HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU PROFILAKTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Pełen tekst

(1)

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU PROFILAKTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN

REALIZACJI

Dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru.

 zajęcia integracyjne dla uczniów klas I, IV – zmierzające do lepszego poznania się, wypracowania norm i zasad

współżycia w klasie.

 Cykl zajęć informacyjnych (mini

wykład, dyskusja kierowana) w ramach godzin wychowawczych ,które

dostarczą podstawowych informacji na temat różnorodnych uzależnień, ich mechanizmów i skutków, szczególnie na temat DOPALACZY

 Realizacja zadań w ramach krajowych programów profilaktycznych do

których przystąpiła szkoła:

„ Nie pal przy mnie proszę”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Nauczyciele klas I , IV

Nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog

zaproszone osoby z

zewnątrz (Straż Miejska, Policja)

Pedagog, psycholog szkolny kl. IV-VI- wychowawcy, kl. I-III - wychowawcy

wrzesień,

październik 2016

Cały rok szkolny

Według ustalonego harmonogramu

(2)

Zajęcia warsztatowe oraz tematyczne godziny wychowawcze.

 Treści poruszane w ramach zajęć Wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i VI

 Treści poruszane w ramach warsztatu

„Żyję bez ryzyka AIDS” w klasach VI

 Realizacja programu upowszechniania wiedzy o prawach człowieka „Wokół praw dziecka” w klasach II– III

 Realizacja programu

upowszechniającego zasady

bezpieczeństwa w szkole i poza nią

 Udział uczniów naszej szkoły w

akcjach i kampaniach profilaktycznych prowadzonych przez instytucje

współpracujące ze szkołą

Nauczyciele wychowawcy, Wychowawcy klas

Nauczyciel prowadzący zajęcia mgr U. Łuscz

Pedagog szkolny mgr U. Łuszcz Pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele

Pedagog szkolny, wychowawcy klas Nauczyciel Techniki

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele

Według planu zajęć

Raz w roku w każdej klasie VI Maj/czerwiec

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(3)

Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności

psychologicznych i społecznych

 wprowadzenie i realizacja cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów klas IV – VI i I-III

„Plastyczne uczucia”- stymulowanie rozwoju emocjonalnego u dzieci

„Latarnia we mgle’- spotkania z uczniami nadpobudliwymi”

 Ukierunkowana praca wychowawcza

 praca wychowawcza biblioteki szkolnej

 przestrzeganie procedur reagowania w sytuacjach konfliktowych,

postępowania z uczniem zachowującym się agresywnie czy nadpobudliwie

 aranżowanie znaczących osobistych

doświadczeń i odkryć poprzez trening i doświadczenie praktyczne

 warsztat „Pokieruj swoim życiem” dla klas VI ułatwiający przejście do

kolejnego etapu edukacyjnego

Psycholog ,pedagog we współpracy z

wychowawcami i PPPnr7

Psycholog szkolny

Wychowawcy

Bibliotekarz

mgr Maciej Uściłło

Wszyscy nauczyciele Pedagog, psycholog

Wszyscy nauczyciele

Psycholog szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Kwiecień 2017

(4)

 pozyskiwanie przez nauczycieli rodziców jako sojuszników

różnorodnych działań wychowawczych i profilaktycznych:

„Szkoła dla Rodziców w pigułce i wychowawców”

 Przekazywanie rodzicom informacji o formach pomocy realizowanej przez inne instytucje

Pedagog ,psycholog szkolny Wychowawcy klas

Pedagog, psycholog szkolny

Raz w miesiącu podczas spotkań z rodzicami.

Cały rok szkolny

Pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (sukcesu,

uznania, przynależności) i osiąganie satysfakcji

życiowej poprzez

angażowanie się w działalność pozytywną.

 kształtowanie odpowiednich nawyków spędzania czasu wolnego- oferta kół zainteresowań , zajęć sportowych, rekreacyjnych, basen, wycieczki, teatr, kino, dyskoteki szkolne

 Włączenie dzieci z grupy ryzyka w działalność społeczną, powierzanie im zadań organizacyjnych, wymagających współpracy i współdziałania.

 Organizacja programów artystycznych, konkursów plastycznych, koncertów i innych form twórczości z udziałem

Nauczyciele – opiekunowie kół zainteresowań,

nauczyciele prowadzący zajęcia skierowane na pomoc uczniowi z trudnościami, wychowawcy

wychowawcy, świetlica szkolna

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(5)

możliwie wszystkich dzieci, zgodnie z ich możliwościami, umiejętnościami;

wykorzystanie metod pedagogiki twórczości do zaspokajania potrzeby sukcesu.

 Organizacja szkolnych i

środowiskowych zajęć oraz imprez sportowych, eliminacji, rozgrywek itp.

Wykorzystanie sportu jako środka kształtującego model osiągania satysfakcji życiowej.

 Organizowanie zajęć mających na celu eliminację zaburzeń percepcji i innych utrudnień w uczeniu się

 pomoc finansowa:

- bezpłatne dożywianie, - pomoc w zaopatrzeniu w

podręczniki

 współpraca z organizacjami mogącymi udzielić pomocy (MOPR, CARITAS, PCK, )

Nauczyciele Wychowania Fizycznego, wychowawcy

Wychowawcy

Urszula Łuszcz, Anna Szemiel

Bożena Mociewicz, Maciej Uściłło

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

(6)

Praca w kierunku

wdrażania norm i zasad kulturalnego zachowania

 „modelowanie”, stosowanie pozytywnych wzmocnień za zachowania pożądane

 upowszechnianie i promowanie

podstawowych form grzecznościowych (konkursy, apele)

 manipulowanie oceną z zachowania (ocena nauczycieli, wychowawcy, samoocena ucznia, ocena kolegów z klasy, ocena innych pracowników szkoły )

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej

Wszyscy nauczyciele i uczniowie

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Raz w miesiącu oraz na koniec semestru

Eliminowanie agresji i przemocy

 przestrzeganie ustalonych zasad

postępowania, kontraktów nauczyciela z uczniem

 postępowanie z uczniami

zachowującymi się agresywnie według ustalonej procedury

 monitorowanie zachowań agresywnych

 współpraca z Inspektorem do Spraw Nieletnich, kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym, Pogotowiem

Wszyscy nauczyciele i uczniowie

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja, psycholog

szkolny, pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

(7)

Opiekuńczym

 omawianie problemów w ramach zespołów interdyscyplinarnych

 wdrażanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy :„Spójrz inaczej na agresję”

 realizacja w świetlicy opieki z

wykorzystaniem elementów programu

”Gry i zabawy przeciw agresji’

Przewodniczący zespołów

pedagog, psycholog, wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

Zgodnie z

harmonogramem spotkań zespołów oraz na koniec każdego semestru

Na bieżąco cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Realizowanie procedur postępowania w sytuacji kryzysowej

 diagnozowanie problemów ucznia/ uczniów/szkoły

 współpraca z rodzicami, ze szkołą oraz instytucjami ją wspierającymi

 planowanie, ochrona, informowanie

Szkolny Zespół Kryzysowy Na bieżąco cały rok szkolny

(8)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :