3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły - do 18 lipca 2016r.

Download (0)

Full text

(1)

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 2

im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie w roku szkolnym 2016/2017 wprowadzony zarządzeniem nr 6/2016 Dyrektora

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie

I. Podstawa prawna:

1. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. , poz. 7 ).

2. Zarządzenie Nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

3. Uchwała nr XVI/165/16 z dn. 27 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, którego organem jest Gmina Goleniów.

3. Statut Gimnazjum nr 2 w Goleniowie z 31 sierpnia 2015r.

II. Terminarz rekrutacji do gimnazjum.

1. Składanie zgłoszenia do gimnazjum przez kandydatów w sekretariacie szkoły (wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00; poniedziałek, środa od 8.00 do 17.00 ) - od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.

2. Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ( oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) oraz innych dokumentów – od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2015r.

do godz. 15:00.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły - do 18 lipca 2016r.

4. Do 20 lipca 2016 r. do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum z podziałem na oddziały szkolne – 22 lipca 2016r. do godz. 14.00.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

7. Uzasadnienie sporządza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy

1

(2)

przyjęcia kandydata do gimnazjum. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

III. Składanie dokumentów kandydatów do gimnazjum oraz zasady publikowania list uczniów przyjętych do pierwszej klasy gimnazjum na dany rok szkolny:

1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Gimnazjum zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły zgłoszenia lub wniosku kandydata do gimnazjum w terminie składania dokumentów do gimnazjów wyznaczonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są także do złożenia w sekretariacie szkoły w terminie przeprowadzania rekrutacji uczniów do gimnazjów ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty następujących dokumentów:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginału zaświadczenia o odbytym sprawdzianie w ostatniej klasie szkoły podstawowej, c) 1 zdjęcia legitymacyjnego podpisanego imieniem i nazwiskiem,

d) innych dokumentów ( opinii lub orzeczenia PPP, zaświadczenia o konkursach).

3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów przez kandydatów spoza rejonu jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

4. Dokumenty uczniów spoza obwodu szkoły, którzy nie zostali przyjęci do gimnazjum będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ciągu 5 dni od dnia wywieszenia list uczniów przyjętych do gimnazjum.

IV. Zasady przyjmowania absolwentów szkół podstawowych do gimnazjum.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2 w Goleniowie,

b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

(3)

2. Uczniowie, ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum spoza rejonu powinni spełniać następujące kryteria: średnia ocen z przedmiotów nauczania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania.

3. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły spoza rejonu mają laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia przy zastosowaniu powyższych kryteriów będą brane pod uwagę osiągnięcia ucznia niewyszczególnione na świadectwie szkolnym udokumentowane w formie listów pochwalnych, dyplomów, zaświadczeń, itp. oraz szczególna sytuacja rodzinna (rodzina niepełna, wielodzietna, itp.).

V. Zasady tworzenia klas pierwszych

1. Do tworzenia klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

2. W każdej klasie liczba uczniów nie może być większa od 30.

3. Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych gimnazjum na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla uczniów spoza obwodu i starających się o przyjęcie do klas z innowacjami pedagogicznymi, a także dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym:

3

(4)

4 Lp. Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 1. Wynik sprawdzian po szkole podstawowej 0,2 za każdy %

na sprawdzianie z cz I i II

Zaświadczenie

o szczegółowych

wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydane przez OKE 2. Ukończenie szkoły podstawowej

z wyróżnieniem

5 Świadectwo ukończenia

szkoły podstawowej przez kandydata

3. Szczególne osiągnięcia:

1) Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,

5 2) Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów

finalisty konkursu przedmiotowego;

10 Świadectwo ukończenia

szkoły podstawowej przez

kandydata lub

zaświadczenia i dyplomy 3) Inne osiągnięcia w zawodach

wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu:

- międzynarodowym, - krajowym,

- wojewódzkim, - powiatowym.

4 3 2 1

Za każde

osiągnięcie, jednakże sumarycznie

≤13 4. Szczególne osiągnięcia w zakresie

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2 Świadectwo ukończenia

szkoły podstawowej przez

kandydata lub

zaświadczenia i dyplomy 5. Rodzic/opiekun prawny kandydata jest

płatnikiem podatku od osób fizycznych na rzecz gminy

2 Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone

zeznanie, lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego

potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru

wydane przez

elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), lub zaświadczenie z UGiM w Goleniowie, że jest podatnikiem podatku

(5)

5. Do klas innowacyjnych będą brane również pod uwagę oceny z wybranych przedmiotów uzyskane na świadectwie szkolnym.

Przelicznik ocen na punkty:

celująca – 4 punkty bardzo dobra – 3 punkty dobra – 2 punkty

dostateczny – 1 punkt

6. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach kryteria przyjęć mogą ulec zmianie.

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzenie pięciu klas pierwszych:

Klasa IA z innowacją pedagogiczną „Matematyczne ścieżki fizyki”

(dla zainteresowanych: matematyką i fizyką). O przyjęciu do klasy decydują uzyskane punkty ze sprawdzianu szóstoklasisty z części I (zgodnie kryteriami obowiązującymi przy postępowaniu rekrutacyjnym) oraz oceny: z matematyki (co najmniej 5 - bardzo dobry) i przyrody (co najmniej 4 - dobry) uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

Klasa IC z innowacją pedagogiczną „Znam języki - rozumiem świat”

(dla zainteresowanych nauką rozszerzonego języka angielskiego i języka niemieckiego).

O przyjęciu do klasy decydują uzyskane punkty ze sprawdzianu szóstoklasisty z części II (zgodnie z kryteriami obowiązującymi przy postępowaniu rekrutacyjnym) oraz ocena z języka angielskiego (co najmniej 5 - bardzo dobry) uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

Klasa IE z innowacją pedagogiczną „Cyfrowi zdobywcy świata - e-kl@sa”

(dla zainteresowanych informatyką). O przyjęciu do klasy decydują uzyskane punkty ze sprawdzianu szóstoklasisty z części I (zgodnie kryteriami obowiązującymi przy postępowaniu rekrutacyjnym) oraz oceny: z matematyki (co najmniej 4 - dobry) i zajęć komputerowych (co najmniej 5- bardzo dobry) uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

Klasy IB i ID – klasy ogólne, do których o przyjęciu decydują uzyskane punkty (zgodnie z kryteriami obowiązującymi przy postępowaniu rekrutacyjnym).

Załączniki:

1.Wzór zgłoszenia dziecka do Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017.

5

(6)

2.Wzór wniosku o przyjęcie do Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017.

Figure

Updating...

References

Related subjects :