PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Pełen tekst

(1)

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany kompleksowej infrastruktury dla rozwoju gospodarczego w obszarze obejmuj cym tereny po by- łej "Fabryce Drutu" w Gliwicach na działkach nr 34, 35, 37, 66. SIECI ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE ADRES INWESTYCJI : Gliwice, ul. Dubois, działki nr: 34,35, 37,66

INWESTOR : Górno l ska Agencja Przedsi biorczo ci i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

BRAN A : INSTALACYJNA

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : mgr in . Małgorzata Polak DATA OPRACOWANIA : 2014-07-28

Ogółem warto kosztorysowa robót : zł Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 2014-07-28

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

(2)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45231400-9 ZASILANIE O WIETLENIA

SWiORB cz 2J - O WIETLENIE 1

d.1 KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym.

km

0.21 km 0.210

RAZEM 0.210

2 d.1

KNR 2-01 0702-0203

Kopanie koparkami podsi biernymi rowów dla kabli o gł boko ci do 1.0 m i szer.

dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000

3 d.1

KNR-W 5-10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

210*2 m 420.000

RAZEM 420.000

4 d.1

KNR-W 5-10 0303-02

Układanie rur ochronnych DVK o rednicy do 110 mm w wykopie m

84 m 84.000

RAZEM 84.000

5 d.1

KNR-W 2-19 0122-01 analogia

Uszczelnianie ko ców rur ochronnych o r.nom.110 mm szt.

22 szt. 22.000

RAZEM 22.000

6 d.1

KNR-W 5-10 0103-02

R czne układanie kabli wielo yłowych o masie do 1.0 kg/m na napi cie znamiono- we poni ej 110 kV w rowach kablowych - kabel 1kV YAKY o 4x35 mm2

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000

7 d.1

KNR-W 5-10 1106-01

Szafa o wietlenia ulicznego SO1 typu SOU4 na fundamencie prefabrykowanym z wyposa eniem

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

8 d.1

Kalkulacja własna

Monta fundamentu prefabrykowanego kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

9 d.1

KNNR 5 1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4- yłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

10 d.1

KNR 2-01 0705-0203

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o gł boko ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000

11 d.1

KNR 2-01 0505-02

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

210*0.4 m2 84.000

RAZEM 84.000

2 45231400-9 BUDOWA O WIETLENIA

SWiORB cz 2J - O WIETLENIE 12

d.2 KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym.

km

0.987 km 0.987

RAZEM 0.987

13 d.2

KNR 2-01 0702-0203

Kopanie koparkami podsi biernymi rowów dla kabli o gł boko ci do 1.0 m i szer.

dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

722+265 m 987.000

RAZEM 987.000

14 d.2

KNR 2-01 0707-02

Wykopy r czne o gł bok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

7.5 m3 7.500

RAZEM 7.500

15 d.2

KNR-W 5-10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

987*2 m 1974.000

RAZEM 1974.000 16

d.2

KNR-W 5-10 0303-02

Układanie rur ochronnych DVK o rednicy do 110 mm w wykopie m

194 m 194.000

RAZEM 194.000

17 d.2

KNR-W 5-10 0303-01 analogia

Układanie rur ochronnych DVK-T o rednicy 50 mm w wykopie m

265 m 265.000

(3)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 265.000

18 d.2

KNR-W 2-19 0122-01 analogia

Uszczelnianie ko ców rur ochronnych szt.

58 szt. 58.000

RAZEM 58.000

19 d.2

KNR-W 5-10 0103-02

R czne układanie kabli wielo yłowych o masie do 1.0 kg/m na napi cie znamiono- we poni ej 110 kV w rowach kablowych - kabel 1kV YAKY o 5x25 mm2

m

722 m 722.000

RAZEM 722.000

20 d.2

KNR-W 5-10 0708-02

R czne stawianie słupów o wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV - słu- py o wys. 9,0 mb

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

21 d.2

KNR-W 5-10 0708-02

R czne stawianie słupów o wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV - słu- py o wys. 6,0 mb

szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000

22 d.2

KNR-W 5-10 1004-02

Wci ganie przewodów z udziałem podno nika samochodowego w wysi gnik na słu- pie

m-1 przew

9*5 m-1

przew

45.000

RAZEM 45.000

23 d.2

KNR-W 5-10 1004-02

Wci ganie przewodów z udziałem podno nika samochodowego w wysi gnik na słu- pie

m-1 przew

11*5 m-1

przew

55.000

RAZEM 55.000

24 d.2

KNR-W 5-10 1002-01

Monta wysi gników rurowych o ci arze do 15 kg na słupie szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

25 d.2

KNR-W 5-10 1005-07

Monta na zamontowanym wysi gniku opraw do lamp sodowych 150W szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

26 d.2

KNNR 5 1004-01

Monta opraw o wietlenia zewn trznego na słupie - lampa sodowa 70W szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000

27 d.2

Kalkulacja własna

Monta fundamentu prefabrykowanego F150 (0,3x0,3x1,5m) kpl.

9 kpl. 9.000

RAZEM 9.000

28 d.2

Kalkulacja własna

Monta fundamentu prefabrykowanego F100 (0,3x0,3x1,0m) kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000

29 d.2

KNR 5-01 0403-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 monolitycznych w gruncie kat.IV stud.

24 stud. 24.000

RAZEM 24.000

30 d.2

KNR 5-10 0809-05

Monta uziomów poziomych lub przewodów uziemiaj cych przy gł boko ci wykopu 0.8 m w gruncie kat. III

m

871 m 871.000

RAZEM 871.000

31 d.2

KNR 5-10 0809-11

Mechaniczne pogr anie uziomów pionowych pr towych w gruncie kat. III m

108 m 108.000

RAZEM 108.000

32 d.2

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

33 d.2

KNNR 5 1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

34 d.2

KNNR 5 1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- yłowy odc.

3 odc. 3.000

RAZEM 3.000

35 d.2

KNP 18 1349- 01.01

Pomiar zł czy kablowych szt

1 szt 1.000

(4)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000

36 d.2

KNR 13-21 0301-03

Pomiary nat enia o wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

kpl.po m.

9+11 kpl.po

m.

20.000

RAZEM 20.000

37 d.2

KNR 2-01 0705-0203

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o gł boko ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

987 m 987.000

RAZEM 987.000

38 d.2

KNR 2-01 0505-02

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

987*0.4 m2 394.800

RAZEM 394.800

3 45231400-9 SIECI ELEKTRYCZNE

SWiORB cz 2I - BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH 39

d.3

KNNR-W 9 1001-07

Demonta słupów o wietleniowych o masie do 100 kg szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000

40 d.3

KNNR-W 9 0901-09

Demonta słupów elbetowych linii NN pojedynczych z podpor szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

41 d.3

KNNR-W 9 0101-07

Demonta zł czy kablowych kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000

42 d.3

KNNR-W 9 0801-14

Demonta kabli wielo yłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III- IV

m

190 m 190.000

RAZEM 190.000

43 d.3

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym.

km

82/1000 km 0.082

RAZEM 0.082

44 d.3

KNR 2-01 0702-1003

Kopanie koparkami podsi biernymi rowów dla kabli o gł boko ci do 1.0 m i szer.

dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV

m

82 m 82.000

RAZEM 82.000

45 d.3

KNR-W 5-10 0301-02

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko ci do 0.6 m m

82*2 m 164.000

RAZEM 164.000

46 d.3

KNR-W 5-10 0301-03

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - dodatek za ka de 0.2 m powy- ej 0.6 m

Krotno = 3

m

82*2 m 164.000

RAZEM 164.000

47 d.3

KNR-W 5-10 0303-02

Układanie rur ochronnych DVK o rednicy do 110 mm w wykopie m

365 m 365.000

RAZEM 365.000

48 d.3

KNR-W 5-10 0303-03 analogia

Układanie rur ochronnych DVK o rednicy 160 mm w wykopie m

268 m 268.000

RAZEM 268.000

49 d.3

KNR-W 2-19 0122-01 analogia

Uszczelnianie ko ców rur ochronnych szt.

98 szt. 98.000

RAZEM 98.000

50 d.3

KNR 2-01 0705-1003

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o gł boko ci do 0.8 m i szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV

m

82 m 82.000

RAZEM 82.000

51 d.3

KNR 2-01 0505-02

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

82*1.2 m2 98.400

RAZEM 98.400

52 d.3

KNR 4-04 1103-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odległo 5 km

m3

(5)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.5 m3 7.500

RAZEM 7.500

53 d.3

Kalkulacja własna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

7.5 m3 7.500

RAZEM 7.500

4 45231400-9 SIECI TELETECHNICZNE

SWiORB cz 2K - - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH 54

d.4

KNNR-W 9 0801-12

Demonta kabli wielo yłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

170 m 170.000

RAZEM 170.000

55 d.4

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym.

km

0.906 km 0.906

RAZEM 0.906

56 d.4

KNR 2-01 0702-0203

Kopanie koparkami podsi biernymi rowów dla kabli o gł boko ci do 1.0 m i szer.

dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

726 m 726.000

RAZEM 726.000

57 d.4

KNR-W 5-10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

906*2 m 1812.000

RAZEM 1812.000 58

d.4

KNR-W 5-10 0303-02

Układanie rur ochronnych DVK-T o rednicy 110 mm w wykopie m

726 m 726.000

RAZEM 726.000

59 d.4

KNR-W 2-19 0122-01 analogia

Uszczelnianie ko ców rur ochronnych szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000

60 d.4

KNR 5-02 0302-12

R czne układanie w rowach pojedynczych kabli o r. do 50 mm o długo ci odcin- ków instalacyjnych do 215 m na gł boko ci 1 m w gruncie kat. IV - kabel telekomu- nikacyjny XzTKMxpwFtlx 50x4x0,8 mm2

km

180/1000 km 0.180

RAZEM 0.180

61 d.4

KNR 5-01 0401-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV z pokrywami zabezpieczonymi zamkiem przed dost pem osób nieupowa - nionych.

stud.

13 stud. 13.000

RAZEM 13.000

62 d.4

KNR 5-02 0601-09 analogia

Monta zł czy typu XAGA 550-75/15-300 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

63 d.4

KNR 2-01 0705-0203

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o gł boko ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

726 m 726.000

RAZEM 726.000

64 d.4

KNR 2-01 0505-02

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

906*0.4 m2 362.400

RAZEM 362.400

65 d.4

KNP 18 1346- 01.06

Sprawdzenie urz dze do kontroli rezystancji izolacji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

66 d.4

KNR 5-01 1311-01

Pomiary tłumienno ci skutecznej przy jednej cz stotliwo ci kabla o 10 parach odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

67 d.4

KNR 5-01 1313-01

Symetryzacja torów kablowych i pomiary ko cowe linii kabla o 10 parach odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

68 d.4

KNR 4-04 1105-01 1105-02 analogia

Transport zdemontowanych kabli samochodem samowyładowczym przy r cznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległo 5 km

m3

0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500

(6)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 69

d.4

Kalkulacja własna

Koszty składowania na wysypisku m3

0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :