• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół we Florynce.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół we Florynce."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół we Flor ynce. 

1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.  Rada Pedagogiczna zwana dalej „Radą” jest kolegialnym organem Zespołu Szkół  we Florynce zwanym dalej „Szkołą”, realizującym statutowe zadania dotyczące  kształcenia, wychowania i opieki. 

2.  W skład Rady wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3.  Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Zespołu Szkół zwany dalej „Przewodniczącym”. 

4.  W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez  Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń  i innych organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej. 

5.  Rada obraduje co najmniej 4 razy w roku szkolnym: 

­  przed rozpoczęciem roku szkolnego 

­  pod koniec każdego okresu jako konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji  i promowania uczniów 

­  po zakończeniu zajęć szkolnych jako podsumowanie całokształtu pracy w całym  roku szkolnym. 

Poza tym zebrania mogą być zwoływane w razie bieżących potrzeb z inicjatywy: 

­  Dyrektora Szkoły 

­  Co najmniej 1/3 członków Rady, 

­  Organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

6.  Dyrektor zawiadamia wszystkich członków Rady, co najmniej na 7 dni przed  planowanym terminem zebrania. 

7.  Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku zebrania ogłasza Dyrektor w Księdze  Zarządzeń. Zawiadomienie może być wywieszone także w pokoju nauczycielskim. 

8.  Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek Małopolskiego Kuratora Oświaty,  z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków  Rady Pedagogicznej. 

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może organizować zebrania bez  zachowania terminu zawiadamiania, o którym mowa w ust. 6. 

10. Tryb zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia Rady: 

­  Dyrektor powiadamia członków Rady przynajmniej 3 dni przed terminem,  w wyjątkowych sytuacjach w dniu posiedzenia.

(2)

2. Zadania pr zewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

§ 2 

1.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

2.  Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1. przygotowywania projektów uchwał Rady,  2. realizacji uchwał Rady, 

3. tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków Rady  w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego  szkoły, 

4. oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

5. dbania o autorytet Rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

6. zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania  trybu i form ich realizacji, 

7. analizowania stopnia realizacji uchwał Rady. 

3.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku  szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz  informacje o działalności szkoły. 

4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje  Wicedyrektor Zespołu Szkół. 

5.  W przypadku nieobecności Dyrektora lub Wicedyrektora zebraniom Rady może  przewodniczyć wyznaczony nauczyciel. 

3.  Kompetencje Rady Pedagogicznej. 

§ 3 

1.  Cele i zadania Rady są określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach  wykonawczych do ustawy. 

2.  Rada realizuje zadania wskazane w innych ustawach i przepisach jej dotyczących. 

§ 4  1.  Do kompetencji stanowiących Rady należy: 

1.  zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2.  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  3.  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  4.  uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

5.  podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,  6.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7.  przygotowywanie i uchwalanie zmian w statucie Szkoły,  8.  ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania,  9.  ustalenie szkolnego zestawu podręczników,

(3)

10. zatwierdzenie  kandydatury  ucznia  do  wniosku  o  przyznanie  stypendium  Prezesa  Rady Ministrów, 

11. przedstawienie  Kuratorowi  Oświaty  wniosku  o  przyznanie  uczniowie  stypendium  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania. 

2.    Rada opiniuje w szczególności: 

a.  organizację  pracy  szkoły,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych  i pozalekcyjnych, 

b. program wychowawczy szkoły,  c.  program profilaktyki szkoły,  d. projekt planu finansowego szkoły, 

e.  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień, 

f.  propozycje  Dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

g. wnioski o przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły. 

3.    Ponadto Rada między innymi: 

1.  wyraża  zgodę  na  egzaminy  klasyfikacyjne  ucznia  niesklasyfikowanego  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, 

2.  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  egzaminów  poprawkowych  z  dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3.  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  lub  nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono  naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

4.  wystąpić  z  umotywowanym  wnioskiem  o  odwołanie  nauczyciela  ze  stanowiska  Dyrektora. 

5.  Rada  może  wyrażać  opinie,  składać  wnioski  i  podejmować  decyzje  inne  niż  wymienione w ust. 1 i 3 w sprawach dotyczących działalności szkoły. Wykaz opinii,  wniosków i decyzji sporządzony jest odrębnie przez dyrektora szkoły. 

§ 5  1.  W Radzie działają: 

1)  Zespół  Oddziału,  który  tworzą  wszyscy  nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w danym oddziale, 

2)  Zespół Wychowawców, który tworzą wszyscy wychowawcy oddziałów, 

3)  Zespół Przedmiotowy, który tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele  grupy przedmiotów pokrewnych. 

2.  Do zadań Zespołu nauczycieli danego oddziału należy: 

1)  ustalenie  dla  danego  oddziału  zestawu  programów  nauczania  z  zakresu  kształcenia  ogólnego, 

2)  analizowania opinii poradni psychologiczno­pedagogicznych,  3)  opracowanie i zatwierdzenie planu pracy; formułowanie wniosków,  4)  dokumentowanie pracy.

(4)

3.  Do zadań Zespołu Wychowawców należy: 

1.  opracowanie programu pracy wychowawczej i przedłożenia do uchwalenia Radzie ,  2.  współdziałanie z Samorządem Uczniowskim, 

3.  wspólne opracowanie szczegółowych zasad oceniania zachowania uczniów, 

4.  podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole  uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4.  Do zadań Zespołu Przedmiotowego należy: 

1.  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji  programów nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji  w sprawie wyboru programów nauczania, 

2.  wspólne opracowanie szczegółowych zasad oceniania uczniów oraz sposobów  badania wyników nauczania, 

3.  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4.  współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,  warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5.  wspólne  opiniowanie  przygotowanych  w  szkole  autorskich,  innowacyjnych  i eksperymentalnych programów nauczania. 

§ 6 

1.  Zespołem  kieruje  Przewodniczący  wyznaczony  przez  Dyrektora  na  wniosek  Zespołu,  przy czym Przewodniczącym Zespołu Oddziału jest wychowawca oddziału. 

2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy: 

a)  zwoływanie i prowadzenie zebrań Zespołu, 

b)  przedstawianie Radzie wypracowanych przez Zespół materiałów,  c)  reprezentowanie Zespołu wobec Rady i Dyrektora, 

d)  prowadzenie dokumentacji Zespołu (np. protokołów spotkań), 

4.  Zadania członków Rady Pedagogicznej. 

§ 7  1.  Do zadań członka Rady należy: 

1)  obowiązkowe, czynne i zdyscyplinowane uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach  Rady, 

2)  zapoznanie się i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu,  3)  realizowanie uchwał i decyzji Rady, 

4)  składania przed Radą sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, 

5)  nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro  osobiste ucznia i jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6)  zapoznanie z protokołem zebrań Rady, zwłaszcza w przypadku nieobecności. 

7)  protokołowanie zebrań Rady, po wskazaniu przez Przewodniczącego na zebraniu. 

8)  usprawiedliwianie przyczyn nieobecności na zebraniach,

(5)

9)  przygotowanie merytoryczne. 

2.  Członek Rady ma prawo do: 

1) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących pracy Szkoły, 

2) wyrażania własnych opinii, dotyczących działalności szkoły i uczniów,  3) zgłaszania poprawek do protokołów z posiedzeń  Rady, 

4) zgłaszania propozycji tematów do porządku zebrań Rady, 

3.  Potwierdzeniem  obecności  członka  Rady  na  zebraniu  jest  spis  nazwisk  na  końcu  protokołu. 

5.  Dokumentowanie posiedzeń Rady. 

§ 8 

1.  Posiedzenia Rady są protokołowane w „Księdze Protokołów”, zwanej dalej Księgą. 

Księga  jest ponumerowana stronami. 

2.  Zapisów w Księdze dokonuje wybrany protokolant (nauczyciel według kolejności  alfabetycznej) lub wyznaczony przez Przewodniczącego. 

3.  Protokół sporządza się w terminie 7 dni od odbytego zebrania Rady. 

4.  Protokół z zebrania Rady podpisuje Przewodniczący i protokolant. 

5.  Księga protokołów znajduje się do wglądu i zapoznania się z protokołami  w Sekretariacie szkoły. 

6.  Członkowie Rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do  zapoznania się z jego treścią i pisemnego zgłoszenia poprawek przewodniczącemu  Rady. 

7.  Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zmian zgłoszonych do  protokołu. Wniesienie poprawek wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

8.  W protokole zamieszcza się informację o podjętych uchwałach. 

§ 9 

1.  Protokół  z  posiedzenia  Rady  zawiera:  numer  kolejny  protokołu,  datę  zebrania,  porządek zebrania, podpis Przewodniczącego i protokolanta. 

2.  Protokół w sposób zwięzły opisuje jego przebieg i istotę poruszanych spraw. 

3.  Protokół  sporządza  w  formie  elektronicznej  bez  dokumentowania  elektronicznego  ustalony przez Przewodniczącego protokolant. 

4.  Wydruk protokołu sporządza się dwustronnie, w jednym egzemplarzu. 

5.  Strony  protokołów  numeruje  się  kontynuując  numerację  stron  z  poprzedniego  protokołu. 

6.  W  protokole  umieszcza  się  informację  o  podjętych  uchwałach  (numer  i  przedmiot  uchwały). 

7.  Protokół  zawiera  informację  o  obecności  członków  Rady  na  posiedzeniu  albo  listę  obecności.

(6)

6.  Sposoby głosowania i podejmowanie uchwał. 

§ 10 

1.  Rada  wyraża  opinie,  wnioski  i  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał  poprzez  głosowanie. 

2.  Uchwały  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy członków Rady. 

3.  Głosowanie może być jawne lub tajne. 

4.  Głosowanie  jawne  odbywa  się  poprzez  podniesienie  ręki.  Przewodniczący  lub  wskazane przez Przewodniczącego osoby obliczają wyniki głosowania. 

5.  Ogłoszenie wyników głosowania jest zadaniem Przewodniczącego. 

6.  Rada  podejmuje  decyzję  o  głosowaniu  tajnym  w  danej  sprawie,  na  wniosek  członka  Rady. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się jawnie. 

7.  W przypadku głosowania tajnego powoływana jest trzyosobowa komisja skrutacyjna. 

8.  Głosowanie  odbywa  się  na  specjalnie  przygotowanych  kartkach,  które  są  opieczętowane pieczęcią szkoły. 

9.  Komisja  skrutacyjna  oblicza  głosy,  sporządza  krótki  protokół  zawierający:  liczbę  obecnych  podczas  głosowania,  liczbę  głosujących,  liczbę  głosujących  „za”,  liczbę  głosujących  „przeciw”  oraz  liczbę  wstrzymujących  się  od  głosu  i  ogłasza  wyniki  głosowania poprzez odczytanie protokołu. 

10.  W przypadku błędów w  głosowaniu,  które  mogą  mieć wpływ na wynik  głosowania ,  głosowanie powtarza się w tym samym trybie. 

11.  Uchwały  są  numerowane  kolejnymi  liczbami  arabskimi  w  okresie  jednego  roku  kalendarzowego.  Numer  uchwały  składa  się  z  kolejnego  numeru  uchwały  łamanej  przez rok kalendarzowy. 

12.  Informacje  o  podjętych  uchwałach  odnotowuje  się  w  Księdze  Protokołów,  o  której  mowa  w  §8  ust.  1.  Informacja  ta  zawiera:  numer  uchwały,  przedmiot  uchwały,  data  podjęcia oraz wynik głosowania. 

13.  Wykaz  podejmowanych  uchwał  w  pełnym  brzmieniu  jest  rejestrowany  odrębnie  w  Księdze uchwał. 

7.  Postanowienia końcowe. 

§ 11 

1.  Zmiany Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół dokonuje Rada  Pedagogiczna. 

2.  Zmiany mogą być dokonywane: 

1) z urzędu w wyniku konieczności dostosowania niniejszego regulaminu do  obowiązujących przepisów prawa; 

2) z inicjatywy Rady; na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

(7)

§ 12 

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla  podejmowania uchwał Rady. 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku. 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę w dniu 27 sierpnia 2012 roku ­  Uchwała nr 1/2012. 

Traci moc Regulamin uchwalony dnia 27 listopada 2008 roku. 

Pr zewodniczący  Rady Pedagogicznej: 

...

(8)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Pedagogicznej.

Kompetencje opiniotwórcze rady pedagogicznej.

Lp. PRZEDM IOT UCH WAŁY PODSTAWA PRAWNA

1.

Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.

art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

2. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty 3. Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub

innego stanowiska kierowniczego w szkole

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego

art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

5. Utworzenie zespołu szkół, zaopiniowanie aktu założycielskiego (w sprawie połączenia szkół)

art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

6.

Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

art. 64a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

7.

Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

8. Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju art. 64a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty 9.

Opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju

art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty 10. Średnią ocen upo0ważniającą do przyznania

stypendium za wyniki w nauce

art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty 11. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za

osiągnięcia sportowe

art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

12. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych środków

art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

13. Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły

art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)

14.

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni w tygodniu 

§5 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze

zmianami)

15. Propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego 

§3 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217 poz. 2128)

16. Zezwolenie na indywidualny program nauki

art. 66 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty 

§6 rozporządzenia MENiS z dnia

19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwolenia na indywidualny

(9)

program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3 poz. 28)

17. Zezwolenie na indywidualny tok nauki

art. 66 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty 

§6 rozporządzenia MENiS z dnia

19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwolenia na indywidualny

program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3 poz. 28)

18. Wprowadzenie dodatkowych zajęć

edukacyjnych do szkolnego planu nauczania 

§2 ust. 6 rozporządzenia MENiS z dnia

12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.

Nr 15 poz. 142 ze zmianami)

19.

Analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego oraz ucznia w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich co do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o 1 rok 

§3 ust. 7 rozporządzenia MENiS z dnia

12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.

Nr 15 poz. 142 ze zmianami)

20.

Dopuszczenie do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole

podstawowej programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczyciela 

§24 ust. 6 rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25 poz. 220)

21.

Dopuszczenie do użytku w danej szkole programu nauczania ogólnego lub programu kształcenia do zawodu albo profilu 

§24 ust. 6 rozporządzenia MENiS

z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25 poz. 220)

22. Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu 

§9 ust. 1 ramowego statutu publicznego przedszkola (zał. nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

23.

Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

§6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 poz. 1066 ze zmianami)

24.

Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli 

§7 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu

postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64).

(10)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. 204) zarządzam,

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz... SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników(Dz.. Programy

Język angielski Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.. Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy

Matematyka z kluczem Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Paszyńska K.Gałązka, H.Jakubowska, T.Kruszewska S.Lisowska, K.Mostowski, W.Paczesna,

4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. SP11/08/2017