,00 56 760,00

2019 1 676 248,00 1 095 248,00 13 017 520,00 2 048 645,00 5 469 622,00 404 622,00 5 065 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 1 286 000,00 705 000,00 13 186 747,00 2 075 274,00 2 884 000,00 384 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 986 000,00 405 000,00 13 358 177,00 2 102 256,00 3 026 000,00 326 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 826 918,00 0,00 13 531 834,00 2 129 585,00 329 000,00 329 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 10

(7)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.2

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 160 487,00 160 487,00 160 487,00 1 198 033,00 1 198 033,00 1 198 033,00 448 293,00 91 000,00 91 000,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 622,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 622,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 000,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 000,00 0,00 0,00

Strona 7 z 10

(8)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.5.1 12.6

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017 3 434 686,00 941 000,00 941 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 000,00 0,00

2018 5 325 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4 590 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 10

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 10

(10)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2017 2 280 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 915 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 095 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 10

Cytaty

Powiązane dokumenty

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu