• Nie Znaleziono Wyników

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

„GRYF”

Kraków, dn. 22 grudnia 2014 r.

Zapytanie ofertowe

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera projektu „Gryf” współfinansowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego”. Działanie V – Rozwój polskich uczelni, zapraszamy do złożenia oferty na:

„Wykonanie projektu graficznego (okładka oraz część wewnętrzna opracowania), adiustacja, skład, łamanie, kompleksowa korekta językowa 2 podręczników (wersja polska i angielska) w formie elektronicznej responsywnej oraz opracowanie graficzne planszy gry, 2 minigazetek i kart będących częścią podręcznika oraz przygotowanie do druku jednego z rozdziałów podręcznika (wersja polska i angielska)” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu na Zamawiającego.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11 31-033 Kraków tel.: 12 683 24 75 fax: 12 683 24 78

strona internetowa: www.wse.krakow.pl

2. Postępowanie na zamówienie usługi prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, aktualnych od dnia 30.04.2014 r.,

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie projektu graficznego (okładka oraz część wewnętrzna opracowania), adiustacja, skład, łamanie, kompleksowa korekta językowa 2 podręczników (wersja polska i angielska) w formie elektronicznej responsywnej oraz, opracowanie graficzne planszy gry, 2 minigazetek i kart będących częścią podręcznika oraz przygotowanie do druku jednego z rozdziałów podręcznika (wersja polska i angielska) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu na Zamawiającego, szczegółowo opisanych w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

2. Termin wykonania zamówienia:

Od daty zawarcia umowy do dnia 28.02.2015 r.

3. Inne warunki realizacji zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania zamówienia, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem jego realizacji.

(2)

„GRYF”

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).

Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 2 jest dostarczenie dokumentu: odpis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

V. Miejsce oraz termin dostarczania ofert

1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 08.01.2015 r.

2. Ofertę należy dostarczyć w jednej z wymienionych poniżej form:

1) na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

2) e-mailem etrznadel@wse.krakow.pl

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców.

4. W przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma dwóch ważnych ofert. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru Wykonawcy. W powtórzonej procedurze wyboru Wykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który jako jedyny złożył ofertę.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny:

Kryterium I: Cena – 70%, Kryterium II: Jakość – 30%

1. Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100% - oferta najkorzystniejsza):

a) Punkty za kryterium „Cena” (maksymalnie 70) zostaną obliczone według następującego wzoru:

(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 70 = liczba punktów

b) Punkty za kryterium „Jakość” (maksymalnie 30) przyznane zostaną na podstawie:

• Oceny CV (30 pkt.)

- doświadczenie w realizacji podobnych zleceń (ilość zleceń poligraficznych) – 20 pkt.

- ocena jakości, estetyki przesłanych przykładów prac poligraficznych (min 2 prace) – 10 pkt.

2. Wskazane wyżej wartości punktowe podane są jako wartości maksymalne. Podczas oceny ofert Zamawiający dokona wyceny poszczególnych ofert proporcjonalnie do ich zsumowanych wartości za poszczególne kryteria oceny ofert (oferta o najwyższej łącznej ilości punktów zostanie rekomendowana do wyłonienia przez Zamawiającego).

3. Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za poszczególne kryteria.

(3)

„GRYF”

zsumowaniu kryteriów oceny oferty: Ceny i Jakości

VII. Informacje dotyczące wyboru oferty

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą.

VIII. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2. zostanie złożona po terminie składania ofert,

3. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

IX. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

X. Przeniesienie praw autorskich:

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu graficznego okładki oraz opracowania graficznego planszy gry wg zasad obowiązujących u Zmawiającego w zakresie następujących pól eksploatacji:

 utrwalenie,

 zwielokrotnienie dowolną techniką,

 opracowanie utworu, w szczególności jego modyfikacja, rozwój, opracowanie nowych wersji oraz wykonywanie autorskich praw zależnych,

 wprowadzenie do pamięci komputera,

 wykorzystanie w prowadzonej działalności, w szczególności wykorzystanie w celu określonym w umowie o dofinansowanie,

 rozpowszechnianie odpłatne lub nieodpłatne w dowolnej formie, w tym również poprzez Internet.

XI. Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

(4)

„GRYF”

Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Specyfikacja podręcznika:

1.Tekst główny – 343 strony znormalizowanego maszynopisu (A4, czcionka 13, podwójny odstęp), w tym okładka, strona redakcyjna, spis treści, tekst, tabele, wykresy, ilustracje, zdjęcia itp.

W treści znajduje się:

294 strony znormalizowanego maszynopisu (A4, czcionka 13, podwójny odstęp) tj. 351 715 znaków ze spacjami - samego, litego tekstu (tj. bez dodatków ilustracyjnych)

5 wykresów (najczęściej wygenerowany z MS Excel) do interpretacji graficznej 5 schematów do interpretacji graficznej

40 tabel do interpretacji graficznej 71 gotowych ilustracji

21 dodatkowych pól tekstowych osadzonych w treści do interpretacji graficznej

rekwizyty do gry stanowiącej jeden z rozdziałów poradnika (w tekście głównym poniższe rekwizyty będą zamieszczane tylko w formie pojedynczych ilustracji; natomiast poniższe pliki będą do pobrania z www do samodzielnego wydruku przez trenera):

2.Plansza do gry (A3 lub A4 – do ustalenia z projektantem)

Arkusz MS Excel zliczający punkty w czasie gry (ekwiwalent jednej strony A4)

2 minigazetki – łącznie 12 stron znormalizowanego maszynopisu (A4, czcionka 13, podwójny odstęp), w tym 17 414 znaków ze spacjami

Karty do gry – 24 szt., wielkości zwykłych kart do gry lub nieco mniejsze (dokładna wielkość do ustalenia z projektantem), poszczególne karty różnią się między sobą tylko tekstem – wzór graficzny taki sam; same treści zamieszczone na wszystkich kartach obejmują łącznie 2 strony maszynopisu

Karty decyzji, projektu punktacji itp. – 4 szt., każda w formacie A4, wszystkie łącznie mają 8 stron maszynopisu (jednak karty mają charakter głównie formularzy do wypełnienia przez uczestników gry, większość z nich to biała przestrzeń)

Fragment przeznaczony do druku:

100 stron znormalizowanego maszynopisu (A4, czcionka 13, podwójny odstęp) 109 260 znaków ze spacjami

(5)

„GRYF”

Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

na

„Wykonanie projektu graficznego (okładka oraz część wewnętrzna opracowania), adiustacja, skład, łamanie, kompleksowa korekta językowa 2 podręczników (wersja polska i angielska) w formie elektronicznej responsywnej oraz, opracowanie graficzne planszy gry, 2 minigazetek i kart będących częścią podręcznika oraz przygotowanie do druku jednego z rozdziałów podręcznika (wersja polska i angielska) szczegółowo opisanych w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania”

W związku z zapytaniem ofertowym z dn. 23 grudnia 2014 składam ofertę na wykonanie powyższego zamówienia:

I. Dane Wykonawcy

Nazwa Oferenta:

Adres Oferenta (wraz z kodem):

tel.:

fax.:

e-mail:

REGON:

NIP:

Do:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 11

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ww. Zapytaniu Ofertowym oraz specyfikacji przedmiotu oferty w cenie:

Cena brutto

Oświadczam, że:

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kraków, dn. ...

Załączniki:

1. odpis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 2. CV/portfolio firmy z przykładami prac poligraficznych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem : „Oferta na wykonanie przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych sytemu oddymiania

2.3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją zastępującymi wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,.. 2.4.czynności serwisowe, konserwacji

Na zakończenie postępowania należy sporządzić protokół z udzielenia zamówienia (druk nr 4). W uzasadnionych przypadkach zaoferowana najniższa cena nie musi być

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi gastronomicznej w postaci przerw kawowych dla min.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z specyfikacji

W ramach projektu opracowywanego przez konsorcjum w składzie Związek Rzemiosła Polskiego (lider projektu) oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości

5, zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego (Biuletynie Informacji Publicznej).. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i efektywności szkoleń zaplanowanych w projekcie, opracowane zostaną wysokiej jakości multimedialne materiały